Skład władz koła:
Prezes – płk dr Ryszard Chodynicki
Wiceprezes – mjr Zdzisław Pierzchała
Skarbnik – por. Andrzej Dukat
Członek Zarządu – płk Edmund Kopaczewski
Członek Zarządu – mł. chor. Marek Kożuchowski 

Członek Zarządu – podkom. Paweł Chornicki

Komisja Rewizyjna:
Przewodniczący – mjr Tadeusz Głowacki
Wiceprzewodniczący – Kol. Katarzyna Balcer
Sekretarz – kpt. Stefan Kaleta

Rzecznik Dyscyplinarny:                                                                                                                                                         

ppłk Jerzy Krutil

 

WYCIĄG ZE STATUTU STOWARZYSZENIA
Rozdział IV        STRUKTURA  ORGANIZACYJNA
§ 21.
1. Władzami naczelnymi Stowarzyszenia są :
2. Kongres Krajowy
3. Zarząd Główny
4. Główna Komisja Rewizyjna,
5. Główny Sąd Koleżeński.
6. Jednostkami terenowymi Stowarzyszenia są:
7. Koła,
8. Koła działające poza granicami kraju.
3.   Koło może być powołane, jeśli na danym terenie mieszka, pełni służbę lub pracuje co najmniej 8 członków zwyczajnych. O utworzeniu Kół i ich zasięgu terytorialnym oraz ich likwidacji decyduje Zarząd Główny. Do powołania Koła przez Zarząd Główny wymagany jest wniosek 8 osób deklarujących przystąpienie do Stowarzyszenia.
4.   Władzami Koła Stowarzyszenia są ;
1. Walne zebranie Koła
2. Zarząd Koła,
3. Komisja Rewizyjna Koła.
§ 22.
1. Kadencja wszystkich władz Stowarzyszenia trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania członków. Wybór władz następuje spośród nieograniczonej liczby kandydatów.
2. Uchwały Stowarzyszenia, o ile zgromadzeni nie uchwalą inaczej, podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania członków. Zgromadzeni mogą uchwalić głosowanie tajne.
3. W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Stowarzyszenia w trakcie kadencji, skład osobowy tych władz uzupełniany jest  spośród nie wybranych kandydatów, wg kolejności liczby uzyskanych głosów. Liczba dokooptowanych w ten sposób członków władz nie może przekroczyć 1/3 liczby członków pochodzących z wyborów. Uzupełnienia składu władz przeprowadza się, jeżeli do końca kadencji pozostało więcej niż sześć miesięcy.

Rozdział V       WŁADZE  JEDNOSTEK  TERENOWYCH STOWARZYSZENIA
§ 44.
1. W celu sprawnej realizacji zadań wynikających ze Statutu Zarząd Główny zatwierdza Zarządy Kół, wg zasad w § 6 i § 21 ust. 3 Statutu
2. Rozwiązanie Koła następuje na podstawie uchwały Zarządu Głównego w przypadku :
3. zaprzestania faktycznej działalności przez Koło lub zmniejszenia stanu liczebności członków poniżej liczby  wymaganej do jego powołania przez  okres dłuższy niż jeden rok,
4. złożenia przez Zarząd Koła wniosku o rozwiązanie Koła.
WALNE  ZEBRANIE  CZŁONKÓW  KOŁA
§ 45.
1. Walne Zebranie Członków Koła jest najwyższą władzą Koła.
2. Walne zebranie Członków Koła może być zwyczajne i nadzwyczajne.
3. Do Walnego Zebrania Członków Koła należy :
4. uchwalanie programów działania Koła
5. wybór i odwołanie prezesa oraz członków władz Koła,
6. wybór i odwołanie delegatów i ich zastępców na Kongres Stowarzyszenia,
7. wybór i odwołanie rzecznika dyscyplinarnego Koła,
8. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Koła oraz udzielanie absolutorium ustępującym władzom.
 § 46. W Walnym Zebraniu Członków Koła biorą udział :
1. z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni i honorowi Koła,
2. z głosem doradczym – przedstawiciele członków wspierających Koło, członkowie władz naczelnych Stowarzyszenia oraz zaproszeni goście.
§ 47.
1. Walne Zebranie Członków Koła zwołuje Zarząd Koła, powiadamiając członków o jego miejscu, proponowanym porządku obrad i terminie, na co najmniej 21 dni przed wyznaczonym terminem.
2. Postanowienia § 22 ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio.
§ 48.
1. Nadzwyczajne Walne Zebrania Członków Koła zwołuje Zarząd Koła:
2. z własnej inicjatywy,
3. na żądanie Zarządu Głównego,
4. na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej lub Komisji Rewizyjnej Koła,
5. na pisemny wniosek co najmniej 1/3 członków Kola.
6. Zarząd Koła jest obowiązany zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Koła w ciągu czterech tygodni od daty złożenia wniosku lub żądania, o których mowa w ust 1 pkt 2, 3, i 4.
7. W przypadku nie zwołania przez Zarząd Koła Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Koła, w terminie lub trybie określonym w statucie, uprawnioną władzą do jego zwołania jest Komisja Rewizyjna Koła.
8. Nadzwyczajne Walne Zebrania Członków Koła obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.
9. Postanowienia § 26 stosuje się odpowiednio.
ZARZĄD   KOŁA
§ 49. Zarząd Koła kieruje działalnością Koła na terenie swojego działania, zgodnie z uchwałami władz nadrzędnych.
§ 50.
1. Zarząd Koła składa się z Prezesa oraz 3 – 5 członków. Na swym pierwszym posiedzeniu Zarząd Koła wybiera ze swojego grona wiceprezesa, sekretarza oraz skarbnika. W sytuacji gdy Koło liczy 8 – 15 członków, Zarząd Koła wybiera ze swego grona Prezesa, sekretarza i skarbnika.
2. Posiedzenia Zarządu Koła odbywają się w miarę potrzeby.
3. Do zbadania spraw i problemów organizacyjnych, ekonomicznych oraz opracowania wniosków, Zarząd Kola może powoływać zespoły pomocnicze, określając ich skład oraz zadania. Posiedzenia Zarządu Koła zwołuje Prezes Zarządu Koła z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej trzech członków Zarządu Koła, w terminie 14 dni od zgłoszenia wniosku.
4. W razie długotrwałej niemożliwości pełnienia swej funkcji przez Prezesa Zarządu Koła, funkcję tę obejmuje na ten okres wiceprezes wyznaczony przez Zarząd Koła.
§ 51. Do obowiązków Zarządu Koła należy :
1. Wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków Koła oraz uchwał władz nadrzędnych.
2. Określenie szczegółowych kierunków działania Koła.
3. Uchwalanie budżetu Koła i zatwierdzanie rocznego sprawozdania finansowego.
4. Reprezentowanie Koła na zewnątrz.
5. Zarządzanie majątkiem Koła w ramach posiadanych pełnomocnictw.
6. Zbieranie składek członkowskich i opłat wpisowych.
7. Wykonywanie zadań zleconych przez Zarząd Główny.
8. Przyjmowanie członków zwyczajnych i wspierających oraz ich skreślanie z powodu naruszenia zasad określonych w § 19 ust. 2 i § 20 ust. 1 pkt 3 statutu.
9. Uchwalaniu wniosków o rozwiązaniu Koła.
10. Współpraca z pokrewnymi Stowarzyszeniami działającymi na terenie Koła.
11. Zwoływanie zwyczajnych i nadzwyczajnych Walnych Zebrań Członków Koła.
12. Składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków Koła.
§ 52. Szczegółowe zasady działalności zarządów Kół określa regulamin uchwalony przez te zarządy, na podstawie regulaminu uchwalonego przez Zarząd Główny. KOMISJA  REWIZYJNA  KOŁA
§ 53. Komisja Rewizyjna Koła jest władzą powołaną do sprawowania kontroli działalności Zarządu Koła.
§ 54. Komisja Rewizyjna Koła składa się z 3 członków, którzy na swym pierwszym posiedzeniu wybierają ze swojego grona : przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego i sekretarza. W sytuacji gdy Koło liczy 8 – 15 członków, Komisja Rewizyjna składa się z przewodniczącego i sekretarza.
§ 55. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy :
1. Kontrola działalności Zarządu Koła pod względem celowości, prawidłowości i zgodności z przepisami prawa, postanowieniami statutu i uchwał władz nadrzędnych.
2.  Współpraca z Główną Komisją Rewizyjną.
3. Przedstawienie Zarządowi Koła uwag, wniosków i zaleceń pokontrolnych dotyczących działalności statutowej i finansowej.
4. Zgłaszanie władzom nadrzędnym umotywowanych wniosków o uchylenie uchwał Zarządu Koła sprzecznych z postanowieniami prawa, statutu lub uchwałami władz nadrzędnych.
5. Przedkładanie Walnemu Zebraniu Członków Koła sprawozdań ze swojej działalności oraz przedkładanie wniosków o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium Zarządowi Koła.
§ 56. Komisja Rewizyjna Koła jest zobowiązana przeprowadzić kontrolę działalności Zarządu Koła co najmniej raz na pół roku.
§ 57. Członkowie Komisji Rewizyjnej Koła mają prawo udziału z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu Koła.
§ 58. Szczegółowe zasady działalności Komisji Rewizyjnych Kół określa regulamin uchwalony przez te Komisje, na podstawie regulaminu uchwalonego przez Główną Komisję Rewizyjną.
§ 59. Członkowie Komisji Rewizyjnej Koła nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia.

Skip to content