Rozdział   III CZŁONKOWIE,  ICH  PRAWA  I  OBOWIĄZKI

§ 11.
1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.
2. Osoba prawna może być jedynie wspierającym członkiem Stowarzyszenia.
§ 12. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na :
1. członków zwyczajnych ;
2. członków wspierających ;
3. członków honorowych.
§ 13.
1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych, cudzoziemiec mający stałe zameldowanie na terytorium Rzeczpospolitej oraz cudzoziemiec służący w polskich Siłach Zbrojnych identyfikujący się ze statutowymi celami Stowarzyszenia.
2. O przyjęciu danej osoby w poczet członków zwyczajnych decyduje Zarząd Koła w formie uchwały, na podstawie pisemnej deklaracji kandydata.
3. Od odmowy przyjęcia w poczet członków zwyczajnych Stowarzyszenia zainteresowanemu przysługuje prawo zaskarżenia tej uchwały do Walnego Zebrania Członków, w terminie 14 dni od jej doręczenia.
4. Żołnierze zawodowi pełniący czynną służbę wojskową mogą brać udział w działalności Stowarzyszenia na zasadach określonych w Ustawie o służbie wojskowej zawodowej żołnierzy zawodowych ( jednolity tekst – Dz. U. 97.10.55)
§ 14.
1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych, lub osoba prawna zainteresowana statutową działalnością Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jej rzecz pomoc finansową lub rzeczową. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.
2. Członek wspierający obowiązany jest do opłacenia składek członkowskich.
3. O przyjęciu członka wspierającego decyduje Zarząd na wniosek ubiegającej się o to osoby określonej w ust. 1.
§ 15.
1. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w rozwój idei Stowarzyszenia lub w inny szczególny sposób zasłużyła się dla Stowarzyszenia. Nadanie godności członka honorowego Stowarzyszenia następuje na podstawie uchwały Kongresu, na wniosek Zarządu Głównego.
2. Członkowie honorowi korzystają z uprawnień:
3. uczestniczą w obradach Kongresu Stowarzyszenia z głosem stanowiącym;
4. mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu Głównego Stowarzyszenia.
§ 16.
1. Członkowie zwyczajni, honorowi i wspierający należą organizacyjnie do właściwego terenowego Koła.
2. Za szczególne zasługi członkowie mogą być wyróżniani :
3. listem pochwalnym;
4. dyplomem;
5. ryngrafem Stowarzyszenia;
6. odznaką pamiątkową Stowarzyszenia;
7. wpisem do Księgi Honorowej Stowarzyszenia;
8. wystąpieniem z wnioskiem o nadanie odznaczenia lub orderu.
§ 17. Członek zwyczajny ma prawo :
1. wybierać i być wybranym do władz Stowarzyszenia ( czynne i bierne prawo wyborcze);
2. wypowiadania się we wszystkich sprawach omawianych na zebraniach i Kongresach Stowarzyszenia, dokonywania oceny działalności Stowarzyszenia, jego władz i członków;
3. zgłaszania opinii i wniosków organom Stowarzyszenia;
4. korzystania z urządzeń, świadczeń i pomocy Stowarzyszenia;
5. noszenia odznaki Stowarzyszenia;
6. zaskarżania uchwał lub orzeczeń władz Stowarzyszenia w sprawach członkowskich (właściwą władzą do rozpatrzenia odwołania jest władza nadrzędna);
7. współdecydowania o programie działania Stowarzyszenia, poprzez uczestniczenie w podejmowaniu stosownych uchwał i występowania z inicjatywą uchwałodawczą.
§ 18. Członek zwyczajny obowiązany jest do :
1. aktywnego uczestniczenia w pracach Stowarzyszenia oraz propagowania jego celów i programu,
2. przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
3. regularnego opłacania składek i innych świadczeń obowiązujących w Stowarzyszeniu,
4. dbania o prestiż Stowarzyszenia oraz honor i godność jego członka.
§ 19.
1. Członek wspierający, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego, posiada prawo określone w § 17.
2. Członek wspierający jest obowiązany do regularnego wywiązywania się z deklarowanych świadczeń oraz przestrzegania uchwał i regulaminów Stowarzyszenia.
§ 20.
1. Członkostwo ustaje na skutek:
2. dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie Zarządowi Koła;
3. śmierci członka
4. utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego, będącego osobą prawną;
5. na wniosek Zarządu w razie nie wywiązywania się z obowiązków członka Stowarzyszenia;
6. wykluczenia ze Stowarzyszenia na skutek prawomocnego orzeczenia Sądu Koleżeńskiego, w wypadku naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania uchwał i regulaminów, działania na szkodę Stowarzyszenia lub na skutek pozbawienia członka praw publicznych prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego;
7. pozbawienia godności członka honorowego, w wyniku uchwały władzy, która tę godność nadała.
8. W przypadku określonym w ust.1 pkt 3 Zarząd, a w przypadkach określonych w
ust. pkt 4 i 5, Sąd Koleżeński zobowiązany jest zawiadomić członka o skreśleniu lub wykluczeniu, wskazując jednocześni władzę uprawnioną do rozpatrzenia odwołania oraz termin złożenia odwołania.
Uchwały oraz orzeczenia w wyżej określonych sprawach mogą być zaskarżone w terminie trzydziestu dni, od daty ich doręczenia.
1. Ponowne przyjęcie do Stowarzyszenia osób, które utraciły członkostwo zwyczajne lub wspierające na podstawie ust. 1 pkt 3 następuje na podstawie uchwały Zarządu.

Druk deklaracji członkowskiej – pobierz

Druk deklaracji członkowskiej – członek wspierający pobierz

Skip to content