Stowarzyszenie Saperów Polskich Koło Nr 19 we Włocławku

Idź do spisu treści

Menu główne

Zapowiedzi oraz archiwum 2016 r.

Aktualności

ROK 2018

KOLEŻANKI I KOLEDZY CZŁONKOWIE SSP.

14 grudnia 2018 r. o godz. 17:00, w sali bankietowej "MARCYSIA" przy ul. Łanowej we Włocławku, organizujemy Walne Zebranie członków koła podsumowujące działaność naszego Stowarzyszenia w 2018 roku, zamierzeniami na 2019 rok połączone ze składkowym spotkaniem opłatkowym. Wpłaty 40 zł. od osoby można dokonywać bezpośrednio u skarbnika kol. Andrzeja Dukata (604 232 056) lub sekretarza kol. Ryszarda Chornickiego (534 081 049).

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
ARCHIWUM 2015 r.

R  O  K             2  0  1  6

SPOTKANIE   ŚWIĄTECZNO  -  NOWOROCZNE


W  dniu  16  grudnia  w  Sali  Bankietowej  ,,MARCYSIA” odbyło  się  Walne  Zebranie  Członków  Stowarzyszenia  Saperów  Polskich  we  Włocławku .  Tym  razem  miało  ono  charakter  spotkania  świąteczno  -  noworocznego,  w  którym  uczestniczyli  również  zaproszeni  goście,  a  byli  nimi :
-  płk  dr  Jan  Czyżewicz  -  żołnierz  l  Armii   Wojska  Polskiego,  uczestnik bitwy  pod  Lenino  ,
- Janusz  Majerski  -  Dyrektor  Wydziału  Zarządzania  Kryzysowego  UM Włocławek  reprezentujący  Prezydenta  Miasta  Włocławek, oraz  Dariusz  Niemczyk  inspektor  ds.  zarządzania  kryzysowego i  ochrony  ludności  tego  wydziału,
-  por.  Krystyna  Majczyńska  -  Prezes  Związku  Inwalidów  Wojennych  RP  we  Włocławku,
-  por.  Henryk  Baranowski  -  Prezes  Związku  Kombatantów  RP  i  Byłych  Więżniów  Politycznych  we  Włocławku,  
- insp.  Józef  Piasecki  -  Prezes  Stowarzyszenia  Emerytów  i  Rencistów   Policyjnych  we  Włocławku    wraz  z  st.  aspirantem  Marianną  Barbarą  Biernacką  członkiem  Zarządu,
-  mjr  Jan  Olszewski - Skarbnik  Zarządu  Rejonowego  Związku  Żołnierzy  WP  we  Włocławku,     
-  Elżbieta  Iwińska  -  Matka  Chrzestna   sztandaru  SSP  we  Włocławku ,
-  Ireneusz  Szafrański  -  Starszy  Włocławskiego  Kurkowego  Bractwa  Strzeleckiego.
Przybywający  na  spotkanie  członkowie  Stowarzyszenia  składając  podpis  na ,,  Liście  obecności  ”  otrzymywali :  ,,  Karty  z    życzeniami   świąteczno -  noworocznymi  ”  od  Zarządu  Koła,  zestawy  zdjęć  dokumentujące  udział w  życiu  Koła  oraz  ,,Vademecum  członka  SSP  Koło  Nr  
19  we  Włocławku na rok  2017”.       
Spotkanie rozpoczął płk  Ryszard  Chodynicki  witając  wszystkich  uczestników .  Szczególnie  serdeczne   słowa   powitania  skierowane  zostały do płk dr Jana Czyżewicza.
Następnie  przystąpiono  do  realizacji  części  statutowej  spotkania,  którą  poprowadził  ppłk  Ryszard  Chornicki.  
W  części  tej:
-  przyjęto  do  Stowarzyszenia  nowych  członków,  którymi  są:  
st.  chor.  szt.  Marek  Gościniak  oraz  kpr.  Andrzej  Winiarski  (nieobecny  z  przyczyn  osobistych ) .  Odznakę  Stowarzyszenia,  legitymację  członkowską  oraz  Medal  Pamiątkowy  Koła  wręczyli  nowo przyjętemu płk  Ryszard  Chodynicki  i  mjr  Zdzisław  Pierzchała,
- uhonorowano płk dr Jana  Czyżewicza albumem o Włocławku z  okolicznościowy  wpisem ,
-  wręczono, przyznane  przez  Zarząd  Główny  SSP,  upominki  w  postaci  książki  autorstwa  Zdzisława  Cuttera  ,,  Saperzy  II  Rzeczypospolitej ”  oraz  dyplomy  dla  mł.  chor.  Marka  Kożuchowskiego  i  mjr  Jana  Olszewskiego,
- uhonorowano, przyznanymi  przez  Zarząd  Koła,  dyplomami:  
por.  Andrzeja  Dukata,  mjr Tadeusza Głowackiego,  st.  chor.  szt.  Sławomira  Grzonka ,  mł.  chor.  Marka  Kożuchowskiego  oraz  mjr  Jana  Olszewskiego .  Upominki   i  dyplomy   uhonorowanym  wręczali   Prezes  oraz  członkowie  Zarządu Koła .  
Część  świąteczną  spotkania  rozpoczął  Prezes  Zarządu  Koła  płk  dr  Ryszard  Chodynicki  składając  życzenia  świąteczno – noworoczne  członkom  Stowarzyszenia  oraz  zaproszonym  gościom .  Po  ich  zakończeniu  uczestnicy  przy  dźwiękach  kolęd  przystąpili  do  składania  sobie  indywidualnych  życzeń  dzieląc  się  przy  tym  opłatkiem . Dalsza  część  spotkania  to  rozmowy  koleżeńskie  przerywane  toastami  wznoszonymi  przez  zaproszonych  gości  oraz  członków  Stowarzyszenia .  Zasadniczymi  treściami  rozmów  i  toastów  była   aktualna  sytuacja  polityczna  kraju  ze  szczególnym  uwzględnienie  zagadnień  dotyczących  środowiska  byłych  żołnierzy  oraz  wspomnienia z lat  wspólnej  służby  wojskowej. Spotkanie  trwało  do  póżnych  godzin  wieczornych  ,  tym  bardziej  ,  że  siły  uczestników  wzmacniane  były  świetnie  przygotowanym  zestawem  potraw  wigilijnych .  

"NARODOWE ŚWIĘTO  NIEPODLEGŁOŚCI"


W  dniu  11  listopada  br.  o  godz.  10:00  na  Placu  Wolności  przy  ,,  Pomniku  Żołnierza  Polskiego ”  rozpoczęła   się  pierwsza  część  miejskich  obchodów Narodowego Święta  Niepodległości  .  Zapoczątkował  je  chór  ,,CANTO”  z Zespołu Szkół Muzycznych im. Czesława Niemena, pod  batutą  Mariana  Szczepańskiego  dając  koncert  pieśni  patriotycznych  i  wojskowych .  Orkiestra  ZSSamoch.  wykonała  ,, Hymn  państwowy  ”  oraz  "Hejnał  Włocławka ” .  Następnie  głos  zabrał  Prezydent  Włocławka  dr  Marek  Wojtkowski .  Motywem  przewodnim  wystąpienia  była  potrzeba  zachowania  jedności  narodu .  Ta  część  obchodów  Święta  Niepodległości  zakończona  została  złożeniem  wieńców  i  wiązanek kwiatów  przez  delegacje  uczestników  uroczystości.  Następnie  uczestnicy    uroczystości   ulicami  :  3  Maja  oraz  Cyganka  udali  się  do  Bazyliki  Katedralnej .  Charakterystycznym   elementem  przemarszu  była  50 - metrowa  flaga  biało – czerwona   niesiona  przez  władze  i  mieszkańców  Włocławka  .  W  Bazylice  Katedralnej  odbyła  się  druga  część  uroczystości .  Była  nią  Msza  Święta  za  Ojczyznę  celebrowana  przez  księdza  prałata  ppłk   Zbigniewa  Szygendę .
W  obydwu częściach  obchodów  Narodowego  Święta  Niepodległości  uczestniczyli  członkowie  Stowarzyszenia  Saperów  Polskich   we  Włocławku  wraz  ze  swoim  sztandarem  którego  poczet  stanowili  :  mjr  Tadeusz  Głowacki  ,  st. chor. szt.  Sławomir  Grzonek  oraz  por.  Andrzej  Dukat .  Wiązankę  kwiatów  przy  ,, Pomniku  Żołnierza  Polskiego ”złożyła  delegacja  w  składzie :  płk  Ryszard  Chodynicki  ,  płk  Piotr  Sołomonow  oraz  płk  Edmund  Kopaczewski .  Przebieg  uroczystości  oraz  udział  w  niej  członków  SSP  udokumentował   fotograficznie  ppłk  Ryszard  Chornicki.
Narodowe Święto  Niepodległości  saperzy  uczcili  wciągnięciem  flag - Polski,  m. Włocławka  oraz  Saperów  na  maszty  przy  ,, Pomniku  Sapera 3  Wppont  ” przy ul. Żytniej we Włocławku.                   

VII KONGRES STOWARZYSZENIA SAPERÓW POLSKICH

Zgodnie ze statutem i rocznym planem zamierzeń Stowarzyszenia Saperów Polskich na rok 2016 – w dniu 22 października 2016 roku, w Klubie 2 pinż w Kazuniu Nowym odbył się VII Kongres Stowarzyszenia Saperów Polskich, którego główne cele przedstawiały się następująco:
- dokonanie oceny organów statutowych SSP i stowarzyszeń saperów z całego kraju,
- wybór naczelnych władz stowarzyszenia na kadencję 2016 – 2020,
- dokonanie zmian w zapisach statutu SSP w tym ustanowienia Święta Stowarzyszenia Saperów Polskich na dzień 23 czerwca,
- wyróżnienia przodujących kół terenowych SSP w kraju, instytucji wspierających SSP oraz członków stowarzyszenia.
W obradach VII Kongresu SSP uczestniczyła delegacja naszego
stowarzyszenia w składzie: kol. kol.: Wanda Pilarska, Ryszard Chodynicki, Aleksander Kolęda, Piotr Sołomonow.
Kongres otworzył Prezes Stowarzyszenia Saperów Polskich płk Tadeusz Dzikowski a następnie wprowadzono sztandar SSP i odegrano hymn państwowy.
Prezes SSP powitał uczestników Kongresu, przeprowadził wybór Przewodniczącego obrad oraz powołał dwóch protokolantów.
Przewodniczący Kongresu przejął kierowanie obradami, w których dokonano wyboru Zastępcy Przewodniczącego  Kongresu – funkcję tą powierzono kol. Ryszardowi Chodynickiemu z naszego
stowarzyszenia. Wybrano także sekretariat obrad (dwie osoby) i Komisję Uchwał i Wniosków (trzy osoby), w której Przewodniczącym został nasz kolega Piotr Sołomonow.
Po przedstawieniu referatu sprawozdawczego Zarządu Głównego SSP przez Prezesa płk-a Tadeusza Dzikowskiego, sprawozdania finansowego przez Skarbnika ZG ppłk-a Tomasza Germana, sprawozdania Głównego Sądu Koleżeńskiego i sprawozdania Głównej Komisji Rewizyjnej wraz z wnioskiem o udzielenie absolutorium dla ustępującego Zarządu Głównego SSP i pr
opozycją Uchwały – nastąpiła dyskusja nad treściami sprawozdań.
W dyskusji głos zabrało kilkunastu mówców, wśród których głos zabrała nasza Kol. Wanda Pilarska wnosząc aby poszerzyć zapis w Statucie SSP dotyczący możliwości przyjmowania do Stowarzyszenia Saperów Polskich również sympatyków  stowarzyszenia i osoby kultywujące tradycje wojsk inżynieryjnych
.
Głos zabrał także Kol. Ryszard Chodynicki, który podkreślił osiągnięcia w minionej kadencji przez Stowarzyszenie
Saperów Polskich Koło nr 19, gdzie każdy rok naszej działalności wzbogacał dokonania na skalę regionalną i krajową. Podkreślił, że odsłonięcie kompleksu „Pomnika Sapera” we Włocławku w 2012 roku, obchody 30-lecia działalności „Rodziny Szkół” noszących imiona bohaterów wojsk inżynieryjnych – w 2013 roku, ufundowanie sztandaru dla SSP Koło nr 19 we Włocławku, przejście do nowej siedziby stowarzyszenia – w 2014 roku, ufundowanie sztandaru dla Szkoły Podstawowej im. st. sierż. Feliksa Rybickiego w Sarnowie – w 2015 roku oraz spotkania integracyjne, udział w Festiwalu Nauki, Kultury i Gospodarki organizowanych przez Kujawską Szkołę Wyższą oraz w ważnych uroczystościach w tym w odsłonięciu „Pomnika Saperów Głogowskich” w 2016 roku – to najważniejsze zrealizowane przez nas przedsięwzięcia minionej kadencji. Innym problemem, który został poruszony przez Kolegę Ryszarda Chodynickiego to obecne warunki społeczne i gospodarcze w kraju, w których coraz trudniejsze są możliwości zorganizowania przedsięwzięć wychodzących poza środowisko saperskie. Poruszone zostały także: kwestia zamiany w nazewnictwie organizacyjnym – koło na region z uwagi na uczestnictwo w naszym stowarzyszeniu kolegów z Bydgoszczy, Torunia, Chełmna i Warszawy oraz kwestia proponowanej daty – 23 czerwca – na coroczne Święto Stowarzyszenia Saperów Polskich – z uwagi na to, że lepszym rozwiązaniem byłoby przyjęcie daty 16 kwietnia – kumulując Święta Wojsk Inżynieryjnych, bądź przyjąć datę historyczną gdzie wojska inżynieryjne (saperskie) zapisały się na trwałe w historii naszego kraju – np.: urządzenie przeprawy przez rz. Wisłę pod Czerwińskiem, gdzie przeprawiały się wojska Króla Jagiełły do bitwy pod Grunwaldem z Krzyżakami.
Kolega Ryszard Chodynicki przekazał również pozdrowienia od koleżanek i kolegów Stowarzyszenia Saperów Polskich Koło nr 19 dla delegatów na VII Kongres a także dla wszystkich członków SSP w Polsce. Życzył nowo wybranym władzom na Kongresie – wytrwałości i trafnych decyzji w kierowaniu
Stowarzyszeniem Saperów Polskich.
W dalszej części obrad – przyjęto zmiany i poprawki do Statutu SSP oraz przystąpiono do wyborów Naczelnych Władz Stowarzyszenia – poprzez Komisję Wyborczą.
Po przeprowadzeniu tajnego głosowania – Przewodniczący Kongresu ogłosił przerwę w obradach.
Po przerwie Przewodniczący Komisji Wyborczej ogłosił wyniki wyborów po czym odbyły się pierwsze posiedzenia nowo wybranych władz Naczelnych Stowarzyszenia Saperów Polskich.
W dalszej części Kongresu wręczono wyróżnienia – między innymi – za całokształt działalności dla pięciu Stowarzyszeń Saperów Polskich w kraju, gdzie jeden z ryngrafów został przyznany SSP nr 19 we Włocławku.
Indywidualne wyróżnienia otrzymali także nasi koledzy:
- Kol. Jan Olszewski
- Kol. Marek Kożuchowski.
Kongres przyjął stosowne Uchwały, po czym wystąpił nowo wybrany Prezes SSP – płk Tadeusz Dzikowski
z podziękowaniem za udzielone zaufanie.
Przewodniczący Kongresu podał komendę do przekazania sztandaru SSP po czym odegrano „Hymn Saperski” oraz Przewodniczący Kongresu pożegnał delegatów i podał komendę do wyprowadzenia sztandaru SSP.
Uczestnicy VII Kongresu przeszli pod „Pomnik Poległych Saperów” – gdzie złożono wiązanki kwiatów i zapalono znicze a także wykonano wspólne pamiątkowe zdjęcia.
Spotkanie delegatów zakończył wspólny obiad, po czym wszyscy rozjechali się do rodzimych garnizonów.


NOWO WYBRANE WŁADZE NACZELNE SSP
Prezes: Tadeusz Dzikowski
Zarząd Główny:
 Adam Bartnicki - Wiceprezes
 Grzegorz Misiak - Wiceprezes
 Gabriel Wasilewski - Sekretarz
 Waldemar Kawka - Skarbnik
 Olgierd Baranowski - Członek
 Bogusław Bębenek - Członek
 Stanisław Białek - Członek
 Tomasz Bogucki - Członek
 Grzegorz Dro
gowski - Członek
 Wiesław Lech Ząbek - Członek
Główny Sąd Koleżeński:
 Marian Kasperski - Przewodniczący
 Edward Wiśniewski - Z-ca Przewodniczącego
 Piotr Sołomonow - Sekretarz
 Jerzy Jarzyna  - Rzecznik Dyscyplinarny
 Marek Niziołek - Członek
 Andrzej Pendzel - Członek
 Ryszard Pindur - Członek
 Andrzej Szutowicz - Członek
 Krzysztof Wysocki - Członek
Główna Komisja Rewizyjna:
 Tomasz German - Przewodniczący
 Ewa
Grzybowska - Z-ca Przewodniczącego
 Ryszard Ciołkowski - Sekretarz
 Jacek Gorczyca - Członek


73 – CIA  ROCZNICA  BITWY  POD  LENINO


W  dniu  12  października  br.  o  godz.  12.00  przy  Pomniku  Sapera 3 Warszawskiego  pułku  pontonowego  rozpoczęła    się  uroczystość   z  okazji 73 – ciej  rocznicy  bitwy  pod  Lenino  stoczonej  przez  żołnierzy  1  Dywizji  Piechoty  im.  Tadeusza  Kościuszki  pod  dowództwem  gen.  bryg.  Zygmunta  Berlinga .  Uroczystość  rozpoczął  ppłk  Ryszard  Chornicki  ,  po  czym  Orkiestra  Reprezentacyjna  Powiatu  Lipnowskiego  i  Ochotniczej  Straży  Pożarnej w  Radomicach  pod  batutą  Mirosława  Bytnera  wykonała  ,,  Hymn  Państwowy  ”  ,  a  następnie  ,,  Hejnał  Miasta  Włocławka ” .  Uczestników  uroczystości  powitał  Wiceprezes  SSP  we  Włocławku  mjr  Zdzisław  Pierzchała . Jako  pierwsze    powitane  zostały  poczty  sztandarowe  ze  sztandarami  reprezentującymi  :
-  Zarząd  Rejonowy  Związku  Żołnierzy  WP  we  Włocławku .
-  Związek  Inwalidów  RP  we  Włocławku ,
-  Straż  Miejską  we  Włocławku ,
-  Włocławskie  Kurkowe  Bractwo  Strzeleckie ,
-  Zespół  Szkół  Akademickich  we  Włocławku .
-  Gimnazjum  Nr  2  im
.  ks.  Jerzego  Popiełuszki  we  Włocławku  ,
-  Szkołę  Podstawową  Nr  2  im
.  Polskich  Olimpijczyków  we  Włocławku  ,
-  Szkołę    Podstawową    Nr    8  im
.    3    Warszawskiego   pułku   pontonowego    we  Włocławku ,    
-  Stowarzyszenie  Saperów  Polskich  we  Włocławku .      
Szczególne  słowa  powitania  skierowane  zostały  do  płk  dr  Jana  Czyżewicza  uczestnika  bitwy  pod  Lenino  -  artylerzysty  biorącego  udział  w  walkach o  Warszawę   oraz  zdobywcy  Berlina .
Kolejnymi  powitanymi  byli   przedstawiciele  oraz  osoby  reprezentujące  parlamentarzystów  i   władze  samorządowe  naszego   Województwa w  osobach  Pana  Piotra  Króla  asystenta  Posła  do  Parlamentu  Europejskiego  Pana  Janusza  Zemke  oraz  Pana  Sławomira  Kopyścia  członka  Zarządu  Województwa  Kujawsko  -  Pomorskiego .  Powitane  zostały  delegacje  reprezentujące  Urząd  Miasta i  Prezydenta  Włocławka  ,  Starostwo  Powiatu  Włocławskiego  oraz  Starostwo  Powiatu  Lipnowskiego .  Dalsze  słowa  powitania  skierowane  zostały  do  osób  szczególnie  zasłużonych  dla  Włocławka  ,  a  mianowicie  byłych  Prezydentów  Włocławka  Panów  Władysława  Skrzypka  ,  Stanisława  Wawrzonkoskiego    i  Andrzeja  Pałuckiego  ,  Pana  dr  Władysława  Kubiaka  autora  książki   ,,  Spod   Lenino  do  Włocławka ”  oraz  Pani  Elżbiety  Iwińskiej  byłej  Dyrektor  SP  Nr  8  -  Matki  Chrzestnej  sztandaru  SSP  we  Włocławku .  Słowa  powitania  skierowane  zostały  do  delegacji  reprezentujących  służby  mundurowe  Włocławka  ,  związki i  stowarzyszenia  kombatanckie  oraz służby  mundurowe  ,  a  także  do  delegacji    reprezentujących  organizacje  pozarządowe  . Szczególnie  serdecznie  powitana  została  młodzież  oraz  uczniowie  włocławskich  szkół   w  tym  najliczniej  przybyli  uczniowie  Szkoły  Podstawowej  Nr  2  im  Polskich  Olimpijczyków .  Słowa  powitania  skierowane  zostały  do  mieszkańców  Włocławka  oraz  regionalnych  środków  masowego  przekazu .  Końcowe  słowa  powitania    dotyczyły  organizatorów  uroczystości  -  członków  SSP  we  Włocławku  .       
Następnie  orkiestra  wykonała  marsz  ,,  Spoza  gór  i  rzek  ” .   
W  dalszej  części   uroczystości  zabrał  głos  Prezes  SSP  we  Włocławku  płk  dr  Ryszard  Chodynicki .  W  swoim  wystąpieniu  podkreślił  potrzebę  kultywowania tych  tradycji  ,  których  niektóre  siły  polityczne  w  ramach  nowej  polityki  historycznej  starają  się  wykreślić  z   dziejów  naszego  Państwa  lub  przynajmniej  zaniżyć  ich  znaczenie .  
Kolejnym  mówcą  był  płk  dr  Jan  Czyżewicz  .  W  krótkich  żołnierskich  słowach  przedstawił  swoje  wspomnienia  związane  z  walkami  w  dniach  12  - 13  października  1943  roku .   Wystąpienie  zakończył  podziękowaniem  dla  SSP  we  Włocławku  za  pamięć o  bitwie  i  jej  żołnierzach  i  oddawanie  im  czci  poprzez  organizację  corocznych  obchodów  rocznicy  bitwy .
Następnie  ppłk  Ryszard  Chornicki  poprosił  o  uczczenie  minutą  ciszy  żołnierzy  uczestników  bitwy  pod  Lenino  ,  żołnierzy  1  i  2  Armii  WP  ,  ale  także  żołnierzy  polskich  z  wszystkich  frontów  II  wojny  światowej,  których  ciała  spoczywają w  ziemi  Azji  ,  Afryki  i  Europy .  Tak  też  uczestnicy  uroczystości  uczynili .
Kolejnym  punktem  uroczystości  było  złożenie  wiązanek  kwiatów  przez  delegacje  uczestników  uroczystości  .  Odbyło  się  to  przy  dźwiękach  ,,  Tremolo  ”   wybijanego  przez  doboszy  orkiestry .  
Po  złożeniu  kwiatów  trębacze  odegrali  sygnał  ,,  Śpij  kolego ” .    
Uroczystość  zakończył  ppłk  Ryszard  Chornicki  ,  który  podziękował  za  uczestnictwo  w  niej  i  złożone  wiązanki  kwiatów .  Szczególne  słowa  podziękowania  skierowane  zostały  do  Prezydenta  Miasta  Włocławek  Pana  dr  Marka  Wojtkowskiego  oraz  Starosty  Powiatu  Lipnowskiego  Pana  Krzysztofa  Baranowskiego  za  pomoc  udzieloną  w  przygotowaniu  i  przeprowadzeniu  uroczystości.                                    

SPOTKANIE  INTEGRACYJNE


W  dniu  1  października  br.  na  Strzelnicy  Myśliwskiej   (  dawna  strzelnica 3  Wppont ),  której  gospodarzem  jest  Zarząd  Okręgowy  Polskiego  Związku  Łowieckiego  we  Włocławku   odbyło  się  spotkanie  integracyjne członków  Stowarzyszenia  Saperów  Polskich  we  Włocławku wraz z rodzinami i przyjaciółmi.  W  spotkaniu  uczestniczyli   również  zaproszeni  przez  Zarząd  -  przedstawiciele  władz  samorządowych  miasta  Włocławka, Komendanci  i  Dyrektorzy  służb  mundurowych  Włocławka,  Prezesi  i  Dyrektorzy  związków  i  stowarzyszeń  kombatanckich  oraz  organizacji  pozarządowych, a  także  osoby    które  wspierają  działalność   SSP  we  Włocławku .  A  są  nimi :
-  dr  Marek  Wojtkowski  -  Prezydent  Miasta  Włocławek ,
-  Andrzej  Pałucki  -  Prezydent  Miasta  Włocławek  w  latach  2006 – 2014 ,
-  Elżbieta  Iwińska  -  Matka  Chrzestna  sztandaru  SSP  we  Włocławku .
-  ppłk  Radosław  Niecikowski  -  Wojskowy  Komendant  Uzupełnień  we  Włocławku ,
-  ppłk  Zbigniew  Drożdżewski  Dowódca  3  batalionu  inżynieryjnego  z  Niska  .
-  por.  Henryk    Baranowski   -   Prezes   Związku   Kombatantów   RP   i    Byłych  Więźniów  Politycznych  we  Włocławku ,
-  Władysław  Dolecki  -  Prezes  Rady  Okręgowej  PZŁ  we  Włocławku ,
-  Krzysztof  Kukucki  -  Przewodniczący  Rady  Miejskiej  SLD ,
-  Piotr  Kowal  -  Sekretarz  Rady  Miejskiej  SLD ,
-  Ireneusz    Szafrański    -    Starszy    Brat    Włocławskiego    Kurkowego    Bractwa  Strzeleckiego  .
-  Maciej  Kowalczyk  -  Prezes  Zarządu  Stowarzyszenia   ,, PATROL ” ,
-  Zdzisław  Koziński  -  były  Dyrektor  jednego  z  wydziałów  UM  we  Włocławku .
Część  zaproszonych  na  spotkanie  gości  wcześniej  poinformowało   płk  Ryszarda  Chodynickiego,  że  z   przyczyn  służbowych  lub  osobistych  nie  mogą  uczestniczyć  w  spotkaniu  za  co  przepraszają, jednocześnie  życząc  wspaniałej  atmosfery w  czasie  jego  trwania .       
Uczestników  spotkania  powitał  płk  Ryszard Chodynicki  -  Prezes  SSP  we    Włocławku,  po  czym  zaprosił  ich  na  poczęstunek,  który  rozpoczynał  się tradycyjną  żołnierską  grochówką.
Przed  kolejnym  daniem  poczęstunku  głos  zabrał  Sekretarz  SSP  we  Włocławku -  ppłk  Ryszard  Chornicki  ,  który  przedstawił  krótko  historię  SSP  we  Włocławku a  następnie  odczytałał  decyzję  Zarządu  o  wyróżnieniu ,,Medalem  Pamiątkowym ” :
- Panią Honoratę  Maj - Dyrektor  Włocławskiego  Centrum  Organizacji   Pozarządowych  i  Wolontariatu,
-  Pana Arkadiusza  Czajkowskiego   -  Właściciela  Restauracji    ,, Marcysia  ” .  
Wręczenia  medalu  Arkadiuszowi  Czajkowskiemu  dokonali  Prezes  Zarządu płk  Ryszard  Chodynicki   i  Członek  Zarządu  płk  Edmund  Kopaczewski.
Pani  Honorata  Maj  nie  mogła  uczestniczyć  w  spotkaniu, wręczenia medalu dokonamy przy najbliższej uroczystości.
Po  zrealizowaniu  oficjalnych  punktów  spotkania  dalsza  jego  część  odbywała   w  stałych  lub   doraźnie   tworzonych  grupach integracyjnych oraz tanecznych.  Do  tańca  przygrywał  zespół  muzyczny ,,EMIT”  z  Lubienia  Kujawskiego  pod  kierownictwem  Jacka  Straszewskiego,  a  o  ciało  dbał   Arkadiusz  Czajkowski  i  obsługa  restauracji  ,,Marcysia”   serwując  kolejne  potrawy.  
Spotkanie  trwało  do  późnych  godzin  wieczornych. Zadowoleni  uczestnicy  podkreślali  potrzebę  kontynuowania  tego  typu  przedsięwzięć  w  2017  roku .     

   


ODSŁONIĘCIE  POMNIKA  SAPERÓW  GŁOGOWSKICH


W  dniu  30  września  br.  w  Głogowie  w Parku Saperów odbyła  się  uroczystość  odsłonięcia ,,Pomnika  Saperów  Głogowskich ” upamiętniający 50-lecie obecności wojsk inżynieryjnych w mieście.  Organizatorem  uroczystości  był  Społeczny  Komitet  na  czele  którego  stali  -  Prezydent  Głogowa  Pan Rafael  Rokaszewicz,  Starosta  Głogowski  Pan Jarosław Dudkowiak,  Dowódca  4  bat.  inż.  ppłk  Adam  Kliszka  ,  Dyrektor  Alior  Banku  Krzysztof  Terlecki  oraz  Prezes  Koła  Nr  15  SSP ppłk  Marek  Baraniak .  Na  uroczystość  zaproszona  została  delegacja  SSP  we   Włocławku .  Skład delegacji tworzyli  :  płk  Ryszard  Chodynicki  ,  ppłk  Ryszard  Chornicki  oraz  por. Andrzej  Dukat.  Stanowili  oni  jednocześnie  poczet  sztandarowy  sztandaru  SSP  we  Włocławku .  Program  uroczystości  obejmował  :  uroczysty  apel  i  odsłonięcie  pomnika,  koncert  Reprezentacyjnego  Zespołu Artystycznego  WP  w hali sportowo-widowiskowej „CHROBRY” oraz  spotkanie  żołnierskich  pokoleń w Hotelu i Restauracji RODOS w Jaczowie.  Podczas  uroczystego  apelu  Dowódca 4  bat.  inż.   ppłk  Adam  Kliszka  wręczył min. płk    Ryszardowi  Chodynickiemu  pamiątkowy   medal  ,,  50  lat  jednostek  inżynieryjnych w  Głogowie ” .  W  trakcie  spotkania  żołnierskich  pokoleń  członkowie  delegacji  wręczyli  Prezesowi  Kola   Nr  15  SSP  w Głogowie ppłk  Markowi  Baraniakowi    okolicznościowy   grawerton  ,  a  Dowódcy  4  bat.  inż.  ppłk  Adamowi  Kliszce   jubileuszowy  medal  pamiątkowy  ,,  5 – lecie Koła  Nr  19  SSP  we  Włocławku ” . Ppłk  Marek  Baraniak  podziękował  naszym  członkom  za  pomoc   w  budowie  pomnika  polegającej  na  zakupie  ,,  cegiełek ” .          

OBCHODY  77  -  ROCZNICY  NAPAŚCI  ZWIĄZKU  RADZIECKIEGO  NA  POLSKĘ


W  dniu  17  września  br.  przy  ,,Pomniku  Żołnierzy  Armii  Krajowej ”   w  Parku  Władysława  Łokietka  odbyła  się  uroczystość  z  okazji  77 – mej  rocznicy  napaści  Związku  Radzieckiego  na  Polskę  .   W  uroczystości   udział  wzięli  członkowie  SSP  we  Włocławku  wraz ze  sztandarem  ,  którego  poczet  sztandarowy  tworzyli  -  mjr  Jan  Olszewski  ,  st.  chor.  szt.  Sławomir  Grzonek  oraz  por.  Andrzej  Dukat  .  Po  odśpiewaniu, przez uczestników uroczystości, Hymnu  Państwowego  okolicznościowe  wystąpienie  wygłosił  Prezydent  Włocławka  dr  Marek  Wojtkowski  .  Następnie  modlitwę  poprowadził  ks.  Artur  Biernat  .  Uroczystość  zakończona  został  ceremonią  złożenia  wieńców  i  wiązanek  kwiatów  pod  pomnikiem  .  W  imieniu  SSP  we  Włocławku  wiązankę  kwiatów  złożyli  -  płk dr  Ryszard  Chodynicki  oraz  sierż.  Jerzy  Przymus .     

UDZIAŁ  W  UROCZYSTOŚCIACH  POGRZEBOWYH BURMISTRZA  LUBRAŃCA


W  dniu  16  września  oficjalna  delegacja  Stowarzyszenia  Saperów  Polskich  we   Włocławku  wzięła  udział  w  uroczystościach  pogrzebowych  na  terenie  miejscowości  Zgłowiączka  .
Delegację  tworzyli  :
a
/ poczet  sztandarowy  ze  sztandarem  SSP  we  Włocławku  w  składzie  :
     -  płk  dr  Jan  Pilarski  ,
     -  por.  Andrzej  Dukat  ,
     -  mjr  Jan  Olszewski  .
b /  członkowie  Stowarzyszenia   :
     -  Panie  Wanda  Muszalik  ,  Wanda  Pilarska  oraz  płk  dr  Ryszard  Chodynicki i  ppłk  Ryszard  Chornicki .


WALNE   ZEBRANIE  CZŁONKÓW  SSP  WE  WŁOCŁAWKU


W  dniu  13  września  br.  na  terenie  Włocławskiego  Centrum  Organizacji  Pozarządowych  i  Wolontariatu  odbyło  się  Walne  Zebranie  Członków  SSP  we  Włocławku .  Uczestników  Zebrania  powitał  Prezes  Zarządu  płk  dr  Ryszard  Chodynicki .  Szczególnie  serdeczne  słowa  powitania  skierowane  zostały  do  zaproszonego  na  Zebranie  płk  dr.  Jana  Czyżewicza  -  uczestnika  bitwy  pod  Lenino  ,  której  73 – cia  rocznica  przypada  12  października  br.  
Kolejnym  punktem  Zebrania  było  wręczenie  certyfikatów  dla  nowo  wybranych  władz  SSP  we  Włocławku  oraz  delegatów  na  VII  Kongres  SSP .   Wręczenia  dokonali  płk  Józef  Biernat  -  Przewodniczący  Komisji  Skrutacyjnej  oraz  płk  dr Ryszard  Chodynicki  -  Prezes  Zarządu .
W  związku  ze  zbliżającymi  się  obchodami  73 – ciej  rocznicy  bitwy pod  Lenino  wspomnieniami  podzielił  się  płk  dr  Jan  Czyżewicz  ,  który  w  niej  uczestniczył  .  Zaprezentowane  wspomnienia  obejmują  okres  od  1939  roku  (  rozpoczęcie  II  wojny  światowej )  do  1943  roku  (  przybycie  do  Sielc  ,  miejsca  formowania  1  Dywizji  Piechoty  im  Tadeusza  Kościuszki  ) .  Dalszy  ciąg  wspomnień  przewidziany  jest  na  kolejne  ,,  saperskie  spotkanie ” .  
Następnie  głos  zabrał  płk  dr  Jan  Pilarski  ,  który  przedstawił  aktualne  kierunki  na  rzecz  uposażenia  żołnierzy  zawodowych   i  emerytur  wojskowych .  Ogólny  wniosek  jaki  wynika  z  aktualnych  działań  nie  należy  się  spodziewać  zmian  w  naliczaniu  wysokości  emerytur  dla  starszych  roczników  byłych  żołnierzy  zawodowych .
Punktem  kończącym  Zebranie  była  dyskusja  wokół  bieżących  spraw  SSP  we  Włocławku  .  

Z  ważniejszych  decyzji  podjętych  w  czasie  dyskusji  było  :
-  zgłoszenie    płk  Piotra  Sołomonowa  jako  kandydata  do  Zarządu  Głównego  SSP .
-  dokonanie  wpłaty  na  sztandar  Zespołu  Szkół  Akademickich  we  Włocławku .
-  ustalenie  dnia  1  października  dniem  organizacji  spotkania  integracyjnego  .
-  ustalenie  oficjalnego  składu  (  poczet  sztandarowy  oraz  delegacja )  uczestników  SSP  we  Włocławku  w  uroczystościach  pogrzebowych  Burmistrza  Lubrańca  Krzysztofa  Wrzesińskiego .
Na  zakończenie  Zebrania  dokonano  zbiórki  pieniężnej  na  rzecz  budowanego ,,Pomnika  Głogowskich  Saperów”.    

OBCHODY  WE  WŁOCŁAWKU  77 – MEJ  ROCZNICY WYBUCHU   II  WOJNY  ŚWIATOWEJ


Członkowie  Stowarzyszenia  Saperów  Polskich  we  Włocławku  w  dniu  1  września  2016  roku  wzięli  udział   w  dwuczęściowych  obchodach  77 – mej  rocznicy  wybuchu  II  wojny  światowej .  
Pierwsza  część  obchodów  rocznicowych  odbyła  się  o  godz.  11.00  przy ,, Pomniku  14  pułku  piechoty  ”  przy  dawnym  Kasynie  3  Wppont.  Organizatorem  uroczystości  był  Zarząd  Rejonowy  Związku  Żołnierzy  WP .   Oprócz  członków  ZŻ  WP  i  SSP  we  Włocławku  w  uroczystości  udział  wzięły  delegacje -  Związku  Inwalidów  RP  na  czele  z  Przewodniczącą  Panią  por.  Krystyną  Majczyńską  i  UM  Włocławek  na  czele  z  Zastępcą  Prezydenta  Miasta  Panią  Barbarą     Moraczewską .  Szczególnymi  uczestnikami  uroczystości  byli  płk  dr  Jan  Czyżewicz  uczestnik  bitwy  pod  Lenino  oraz   gen.  dyw.  Andrzej  Lelewski  były  dowódca  12  Dywizji  Zmechanizowanej  w  Szczecinie .  Stowarzyszenie  Saperów  Polskich  na  uroczystości  wystąpiło  ze  swoim  sztandarem  ,  którego  poczet  sztandarowy  tworzyli  :  mjr  Tadeusz  Głowacki  .  st.  chor.  szt.  Sławomir  Grzonek  oraz  mł.  chor.  Marek  Kożuchowski .
Po  wystąpieniu  okolicznościowym  wygłoszonym  przez  Prezesa  Zarządu  Rejonowego  ZŻ  WP  ppłk  Bogdana  Mielniczka  delegacje  uczestników  uroczystości  złożyły  przy  ,,  Pomniku  14  ppiech. ”   wiązanki  kwiatów .

W    imieniu  SSP  we  Włocławku  kwiaty  złożyła  delegacja  w  składzie  :  płk  Ryszard  Chodynicki  ,  płk  Józef  Biernat  ,  gen.  dyw.  Andrzej  Lelewski   oraz  mjr  Jan  Olszewski .
Spod  ,, Pomnika  14  ppiech ”  uczestnicy  uroczystości  udali  się  na  Plac  Wolności  pod  ,,  Pomnik  Żołnierza  Polskiego ”  gdzie  odbyła  się  druga  część  uroczystości  której  organizatorem  był  Prezydent  Miasta  Włocławek . Saperzy  na  uroczystości  wystąpili  ze  swoim  sztandarem  ,  którego  poczet  sztandarowy  stanowili  koledzy  w  składzie  jak  przy  ,,  Pomniku  14  ppiech ”  .    Uroczystość  rozpoczęła  orkiestra  Zespołu  Szkół  Samochodowych  odegraniem  Hymnu  Państwowego  i  Hejnału  Miasta  Włocławek .  Okolicznościowe  wystąpienie  wygłosił  Prezydent  Miasta  Włocławka  Pan  dr  Marek  Wojtkowski  , po  czym  nastąpiła  ceremonia  składania  wieńców  i  wiązanek  kwiatów  przez  delegacje  uczestników  uroczystości .  Delegację  SSP  we  Włocławku  składającą  wiązankę  kwiatów  tworzyli  : płk  Ryszard  Chodynicki  ,  mjr  Jan  Olszewski  ,  płk  Jan  Czyżewicz  oraz
płk  Józef  Biernat .  
Udział  w  uroczystości  saperzy  zakończyli  spotkaniem  koleżeńskim  przy  kawie .

OBCHODY ROCZNICY ,,  CUDU  NAD  WISŁĄ ”  WE  WŁOCŁAWKU


W  dniu  21  sierpnia  2016  roku    odbyły  się  uroczystości  dla  uczczenia  pamięci  żołnierzy  Garnizonu  Włocławek  oraz  mieszkańców  Włocławka  poległych  w  dniach  16 – 19  sierpnia  podczas  wojny  1920  roku .  Miejscem  uroczystości  miał  być  ,,  Pomnik  Obrońców  Wisły    1920  roku  ”  na  Zawiślu .  Jednak  ze  względu  na  złą  pogodę  przeniesione  zostały  one  do  Kościoła  pod  wezwaniem  Najświętszej  Marii  Panny  Królowej  Polski  przy  ulicy  Krokusowej  na  Zawiślu  .  W  uroczystości  również  udział  wzięli  członkowie  Stowarzyszenia  Saperów  Polskich  we  Włocławku .  
Przed  rozpoczęciem  Mszy  Świętej  chór  ,,  Copernicus  ”  z  Torunia  dał  koncert  pieśni  patriotycznych  i  wojskowych  .  Uczestników  uroczystości  powitał  proboszcz  parafii  p.w.  NMP  Królowej  Polski  ksiądz  Józef  Miłek .  Mszę  Świętą   celebrował   Ordynariusz  Diecezji  Włocławskiej  ksiądz  biskup  Wiesław  A.  Mering .  W  trakcie  Mszy  okolicznościową  homilię  wygłosił  ksiądz  Grzegorz . Po  zakończeniu  Mszy  Świętej  Zastępca  Prezydenta  Miasta  Włocławek  Barbara  Moraczewska  odczytała  pismo  Prezydenta  Miasta  Włocławek  Marka  Wojtkowskiego  skierowane  do  uczestników  uroczystości .  Następnie  delegacje  reprezentujące   obecnych  na  uroczystości  złożyły  pod  ołtarzem  wieńce  i  wiązanki  kwiatów  .    W  imieniu   SSP  we  Włocławku  uczynili  to  płk  Ryszard  Chodynicki  ,  mjr  Jan  Olszewski  oraz  płk  Piotr  Sołomonow . Uroczystość  zakończył  ksiądz  biskup  Wiesław  A.  Mering  dziękując   za  uczestnictwo.  Poinformował  też że, kwiaty  złożone przez przybyłe delegacje przy  ołtarzu    zostaną  w  dniu  22  sierpnia  2016  roku  przeniesione    pod  ,,  Pomnik  Obrońców  Wisły  1920  roku ” .                

ŚWIĘTO  WOJSKA  POLSKIEGO  


Obchody  Święta  Wojska  Polskiego  członkowie  Stowarzyszenia  Saperów  Polskich  we  Włocławku  realizowali  w  dwóch  etapach  .  O  godz.  11.00  zebrali  się  przy    „Pomniku  Sapera  3  Warszawskiego  pułku  pontonowego ”  aby  oddać  cześć  żołnierzom  Jednostek  Wojska  Polskiego  stacjonujących  w  Garnizonie  Włocławek  w  latach  1918  -  1939  i  1945  -  2002  oraz   uczcić  pamięć  32  saperów  3  Brygady  Pontonowo  -  Mostowej  poległych  w  czasie  II  wojny  światowej  i  2  saperów   3  Warszawskiego  pułku  pontonowego  ,  którzy  w  1947  roku  ponieśli  śmierć  w  czasie  akcji  rozminowania  kraju .  Wcześniej ,  w  godzinach  porannych  na  maszty  przy  pomniku  wciągnięte  zostały  flagi  :  Narodowa  ,  Włocławka  oraz  Saperów  Polskich .  Wiązankę  kwiatów  na  bryle  pomnika  złożyli  :  sierż.  Jerzy  Przymus  ,  mjr  Tadeusz  Głowacki  i  płk  dr  Ryszard  Chodynicki . Doniosłość  ceremonii  podkreślona została  udziałem  w  niej  sztandaru  Stowarzyszenia  ,  którego  poczet  tworzyli :  por.  Andrzej  Dukat  ,  st.  chor.  szt.  Sławomir  Grzonek  i  mjr  Stefan  Langowski .  Uroczystość  zakończona  została  przekazaniem  na  ręce  sierż.  Jerzego  Przymusa  adresu  okolicznościowego  skierowanego  do  płk  dr  Jana  Czyżewicza, który  nie  mógł  przybyć  ze  względu  na  chorobę  ( przyjmujący  adres  sprawuje  opiekę  nad  uczestnikiem  bitwy  pod  Lenino  i  zdobywcą  Berlina ) .  Następnie  członkowie  Stowarzyszenia  udali  się  na  Plac  Wolności  gdzie  przy  Pomniku  Żołnierza  Polskiego  odbyły  się  uroczystości  miejskie .  Rozpoczęte one  zostały  odegraniem  Hymnu  Państwowego  i  Hejnału  Miasta  Włocławek . Okolicznościowe  wystąpienie  wygłosił  Prezydent  Miasta  Włocławek  dr  Marek  Wojtkowski .  Kolejnym  punktem  uroczystości  było  przekazanie  sztandaru  Związku  Represjonowanych  Politycznie  Żołnierzy  Górników  we  Włocławku  do  Muzeum  Historii  Miasta  Włocławek .  Jest  to  efektem  zakończenia  działalności  tego  Związku  na  terenie  Włocławka  .  Uroczystość  zakończona  została  złożeniem  wieńców  i  wiązanek  kwiatów  przez  delegacje  reprezentujące  uczestników.
W  imieniu  SSP  wiązankę  kwiatów  pod  pomnikiem  złożyli :  płk  dr  Ryszard  Chodynicki  ,  mjr  Stefan  Langowski  i  sierż.  Jerzy  Przymus .  W  uroczystości  Stowarzyszenie  wystąpiło  ze  sztandarem,  którego  poczet  stanowili  :  mjr  Tadeusz  Głowacki  ,  st.  chor.  szt.  Sławomir  Grzonek  oraz  por.  Andrzej  Dukat .  Uroczystości  fotograficznie  udokumentował  ppłk  Ryszard  Chornicki .

ROCZNICA   WYBUCHU  POWSTANIA  WARSZAWSKIEGO  


W  dniu  1  sierpnia  2016  roku  o  godz.  17.00  dźwięki  syren  obwieściły  rozpoczęcie  we  Włocławku  uroczystości  z  okazji  72 – giej  rocznicy  wybuchu  Powstania  Warszawskiego .  Odbyła  się  ona  u  stóp  Pomnika  Żołnierzy  Armii  Krajowej  w  Parku  im.  Władysława  Łokietka . Po  odegraniu  Hymnu  Państwowego  modlitwę,  w  intencji  poległych  powstańców  warszawskich i  ludności  cywilnej  miasta Stołecznego Warszawy,  poprowadził  ksiądz  prałat  ppłk  Zbigniew  Szygenda  proboszcz  Parafii   pod  wezwaniem  Najświętszego  Zbawiciela . Okolicznościowe  wystąpienie   przywołujące pamięć o Powstaniu i Powstańcach wygłosił  Prezydent  Miasta  Włocławek  dr  Marek  Wojtkowski.
Po  przemówieniu Prezydenta  delegacje  uczestników  uroczystości  złożyły  pod  pomnikiem  wieńce i  wiązanki  kwiatów.  Delegację,  która  złożyła  wiązankę  kwiatów  w  imieniu  członków  SSP  we  Włocławku,  tworzyli  :  mjr  Tadeusz  Głowacki  ,  st.  chor.  szt.  Sławomir  Grzonek  oraz  por.  Andrzej  Dukat .

NADZWYCZAJNE  WALNE  ZEBRANIE (SPRAWOZDAWCZO – WYBORCZE) CZŁONKÓW  KOŁA  NR  19  SSP  WE  WŁOCŁAWKU


W  dniu  16  czerwca  2016  roku  w  Sali  Konferencyjnej Włocławskiego Centrum  Organizacji  Pozarządowych  i  Wolontariatu   odbyło  się  Nadzwyczajne Walne  Zebranie Członków Koła  Nr 19  Stowarzyszenia  Saperów  Polskich  we  Włocławku .  Celami  zebrania  było :
-  podsumowanie   działalności   Koła  Nr  19  SSP  oraz  jego  Zarządu  w  kadencji obejmującej lata  2012 – 2016;
-  wybór  władz  Koła  Nr  19  SSP  na  kadencję  obejmującą  lata  2016 – 2020;
-  wybór  czterech  delegatów  na  VII  Kongres  Stowarzyszenia  Saperów  Polskich, który  odbędzie  się  22  października  2016  roku  w  2  pinż.  w  Kazuniu.
Zanim  przystąpiono  do  realizacji   zasadniczych  punktów  porządku  obrad  Zebrania:
-  przyjęto     do     Stowarzyszenia    nowych    członków,  a   zostali    nimi:  
Pani Katarzyna   Balcer   oraz   sierż.  Jerzy   Przymus.  Nowym   członkom  wręczono Legitymacje      Członkowskie, Odznaki SSP oraz Medal  Pamiątkowy Koła.   
Symbole Stowarzyszenia i Koła wręczono także Pani Wandzie Muszalik, która do Stowarzyszenia     przyjęta została na Zebraniu  w  miesiącu  marcu  br.
-  wyróżniono  najaktywniejszych  członków  Koła.  Decyzją  Zarządu  Koła  Nr  19 SSP   do   sześciu   jego   członków   skierowane  zostały   adresy  okolicznościowe wraz  z   upominkami  w   postaci książek-albumów.  
Wyróżnieni   zostali  :
ppłk Ryszard Chornicki, por. Andrzej Dukat, mjr Tadeusz Głowacki, st. chor. szt. Sławomir Grzonek,    mł. chor. Marek Kożuchowski  i  mjr  Jan   Olszewski.
-  wręczono wszystkim członkom Koła Jubileuszowy  Medal  Pamiątkowy  ,,5  lat powstania Koła Nr   19   SSP”   oraz   okolicznościowy   folder   przedstawiający działalność  Koła  w  latach  2011 – 2016.
Po  punktach  o  charakterze  personalno - uznaniowym przystąpiono do realizacji  zasadniczych  przedsięwzięć  porządku  obrad  Zebrania. W  pierwszej  kolejności  dokonano  podsumowania  działalności  Koła  Nr  19  SSP  i  jego Zarządu. Dokonali  tego  w  wystąpieniach  tematycznych  Prezes  Zarządu  Koła  płk  dr  Ryszard  Chodynicki,  Skarbnik  Zarządu  Koła  por.  Andrzej  Dukat  oraz  Przewodniczący  Komisji  Rewizyjnej  Koła  mjr  Tadeusz  Głowacki.  Po  wymienionych  wystąpieniach  odbyła  się  dyskusja.  Efektem  wystąpień  reprezentantów  władz  Koła  oraz  dyskusji  uczestników  Zebrania  był  ,,Protokół  Komisji  Uchwał  i  Wniosków”.  Jednym  z  jego  punktów  był  wniosek  o  udzielenie  absolutorium  członkom  Zarządu   Koła  Nr  19  SSP  za  kadencję  obejmującą  lata  2012 – 2016 . Protokół   Komisji  Uchwał  i  Wniosków  wraz  z  wnioskiem  o  udzieleniu  absolutorium   został  jednomyślnie  przyjęty  przez  uczestników  zebrania .
Po   części  podsumowującej  kadencje  2012 – 2016 uczestnicy  Zebrania w  tajnym  głosowaniu  wybrali  nowy  Zarząd  Koła  Nr  19  SSP  oraz  delegatów  na  VII  Kongres  SSP.
Skład  władz  Koła  Nr  19  SSP  wybranych  na  kadencję  obejmującą  lata  2016 - 2020  przedstawia  się  następująco:
-  Prezes  Zarządu  Koła -   płk  dr  Ryszard  Chodynicki.
-  Zarząd  Koła:
-  Wiceprezes  -   mjr  Zdzisław  Pierzchała,
-  Sekretarz    -  ppłk  Ryszard  Chornicki,
-  Skarbnik    -  por.  Andrzej  Dukat,
-  Członek      -  ppłk  Edmund  Kopaczewski.
-  Komisja  Rewizyjna  Koła:
-  Przewodniczący  -  mjr  Tadeusz  Głowacki,
-  Wiceprzewodniczący –  mjr  Jerzy  Komorowski,
-  Sekretarz –  płk  Jan  Pilarski.
-  Rzecznik  Dyscyplinarny  Koła  -  mjr  Jan  Olszewski.
Delegatami  na  VII  Kongres  Stowarzyszenia  Saperów  Polskich  wybrani  zostali:
-   Pani  Wanda  Pilarska,
-  płk  dr  Ryszard  Chodynicki,
-  płk  Aleksander  Kolęda,
-  płk  Piotr  Sołomonow.
W  imieniu  nowych  władz  Koła  Nr  19 SSP  głos  zabrał  jego  Przewodniczący  płk  dr  Ryszard  Chodynicki.  Dziękując  za  otrzymane  zaufanie  życzył  całemu  Stowarzyszeniu  dalszych  owocnych  lat  działalności,  a  jego  członkom  zdrowia  oraz  wszelkiej  pomyślności  w  życiu  osobistym.
Nadzwyczajne  Walne  Zebranie  Członków  Koła  Nr  19  SSP  zakończone   zostało  sesją  zdjęciową  nowych  władz  Koła  oraz  jego  uczestników .


OBCHODY  DNIA  ZWYCIĘSTWA

W  dniu  8  maja  2016  roku  o   godz. 12.00  na  Placu  Wolności  przy  Pomniku  Żołnierza  Wojska  Polskiego  odbyły  się  uroczystości  z  okazji  71 – tej  rocznicy  zakończenia  II  wojny  światowej  w  Europie    oraz  z  okazji  ,,  71 – tej  rocznicy  przepędzenia  Niemców  z  Włocławka ” .  W  uroczystości  uczestniczyli  członkowie  Stowarzyszenia  Saperów  Polskich  we  Włocławku  ze  swoim  sztandarem  ,  którego  poczet  stanowili :  mjr  Tadeusz  Głowacki  ,  st.  chor.  szt.  Sławomir  Grzonek  oraz  chor.  Roman  Nowak .
Uroczystość  rozpoczęta  została  wykonaniem  Hymnu  Państwowego  oraz  Hejnału  Miasta  Włocławek  przez  orkiestrę  Zespołu  Szkół  Samochodowych  im  Tadeusza  Kościuszki  we  Włocławku .  Następnie  okolicznościowe  wystąpienie  wygłosił  Prezydent  Miasta  Włocławek  dr  Marek  Wojtkowski . W  swoim  wystąpieniu  podkreślił  ogromny  wkład  w  zwycięstwo  nad  hitlerowskimi  Niemcami  żołnierza  polskiego  na  wszystkich  frontach  II  wojny  światowej . Część  swego  wystąpienia  Prezydent  poświęcił  problemowi  braku  jedności  społeczeństwa  w  ocenie  działań  żołnierzy  polskich  na  różnych  szlakach  bojowych  oraz  organizacji  podziemnego  ruchu  oporu .
Kolejnym  punktem  uroczystości  było  złożenie  wieńców  i  wiązanek  kwiatów  pod  Pomnikiem   Żołnierza  Polskiego  przez  delegacje  reprezentujące  uczestników  uroczystości .  Delegację  SSP  we  Włocławku  tworzyli  :  płk  Józef  Biernat  ,        mł.  chor.  Marek  Kożuchowski  oraz  mjr  Stefan  Langowski .
Następnie  część  członków  SSP  we  Włocławku  wraz  ze  swoim  sztandarem  udała  się  pod  ,,  Pomnik  Sapera  3  Warszawskiego  pułku  pontonowego  ”   przy  ulicy  Żytniej   ,  który   wcześniej  został  świątecznie  oflagowany .  Przy  rozwiniętym  sztandarze   delegacja  w  składzie  jak  wyżej  złożyła  przy  pomniku  wiązankę  kwiatów .    
W  czasie  uroczystości  wśród  uczestników  uroczystości  rozprowadzano  nr 1
,,  Kuriera  Włocławskiego ”  -  wydanie  specjalne  z  okazji  kapitulacji  hitlerowskiej  Rzeszy  i  przepędzenie  Niemców  z  Włocławka .     

OBCHODY  ŚWIĘTA  KONSTYTUCJI  3  MAJA

O  godz.  10.45  przed  Bazyliką  katedralną  pod  wezwaniem  Wniebowzięcia  Najświętszej  Maryi  Panny  zebrali  się  uczestnicy  obchodów  225 – tej  rocznicy  uchwalenia  Konstytucji  3  Maja.  
Wśród   nich  byli  również  członkowie  Stowarzyszenia  Saperów  Polskich  we  Włocławku  ze  swoim  sztandarem  ,  którego  poczet  stanowili : mjr  Tadeusz  Głowacki  ,  por.  Andrzej  Dukat  oraz st.  chor.  szt.  Sławomir  Grzonek .  Uroczystość  rozpoczęła  się  odegraniem  Hymnu  Państwowego  i  Hejnału  Włocławka  przez  orkiestrę  Zespołu  Szkół  Samochodowych  im.  Tadeusza  Kościuszki  we  Włocławku  pod  batutą  Jerzego  Augustynowicza .  Obsługa  armaty  ,  którą  stanowili  bracia  Włocławskiego  Kurkowego  Bractwa  Strzeleckiego  oddała  salut  honorowy po  którym  uczestnicy  uroczystości  weszli  do  Bazyliki  Katedralnej   w  której  odprawiona  została  Msza  Święta  za  Ojczyznę .  Mszę  Świętą  celebrowali  biskup  pomocniczy  -  Stanisław    Gębicki   oraz  biskup  senior  Bronisław  Dembowski .  Okolicznościowe  wystąpienie  wygłosił  Prezydent  Miasta  Włocławka   dr  Marek  Wojtkowski .      

OBCHODY  :
-  71 – SZEJ  ROCZNICY  FORSOWANIA  ODRY  i  NYSY  ŁUŻYCKIEJ  PRZEZ   ŻOŁNIERZY  1  i  2  ARMII  WOJSKA  POLSKIEGO ;
-  70   -   TEJ    ROCZNICY     USTANOWIENIA     16     KWIETNIA    ,,     DNIEM   SAPERA „ ;-  ŚWIĘTA  WOJSK  INŻYNIERYJNYCH   ;
-  5 – LECIA   POWSTANIA   STOWARZYSZENIA  SAPERÓW  POLSKICH  W
E WŁOCŁAWKU .  


Punktualnie  o  godzinie  12.00  w  dniu  15  kwietnia  2016  roku  przy  ,,Pomniku  Sapera  3  Warszawskiego  pułku  pontonowego ” ppłk  Ryszard  Chornicki  rozpoczął  uroczystość  związaną  z  ważnymi  wydarzeniami  dla  Wojsk  Inżynieryjnych  i  saperów  polskich .  Orkiestra  Reprezentacyjna  Powiatu  Lipnowskiego  pod  batutą  Mirosława  Bytnera  zagrała  ,,Hymn  Państwowy” a jej  trębacze    wykonali ,,Hejnał   Miasta  Włocławk ” .  Obsługa  armaty z  Włocławskiego  Kurkowego  Bractwa  Strzeleckiego  oddała  salut  honorowy.
Wiceprezes  Stowarzyszenia  Saperów  Polskich  we  Włocławku  mjr  Zdzisław  Pierzchała  jako  pierwsze  powitał  poczty  sztandarowe  ze  sztandarami  instytucji ,  związków , stowarzyszeń
, organizacji  pozarządowych   i  szkół,  a  następnie :
-  reprezentującą    Wojewodę    Kujawsko - Pomorskiego p.   Halinę Poliwko  -  Koordynatora  Delegatury  Kujawsko – Pomorskiego  UW  we  Włocławku ;
-  przedstawiciela Marszałka Województw
a  Kujawsko – Pomorskiego p. Eugeniusza Lalę - Kierownika Biura Obronności i   Bezpieczeństwa  Publicznego  Urzędu  Marszałkowskiego ;
-  Zastępcę  Prezydenta  Miasta  Włocławek  -  p.  Barbarę  Moraczewską ;   
-  Przewodniczącego  Rady  Miasta  Włocławek  -  p.  Jarosława  Chmielewskiego ;
-  Starostę  Powiatu  Lipnowskiego  -  p.  Krzysztofa  Baranowskiego ;
-  reprezentującego   Starostę   Powiatu   Włocławskiego  -  p.  Bogdana  Nowickiego ;
-  asystenta  Europosła  Janusza  Zemk
e  -  p.  Piotra  Kowala  ;
-  członka    Zarządu    Głównego    Związku    Inwalidów    Wojennych   RP  -  p.  płk  Eugeniusza  M.  Andrzejewskiego ;
-  Prezesa    Zarządu    Wojewódzkiego    ZIW  RP    w    Bydgoszczy  -  p.   kpt.  Jana Mocarskiego  
Kawalera  Orderu  Virtuti  Militarii ;
-  członka    Zarządu    Głównego    Związku    Żołnierzy  WP  -  p.   st.   chor.  szt.  Andrzeja  Ossowskiego ;
-  Wiceprezesa    Zarządu    Wojewódzkiego    Związku   Kombatantów  RP  i  Byłych Więźniów  Politycznych  w  Bydgoszczy  -  p.  por.  Henryka  Baranowskiego ;
-  Przewodniczącego  Rady  Miejskiej  SLD  -  p.  Krzysztofa  Kukuckiego ;
-  Rodziców   Chrzestnych  Sztandaru  SSP
we Włocławku  -  p.  Elżbietę  Iwińską  oraz  p.  Krzysztofa  Grządziela .
Słowa  powitania  skierowane  zostały  do  delegacji  żołnierskich z  2  Inowrocławskiego  pułku  inżynieryjnego  im.  gen.  Jakuba  Jasińskiego  z  Inowrocławia  oraz  3  Włocławskiego  batalionu  drogowo – mostowego  im.  gen.  Karola  Sierakowskiego  z  Chełmna .
Kolejni  powitani  to  delegacje  służb  mundurowych  z  Włocławka  ,  członkowie  związków  i  stowarzyszeń  kombatanckich  ,  przedstawiciele  organizacji  pozarządowych  ,  społecznych  i  politycznych  ,  studenci  i  uczniowie  uczelni  wyższych  i  szkół  z  Włocławka  i  Powiatu  Włocławskiego  ,  mieszkańcy  Włocławka  ,  środki   masowego   przekazu   oraz  członkowie  SSP  we  Włocławku  .            
Następnie  okolicznościowe  wystąpienie  wygłosił  Prezes  SSP  we  Włocławku  płk  dr  Ryszard  Chodynicki .  Nawiązując  do  ważnych  wydarzeń  w  historii  Wojsk  Inżynieryjnych  oraz  jubileuszu  SSP  we  Włocławku  zwrócił  uwagę  na  potrzebę  znajomości  i  poszanowania  naszej  polskiej historii .  Działania  w  tym  celu  nie  mogą  polegać  na  nowym  ,,odkłamywaniu”  naszej  dawnej  i  tworzenia  nowej  ,  ,, prawdziwej ”  historii .  Duża  część  wystąpienia  dotyczyła  przypomnieni
a  5 – letniej  działalności  SSP  we  Włocławku .  Prezes  zakończył  je słowami  podziękowania  dla  osób  i  instytucji  za  pomoc  udzielaną  Stowarzyszeniu  w  ciągu  pięciu  lat  jego  działalności   we  Włocławku .    
Kolejnym  punktem  uroczystości  była  dekoracja  sztandaru  SSP
we Włocławku  przyznanymi  odznaczeniami .  Krzyżem  ,,95  lat  Związku  Inwalidów  Wojennych  RP”   sztandar  udekorowali  p.  płk  Eugeniusz  Michał  Andrzejewski  w  asyście  p.  kpt.  Jana  Mocarskiego ,  a  złotym  krzyżem  ,,Związku  Żołnierzy  Wojska Polskiego”  sztandar  odznaczył  p.  st.  chor.  szt.  Andrzej  Ossowski .
Następnie  wręczono :
-  medale  ,,  Zasłużonemu  dla  Wojsk  Inżynieryjnych  ”   przyznane  przez  Szefa  Zarządu  Inżynierii  Wojskowej  DG RSZ  p.  płk  Andrzeja  Solarza  dla :
        -  Prezydenta  Miasta  Włocławek  p.  dr  Marka  Wojtkowskiego ;
        -  Starost
y  Powiatu  Lipnowskiego  p.  Krzysztofa   Baranowskiego .
-  medal  ,,  15  -  lecia  SSP ”  dla :
        -  opiekuna  nad  ,,Pomnikiem  Sapera  3  Wppont”  p.
mł. chor. mar. Ryszarda  Kłosowskiego.
-  medale  ,, Za  zasługi  dla  ZK RP  i  BWP ”  dla :
         -  por.  Andrzeja  Dukata ;
         -  mjr  Jana  Olszewskiego  ;
         -  mjr  Zdzisława  Pierzchały .
Dekoracji  wyróżnionych  medalami  dokonali  płk  dr  Ryszard  Chodynicki  z  mjr  Zdzisławem Pierzchałą  oraz  p.  por.  Henryk  Baranowski  z  p.  mł.  chor.  Sławomirem  Baranowskim .
Kolejnymi  wręczanymi  wyróżnieniami  były  przyznane  przez  Prezydenta  Miasta  Włocławek  i  Starostę  Powiatu  Włocławskiego  adresy  okolicznościowe  członkom  naszego  Stowarzyszenia  -  Jubilatom  Życia . Są  nimi :  
          -  mjr  Stefan  Langowski  -  lat  85 ;
          -  ppłk  Jerzy  Grzelak  -  lat  70 ;
          -  płk  dr  Marek  Kucharski  -  lat  70 ;
          -  płk  Heronim  Marzęcki  -  lat  70 ;
          -  mł.  chor.  Sławomir  Baranowski  -  lat  65 ;
          -  mjr  Piotr  Rakociński  -  lat  65 ;
          -  mjr  Jerzy  Zwoliński  -  lat  65  ;
          -  ppor.  Lech  Niesłuchowski  -  lat  60 ;
          -  kpt.  Tomasz  Skowroński  -  lat  60 ;
          -  płk  Piotr  Sołomonow  -  lat  50 .
Adresy  okolicznościowe  wręczyli  p.  Barbara  Moraczewska  oraz  p.  Bogdan  Nowicki   w  imieniu  przyznających  to  wyróżnienie .
Prezes  i  Wiceprezes  SSP  we  Włocławku  płk  dr  Ryszard  Chodynicki  i  mjr  Zdzisław  Pierzchała  wręczyli  Jubileuszowy  Pamiątkowy  Medal  ,,  5 – lecia  powstania  Kola  Nr  19  SSP  ” .
Medal  wręczony  został :
-  osobom  indywidualnym :
-  p.  Halinie  Poliwko ,  p.  dr  Markowi  Wojtkowskiemu,  p.  Barbarze  Moraczewskiej ,  p.  Jarosławowi  Chmielewskiemu,  p.  Kazimierzowi  Kacy,  p.  Markowi  Jaskulskiemu,  p.  Krzysztofowi  Baranowskiemu , p.  Andrzejowi  Pałuckiemu ,  p.  płk  dr  Janowi  Czyżewiczowi,  p.  Elżbiecie  Iwińskiej, p.  Krzysztofowi  Grządzielowi  , p.  ppłk  Radosławowi  Niecikowskiemu  , p.  st.  insp.  Piotrowi  Stachowiakowi  ,  p.  st.  bryg.  Robertowi  Majewskiemu  , p.  ppłk  Bogdanowi  Mielniczkowi  ,  p.  ppłk  Markowi  Oppermannowi  , p.  Włodzimierzowi  Panfilowi  ,  płk  Eugeniuszowi  Michałowi  Andrzejewskiemu  ,  p.  kpt.  Janowi  Mocarskiemu   ,  p.  Ryszardowi  Podgórskiemu  ,  p.  Ryszardowi  Kłosowskiemu  oraz  p.  dr  hab.  Stanisławowi  Kunikowskiemu ;
-  instytucjom :  

-  2  Inowrocławskiemu  pułkowi  inżynieryjnemu  im   gen.  Jakuba  Jasińskiego  z  Inowrocławia  ,  3  Włocławskiemu  batalionowi  drogowo  -  mostowemu  im  gen.  Karola  Sierakowskiego  z  Chełmna  ,  Związkowi   Inwalidów  Wojennych  RP  we  Włocławku ,  Zarządowi  Rejonowemu  Związku  Żołnierzy  WP  we  Włocławku  , Związkowi  Kombatantów  RP  i  Byłych  Więźniów  Politycznych  we  Włocławku  ,  Stowarzyszeniu  Emerytów  i  Rencistów  Policyjnych  we  Włocławku  ,  SP  im.  st.  sierż.  Mieczysława  Majchrzaka  w  Kaliskach  ,  SP  im  st.  sierż.  Feliksa  Rybickiego  w  Sarnowie  ,  SP  Nr  8  im  3  Wppont  we  Włocławku,  Zarządowi  Okręgowemu  Polskiego Związku  Łowieckiego  we  Włocławku ,  Włocławskiemu  Kurkowemu  Bractwu  Strzeleckiemu  ,  Stowarzyszeniu  Miłośników   Pojazdów  Militarnych i  Off – Roadu  ,, Patrol ”  oraz  Aeroklubowi  Włocławskiemu  im  płk  pilota  Stanisława  Skarżyńskiego.
Kolejnym  punktem  uroczystości  było  złożenie  przez  delegacje  uczestników  uroczystości  wiązanek  kwiatów  przy  ,,  Pomniku  Sapera  3  Wppont ” .  Następnie  minutą  ciszy  uczczono  pamięć  saperów  polskich  poległych  na  wszystkich  frontach  II  wojny  światowej  oraz  tych  którzy  ponieśli  śmierć  w  czasie  rozminowania  kraju .  Trębacze  orkiestry  zagrali  sygnał  ,, Śpij  kolego ”   ,             a  obsługa  armaty  oddała  salut  honorowy .  Prowadzący  uroczystość  ppłk  Ryszard  Chornicki  przypomniał,  że  uroczystość  odbywa  się  w  dniu  1050  rocznicy  chrztu  Polski,  a  tereny  gdzie  rodziła  się  państwowość  polska  są  bardzo  ważnymi  w  historii  Wojsk  Inżynieryjnych   Kończąc  uroczystość  podziękował  za  udział  w  niej   oraz  za  złożone  kwiaty  i  zaprosił  na  kolejną,  która  będzie  organizowana  przy  ,, Pomniku  Sapera  3  Wppont”  przez  SSP  we  Włocławku .     
Uroczystość  zakończona  została  saperskim  spotkaniem  które  odbyło  się  na  terenie  ,, Pałacu  Bursztynowego” .  Wzięli  w  nim  udział  członkowie  naszego  Stowarzyszenia   i  zaproszeni  goście  .  

W  trakcie  spotkania  Prezes  SSP  we  Włocławku  otrzymał  adresy  okolicznościowe, a  goście  i  gospodarze  spotkania  dokonali  wpisów  w  wyłożonej  ,,  Księdze  Pamiątkowej ” .  
W  trakcie  spotkania oprócz  wspomnień  omówiono  dalszą  współpracę   SSP  z  innymi  organizacjami .                 
   


WALNE  ZEBRANIE  CZŁONKÓW  KOŁA


W  dniu  15  marca  br.  w  siedzibie  Włocławskiego  Centrum  Organizacji  Pozarządowych  i  Wolontariatu  odbyło  się  Walne  Zebranie  Członków  Koła       Nr  19  SSP. Zasadniczym  celem  Zebrania  było  podsumowanie  działalności  Zarządu  i  Koła  w  2015  roku  oraz  przyjęcie  dokumentów  określających  formy    i  cele  działalności  w  2016  roku.  Po  otwarciu  Zebrania  i  powitaniu  uczestników  przez  Prezesa  płk  dr  Ryszarda  Chodynickiego   podjęta  została  decyzja  o  przyjęciu  na  członka  Stowarzyszenia  Panią  Wandę  Muszalik.  Następnie   Sekretarz  ppłk  Ryszard  Chornicki  i  Skarbnik  por.  Andrzej  Dukat  dokonali  oceny   Koła   w  zakresie  działalności  statutowej  oraz  finansowej  w  2015  roku  oraz  przedstawili  odpowiednio:  ,,Plan  działania  w  2016  roku” i ,,Preliminarz  dochodów   i  rozchodów  na  rok  2016”.  Obydwa  dokumenty  zostały  przyjęte  przez  uczestników  Zebrania.  Kolejnym  występującym był  Przewodniczący  Komisji  Rewizyjnej  mjr  Tadeusz  Głowacki  który  przedstawił  ,,Protokół  kontroli  za  rok  2015”.  Ocena  działalności  Koła  przedstawiona  przez  członków  Zarządu  oraz  Przewodniczącego  Komisji  Rewizyjnej  była  pozytywna  zarówno  dla  Koła  oraz  jego  Zarządu.  W  wyniku  przeprowadzonego  głosowania  uczestnicy  Zebrania  udzielili  absolutorium  wszystkim  członkom  Zarządu  Koła.  W  trakcie  dyskusji  najważniejszymi  tematami  dotyczącymi  bieżącej  działalności  Koła  były :  stan  przygotowań  do  obchodów  Dnia  Sapera  i  równoległych  obchodów  5 – lecia  powstania  Koła  oraz  przygotowanie    zebrania  sprawozdawczo -  wyborczego 14. 06.2016 r. w  Kole  i  wyboru delegatów na VII Kongres  Stowarzyszenia.  Złożeniem  życzeń  Wielkanocnych  dla  członków SSP  i  ich  rodzin   Prezes  Zarządu  Koła  zakończył zebranie.

71 – SZA  ROCZNICA  WKOPANIA  SŁUPA  GRANICZNEGO  W  CZELINIE  NAD  ODRĄ  

W  dniu  24  lutego  2016  roku  przy  ,,  Pomniku  Sapera  3  Warszawskiego  pułku   pontonowego  ”  miała  miejsce  uroczystość  z  okazji  71 – szej  rocznicy  wkopania  słupa  granicznego  w  Czelinie  nad  Odrą  przez  saperów  6  Samodzielnego  Zmotoryzowanego  Batalionu  Pontonowo – Mostowego  .  To  ważne  wydarzenie      w  historii  naszego  Kraju     oraz  Wojsk  Inżynieryjnych  miało  miejsce  27  lutego  1945  roku .  
Wprowadzenia  do  uroczystości  dokonał  ppłk  Ryszard  Chornicki ,  po  czym  Orkiestra  Reprezentacyjna  Powiatu  Lipnowskiego,  pod  batutą  Mirosława  Bytnera,  wykonała  Hymn  Państwowy  oraz  Hejnał  Miasta  Włocławek .  Uczestników  uroczystości  powitał  Wiceprezes  SSP  we  Włocławku  mjr  Zdzisław  Pierzchała. W  pierwszej  kolejności  powitane  zostały  poczty  sztandarowe  ze  sztandarami:  Straży  Miejskiej  we  Włocławku  ,  Włocławskiego  Kurkowego  Bractwa  Strzeleckiego  ,  Gimnazjum  Nr  2  we  Włocławku  ,  Szkoły  Podstawowej  Nr  8  im  3  Wppont  we  Włocławku  ,  Zespołu  Szkół  Akademickich  we  Włocławku ,  Szkoły  Podstawowej  im  st. sierż. Feliksa  Rybickiego  w  Sarnowie  oraz  Stowarzyszenia  Saperów  Polskich  we  Włocławku .  Wśród  powitanych  gości  byli  między  innymi :  Koordynator  Delegatury  Kujawsko – Pomorskiego  UW  Pani  Halina  Poliwko  ,  Zastępca  Prezydenta  Miasta  Włocławek  Pani  Barbara  Moraczewska  ,  uczestnik  bitwy  pod  Lenino  płk  Jan  Czyżewicz  ,  radny  Rady  Miasta  Włocławek  Pan  Andrzej  Pałucki  oraz  Asystent  Europosła  Janusza  Zemke  Pan  Piotr  Kowal .  Nie  mniej  serdecznie  powitani  zostali  przedstawiciele  służb  mundurowych  ,  członkowie  Związków   i  Stowarzyszeń  Kombatanckich , uczniowie  włocławskich  szkół  w  tym  najliczniejsza  grupa  ze  Szkoły  Podstawowej  Nr  2.  Ppłk  Ryszard  Chornicki  poinformował  uczestników  uroczystości  ,  że  słowa  życzeń  do  organizatorów  uroczystości  skierowali  :  Senator  RP  Pan  Józef  Łyczak  oraz  Posłowie  na  Sejm  RP  : Panie  Iwona  Michałek  i  Joanna  Scheuring  -  Wielgus  oraz  Pan  Paweł  Szramka .  Wystąpienie  okolicznościowe  wygłosił  płk  dr  Jan  Pilarski .  W  jego  pierwszej  części    znalazło  się  przypomnienie  faktów  związanych  z  wydarzeniem  z  przed  71  lat .  Druga  część  wystąpienia  nawiązywała  do  faktu  ,  że  25  lat  temu  nastąpiła  ratyfikacja  ,,  Traktatu  między  Rzecząpospolitą  Polską   a    Republiką  Federalną Niemiec  o  potwierdzeniu  istniejącej  między  nimi  granicy ”  podpisanego  przez  ówczesnych  ministrów  spraw  zagranicznych  obu  krajów:  Polski - Krzysztofa  Skubiszewskiego  i  Niemiec - Hansa  Dietricha  Genschera .  Następnie  delegacje  uczestników  uroczystości  przy  dźwiękach  tremolo  złożyły  pod  pomnikiem  wiązanki  kwiatów .  Uczestnicy  minutą  ciszy  uczcili  pamięć  saperów  polskich  poległych  na  wszystkich frontach  II  wojny  światowej . Trębacze  zagrali  sygnał  ,, Śpij  kolego” .  Kończąc  uroczystość  ppłk  Ryszard  Chornicki    za  pomoc  w  organizacji  uroczystości  podziękował  Prezydentowi  Miasta  Włocławek  Panu    dr  Markowi  Wojtkowskiemu  oraz  Staroście  Powiatu  Lipnowskiego  Panu  Krzysztofowi  Baranowskiemu .  Słowa  podziękowania  za  przybycie  na  uroczystości  ,  złożone  kwiaty  skierowane  zostały  do  uczestników  uroczystości  .  Życzenia  zostały  zakończone  zaproszeniem  na  kolejną  uroczystość  przy  pomniku  w  dniu    15  kwietnia  z  okazji  Święta  Wojsk  Inżynieryjnych  -  Dnia  Sapera  oraz  5 – lecia  SSP  we  Włocławku .  

71 – SZA  ROCZNICA   WYZWOLENIA  WŁOCŁAWKA


W  dniu  20.  01.  2016  roku  przy  ,,  Pomniku  Żołnierza  Polskiego  ”  na  Placu  Wolności  we Włocławku odbyły  się  uroczystości  71 – szej  rocznicy  wyzwolenia  Włocławka spod okupacji hitlerowskiej.  Organizatorem  był  Zarząd  Miejski  Sojuszu  Lewicy  Demokratycznej  we  Włocławku .  W  uroczystości  wzięli udział  członkowie  Stowarzyszenia  Saperów  Polskich  we  Włocławku  .  Prezes  Zarządu  SSP  we  Włocławku  płk  dr  Ryszard  Chodynicki  wraz  zaproszonym  na  uroczystość  płk  dr  Janem  Czyżewiczem  -  żołnierzem  1  Armii  Wojska  Polskiego  złożyli  pod  pomnikiem  wiązankę  kwiatów.  


R  O  K             2  0  1  5WALNE  ZEBRANIE  CZŁONKÓW  SSP  WE  WŁOCŁAWKU


W  dniu  15  grudnia  2015  roku  w  sali  konferencyjnej  hotelu  ,,  Ratuszowy ”  odbyło  się  ostatnie  w  tym  roku  Walne  Zebranie  Członków   SSP  we  Włocławku.  Miało  ono  charakter  spotkania  świąteczno – noworocznego . Zaproszonych  gości  oraz  członków  Stowarzyszenia  powitał  Prezes  płk  Ryszard  Chodynicki .  Z  zaproszonych  gości  na  spotkanie  przybyli  :  Wojskowy  Komendant  Uzupełnień  we  Włocławku  -  ppłk  Radosław  Niecikowski  ,  Komendant  Miejskiej  Policji  we  Włocławku  -  st.  insp.  Piotr  Stachowiak  ,  Komendant  Straży  Miejskiej  ppłk  Bogdan  Mielniczek  ,  Nadleśniczy  Nadleśnictwa  Włocławek  -  Włodzimierz  Panfil  ,  Prezes  Związku  Inwalidów  Wojennych  RP  we   Włocławku  -  por  Krystyna  Majczyńska  ,  Prezes  Związku  Kombatantów  RP  i  Byłych  Więźniów  Politycznych  we  Włocławku  -  por  Henryk  Baranowski  ,  Prezes  Stowarzyszenia  Emerytów  i  Rencistów   Policyjnych  we  Włocławku  -  st.  insp.  Józef  Piasecki   ,  Sekretarz  Zarządu   SE i RP  we  Włocławku  -  podinsp.  Paweł  Masłowski , reprezentujący  Zarząd  Rejonowy  Związku  Żołnierzy  WP  we  Włocławku  -  chor.  Adam  Góral ,  Starszy  Włocławskiego  Kurkowego  Bractwa  Strzeleckiego  -  Ireneusz  Szafrański  oraz  Prezes  Stowarzyszenia  Miłośników  Pojazdów  Militarnych  i  Off – Roadu ,,  Patrol ”  -  Maciej  Kowalczyk .  W  kolejnej  części  spotkania  płk  Ryszard  Chodynicki  wręczył  Lechowi  Niesłuchowskiemu  -  Medal  Pamiątkowy  oraz  okolicznościową  paterę .  Taką  samą  paterą  wyróżniony  został  Nadleśniczy  Włodzimierz  Panfil .  Ponownie  głos  zabrał  Prezes  płk  Ryszard  Chodynicki  ,  który  podziękował  członkom  Stowarzyszenia  za  aktywny  udział  w  realizacji  zadań  zaplanowanych  na  2015  rok  ,  a  zaproszonym  gościom  za  współpracę    i  wspieranie  działalności  Stowarzyszenia .   W  dalszej  części  wystąpienia  złożył  wszystkim  uczestnikom  spotkania  życzenia .  Życzył  sukcesów  w  działalności  zawodowej  i  społecznej  oraz  zdrowia  i  spełnienia  marzeń  osobistych .  Swoje  wystąpienie  Prezes  zaprosił  do  podzielenia  się  opłatkiem  i  składania  indywidualnych  życzeń .  Po  zakończenia  tego  ceremoniału   uczestnicy  zasiedli  do  świątecznego  stołu .   W  trakcie  spożywania  wigilijnych  potraw  i  koleżeńskich  rozmów  na  spotkanie  przybyli  Prezydent  Miasta  Włocławek  dr  Marek  Wojtkowski  oraz  Przewodniczący  Rady  Miasta  Włocławek  Jarosław  Chmielewski .  Obaj  Panowie  w  swoich  wystąpieniach  podziękowali  członkom  SSP  we  Włocławku  za  aktywne  działanie  na  terenie  Włocławka  oraz  złożyli   życzenia   dalszych  sukcesów    w  działalności   Stowarzyszenia  w  2016  roku, a  jego  członkom  zdrowia  ,  pomyślności  i  spełnienia  osobistych  marzeń .  Po  tych  wystąpieniach  kontynuowano  spotkanie  koleżeńskie  przerywane  toastami .  W  czasie  spotkania  wszyscy  członkowie  Stowarzyszenia  otrzymali  zestawy  zdjęć  ukazujące  ich  udział  w  życiu  organizacji  ,  karty  z  życzeniami  świąteczno – noworocznymi  oraz  Medal  Pamiątkowy  wybity  z  okazji  wręczenia  sztandaru  SP  w  Sarnowie  .                

XXV – LECIE  STOWARZYSZENIA  EMERYTÓW  I  RENCISTÓW  POLICYJNYCH


W  dniu  11  grudnia  2015  roku  na  terenie  ,, Pałacu  Bursztynowego ”  odbyły  się  obchody  XXV –lecia  Stowarzyszenia  Emerytów  i  Rencistów  Policyjnych  organizowane  przez  Koło  Nr  24  we  Włocławku.  W  obchodach  udział  wzięli  płk  Ryszard  Chodynicki  oraz  ppłk  Ryszard  Chornicki.  Po  wygłoszeniu  referatu  okolicznościowego  przez  Sekretarza  Zarządu  Koła  podinsp.  Pawła  Masłowskiego wręczono  odznaczenia  i  wyróżnienia  dla  członków  Stowarzyszenia  i  osób  zasłużonych  dla  organizacji.  Wśród  wyróżnionych  był  płk  Ryszard  Chodynicki, który  otrzymał  ,,Statuetkę  XXV – lecia  Stowarzyszenia ”.  Wręczenia  dokonali:  Sekretarz  Zarządu  Głównego  insp.  Joanna  Szczepańska  oraz  Prezes  Zarządu  Koła   insp.  Józef  Piasecki .  W  trakcie  uroczystości  głos  zabrał  płk  Ryszard  Chodynick.  W trakcie okolicznościowe wystąpienia złożył  życzenia  świąteczno – noworoczne.  Następnie  obaj  nasi  członkowie  wręczyli  insp.  Józefowi  Piaseckiemu  okolicznościowy  grawerton.  Uroczystość  zakończona  została  uroczystą  kolacją .      

,

NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI

W dniu 11 listopada 2015 roku odbyły się miejskie uroczystości obchodów 97. Rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Uroczystość rozpoczęła się od przemarszu uczestników wraz z pocztami sztandarowymi z ul. Zduńskiej pod Pomnik Żołnierza Polskiego na Placu Wolności. W skład pocztu sztandarowego SSP wchodzili: mjr Tadeusz Głowacki, st.chor.szt. Sławomir Grzonek i st.sierż.szt. Ryszard Kaczorowski. Następnie orkiestra Zespołu Szkół Samochodowych odegrała Hymn Polski a trębacz odegrał Hejnał Włocławka. Okolicznościowe przemówienie wygłosił Prezydent Miasta Pan dr Marek Wojtkowski. Krótki koncert pieśni patriotycznych wykonał Chór Canto ze Szkoły Muzycznej im. Czesława Niemena we Włocławku. Po występie chóru uczestniczące w uroczystości delegacje złożyły wieńce i wiązanki kwiatów. W imieniu Stowarzyszenia Saperów Polskich we Włocławku kwiaty złożyła dlegacja w osobach Prezesa SSP płk dr Ryszarda Chodynickiego, płk Józefa Biernata oraz mjr Jana Olszewskiego. Po zakończeniu uroczystości na Placu Wolności uczestnicy przeszli do Katedry gdzie została odprawiona msza w intencji Ojczyzny.


OBCHODY  72 – GIEJ  ROCZNICY  BITWY  POD  LENINO Z  UDZIAŁEM DELEGACJI SAPERÓW  NIEMIECKICH


W  dniu  12  października  2015  roku  przy  ,,  Pomniku  Sapera  3  Warszawskiego  pułku  pontonowego ”  odbyła  się  uroczystość  z  okazji  72 – giej  rocznicy  bitwy  pod  Lenino ,  w  której  uczestniczyła  również  delegacja  Stowarzyszenia  Saperów  Niemieckich  w  Havelbergu .
Niemieccy  saperzy  przybyli  na  zaproszenie  Stowarzyszenia  Saperów  Polskich we  Włocławku  w  dniu  11  października  w  składzie :
-  ppłk    Manfred     Ramm    -    Prezes     Stowarzyszenia     Saperów     Niemieckich                  
  w  Havelbergu  -  Szef  sztabu  5  pułku  pontonowego  w  latach    1984 - 1987 ;
-  płk  Dieter  Beutling  -  Dowódca  5  pułku  pontonowego  latach  1979 – 1988 ;
-  płk  Michael  Ahlendorf - Dowódca  5  pułku  pontonowego  w  latach  1988 - 1990 .
Wizyta  rozpoczęła  się  spotkaniem  Zarządu  SSP  we  Włocławku  z  zaproszonymi  gośćmi  na  terenie  hotelu  ,,  
RATUSZOWY ” . W  trakcie  towarzyskiego  spotkania  przedstawiony  został  przebieg  wizyty  gości  we  Włocławku  ,  omówiono  zasady  współpracy  , wspominano  czasy  odbywania  służby  wojskowej  oraz  wymieniono  doświadczenia  z  działalności  Stowarzyszeń  . Saperzy  niemieccy  przekazali  na  ręce  Prezesa  SSP  we  Włocławku  płk  dr  Ryszarda  Chodynickiego  -  obraz  przedstawiający  panoramę  miasta  Havelberg  oraz  tablo  upamiętniające  wspólną  budowę  mostu  pontonowego  przez  saperów  polskich  i  niemieckich  na  Odrze       w  sierpniu    1981  roku .
W  dniu  12  października  2015  roku  delegacja  saperów  niemieckich  w  towarzystwie  przedstawicieli  SSP  we  Włocławku  udała  się  na  krótką  wycieczkę  po  mieście .  Wycieczkę  rozpoczęto  wizytą   we  Włocławskim  Centrum  Kultury     ,,  Browar  B ”  gdzie  Dyrektor  pani  Lidia  Piechocka  -  Witczak  zaprezentowała  gościom  najważniejsze  obiekty  wchodzące  w  skład  Centrum  Kultury .  W  trakcie  prezentacji  pokazano  między  innymi  stroje  ludowe  stanowiące  wyposażenie  Zespołu  Pieśni   i  Tańca  ,, Kujawy ” .  Saperzy  niemieccy  otrzymali  możliwość  przebrania  się  w  nie ,  z  czego  chętnie  skorzystali  i  zrobili  pamiątkowe  zdjęcia . Kolejnymi  etapami  wycieczki  były  ,,  Bulwary im
.  Marszałka  Józefa  Piłsudskiego  ”  nad  Wisłą  oraz  Przystań  Wodna .
Po  przedpołudniowym  spacerze  goście  wzięli   udział  w  uroczystości  z  okazji  72 – giej  rocznicy  bitwy  pod  Lenino
,  która  odbywała  się  przy  ,,  Pomniku  Sapera  3  Warszawskiego  pułku  pontonowego ” .
Uroczystość  rozpoczął  ppłk  Ryszard  Chornicki  ,  po  czym  Orkiestra  Reprezentacyjna  Powiatu  Lipnowskiego  pod  batutą  Mirosława  Bytnera   odegrała  Hymn  Państwowy  ,  a  trębacz  Hejnał  Miasta  Włocławka .
Gości  powitał  płk  Józef  Biernat  -  Dowódca   3  Wppont  w  latach  1976 – 1981 .
Jako  pierwszych  ,  powitał  poczty  sztandarowe  ze  sztandarami  służb  mundurowych  ,  stowarzyszeń  ,  związków  ,  organizacji  pozarządowych   oraz  szkół  w  tym  z  ,, Rodziny  Szkół  3  Wppont ” .
Uroczystość  zaszczycili  między  innymi  :
-  Wicemarszałek  Sejmu  RP  -  pan  Jerzy  Wenderlich ;
-  Posłowie     na    Sejm    RP    -    pani Domicela Kopaczewska oraz Łukasz  Zbonikowski  ;  
-  reprezentująca  Senatora  RP  Andrzeja  Persona  pani  Ewa  Winiecka ;
-  były  Senator  RP  pan  Jerzy  Kopaczewski ;
-  uczestnik  bitwy  pod  Lenino  płk  dr  Jan   Czyżewicz ;
-  kandydujący  do  Sejmu  i  Senatu  RP  -  pan   Krzysztof  Baranowski  -  Starosta  Powiatu  Lipnowskiego oraz  panowie  Jacek  Kuźniewicz i  Stanisław  Pawlak - radni  Sejmiku województwa  kujawsko – pomorskiego ;      
-  reprezentujący     Dowódcę    2   Ipinż    z    Inowrocławia  -   mjr   Artur  Inczewski  z  delegacją  ;   
-  Przewodniczący  Rady  miejskiej  SLD  pan  Mieczysław  Waraksa  z  delegacją ;
-  przedstawiciele   :   władz    województwa    kujawsko   –   pomorskiego ,  
władz   samorządowych  Miasta  Włocławek  i  Powiatu  Włocławskiego;
-  przedstawiciele  służb  
mundurowych  miasta  Włocławek  z  :  WKU,  Policji, Państwowej  Straży  Pożarnej,  Straży  Miejskiej  i  Służby  Więziennej ;
Powitani  zostali  także  członkowie  związków  i  stowarzyszeń  kombatanckich i  służ  mundurowych,  uczniowie  szkół,  mieszkańcy  miasta  ora  środki  masowego  przekazu .
Okolicznościowe  wystąpienie  wygłosił  Prezes  SSP  we  Włocławku płk  dr  Ryszard  Chodynicki .  Witając  gości  nawiązał  do  wydarzeń  historycznych  -  listu  biskupów  polskich  do  biskupów  niemieckich  oraz  spotkania  premiera  Tadeusza  Mazowieckiego  z  kanclerzem  Helmutem  Kohlem . Chociaż  trudno  porównać  tamte  wydarzenia  z  dzisiejszym  saperskim  spotkaniem  to  jesteśmy  nie  tylko  świadkami  ,  ale  i  twórcami  nowej  rzeczywistości  -  stwierdził  .  Drugim  przewodnim   tematem  wystąpienia  była  potrzeba  dążenia  do  zachowania  równości  śmierci  żołnierskiej  bez  względu  na  miejsce  bitwy . Swoje  wystąpienie  zakończył  myślą  ,  że  być  może  dzisiejsze  spotkanie  saperów  obu  narodów  będzie  początkiem  współpracy  na  innych  płaszczyznach  np.  sportowych  czy  kulturalnych .
Po  powitaniu  gości  i  okolicznościowym  wystąpieniu  nastąpiły  wyróżnienia .
Ppłk  Ryszard  Chornicki  odczytał  decyzję  Zarządu  Głównego  Związku  Kombatantów  RP  i  Byłych  Więźniów  Politycznych   o  przyznaniu  ,, Medalu  za  zasługi   dla  ZK RP i BWP ”  -  mjr  Tadeuszowi  Głowackiemu  i  st.  chor.  szt.  Sławomirowi  Grzonkowi .  Aktu  dekoracji  odznaczonych  dokonali  Wiceprezes  Zarządu  Wojewódzkiego  ZK RP i BWP  w  Bydgoszczy  por.  Henryk  Baranowski  oraz  członek  Związku  -  mł.  chor.  Sławomir  Baranowski .
Kolejnym  dokumentem  wyróżniającym  była   ,,  Decyzja  nr  1702 / Kadr  Ministra  Obrony  Narodowej  z  dn  11. 08. 2015  roku  w   sprawie   mianowania  na  stopień  pułkownika  -  ppłk  Edmunda  Kopaczewskiego  .  Z  tej  okazji  Prezes płk  Ryszard  Chodynicki  i  Wiceprezes  mjr  Zdzisław  Pierzchała  złożyli  gratulacje   i  wręczyli  w  imieniu  wszystkich  członków  SSP  we  Włocławku  mianowanemu  oficerowi  okolicznościowy  grawerton .
Następnie  -  prowadzący  uroczystość  odczytał  ,,  Decyzję  Zarządu  SSP  we  Włocławku    o  przyznaniu  Medali  Pamiątkowych  ”  ,  które   zostały  przyznane :
-  Stowarzyszeniu  Saperów  Niemieckich  w  Havelbergu  ;
-  ppłk  Manfredowi  Ramm ;
-  płk  Dieterowi  Beutling ;
-  por.   Krystynie   Majczyńskiej  -  Prezesowi   Związku  Inwalidów  Wojennych  RP  we  Włocławku .   
Wręczenia  Medali  Pamiątkowych  dokonali  płk  dr  Ryszard  Chodynicki  oraz  mjr  Zdzisław  Pierzchała .
Następnie  głos  zabrali  zaproszeni  goście :
-  Wicemarszałek  Sejmu  RP – Jerzy  Wenderlich  ,  który  nawiązując  do  słów  prowadzącego  uroczystość  podkreślił  potrzebę  troski  o  zachowania  w  pamięci   wysiłku  żołnierzy  polskich

z  wszystkich  frontów  II  wojny  światowej .  Pogratulował  Stowarzyszeniu  wytrwałości  w  działaniach  na  rzecz  kultywowania  tradycji  żołnierzy  polskich.
Kolejnym  mówcą  był  płk  dr  Jan  Czyżewicz  ,  który  wygłosił  kilka  zdań  opisujących  przebieg  bitwy  pod  Lenino  widzianej  oczami  jej  uczestnika .
Zabierający  głos  płk  Edmund  Kopaczewski  w  imieniu  wszystkich  wyróżnionych  i  odznaczonych  podziękował  za  otrzymane  odznaczenia  ,  medale  i  awans .    
Prowadzący  uroczystość  poprosił  uczestników  uroczystości  o  uczczenie  minutą  ciszy  :
-  uczestników  bitwy  pod  Lenino ;
-  żołnierzy  polskich  walczących  na  wszystkich  frontach  II  wojny  światowej ;
-  żołnierzy  oddziałów  saperskich  ,  mostowych  i  drogowych .
Po  oddaniu  czci  trębacz  zagrał  sygnał  ,,  Śpij  Kolego ” .
Następnie  delegacje  uczestników  uroczystości  złożyły  pod  pomnikiem  wiązanki  kwiatów  ,  a  wśród  nich  delegacja  saperów  niemieckich .
Uroczystość  zakończył  ppłk  Ryszard  Chornicki  ,  który  podziękował  za  uczestnictwo  w  uroczystości  i  zaprosił  na  kolejną  przy  pomniku  w  dniu  27  lutego    z  okazji  71 – szej  rocznicy  wbicia  słupa  granicznego  na  Odrze w    miejscowości  Czelin  i  5 - tej   rocznicy  powstania  SSP  we  Włocławku .
Orkiestra  zagrała  wiązankę  melodii  wojskowych  i  patriotycznych  oraz  niemieckich  melodii  ludowych .   
Z  pod  pomnika  delegacja  saperów  niemieckich  wraz  z  członkami  Zarządu  SSP  we  Włocławku  udała  się  do  Urzędu  Miasta  Włocławek  ,  gdzie  odbyło  się  spotkanie  z  Prezydentem  Miasta  panem  dr  Markiem  Wojtkowskim . W    czasie  spotkania  oprócz      grzecznościowej  wymiany  zdań  ,  poruszone  zostały  również      i tematy  dotyczące  możliwości  nawiązania  współpracy  między  Włocławkiem  i  Havelbergiem  na  niwie  kultury  ,  sportu  i  gospodarki .  Przewodniczący  niemieckiej  delegacji  przekazał  Prezydentowi  Miasta  tablo  upamiętniające  udział  saperów  niemieckich  w  uroczystości  w  Gozdowicach .  Prezydent  Marek  Wojtkowski  wręczył  uczestnikom  spotkania  zestaw  gadżetów  związanych  z  miastem  Włocławek .     

Płk  Ryszard  Chodynicki   zaprosił  pana  Prezydenta  na  obiad  i  saperskie  spotkanie  ,  które  zostało  przyjęte  z  zadowoleniem .
Kolejnym  punktem  pobytu  saperów  niemieckich  we  Włocławku  był  wspólny  obiad  ,   a  następnie  żołnierskie  spotkanie .  Wzięło  w  nim  udział  większość  członków  SSP  we  Włocławku .  W  obiedzie  i  w  części  spotkania  saperów  wziął  udział  Prezydent  Miasta  Włocławka  dr  Marek  Wojtkowski .  Prezes płk   Ryszard  Chodynicki  zaprezentował  uczestnikom  obraz  i  tablo  ,  które  Stowarzyszenie  otrzymało  od  saperów  niemieckich   w  dniu  11  października, a  następnie  przekazał  gadżety  od  saperów  włocławskich.  Były  nimi:  wazon
okolicznościowy tzw.  ,,Wicek” ,  
patera  wykonana  z  okazji  50 – lecia  3  Wppont.  oraz  zestaw  płyt  z  muzyką  poważną,  wojskową  i  pieśniami  patriotycznymi  w  wykonaniu  Centralnego  Zespołu Artystycznego WP  ,  Centralnego  Zespołu  Narodowej  Armii  Niemieckiej  oraz  Chóru  Aleksandrowa.  Niemieckim  saperom  wręczono  też  odznaki  SSP.  W  trakcie  spotkania  którego  bohaterem  był  również  nowo  mianowany              płk  Edmund  Kopaszewski  Prezes  SSP  we  Włocławku  wręczył  mu  szablę  ułańską  . Delegacja  saperów  niemieckich  zaprosiła  włocławskich  saperów  na  uroczystość  60 – lecia   funkcjonowania  saperów  w  Havelbergu  ,  która  ma  się  odbyć  1  marca  2016  roku .  Za  zaproszenie  podziękował  płk  Ryszard  Chodynicki .
W  dniu  13  października  saperzy  niemieccy  i  delegacja  SSP  we  Włocławku  udała  się  do  uzdrowiska  Wieniec  Zdrój   w  pobliżu  Włocławka.    
Delegację  przyjął  Dyrektor  Pensjonatu  Medical  Spa  ,, Jutrzenka ”   pan  Janusz  Zaborowicz  .  Po  krótkim  zapoznaniu  z  infrastrukturą  uzdrowiska  ,  zaproszono  delegację  do  zwiedzenia   obiektu  ,  w  tym  głównie  pokoi  kuracjuszy i  gabinetów  zabiegowych .  Na  zakończenie  pobytu  delegacji  we  Włocławku płk  Michael  Ahlendorf  -  dziękując  za  przyjęcie   stwierdził  ,  że  wszyscy  członkowie  delegacji  są  pod  ogromnym  wrażeniem  przebiegu  wizyty .

Dyrektor  sanatorium  wręczył  wszystkim  saperom  zestaw  gadżetów  związanych z  uzdrowiskiem Wieniec  Zdrój i  Pensjonatem ,,Jutrzenka  ” .  Żegnając  się  z  nami,  jeszcze  raz  saperzy  niemieccy  podziękowali  za  wspaniałe  przyjęcie i  powtórzyli  zaproszenie  do  złożenia  wizyty  w  Havelbergu .
Z  Wieńca  Zdroju   delegacja  saperów  niemieckich  udała  się  w  powrotną  podróż
do Havelbergu odprowadzona  za  rogatki  miasta  przez  włocławskich  saperów.      XXV – LECIE   Stowarzyszenia  Emerytów i  Rencistów  Policyjnych


W  dniu  30  września  2015  roku  w  Bydgoszczy    w   budynku  opery  ,,  Nova ”  odbyły  się  wojewódzkie  obchody  XXV – lecia  Stowarzyszenia  Emerytów i  Rencistów  Policyjnych .
Prezes  Zarządu  Wojewódzkiego  SE i  RP  w  Bydgoszczy  podinsp.  w  st.  spocz.  Roman  Skrzeszewski  oraz  Komendant  Wojewódzki  Policji  w  Bydgoszczy  nadinsp.  Krzysztof  Zgłobicki  -  Patron   Honorowy  uroczystości  zaprosili  na  obchody  jubileuszu  Prezesa  i  Sekretarz  SSP  we  Włocławku  płk  dr  Ryszarda  Chodynickiego  i  ppłk  Ryszarda  Chornickiego . Po  otwarciu  uroczystości  i  powitaniu  gości  Prezes  Zarządu  Wojewódzkiego  wygłosił  referat  okolicznościowy .  Kolejnym  punktem  uroczystości  było  wręczenie  odznaczeń i  nagród .  Wśród  wyróżnionych  znaleźli  się  obaj  członkowie  naszego  Stowarzyszenia  ,  którzy  otrzymali  medal  pamiątkowy  ,,  25  lat  SE i RP  ” .  W  punkcie -  wystąpienia  zaproszonych  gości  życzenia  członkom  SE i  RP  złożył  płk  dr  Ryszard  Chodynicki  ,  a  następnie  wspólnie  z  ppłk  Ryszardem  Chornickim  wręczyli  ,,  Medal  Pamiątkowy  SSP  we  Włocławku  ”  Zarządowi  Wojewódzkiemu  SE i RP  oraz  Prezesowi  Zarządu   podinsp.  w  st.  spocz.  Romanowi  Skrzeszewskiemu  .  Uroczystość  zakończona  została  koncertem  zespołu    po  czym  nastąpił  uroczysty  obiad .  Ważnym  wydarzeniem  wynikającym  z    udziału  naszych  członków  w  uroczystości  było  nawiązanie  kontaktów  z  członkami  Zarządu  Głównego  SE i RP  w  Warszawie .    

TURNIEJ  PIŁKI  RĘCZNEJ  OLDBOJÓW .


W  dniach  26 – 27  września  2015  roku  odbył  się  turniej  piłki  ręcznej  oldbojów  kobiet  i  mężczyzn  im.  Waldemara  Kukiełczyńskiego  i  Ryszarda  Junga  .  Eliminacje  turnieju  kobiet  [  8  drużyn  ]  odbyły  się  w  Zespole  Szkół  Samochodowych  ,   a  eliminacje  turnieju  mężczyzn  [  8  drużyn  ]  rozegrane  zostały   w  Zespole  Szkół  Elektrycznych .   
Mecze  finałowe  rozegrane  zostały w  dniu  27  września  w  Hali  Mistrzów  we  Włocławku .
Na  zakończenie  turnieju  najlepsze  drużyny   oraz  zawodniczki  i  zawodnicy  zostali  wyróżnieni  pucharami  ,  dyplomami  i  nagrodami  rzeczowymi .  Stowarzyszenie  Saperów  Polskich  we  Włocławku  ufundowało  nagrodę  dla  miss  turnieju  .  Została  nią  bramkarka  drużyny  KPR  Jelenia  Góra  Pani  Sylwia        Komorowska    .   Miss  otrzymała  puchar  ,  książkę  z  okolicznościowym  adresem  oraz komplet  pościeli  ufundowany przez  mł.  chor.  Marka  Kożuchowskiego .  Wręczenia  nagród  dokonał   Prezes  płk  dr  Ryszard  Chodynicki .    


WRĘCZENIE  SZTANDARU  PUBLICZNEJ  SZKOLE  PODSTAWOWEJ
im.  st.  sierż.  FELIKSA  RYBICKIEGO  w  SARNOWIE .


W  dniu  26  września  2015  roku  w  Lubrańcu  i  Sarnowie  odbyła  się  uroczystość  wręczenia  sztandaru  Publicznej  Szkole  Podstawowej  im  st.  sierż.  Feliksa  Rybickiego  ufundowanego  przez  Stowarzyszenie  Saperów  Polskich  we  Włocławku.  Uroczystość  zapoczątkowana  została  Mszą  Świętą  odprawioną  w  kościele  p.w.  św.  Jana  Chrzciciela  przez  ks.  Krzysztofa  Kamińskiego,  który  dokonał  poświęcenia  sztandaru.  Po  mszy  uformowaną  kolumnę  z  wozów  strażackich  OSP  z  Sarnowa,  Skaszyna i Siemnówka,  Orkiestry  WP  z  Torunia,  kompanii  honorowej  z  pocztem  flagowym  i  sztandarowym  z  2  pułku  inżynieryjnego  im  gen.  Jakuba  Jasińskiego  z  Inowrocławia,  pocztów  sztandarowych  organizacji  pozarządowych  i  szkół    oraz  uczestników  mszy.  Kolumnę  zamykały  pojazdy  Stowarzyszenia  Miłośników  Pojazdów  Militarnych  i  Off  -  Roadu  ,,PATROL” z Włocławka.  W  trakcie  przemarszu  ulicami  Lubrańca  do  miejsca  dalszej  części  uroczystości,  kolumna  zatrzymała  się  na  Placu  3  Maja  gdzie  przy  pomniku  ,,Poległym  za  wolną  i  niepodległą  Polskę”  złożone  zostały  wieńce  i  wiązanki  kwiatów.  Po złożeniu kwiatów członkowie  Włocławskiego  Kurkowego  Bractwa  Strzeleckiego  oddali  salut  armatni.  
W  trakcie  wchodzenia  na  teren  rekreacyjny  ,, Dunaj”  oraz  zajmowania  miejsc  prowadzący  uroczystość  ppłk  Ryszard  Chornicki  przedstawił  skład  asysty  honorowej  oraz  partnerów  wystawiających  sprzęt,  który   wzbogacał  uroczystość  i  nadawał  jej  szerszy  wymiar.  Następnie  prowadzący  przedstawił  historię  szkoły  oraz  omówił  przebieg  uroczystości .
Uroczystość  rozpoczęta  została  złożeniem  meldunku  przez  dowódcę  uroczystości  kpt.  Tomasza  Kozińskiego dla  reprezentującego  dowódcę  2  pinż.  mjr  Artura  Inczewskiego. Następnie poczet flagowy  podpiął  flagę  państwową  do  mechanicznej  drabiny  strażackiej.  W  czasie  podnoszenia  flagi  do  góry  orkiestra  odegrała  Hymn  Państwowy.
Gości   powitała   Dyrektor  Publicznej  Szkoły  Podstawowej  w  Sarnowie  Pani  mgr  Elżbieta  Jażdżewska .  Wśród  gości   byli  między  innymi :                                                                      

- posłowie  na  Sejm  RP - Jan  K.  Ardanowski ,  Grzegorz  Karpiński -Wiceminister  Spraw  Wewnętrznych,  Domicela  Kopaczewska  oraz  Łukasz  Zbonikowski;
-  reprezentujący  Europosła  Janusza  Zemke  -  Piotr  Kowal ;
-  Szef  Inżynierii  Wojskowej  w  latach  2011- 2014  gen.  bryg.  Bogusław  Bębenek ;   
-  reprezentujący  Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego - Koordynator  Delegatury  UW  Mirosław  Suski;
-  członek  Zarządu  Woj.  Kujawsko -  Pomorskiego  Sławomir  Kopyść  oraz  radni  Sejmiku  Woj.  Kujawsko-Pomorskiego  Jacek  Kuźniewicz  i  Stanisław  Pawlak;  
-  Prezes  Stowarzyszenia  Saperów  Polskich  płk  Tadeusz  Dzikowski ;
-  Wicestarosta  Powiatu  Włocławskiego  Stanisław  Budzyński ;
-  Kurator  Oświaty  we  Włocławku  Krystyna  Sobczak;
-  władze  miasta  i  gminy  Lubraniec  z  Przewodniczącym  Rady  Miejskiej  Piotrem  Sławianowskim  oraz  Burmistrzem  Lubrańca  Krzysztofem  Wrzesińskim;
-  reprezentujący  Szefa  WSzW  w  Bydgoszczy  ppłk  Radosław  Niecikowski  Wojskowy  Komendant  Uzupełnień  we  Włocławk;
-  Matka  Chrzestna  sztandaru  SSP  we  Włocławku  Elżbieta  Iwińska;
-  Dyrektorzy  ,,Rodziny  Szkół  3  Wppont”  -  PSP  im  st.  sierż.  Mieczysława  Majchrzaka  w Sarnowie  Urszula  Paczkowska,  ZS Nr  8 ze  SP  Nr  8  im
. 3  Wppont.  Jacek  Kazanecki;    
-  reprezentujący  Prezesa  Zarządu  Rejonowego  Związku  Żołnierzy  WP  mjr  Mirosław  Rozbicki ;
-  reprezentujący  Komendanta  Miejskiej  PSP  mł.  bryg.  Marek  Lewandowski;
-  Starszy Włocławskiego  Kurkowego  Bractwa  Strzeleckiego  Ireneusz  Szafrański ;   
-  Prezes  Stowarzyszenia  Miłośników  Pojazdów  Militarnych  i  Off -  Roadu ,, PATROL ”  Maciej  Kowalczyk;
-  sołtysi  z:  Milżyna - Lesław  Lewandowski,  Sarnowa - Barbara  Kamińska,      Skaszyna - Krystyna  Majewska  oraz  Wiktorowa - Agnieszka  Pawlica.
Liczną  grupę  powitanych  stanowili  sponsorzy  ufundowania  sztandaru  i  zorganizowania  uroczystości  jego  wręczenia,  których  nazwiska  znajdują  się  na  gwoździach  pamiątkowych  umieszczonych  na  drzewcu  sztandaru.
Powitani  zostali  Dyrektorzy  zaprzyjaźnionych  szkół,  ośrodków  kultury, mieszkańcy Lubrańca  i  pobliskich  miejscowości  oraz  środki  masowego  przekazu.  Końcowe  słowa  powitania  skierowane  zostały  do  nauczycieli,  pracowników,  uczniów  szkoły  oraz  rodziców.
W  okolicznościowej  części  wystąpienia  przedstawiła  symbolikę  sztandaru  i  jego  znaczenie  dla społeczności  szkolnej .  Swoją  wypowiedź  zakończyła  podkreśleniem  znaczącej  roli  Jednostek  Wojsk  Inżynieryjnych  oraz  SSP w  życiu  szkoły  oraz  podziękowała  SSP  we  Włocławku  za  ufundowanie  Sztandaru.  
Następnie  ,, Akt  ufundowania  sztandaru”  odczytał  Prezes  SSP  we  Włocławku  płk  dr  Ryszard  Chodynicki.
Prowadzący uroczystość ppłk Ryszard Chornicki przedstawił Rodziców  Chrzestnych  sztandaru - Panią  Mariannę  Wojciechowską  byłą  Dyrektor  PSP  w  Sarnowie  oraz  Pana  Zbigniewa  Siewierskiego - radnego  Rady Gminy  Lubraniec,  właściciela  Hurtowni  Płyt  Meblowych  we  Włocławku.  Rodzice  Chrzestni  jako  pierwsi  dokonali  symbolicznego  aktu  wbicia  gwoździa  pamiątkowego.  
Jako  kolejni  uczynili  to:
-  Matka  Chrzestna  sztandaru  SSP  we  Włocławku  Elżbieta  Iwińska;
-  Prezes  SSP  we  Włocławku  płk dr  Ryszard  Chodynicki,  czyniąc  to  w  imieniu  wszystkich  członków SSP;
-  Przewodniczący  Rady  Miasta  Lubraniec  Piotr  Sławianowski  oraz  Burmistrz  Lubrańca  mgr  inż. Krzysztof  Wrzesiński;
-  część  osób, wcześniej  wymieniona podczas  powitania przez  Dyrektor  szkoły.
Zasadniczą  część  wbijających  gwoździe  pamiątkowe  tworzyli  sponsorzy,  a  byli  nimi:
-  Leszek  i  Janusz  Bujak  właściciele  PP – M ,,PROMONT”  z  Bydgoszczy;
-  Ryszard  Badura  Prezes  ZPO  ,,OPAKOFARB”  Sp.  z  o.o.
-  Mirosław  Lewandowski  Prezes  Zakładu  Usług  Komunalnych  w  Lubrańcu;
-  Janusz  Ozdoba  -  Prezes  PPHU  ,, JANEX”  Sp.  z  o.o.;
-  Edyta  i  Dariusz  Sławianowscy  Właściciele  Zajazdu  Piłsudskiego;
-  Roman  Stanisławski  Prezes  ,,BUDIZOL”  KSA;
-  Krzysztof  Wożniak  Prezes  ,,KW  INSTAL”  z  Bydgoszczy;
-  płk  dr  Adam  Bartnicki  z  Wojskowej  Akademii  Technicznej  z  Warszawy;
-  kpt.  Ryszard  Chornicki  z  1  Wojskowego  Szpitala  Polowego  z  Bydgoszczy;
-  Państwo:  Janina  i  Edward  Adamscy,  Teresa  i  Ryszard  Czynszak,  Łucjai  Roman  Garniewicz,  Maria  i  Jan  Lewandowscy.  Wioletta  i  Wacław  Radomscy,  Małgorzata  i  Zbigniew  Siewierscy  oraz  Zofia  i  Władysław  Niegowscy.
Ceremonię  wbijania  gwoździ  zakończyli  przedstawiciele  szkoły,  a  mianowicie  Dyrektor  mgr  Elżbieta  Jażdżewska,  przedstawicielka  Rady  Pedagogicznej  Katarzyna  Ziomkowska,  przedstawicielka  Rady  Rodziców  Wioletta  Radomska   i  uczennica   Izabela  Garniewicz.
Uchwałę  Rady  Miasta  i Gminy  Lubraniec  w  postaci  ,,Aktu  nadania  sztandaru”   odczytał  Burmistrz  Lubrańca  mgr  inż.  Krzysztof  Wrzesiński,  który  następnie  przekazał  sztandar  Dyrektor  szkoły.  
Pani  mgr  Elżbieta  Jażdżewska  wręczyła  sztandar  pocztowi  sztandarowemu  ,  który  tworzyli  uczniowie  VI  klasy:  Martyna  Wiśniewska,  Patrycja  Wysocka  oraz  Michał  Radomski .
Po  prezencji  sztandaru  delegacja  uczniów  podziękowała  fundatorom  sztandaru,  organowi  prowadzącemu  szkołę,  osobom  wspierającym  organizację  uroczystość  oraz  jej  uczestnikom .
Kolejnym  punktem  uroczystości  były wystąpienia  zaproszonych  gości .  Głos  zabrali  :
-  Przewodniczący  Rady  Miasta  Lubraniec  Piotr  Slawianowski ;
-  Posłowie  na  Sejm  RP :  Jan  Krzysztof  Ardanowski  ,  Domicela  Kopaczewska  ,  Łukasz  Zbonikowski ;
-  Piotr  Kowal  reprezentujący  Europosła  Janusza  Zemke ;
-  Stanisław  Budzyński  Wicestarosta  Powiatu  Włocławskiego ;
-   delegacja  Sejmiku  Województwa  Kujawsko – Pomorskiego  w  składzie  :  Sławomir  Kopyść  ,  Jacek  Kuźniewicz  i  Stanisław  Pawlak ;
-  Kurator   Oświaty  Krystyna  Sobczak  ;
-  Burmistrz  Lubrańca  Krzysztof  Wrzesiński  ;
-  Starszy  Włocławskiego  Kurkowego  Bractwa  Strzeleckiego  we  Włocławku  Ireneusz  Szafrański .
-  Prezes  SSP  we  Włocławku  płk  Ryszard  Chodynicki .
Przemawiający  oprócz  słów  życzeń  przekazywali  upominki  ,  adresy  okolicznościowe  i  kwiaty .
Ppłk  Ryszard  Chornicki  odczytał  część  adresów  okolicznościowych  ,  które  otrzymała  Dyrektor  szkoły  ,  a  mianowicie  od  Wicemarszałka  Sejmu  RP  Jerzego  Wenderlicha  ,  Dowódcy  3  Wppont  w  latach  1985 – 1988  płk  Stanisława  Żuchowskiego  oraz  Prezesa  Zarządu  Rejonowego  Związku  Żołnierzy  WP  we  Włocławku  ppłk  Bogdana  Mielniczka .
Prowadzący  uroczystość  odczytał  uchwałę  Nr  30/ 2015  Zarządu  Głównego  SSP  z  dnia  18. 09. 2015  rok w  sprawie  wyróżnienia  Jubileuszowym  Medalem  Pamiątkowym  XV – lecia  SSP .  Medalem  tym  wyróżnione  zostały  szkoły z  Kalisk,  
z Sarnowa  i  Nr  8  z  Włocławka  tworzące  ,,  Rodzinę  Szkół  3  Wppont ” oraz  Burmistrz  Lubrańca  mgr  inż.  Krzysztof  Wrzesiński .  Wręczenia  medali  dokonali  Prezes  Zarządu  SSP  płk  Tadeusz  Dzikowski  oraz  członek  Zarządu  gen.  bryg.  Bogusław  Bębenek .
Kolejnym  punktem  uroczystości  było  uhonorowanie  zasłużonych  dla  szkoły  osób i  instytucji   medalem  pamiątkowym  wybitym  na  pamiątkę  wręczenia  sztandaru .
Wręczenia  medali  dokonali  Dyrektor  szkoły  Elżbieta  Jażdżewska  oraz  Burmistrz  Lubrańca   Krzysztof  Wrzesiński .
Uroczystość  zakończył  ppłk  Ryszard  Chornicki,  który  podziękował  za  udział w  uroczystości  oraz  zaprosił  na  koncert  w  wykonaniu  muzyków  Orkiestry  Wojska  Polskiego  Torunia  , wojskową  grochówkę  oraz  pokaz  sprzętu  Patrolu  Saperskiego  i  Stowarzyszenia  ,, PATROL ” .                   
Dalsza  część  uroczystości  odbyła  się  na  terenie  szkoły  w  Sarnowie .  Na  wstępie  gen.  bryg.  Bogusław  Bębenek  przekazał  na  ręce  Dyrektor  mundur  generalski, który wzbogaci zbiory szkolnej Izby Pamięci.  Następnie  goście  zwiedzali  Izbę  Pamięci  i  dokonywali  wpisów  do  wyłożonych ,,  Ksiąg  Pamiątkowych ” .
Uczestnicy  uroczystości  kolejny  raz  przemieścili  się.  Tym  razem  udali  się  do  remizy  Ochotniczej  Straży  Pożarnej  w  Sarnowie  gdzie  uczestnicy  kontynuując    uroczystość  w  formie  towarzyskiego  spotkania  wzmocnili  swoje  ciało.
W  trakcie  tego  spotkania  wszystkim  obecnym  członkom  SSP  we  Włocławku  Dyrektor  szkoły  wręczyła  medale  pamiątkowe .  Niezapomnianym   wydarzeniem   dla  płk  Ryszarda  Chodynickiego  i  ppłk  Ryszarda  Chornickiego  były  słowa  podziękowań  ze  strony  społeczności  szkolnej  oraz  otrzymane  indywidualne  upominki . Spotkanie
,  gdzie  rozmowom  i  wspomnieniom  nie  było  końca  trwało  do  późnych   godzin  popołudniowych .      


OBCHODY  JUBILEUSZU  XV – LECIA  SSP


W  dniu  18  września  2015  roku  na  terenie  Klubu  Wojskowej  Akademii  Technicznej  w  Warszawie  odbyły  się  obchody  XV – lecia  Stowarzyszenia  Saperów  Polskich .  Na  uroczystość  pojechała  nasza  delegacja  w  składzie  płk  Ryszard  Chodynicki  ,  ppłk  Ryszard  Chornicki  ,  mjr  Jan  Olszewski  oraz  Dyrektorzy  ,,  Rodziny  Szkół  3  W ppont.  Elżbieta  Jażdżewska  ,  Urszula  Paczkowska  i  Jacek  Kazanecki .  Delegacja  na  uroczystość  udała  się  ze  sztandarami  SSP  we  Włocławku  i  szkół  w  tym  również z  nowym  sztandarem  PSP  w  Sarnowie  ,  który  oficjalnie  wręczony  zostanie  szkole  w  dniu   26  . 09.
2015 r.                                                                                                                                      
Program  obchodów  składał  się  z :
-  Części  I  -  Konferencja  na  temat  ,, Taktyka  i  technika  Wojsk  Inżynieryjnych  wczoraj  i  dziś  ” ;  
-  Części  II  -  ,,  Jubileusz  15 – lecia  Stowarzyszenia  Saperów  Polskich ” ;
-  Części  III  -  Spotkanie  towarzyskie .
W  trakcie  konferencji  wygłosili  wykłady  wykładowcy  WAT  -  prof.  Zdzisław  Bogdanowicz  ,  prof.  dr  hab.  Paweł  Cieślar  .  dr  inż.  Janusz  Łopatka  ,  płk  dr  inż.  Adam  Bartnicki   [  Prezes  Koła  Nr  7  SSP ]  ,  dr  inż.  Andrzej  Wolniewicz  oraz  Prezes  Grupy  ,,  LUBAWA ”  Marcin  Kubica .
Cześć  jubileuszową  otworzył  Prezes  SSP  płk  Tadeusz  Dzikowski   witając  przybyłych  i  wygłaszając  okolicznościowe  wystąpienie .  Rys  historyczny  powstania  i  działalności  SSP  przedstawił  gen.  bryg.  Ryszard  Żuchowski .
W  dyskusji  głos  zabrał  Prezes  SSP  we  Włocławku  płk  dr  Ryszard  Chodynicki .  Większość  swojego  wystąpienia  poświęcił  podkreśleniu   ogromnego  wkładu           ,,  Rodziny  Szkół  3  W ppont.  ” w  upowszechnianiu  tradycji  Wojsk  Inżynieryjnych .  Odczytał  też  adres  okolicznościowy  skierowany  do  Prezesa  SSP  przez  Prezydenta  Miasta  Włocławek  dr  Marka  Wojtkowskiego .
W  trakcie  dalszej  części  płk  Ryszard  Chodynicki  odebrał   z  rąk  Prezesa  SSP  płk  Tadeusza  Dzikowskiego  przyznany  SSP  we  Włocławku   Medal  Pamiątkowy  wybity  z  okazji  XV – lecia  Stowarzyszenia .
Uroczystość  zakończona  została  spotkanie  towarzyskim  ,  w  trakcie  którego  doszło  do  wielu  koleżeńskich  spotkań  ,  w  trakcie  których  wspominano  lata  służby  saperskiej  oraz  działalności  w  Stowarzyszeniu .  Szczególnie  miłym  było  spotkanie  naszej   delegacji  z  dawnymi  dowódcami  -  gen.  dyw.  Januszem  Lalką , płk  Stanisławem  Żuchowskim  oraz  płk Stanisławem  Białkiem .


OBCHODY  76 – TEJ  ROCZNICY  NAPAŚCI  ZR  NA  POLSKĘ


W  dniu  17  września  przy  Pomniku  Żołnierza  Polskiego  odbyły  się  miejskie  uroczystości  z  okazji  76 – tej  rocznicy  napaści  Związku  Radzieckiego  na  Polskę.  Wśród  uczestników  uroczystości  byli  członkowie  naszego  Stowarzyszenia .  Jak  zwykle  przy  takiej  okazji  towarzyszył  nam  sztandar  ,  którego  poczet  stanowili  mł.  chor.  Marek  Kożuchowski  ,  st.  chor  szt.  Sławomir  Grzonek  oraz  mjr  Tadeusz  Głowacki .  Po  okolicznościowym  wystąpieniu  Prezydenta  Miasta  Włocławek  dr  Marka  Wojtkowskiego  delegacje  uczestników  złożyły  pod  pomnikiem  wieńce  i  wiązanki  kwiatów .  W  tej  części  uroczystości  reprezentowali  nas  płk  dr  Ryszard  Chodynicki  i  mjr  Jan  Olszewski .  Uroczystość  zakończona  została  odśpiewaniem  ,,  Modlitwy  obozowej  ”   przez  duet  .  której  damską  część  stanowiła  Radna  Rady  Miejskiej  Włocławek  Joanna  Borowiak .   


WALNE  ZEBRANIE  SSP  WE  WŁOCŁAWKU


W  dniu  15  września  br.  odbyło  się  kolejne  Walne  Zebranie  Członków  SSP  we  Włocławku .
Otwarcia  Zebrania  i  powitania  uczestników  dokonał  Prezes  płk  dr  Ryszard  Chodynicki .  W  pierwszej  kolejności  przyjęto  nowych  członków  do  Stowarzyszenia  ,  a  są  nimi  Pani  Wanda  Pilarska  i  płk  Piotr  Sołomonow .  Nowym  członkom  Prezes  płk  Ryszard  Chodynicki  i  Członek  Zarządu  płk  Ed
mund  Kopaczewski  wręczyli  ,, Legitymację członkowską ”,  ,,Odznakę  Stowarzyszenia  ”  oraz ,, Medal  Pamiątkowy  ”. Następnie  ,, Medal  Pamiątkowy  ”  wręczono  Pani  Krystynie  Szatkowskiej  za  zasługi  dla  SSP  we  Włocławku.     Ppłk  Ryszard  Chornicki  odczytał  ,,  Decyzję  Nr  1702 / KADR   Ministra  Obrony  Narodowej  z  dnia  11  sierpnia  2015  roku  w  sprawie  mianowania  naszego  kolegi ppłk  Edmunda  Kopaczewskiego  na  stopień  pułkownika ,  oraz  poinformował  obecnych  na  Zebraniu  o  przyznaniu  naszym  kolegom  mjr  Tadeuszowi  Głowackiemu  i  st.  chor.  szt.  Sławomirowi  Grzonkowi  medalu  ,,  Za  zasługi  dla  ZK RP  i  BWP ” . Wręczenie  medali  odbędzie  się  12  pażdziernika  przy  Pomniku  Sapera  3  Wppont  w  czasie  uroczystości  obchodów  72 – giej  rocznicy  bitwy  pod  Lenino  .   Podjęto  decyzję    o  przyznaniu  ,,  Medalu  Pamiątkowego ”   dla  nowo  wybranego  Prezesa  Związku  Inwalidów  Wojennych  RP  por.  Krystynie  Majczyńskiej  oraz  członkom  delegacji  Stowarzyszenia  Saperów  Niemieckich  z  Havelberga  która  przebywać  będzie  we  Włocławku  w  dniach  11 – 13  pażdziernika  .  Wręczenie  medali  odbędzie  się  również  12  pażdziernika .
W  kolejnej  części  Zebrania  Prezes  zaprezentował  sztandar  ufundowany  dla  PSP  im  st.  sierż.  Feliksa  Rybickiego  w  Sarnowie .
W  dalszej  części  Zebrania  omówiono  :  

-  stan  przygotowań  Stowarzyszenia  i   ,,  Rodziny   Szkół  3  Wppont. ”  do   udziału w  obchodach  XV – lecia  SSP  w  dniu  18  września  w  Warszawie ;                                     
-  aktualną sytuację przygotowań do uroczystości wręczenia sztandaru
Publicznej Szkole  Podstawowej im. st. sierz. Feliksa Rybickiego w Sarnowie w dniu 26 września w  Lubrańcu ;                                                                                                            
-  wstępny    scenariusz     obchodów    72 – giej   rocznicy  bitwy  pod  Lenino .  W  tej  ostatniej  uroczystości  zapowiedzieli  udział  saperzy  niemieccy .
Ppłk  Ryszard  Chornicki  przedstawił  inne  zamierzenia  Stowarzyszenia  zaplanowane  do  końca  tego  roku  ,  w  tym  rozpoczęcie  działań  na  rzecz  przygotowania  obchodów  V – tej  rocznicy  powstania  SSP  we  Włocławku . Obchody  zaplanowano  na  dzień  27  luty  2016  rok .    
W  trakcie  zebrania  uczestnicy  przedyskutowali  szereg  innych  zagadnień  związanych  z  działalnością  SSP  we  Włocławku .     

76 – TA  ROCZNICA  ROZPOCZĘCIA  II  WOJNY  ŚWIATOWEJ
- UROCZYSTOŚĆ MIEJSKA

Po  zakończeniu  uroczystości  przy  pomniku  14  pułku  piechoty  członkowie  Stowarzyszenia  Saperów  Polskich  we  Włocławku  przemieścili  się  na  Plac  Wolności  gdzie  przy  Pomniku  Żołnierza  Polskiego  o  godz.  12.00  rozpoczęły  się  miejskie  obchody  76 – tej  rocznicy  wybuchu  II  wojny  światowej .  Członkom  Stowarzyszenia  towarzyszył  sztandar  którego  poczet  tworzyli  :  mjr  Tadeusz  Głowacki  ,  st.  chor.  szt.  Sławomir  Grzonek  oraz  mł.  chor.  Sławomir  Baranowski .  Po  odegraniu  hymnu  państwowego  i  hejnału  miasta  Włocławek  okolicznościowe  wystąpienie  wygłosił  Prezydent  miasta  Włocławek  dr  Marek  Wojtkowski .  Kolejnym  punktem  uroczystości  było  złożenie  wieńców   i  wiązanek  kwiatów  pod  Pomnikiem  Żołnierza  Polskiego . W  imieniu  Stowarzyszenia  wiązankę  kwiatów  złożyła  delegacja  w  składzie  :  płk  Józef  Biernat  ,  mł.  chor.  Marek  Kożuchowski  oraz  mjr  Jerzy  Zwoliński .  Uroczystość  na  zdjęciach  utrwalił  ppłk  Ryszard  Chornicki .
Stowarzyszenie  Saperów  Polskich  we  Włocławku  uczciło  rocznicę  oprócz  udziału   w  oficjalnych  uroczystościach  wywieszeniem  flag  - państwowej  ,  Włocławka i  saperskiej  przy  ,,  Pomniku  Sapera  3  Warszawskiego  pułku  pontonowego ” .  76 – TA  ROCZNICA  ROZPOCZĘCIA  II  WOJNY  ŚWIATOWEJ
- Pomnik 14 pp

W  dniu  1  września  o  godz.  11.00  miała  miejsce  uroczystość  z  okazji  76 – tej  rocznicy   wojny  obronnej  1939  roku  i  udziału  w  niej  14  pułku  piechoty  stacjonującego  we  Włocławku .  Organizatorem  uroczystości  był  Zarząd  Rejonowy  Związku  Żołnierzy  WP  we  Włocławku .  Na  uroczystość  przybyli  członkowie  Stowarzyszenia  Saperów  Polskich  we  Włocławku  wraz  ze  swoim  sztandarem . Poczet  sztandarowy  tworzyli  :  mjr  Tadeusz  Głowacki  ,  st.  chor.  szt.  Sławomir  Grzonek  i  mł.  chor.  Sławomir  Baranowski . Po  powitaniu  uczestników  uroczystości  przez  Prezesa  Zarządu  Rejonowego  Związku  Żołnierzy  WP  ppłk  Bogdana  Mielniczka  ,  okolicznościowe  wystąpienie  wygłosił  sierż.  Jerzy  Przymus  badacz  historii  14  pułku  piechoty .  Kolejnym  punktem  uroczystości  była  ceremonia  składania  kwiatów  pod  pomnikiem  14  ppiech .  Wśród  składających  kwiaty  byli  między  innymi  :  Poseł  na  Sejm  RP  Łukasz  Zbonikowski  oraz  Przewodniczący  Rady  Miasta  Włocławek  Jarosław  Chmielewski .  Delegację  naszego  Stowarzyszenia  składającego  wiązankę  kwiatów  tworzyli  płk  Józef  Biernat  i  mł. chor.  Marek  Kożuchowski .  Uroczystość  na  zdjęciach  utrwalił  ppłk  Ryszard  Chornicki .    


SZTANDAR  DLA  PUBLICZNEJ  SZKOŁY  PODSTAWOWEJ  
im  st.  sierż.  FELIKSA  RYBICKIEGO  W  SARNOWIE


W  dniu  22  sierpnia  2015  roku  członkowie  Stowarzyszenia  Saperów  Polskich  we  Włocławku  odebrali  z  Pracowni  Haftu  Artystycznego  Zgromadzenia  Sióstr  Westiarek  Jezusa  sztandar,  który  w  dniu  26  września  2015  roku  zostanie  wręczony  Publicznej  Szkole  Podstawowej  im  st.  sierż.  Feliksa  Rybickiego  w  Sarnowie,  podczas  uroczystości  w Lubrańcu.  


BIEG  ,,  CUDU  NAD  WISŁĄ ”


W  dniu  21  sierpnia  2015  roku  w  siedzibie  Włocławskiego  Centrum  Organizacji  Pozarządowych  i  Informacji  Turystycznej  odbyła  się  konferencja  podsumowująca  pierwszy  Bieg  ,,  Cudu  nad  Wisłą  ” .  
Bieg  nawiązywał  do  historycznych  wydarzeń  z  1920  roku .  Odbył  się on  w  dniu  15  sierpnia  w  Święto  Wojska   Polskiego  równolegle  we  Włocławku  oraz  Afganistanie  na  terenie  Bazy  Wojskowej  ,, BAGRAM ”  gdzie  stacjonuje  II  Zmiana  Polskiego  Kontyngentu  Wojskowego .  We  Włocławku  bieg  rozgrywany  był  na  dystansie  10  km  i  przebiegał  ulicami  miasta,  ze  startem  i  metą  na  Bulwarach  im  marszałka  Józefa  Piłsudskiego.  Bieg  we  Włocławku  ukończyło  367  zawodników,  a  jego  zwycięzcą  został  Kamil  MAKOS  z  10  Brygady  Kawalerii  Pancernej  ze  Świętochowic ,  który  uzyskał  czas  00 : 34 ,46 .  Natomiast  w  Afganistanie  bieg  ukończyło  153  żołnierzy  reprezentujących  Kontyngenty  Wojskowe  z  Polski,  Czech,  Gruzji,  Macedonii  oraz  USA.  Zwycięzcami  tego  biegu  zostali  żołnierze  amerykańscy .
Konferencję  prowadzili  -  Krzysztof  Kukucki  -  Dyrektor  pierwszego  Biegu  Cudu  nad  Wisłą  oraz  Marek  Wódecki  Prezes  AZS  WSHE  we  Włocławku.
W  podsumowaniu  udział  wzięli  przedstawiciele  reprezentujący  organizatorów  biegu oraz  instytucje  wspierające  i  zabezpieczające  imprezę. Stowarzyszenie  Saperów  Polskich  we  Włocławku  reprezentował  ppłk  Ryszard  Chornicki.  Organizatorzy  biegu  omówili  jego  organizację  i  przebieg
a  następnie  złożyli  podziękowania  osobom  i  instytucjom,  które  udzieliły  wsparcia  przy  organizacji  biegu.  Do  słów  podziękowania  dołączony  został  wybity  z  okazji  biegu  ,, Medal  Pamiątkowy ”  oraz  ,,  Podziękowania ”  na  piśmie.            UROCZYSTOŚĆ  DLA UCZCZENIA  PAMIĘCI  OBROŃCÓW WISŁY  
W  1920  ROKU  


15  sierpnia  2015  roku  przypada  95 – ta  rocznica  bitwy  warszawskiej  w  czasie  wojny  polsko – rosyjskiej . Jednym  z  wydarzeń  tej  wojny  była  obrona  Włocławka  .  Z  tej  to  okazji  Proboszcz  Parafii  p.w.  Najświętszej  Maryi  Panny  Królowej  Polski  ks.  Józef  Miłek   w  dniu  16  sierpnia  2015  roku  zorganizował  uroczystość  przy    ,, Pomniku  Obrońców  Wisły  1920  roku ” .  Na  to  modlitewne  spotkanie  przy  grobie  40.  poległych  obrońców  Wisły  zaproszeni  zostali  min. członkowie  Stowarzyszenia  Saperów  Polskich  we  Włocławku . Uroczystej  Eucharystii,  mającej  na  celu  uczczenie  modlitwą  pamięci  wszystkich  którzy  polegli  w  obronie Włocławka  w  1920  roku,  przewodniczył  Jego  Ekscelencja  Ksiądz  Biskup  Wiesław  Alojzy  Mering  -  Ordynariusz  Diecezji  Włocławskiej .  Homilię  wygłosił  ks.  ppłk  Zbigniew  Szygenda  a  okolicznościowe  wystąpienie  wygłosiła  Pani  Barbara  Moraczewska  -  Zastępca  Prezydenta  Miasta     Włocławek .    Po  Mszy  Świętej  uczestnicy  uroczystości  złożyli  wiązanki  kwiatów  na  grobie  obrońców  Wisły.   W  imieniu  Stowarzyszenia  wiązankę  kwiatów  złożył   Prezes Stowarzyszenia Saperów Polskich we Włocławku płk dr  Ryszard  Chodynicki .


ŚWIĘTO  WOJSKA  POLSKIEGO


W  dniu  15  sierpnia  2015  roku  przed  ,, Pomnikiem  Żołnierza  Polskiego ”  na  Placu  Wolności  odbyła  się  miejska uroczystość  z  okazji  Święta  Wojska  Polskiego .   W  uroczystości  udział  wzięli  członkowie  naszego  Stowarzyszenia  ze  sztandarem ,  którego  poczet  tworzyli  -  kpt.  Tomasz  Skowroński  ,  st.  chor.  szt.  Sławomir  Grzonek  oraz  mjr  Tadeusz  Głowacki . Po  odegraniu  hymnu  państwowego  i  hejnału  Włocławka  okolicznościowe  wystąpienie  wygłosiła  Zastępca  Prezydenta  Miasta  Pani  Barbara  Moraczewska .  Następnie  Pani  Prezydent  oraz  Wojskowy  Komendant  Uzupełnień  we  Włocławku  ppłk  Radosław  Niecikowski  wręczyli  akty  mianowania  na  wyższe  stopnie  wojskowe  dla  trzech  członków  Związku  Represjonowanych  Politycznie  Żołnierzy  Górników . W  dalszej  części  uroczystości  ppłk  Ryszard  Chornicki  odczytał  Uchwałę  Nr  4 / 2015  z  dnia  01. 04. 2015  roku  Prezydium  Zarządu  Głównego  Stowarzyszenia Saperów Polskich  w  sprawie  nadania  Odznaki  Honorowej  ,,  Za  Rozminowanie  Kraju ”  -  płk  dr  Janowi  Pilarskiemu  i  mjr  Stanisławowi  Sierockiemu .  Dekoracji  dokonali  Zastępca  Prezydenta  Miasta  Włocławek  Pani  Barbara  Moraczewska  oraz  Prezes  Stowarzyszenia Saperów Polskich we  Włocławku  płk  dr  Ryszard  Chodynicki .  Uroczystość  zakończona  została  ceremonią  złożenia  kwiatów  pod  Pomnikiem  Żołnierza  Polskiego .  W  imieniu  Stowarzyszenia  kwiaty  złożyli:  płk  Ryszard  Chodynicki  ,  mł.  chor.  Marek  Kożuchowski  oraz  płk  Piotr  Sołomonow.     


OBCHODY  71 – EJ  ROCZNICY UDZIAŁU  SAPERÓW  1  ARMII  WP
W  DZIAŁANIACH  BOJOWYCH  NA  ŚRODKOWEJ  WIŚLE


22  czerwca  1944  roku  na  całej  długości  frontu  wschodniego  ruszyła  ofensywa  wojsk  radzieckich  nazwana  operacją  ,, Bagration ” .  W  kierunku  środkowej  Wisły  nacierał  1  Front  Białoruski  ,  w    składzie którego działała  1  Armia  Wojska  Polskiego .  Próby  sforsowania  przez  nią  Wisły  w rejonie  Dęblina  i  Puław  nie  powiodły  się .  W  tej  sytuacji  jednostki  1  Armii  Wojska  Polskiego  skierowane  zostały  na  przyczółek  Warecko – Magnuszewski  gdzie  brały  udział  w  jego  obronie  i  umacnianiu . W  zabezpieczeniu  wszystkich  tych  działań  ogromny  wysiłek  wniosły  jednostki  inżynieryjne  wchodzące  w  skład  1  Armii  WP.  Jednostki te  od  godz.  14.00   9  sierpnia  rozpoczęły  przeprawianie 1  Brygady  Pancernej  im.  Bohaterów  Westerplatte ,  a  następnie kolejnych  jednostek  wojskowych .  Kulminacyjnym  działaniem  wojsk  inżynieryjnych  było  wybudowanie  przeprawy  mostowej  w  rejonie  miejscowości  Skurcza  i  Wielkolas .
Most  długości  894 m  [  700  m  jako  most  stały  i  194  jako  most  pontonowy  ] ,  szerokości  4,15  m  i  o  nośności  16  ton  wybudowano  w  czasie  od  13  sierpnia  godz.  11.30  do  15  sierpnia  godz.  21.30  [ 58  godz. ].  18  sierpnia  część  mostu pontonowego   zastąpiono  mostem  stałym  ,  trwało  to  10  godz.  30  min.  Most  został  wybudowany  przez  7  jednostek  inżynieryjnych  ,  w  tym  przez  6  Samodzielny  Batalion  Pontonowo – Mostowy  ,  który  po  zakończeniu  szlaku  bojowego   w  Berlinie  w  1945  roku  został  dyslokowany  we  Włocławku .  Do  3  września  1944  roku  przez  most  przejechało  ponad  200  dział  ,  około  2000  samochodów  i  przeszło  10 000  żołnierzy .   


SKURCZA  -  wieś  w  województwie  mazowieckim  ,  powiat  garwoliński  ,  gmina  Wilga .  Wieś  położona  nad  Wisłą  [  dojazd  drogą  nr  801 ]  w  odległości  około  5,5  km  od  Wilgi .

To  tutaj  w  dniu  8  sierpnia  2015  roku  na  terenie  skansenu  bojowego  przy  pomniku  saperów  polskich  i  radzieckich,  budowniczych  i  obrońców  przepraw  na  przyczółku  warecko – magnuszewskim, Zarząd  Inżynierii  Wojskowej  Inspektoratu  Rodzajów  Wojsk  DG RSZ  oraz  Zarząd  Główny  Stowarzyszenia  Saperów  Polskich  we współpracy z Gminą Wilga przeprowadziły  uroczystość  patriotyczno – wojskową  w  71 – szą  rocznicę  udziału  saperów  1  Armii  WP  w  działaniach  bojowych  na  środkowej  Wiśle . Na  uroczystość  zaproszeni  zostali  członkowie  naszego  Koła .  Delegację  ,  która  wraz  ze  sztandarem  udała  się  do  m  Skurcza  stanowili  :  płk  Ryszard  Chodynicki  ,  płk Jan Pilarski, mjr Zdziasław Pierzchała, mjr Tadeusz Głowacki, por.  Andrzej  Dukat  oraz Panie Wanda Pilarska i Halina Bończyk.
Krótki scenariusz uroczystości przedstawił ppłk German po czym Prezes Zarządu Głównego SSP w Warszawie płk Tadeusz Dzikowski w krótkim wystąpieniu przypomniał historyczne wydarzenia, które miały tutaj miejsce 71 lat temu.
Uroczystość  rozpoczęła  się  Polową  Mszą  Świętą  odprawioną  przez  Honorowego  Kapelana  Wojsk  Inżynieryjnych  i  proboszcza  parafii  Wilga  ks. Henryka  Ocha  w  intencji  poległych  żołnierzy  w  walkach  nad  środkową  Wisłą . Szczególne  wrażenie  wśród  uczestników  ,  wywarł  udział  w  niej  Grupy  Rekonstrukcyjnej  ,,  Żołnierzy  Września  1939 Garnizonu Dęblin”  ,  którą tworzyli  uczniowie  szkół  z  Dęblina pod dowództwem Tadeusza Kucharskiego.  Dalsza  część  uroczystości  odbywała  się  przy  pomniku . Uczestników  powitał  płk  dypl.  Daniel  Król z Zarządu  Inżynierii  Wojskowej. Okolicznościowe  wystąpienia  wygłosili  Prezes  SSP  płk  Tadeusz  Dzikowski  i  Wójt  Gminy  Wilga.  Kolejny  punkt  uroczystości  to  apel  poległych  zakończony  oddaniem  salwy  honorowej .  Oficjalna  uroczystość  zakończona  została  złożeniem  wieńców i wiązanek  kwiatów  przy  Pomniku  Braterstwa  Broni oraz przy obeliskach upamiętniających poszczególne jednostki inżynieryjne budujące przeprawę. W  imieniu  członków  naszego  Koła  kwiaty  złożyli  płk  Ryszard  Chodynicki  i  płk  Jan Pilarski .
W  trakcie  saperskiego  spotkania  koncert  pieśni  patriotycznych  i  wojskowych  oraz  pokaz  musztry  paradnej  zaprezentowali  uczniowie  tworzący  już  wcześniej wspomnianą grupę  rekonstrukcyjną z Dęblina.

UROCZYSTOŚĆ  ROZPOCZĘCIA  SPŁYWU  KAJAKOWEGO  W  CHEŁMNIE


W  dniu  1  sierpnia  2015  roku  na  rynku  w  Chełmnie  odbyła  się  uroczystość  rozpoczęcia  55  Międzynarodowego  Spływu  Kajakowego  ,, Pojezierzem  Brodnickim  -  Drwęcą  -  Wisłą  ” .  W   uroczystości  uczestniczył  Prezes  Stowarzyszenia  Saperów  Polskich  we  Włocławku   płk  dr  Ryszard  Chodynicki  .  Składając  życzenia  uczestnikom  spływu  i  jego  organizatorom  zaproponował  nadanie  Klubowi  Turystów  Wodnych  w  Chełmnie  imienia  Lecha  Bolta  zmarłego  w  tym  roku  wieloletniego  Prezesa  Klubu .
Spływ  kajakowy  ,  w  którym  biorą  udział  wodniacy  z  kraju  i  z  zagranicy  odbywa  się  w  dniach 1  -  15  sierpień  br.  na  szlaku  wodnym  :  Partęczyny  -  Bachotek  -  Brodnica  -  Golub  Dobrzyń  -   Toruń  -  Solec  Kujawski  - Chełmno .  Na  całkowitą  długość  trasy  spływu  wynoszącą  252  km  ,  składa  się  dziesięć  etapów  o  różnej  długości  .  Najkrótszy  etap  ma  długość  14  km, najdłuższy etap  to  45  km .   

WOJEWÓDZKIE OBCHODY ŚWIĘTA  POLICJI


W  dniu  31  lipca  2015  roku  Włocławek  był  gospodarzem  uroczystych obchodów wojewódzkiego  Święta  Policji .  Wśród  zaproszonych  na  uroczystość  byli  członkowie  naszego  Stowarzyszenia  wraz  ze  sztandarem  .  Poczet  sztandarowy  stanowili  -  mjr  Tadeusz  Głowacki  ,  chor.  Roman  Nowak  i  por.  Andrzej  Dukat .  W  trakcie  uroczystości  Prezes  płk  Ryszard  Chodynicki  składając  funkcjonariuszom  i  pracownikom cywilnym  życzenia  wręczył  Komendantowi  Wojewódzkiemu  Policji  nadinspektorowi  Krzysztofowi  Zgłobickiemu  ,,  Medal  Pamiątkowy  ”  z  adresem  okolicznościowym  .  Adres  okolicznościowy  przekazany  został  również  Komendantowi  Miejskiemu  Policji  inspektorowi  Piotrowi  Stachowiakowi .  Po  uroczystości  członkowie  Stowarzyszenia  wzięli  udział  w  festynie  zorganizowanym  w  parku  Sienkiewicza .  Uroczystość  oraz  festyn  udokumentował  fotograficznie  mjr  Jan  Olszewski.      

SPOTKANIE  ZARZĄDÓW


W  dniu  16  lipca 2015  roku  w  Warszawie  odbyło  się  spotkanie  przedstawicieli  Zarządu  Głównego  i  Zarządu  Stowarzyszenia  Saperów  Polskich  we  Włocławku .  Zarząd  Główny  był  reprezentowany  przez  :  Prezesa   SSP  płk  Tadeusza  Dzikowskiego  i  Sekretarza   płk  Grzegorza  Misiaka  ,  zaś  Zarząd  SSP  we  Włocławku  reprezentowali :  Prezes  płk  Ryszard  Chodynicki  ,  Sekretarz  płk  Ryszard  Chornicki  oraz  Sekretarz  Komisji  Rewizyjnej  płk  Jan  Pilarski .
Zasadnicze  tematy  spotkania  dotyczyły  :
-    uroczystości  w  miejscowości  Skurcza  gmina  Wilga  z  okazji  ,,  71  rocznicy  udziałów  Saperów  1  Armii  WP  w  działaniach  bojowych  na  środkowej  Wiśle ” i  udziału  w  niej  władz  i  członków  SSP  we  Włocławku .  

W  uroczystości  weźmie  udział  poczet  sztandarowy  ze  sztandarem  oraz  maksymalnie  duża  część  członków  .
-  obchodów  15 – tej  rocznicy  powstania  Stowarzyszenia  Saperów  Polskich  .  Odbędą  się  one  18  września  2015  roku  w  Warszawie  w  Klubie  Wojskowej  Akademii  Technicznej .  Do  aktywnego  uczestnictwa  w  obchodach  tej  rocznicy  zaproszeni  zostali  członkowie  SSP  we  Włocławku  oraz  szkoły  tworzące  ,, Rodzinę  Szkół  3  Warszawskiego  pułku  pontonowego ” .  Ustalono
,  że  w  uroczystości  udział  wezmą  poczty  sztandarowe  ze  sztandarami  SSP  we  Włocławku  i  szkół  z  Kalisk  ,  Sarnowa  i  SP Nr  8  we  Włocławku .  Do  udziału  w  uroczystości  zaproszeni  zostali  Dyrektorzy  wszystkich  trzech  szkół  oraz  członkowie  SSP  we  Włocławku .  Członkowie  Zarządu  Głównego  zaproponowali  ,  aby  w  części  artystycznej  wystąpili  uczniowie   w / w  szkół .
Ppłk  Ryszard  Chornicki  przedstawił  scenariusz  uroczystości  wręczenia  sztandaru  Publicznej  Szkole  Podstawowej  im.  st.  sierż.  Feliksa  Rybickiego  w  Sarnowie  w  dniu  26  września   br.
Delegacja  włocławska  ponowiła  propozycję  utworzenia  medalu  ,,  Za  zasługi  dla  SSP ” .  Wniosek  poparty  został   przedstawieniem  kilku  propozycji  tego  medalu .
Wniosek  został  przyjęty  .  Zarząd  Główny  podejmie  ostateczną  decyzję  co  do  formy  medalu  ,  a  odpowiedni  wniosek  zostanie  przedstawiony  na  Kongresie  SSP  ,  który  odbędzie  się  w  2016  roku .
Prezes  SSP  płk  Tadeusz  Dzikowski  podziękował  wszystkim  członkom  SSP  we  Włocławku    za  dotychczasową  pracę  i  życzył  dalszych  sukcesów  w  działalności  organizacyjnej  oraz  zdrowia  i  pomyślności  w  życiu  osobistym .          

ZAKOŃCZENIE  ROKU  SZKOLNEGO  W  SZKOŁACH  TWORZĄCYCH
..RODZINĘ  SZKÓŁ  3  WARSZAWSKIEGO  PUŁKU  PONTONOWEGO ”


Delegacje  Stowarzyszenia  Saperów  Polskich  we  Włocławku  wzięły  udział  w  uroczystościach  zakończeniu  roku  szkolnego  2014 / 2015  w  Szkołach  Podstawowych  wchodzących  w  skład  ,,  Rodziny  Szkół  3  Warszawskiego  pułku  pontonowego ” .  
W  dniu   25  czerwca  uczestnikami  uroczystości  zakończenia  roku  szkolnego   w    Szkole  Podstawowej  im.  st.  sierż.  Mieczysława  Majchrzaka  w  Kaliskach  byli  ppłk  Ryszard  Chornicki  i  por.  Andrzej  Dukat .  W  uroczystości  uczestniczyli  przedstawiciele  władz  samorządowych  na  czele  z  Burmistrzem  Lubienia  Kujawskiego  Panem Markiem   Wilińskim  ,  który  przekazał  szkole  telewizor .  W  uroczystości  zakończenia  roku  szkolnego  w  Szkole  Podstawowej  im.  st.  sierż.  Feliksa  Rybickiego  w  Sarnowie  udział  wzięli  płk  Ryszard  Chodynicki  i  płk  Jan  Pilarski  .  Uroczystość  odbyła  się  w  dniu  26  czerwca  br.
Dyrektorzy  szkół  Pani  Urszula  Paczkowska  i  Pani  Elżbieta  Jażdżewska  w  wystąpieniach  okolicznościowych  podsumowując  mijający  rok  szkolny   uznały  go  za  bardzo  udany .  Szkoły  jako  całość  zostały  wysoko  ocenione,  na  co  również  złożyły  się  indywidualne  sukcesy  uczniów  .  W  czasie  uroczystości  Dyrektorzy  wręczyli  nagrody  książkowe  i  dyplomy  przodującym  uczniom  w  nauce  oraz  uczniom  laureatom  konkursów  rozgrywanych  na  różnych  szczeblach.  Dyplomy  przyznane  zostały  również  rodzicom  ,  którzy  szczególnie  wyróżnili  się  w  działaniach  na  rzecz  szkół .  Szczególnie  wzruszającą  częścią  uroczystości  w  obu  szkołach  było  pożegnanie  uczniów  6 – tych  klas  ,  kończących  naukę  w  obu  szkołach .  Ppłk  Ryszard  Chornicki  i  płk  Ryszard  Chodynicki  złożyli  życzenia  dla  Dyrekcji  szkół  ,  nauczycieli  ,  pracowników  technicznym  szkół  ,  ale  przede  wszystkim  uczniom ,  również  dziękując  za  działania  na  rzecz  upowszechniania  tradycji  Wojsk  Inżynieryjnych życząc jednocześnie udanych i bezpiecznych wakacji. Członkowie  Stowarzyszenia  po  oficjalnej  uroczystości  spotkali  się  przy  kawie  z  Dyrekcją ,  nauczycielami, władzami samorządowymi i
przedstawicielami  rodziców .      

MIĘDZYNARODOWE SAPERSKIE  SPOTKANIE


W  dniu  24  czerwca  br.  Stowarzyszenie  Saperów  Polskich  we  Włocławku  gościło  sapera  Armii  Niemieckiej  płk  Michaela  AHLENDORFA .  Gość  to  były  dowódca  ciężkiego  pułku  inżynieryjno -  saperskiego  ,  a  obecnie  jest  Szefem  Stowarzyszenia  Saperów  Niemieckich  w  Havelbergu.  W  trakcie  pobytu  we  Włocławku  gościowi  zaprezentowano  w  ekspresowym  tempie  miasto    w  tym       ,,  Pomnik  Sapera   3  Warszawskiego  pułku  pontonowego ” .  Następnie  w  siedzibie  Stowarzyszenia  przy  ulicy  Żabiej  12 A  płk  Michael  Ahlendorf  spotkał  się  z  jego  członkami .     
Prezes  płk  Ryszard  Chodynicki  oraz  Wiceprezes  mjr  Zdzisław  Pierzchała  wręczyli  gościowi   ,,  Medal  Pamiątkowy  SSP  we  Włocławku ” .  Płk  Michael  Ahlendorf  zrewanżował  się  wręczając  płk  Ryszardowi  Chodynickiemu  medal  wybity  z  okazji  20 – tej  rocznicy  wyjścia  Wojsk  Radzieckich  z  Niemiec .  Gość  wpisał  się  do  ,, Księgi  Pamiątkowej ”  życząc  włocławskim  saperom  zdrowia,  pomyślności  oraz  dalszych  sukcesów  w  statutowej  działalności .  Dalszą  cześć  spotkania  wypełniła  rozmowa  przy  kawie  prowadzona  w  trzech  językach  :  polskim  ,  oraz   po rosyjsku i niemiecku.  Jednym z  efektów  rozmowy  jest  ustalenie   potrzeby  kontynuowania  współpracy  między  saperami  polskimi  i  niemieckimi .  Na  zakończenie  spotkania  pułkownik  Ahlendorf   zaprosił  członków  Stowarzyszenia  do   złożenia  rewizyty  u  saperów w  Havelbergu.


WALNE   ZEBRANIE   CZŁONKÓW   SSP   WE   WŁOCŁAWKU


W  dniu  16  czerwca  br.   we  Włocławskim  Centrum  Organizacji  Pozarządowych   i  Informacji  Turystycznej  odbyło  się  Walne  Zebranie  Członków  Stowarzyszenia  Saperów  Polskich  we  Włocławku .  Poprzedzone  ono  było  posiedzeniem  Zarządu  SSP  we  Włocławku  ,  które  odbyło  się  w  dniu  11  czerwca  2015  roku .  Otwarcia  Zebrania  oraz  powitania  jego  uczestników  dokonał  Prezes  płk  Ryszard  Chodynicki .  Następnie  prowadzenie  obrad  Zebrania  przejął  Sekretarz  ppłk  Ryszard  Chornicki .  Proponowany  przez  Zarząd  porządek  obrad  został  przyjęty  do  realizacji  bez  poprawek  i  uzupełnień   .  
W  pierwszym  punkcie  obrad  przyjęto  nowego  członka  Stowarzyszenia mł.  chor.  Sławomira  Baranowskiego   ,  któremu  Prezes  płk  Ryszard  Chodynicki  oraz  Wiceprezes  mjr  Zdzisław  Pierzchała  wręczyli  Legitymację  członkowską  oraz  Odznakę  Stowarzyszenia .
Następnie  dokonali wręczenia,  przyznanego  przez  Zarząd Koła, ,,Medalu Pamiątkowego” -  szer.  Andrzejowi  Dąbrowskiemu ,  mjr  Piotrowi  Rakocińskiemu  i  mł.  chor.  Sławomirowi  Baranowskiemu  oraz,  przyznany  przez  Starostę  Włocławskiego  Pana Kazimierza  Kacę,  ,,  Dyplom  dla Jubilata Życia z  okazji  60 urodzin ”   dla  por.  Andrzeja  Dukata  oraz  szer.  Andrzeja  Dąbrowskiego  .
W  kolejnym  punkcie  obrad  Sekretarz  ppłk  Ryszard  Chornicki  omówił  realizację  zadań  w  okresie  między  zebraniami   oraz  przedstawił  przedsięwzięcia  zaplanowane  do  wykonania   w  czasie  do  następnego  Walnego  Zebrania  zaplanowanego  na  dzień  15  września  br. .  Najważniejsze  z  nich  to  obchody  Święta  Żołnierza  [  15. 08. ]  oraz  przygotowania  do  uroczystości  wręczenia  sztandaru  Szkole  Podstawowej  im. st. sierż. Feliksa Rybickiego w  Sarnowie  [  26. 09. ] .
Sytuację  finansową  SSP  we  Włocławku  przedstawił  Skarbnik  por.  Andrzej  Dukat . Zaapelował o terminowe wpłacanie składek członkowskich oraz o hojne wsparcie finansowe dla inicjatywy fundacji sztandaru dla SP w Sarnowie zarówno przez naszych członków jak i sympatyków Stowarzyszenia.
Następnie  odbyła  się  dyskusja  związana  z  prezentacjami  przedstawionymi przez  członków  Zarządu  oraz  dotycząca   bieżących  problemów  Stowarzyszenia .  Została  ona  zdominowana  problematyką  dotyczącą  przygotowania i  przeprowadzenia  uroczystości  wręczenia  SP  im.  st.  sierż.  Feliksa  Rybickiego  w  Sarnowie  sztandaru.  Drugim  ważnym  tematem  dyskusji  były  ciągle  powtarzające  się  próby  dyskryminowania  żołnierzy  ,  którzy  służyli  w  Ludowym  Wojsku  Polskim .
Zebranie  zakończył  Prezes  płk  Ryszard  Chodynicki  ,  który  podziękował  członkom  nie  tylko  za  uczestnictwo  w  Zebraniu  ,  ale  przede  wszystkim  za  dotychczasową  aktywność  w  realizacji  zadań  statutowych  .  Wyraził  także  nadzieję  ,  że  tej  aktywności  nie  zabraknie  do  końca  br.   i  z  podniesioną  głową  będziemy  mogli w 2016 roku świętować  5 – lecie  powstania i działalności naszej organizacji we Włocławku.        

ZEBRANIE  ZWIĄZKU  INWALIDÓW  WOJENNYCH  RZECZYPOSPOLITEJ  POLSKIEJ  -  ODDZIAŁ  WŁOCŁAWEK

Związek  Inwalidów  Wojennych  Rzeczypospolitej  Polskiej  to  najstarsza  w  kraju  organizacja  kombatancka  ,  która  w  tym  roku  obchodzi  96 – lecie  swojego  istnienia .
W  dniu  26  maja  2015  roku  w  Gimnazjum  Nr  14  przy  Placu  Staszica  we  Włocławku   odbyło  się  zebranie  ogólne  członków  Związku  Inwalidów  Wojennych  RP ,  połączone  z  uroczystościami  z  okazji  70 – tej  rocznicy  zakończenia  II  wojny  światowej .   Na  zebranie  zaproszony  został  Prezes  Stowarzyszenia  Saperów  Polskich  we  Włocławku  płk  dr  Ryszard  Chodynicki . Uczestniczyli  w  nim  między  innymi  Prezydent  Miasta  Włocławek  dr  Marek  Wojtkowski  oraz  przedstawiciele  Zarządu  Okręgowego  ZIW RP  z  Bydgoszczy .  W  trakcie  zebrania  płk  Ryszard  Chodynicki  na  ręce  Prezesa  Zarządu  Okręgowego  Teodora  Zyglewskiego  przekazał  okolicznościowy  adres .  Punktem  kulminacyjnym  zebrania  była  dekoracja  najbardziej  zasłużonych  działaczy  Związku  ,, Krzyżami  95 – lecia  ZIW RP ” .  Zebranie  zakończone  zostało  programem  artystycznym  w  wykonaniu  młodzieży  szkolnej .

70.  ROCZNICA  ZAKOŃCZENIA  II  WOJNY  ŚWIATOWEJ


W   dniu  8  maja  przy  Pomniku  Żołnierza  Polskiego  na  Placu  Wolności  odbyła  się  uroczystość   z  okazji   70 – tej  rocznicy  zakończenia  II  wojny  światowej    i  uchwalonego  przez  Sejm  RP  Narodowego  Dnia  Zwycięstwa .
Znaczną  część  uczestników  uroczystości  stanowili  członkowie  Stowarzyszenia  Saperów  Polskich  we  Włocławku . W  uroczystości  wziął  udział  poczet  sztandarowy  ze
sztandarem  Stowarzyszenia . Skład pocztu tworzyli:  kpt.  Tomasz  Skowroński  ,  st.  chor.  szt.  Sławomir  Grzonek  oraz  mjr  Tadeusz  Głowacki .  Delegacja  SSP  we  Włocławku  w składzie:  mjr  Stefan  Langowski  ,  płk  Józef   Biernat  oraz  ppłk  Ryszard  Chornicki  złożyła  wiązankę  kwiatów  pod  Pomnikiem  Żołnierza  Polskiego. Okolicznościowe  wystąpienie  wygłosił  Prezydent  Miasta  Włocławek  Pan dr  Marek  Wojtkowski . Następnie uczestnicy uroczystości złożyli u stóp Pomnika Żołnierza Polskiego wieńce i wiązanki kwiatów.
Uroczystość  zakończona  została  występem  uczniów  jednej  z  włocławskich  szkół .


224  ROCZNICA  UCHWALENIA  KONSTYTUCJI  3  MAJA

W   niedzielę  3  maja  o  godz.  12.00  na  placu  przed  Bazyliką  Katedralną  we  Włocławku  odbyła  się  uroczystość  z  okazji  Święta  Konstytucji  3  Maja .  Uświetniły  ją  kompania  honorowa  Państwowej  Straży  Pożarnej  we  Włocławku  oraz  poczty  sztandarowe  ze  sztandarami  służb  mundurowych  Włocławka  ,  organizacji  kombatanckich  i  pozarządowych  oraz  uczelni  i  szkół  włocławskich .  Wśród  nich  był  sztandar  Stowarzyszenia  Saperów  Polskich  we  Włocławku  ,  którego  poczet  tworzyli  -  mjr  Tadeusz  Głowacki  ,  mł.  chor.  Marek  Kożuchowski  oraz chor.  Edward  Szudzikowski  . W  uroczystości  wzięli  udział  również  pozostali  członkowie  naszego  Stowarzyszenia  na  czele  z  jego  Prezesm    płk  Ryszardem  Chodynickim . Uroczystość  zakończyła  Msza  Świętą  za  Ojczyznę  odprawioną  w  Bazylice  Katedralnej .


ŚWIĘTO  WOJSK  INŻYNIERYJNYCH - DZIEŃ  SAPERA


W  dniu  16  kwietnia  br.  przy  Pomniku  Sapera  3  Wppont   Stowarzyszenie  Saperów  Polskich  we  Włocławku  przeprowadziło  uroczystość  z  okazji  70 – tej  rocznicy  forsowania  Odry  i  Nysy  Łużyckiej  przez  żołnierzy  1  i  2  Armii  WP  oraz  obchodzonego  tego  dnia  po  raz  69 - ty    Święta  Wojsk  Inżynieryjnych  -  Dnia  Sapera .  
Po  odegraniu  przez  Orkiestrę  Reprezentacyjną  Powiatu  Lipnowskiego  Hymnu  Rzeczypospolitej  Polskiej  oraz  Hejnału  Miasta  Włocławek  obsługa  działa  Włocławskiego  Kurkowego  Bractwa  Strzeleckiego  oddała  salut  ku  chwale  Ojczyzny  i  Włocławka .
Uczestników  uroczystości  powitał  Prezes  SSP  we  Włocławku   płk  Ryszard  Chodynicki .  Imiennie powitani  zostali  :  Łukasz  Zbonikowski  -  Poseł  na  Sejm  RP ,  Mirosław  Suski  reprezentujący  Wojewodę  Kujawsko – Pomorskiego  ,  Katarzyna  Zarębska  reprezentująca  członka  Zarządu  Województwa  Kujawsko -  Pomorskiego  Sławomira  Kopyścia,  Aleksandra  Kulińska  uczestnicząca                 w  uroczystości  jako  przedstawicielka  Prezydenta  Miasta  Włocławek  ,  Andrzej  Ossowski  członek  Zarządu  Głównego  ZŻ  WP  oraz  płk  Jan  Czyżewicz  - żołnierz  1  Armii  WP – uczestnik bitwy pod Lenino .  Szczególnie  serdecznie  powitany  został  płk  Bogdan  Jagodziński  Prezes  Zarządu  Wojewódzkiego  Związku  Kombatantów  RP  i  byłych  Więźniów  Politycznych  w  Bydgoszczy.  
Słowa  powitania  skierowane  zostały  do  delegacji  2  pinż.  z  Inowrocławia  ,  członków  związków  i  stowarzyszeń  kombatanckich  oraz  organizacji  pozarządowych .  Serdeczne  słowa  powitania  skierowane  zostały  do  przedstawicieli  służb  mundurowych  Włocławka  ,  Władz  i  Dyrektorów  włocławskich  uczelni  i  szkół  wraz  ze  studentami  i  uczniami .  Powitani  zostali  mieszkańcy  Włocławka  oraz  środki  masowego  przekazu .
Wystąpienie  okolicznościowe  wygłosił  płk  Józef  Biernat  .  Podkreślił  ,  ze  uroczystość  to  nie  tylko  przypomnienie  faktu  historycznego  którym  uczestniczyli  saperzy  ,  ale  przede  wszystkim   podziękowanie  za  saperski  wysiłek  zroszony  krwią .  Jest  to  również  wyraz  wypełniania   obowiązek  kultywowania  tradycji  żołnierskich  z  wszystkich  frontów  II  wojny  światowej .
Zabierający  głos  Poseł  na  Sejm  RP  Łukasz  Zbonikowski  podziękował  Stowarzyszeniu  ,  że  swoim  działaniem  nie  pozwalają  zapomnieć  ,  że  Włocławek  był  miastem  w  którym  prawie  60  lat  stacjonowała  Jednostka  Wojsk  Inżynieryjnych .  Życzył  Stowarzyszeniu  dalszej  owocnej  działalności.  
Pismo  z  życzeniami  i  podziękowaniami  od  członka  Zarządu  Województwa  Kujawsko  -  Pomorskiego  Sławomira  Kopyścia    odczytała  Katarzyna  Zarembska.
Następnie  głos  zabrał  płk  Bogdan  Jagodziński  Prezes  Zarządu Wojewódzkiego  ZK  RP  i  BWPol.   w  Bydgoszczy  ,  który  w  emocjonalnym  wystąpieniu  podkreślił  trud  żołnierza  polskiego  w  czasie  II  wojny  światowej .  Podziękował  Stowarzyszeniu  za  działalność  kształtowania  postaw  patriotycznych  wśród  młodzieży.  Poinformował  ,  że  decyzją  Zarządu  Głównego  ZK RP  i  BWPol.  medalem  ,,  Za  Zasługi  dla  ŻK  RP  i  BWPol.  ”  odznaczony  został  sztandar  SSP  we  Włocławku  oraz  płk  Józef  Biernat  ,  Kołu   przyznano  ,, Dyplom  Uznania ” .   
Następnie  dokonał  aktu  dekoracji  sztandaru  ,  płk  Józefa  Biernata  oraz  wręczył  dyplom  płk  Ryszardowi  Chodynickiemu .
W  kolejnej  części  uroczystości  ppłk  Ryszard  Chornicki  zwrócił  się  do  uczestników  o  uczczenie  minutą  ciszy  saperów  poległych  na  frontach  II  wojny  światowej  ,  w  czasie  rozminowania  kraju  ,  misjach  pokojowych  ONZ  i  NATO  oraz  za  tych  zakończyli  życie  w  sposób  naturalnych.
Po  minucie  ciszy  prowadzący  poinformował  ,  że  nasi  dwaj  koledzy  -  płk  Jan  Pilarski  i  mjr  Stanisław  Sierocki  zostali  wyróżnieni  przez  Zarząd  Główny  SSP  medalem  ,,  Za  Rozminowanie  Kraju  ”  ,  który  wręczony  zostanie  w  Warszawie.
Następnie  Prezes  płk  Ryszard  Chodynicki  i  Wiceprezes  mjr  Zdzisław  Pierzchała    wręczyli  ,, Medale  Pamiątkowe ”  dla :
-  płk  Bogdana  Jagodzińskiego  ;
-  st.  chor.  szt.  mar.  Mirosław  Bytnera  dyrygenta  Orkiestry  Reprezentacyjnej  Powiatu  Lipnowskiego  i  Orkiestrze ;
-  Włocławskiemu  Kurkowemu  Bractwu  Strzeleckiemu  oraz  jego  członkom :  Wiesławowi  Pawlakowi  ,  Ireneuszowi  Szafrańskiemu  i  Krzysztofowi  Wietrzyckiemu .
Obsługa  armaty  wykonała  salut  dla  uczczenia  odznaczonych  i  wyróżnionych.
Kolejny  punkt  uroczystości  to  składanie  kwiatów  pod  pomnikiem  ,  po  czym  orkiestra  odegrała  melodię  ,,  Śpij  kolego ” .
Dla   uczczenia   poległych   i   zmarłych   saperów   oddany   został  salut  honorowy  z  działa.                                                                                                                                        

Prowadzący uroczustość p
płk  Ryszard  Chornicki  podziękował  za  uczestnictwo  w  uroczystości  i  złożone  kwiaty  pod  pomnikiem.  Uroczystość  zakończyła  orkiestra  odegraniem  wiązanki  utworów patriotycznych  i  wojskowych .

6. FESTIWAL  NAUKI,  KULTURY  I  PRZEDSIĘBIORCZOŚCI


Stowarzyszenie  Saperów  Polskich  we  Włocławku  jest  jednym  a  organizatorów    6
.  Festiwalu  Nauki  ,  Kultury  i  Samorządności .
Swój  udział  Stowarzyszenie  zainaugurowało  przeprowadzeniem
,  wspólnie z  Wojskową  Komendą  Uzupełnień  we  Włocławku, konkursu wiedzy ,,  Z  dziejów  Oręża  Polskiego ” .  Konkurs  odbył  się  w  dniu  15  kwietnia  w auli Collegium  Novum  WSHE .  Uczestników  konkursu  powitali  Prezes  SSP  we Włocławku  płk  Ryszard  Chodynicki  oraz  Wojskowy  Komendant  Uzupełnień  we  Włocławku  ppłk  Radosław  Niecikowski,  życząc  im  jak   najlepszych  wyników .
Konkurs  przeprowadziła  komisja  ,  której  przewodniczącym  był  mjr  Jan  Olszewski  ,  a  członkami  -  ppłk  Ryszard  Chornicki  i  kpt.  Jan  Najlepszy z  WKU
we Włocławku .
Zwycięzcami  konkursu  zostali :
-  I  miejsce    zajął  Marcin  Miler  z  Zespołu  Szkół  im.  Waleriana  Łukasińskiego  w  Skępem ;
-  II    miejsce    zajął    Mateusz    Rutkowski    z    Zespołu   Szkół  Akademickich  we   Włocławku ;  
-  III    miejsce    zajął    Mateusz  Michalski  ze  Społecznego  Liceum  Ogółnokształcącego  im.  Kardynała  Stefana  Wyszyńskiego  w  Choceniu .   
Członkowie  komisji  wręczyli  zawodnikom  którzy  zajęli  miejsca  I – III  puchary i  dyplomy  ,  a  dla  zawodników  z  miejsc  IV – VI  dyplomy .

Kolejną  imprezą  w  ramach  Festiwalu  organizowaną  wspólnie  z  WKU  we  Włocławku  były  zawody  strzeleckie.  Przeprowadzono  je  w  dniu 17  kwietnia  na  Strzelnicy  Myśliwskiej – Ostrowy .  Zawody  przeprowadzono  strzelając  z  kbks  w  konkurencji  indywidualnej  i  drużynowej .  Zawody  otworzyli  Prezes  SSP  we  Włocławku  płk  Ryszard  Chodynicki  oraz  Zastępca  Wojskowego  Komendanta  Uzupełnień  we  Włocławku  mjr  Stanisław  Dykowski .
Komisję  tworzyli  :  przewodniczący  -  Wiktor  Kalinowski  -  Zastępca  Prezesa  Ligi  Obrony  Kraju  we  Włocławku  ,  członkowie  -  ppłk  Ryszard  Chornicki  oraz  mjr  Tadeusz  Głowacki .  
Zwycięzcami  zawodów  strzeleckich  zostali  :
-  w  konkurencji  indywidualnej :
  -  1   miejsce   zajął   Oskar   Ordoński  z  Prywatnego  Liceum  Ogólnokształcącego ABIS  we  Włocławku ;
  -  2   miejsce   zajęła   Paulina  Kutmaj  z  Prywatnego  Liceum  Ogólnokształcącego ABIS  we  Włocławku ;
  -  3   miejsce   zajęła   Adrianna Wożniak  z Prywatnego  Liceum Ogólnokształcącego ABIS  we  Włocławku ;
-  w   konkurencji  drużynowej :
   - 1    miejsce     drużyna    dziewcząt   z   Prywatnego   Liceum   Ogólnokształcącego ABIS  we  Włocławku
   - 2    miejsce     drużyna    chłopców   z   Prywatnego   Liceum   Ogólnokształcącego ABIS  we  Włocławku
  - 3    miejsce     drużyna    chłopców   ze  Społecznego   Liceum  Ogólnokształcącego im.  Kardynała  Stefana  Wyszyńskiego  w  Choceniu .
Zawodnicy  i  drużyny,  które  zajęły  miejsca  1 – 3  otrzymały  puchary  i  dyplomy,  a  z  miejsc  4 – 6  dyplomy ;
Wręczenia  nagród  dokonali  :  Prezes  SSP  we  Włocławku  płk  Ryszard  Chodynicki  oraz  członkowie  komisji .
Prezes  SSP  we  Włocławku  płk  Ryszard  Chodynicki  oraz  Wojskowy  Komendant  Uzupełnień  we  Włocławku  ppłk  Radosław  Niecikowski  serdecznie  dziękują  za  udzieloną  pomoc  przy  organizacji  zawodów  strzeleckich  władzom  Ligi  Obrony  Kraju  we  Włocławku  oraz  Zarządowi  Rejonowemu  Polskiego  Związku  Łowieckiego  we  Włocławku .

ODSŁONIĘCIE  POMNIKA  W  LIPNIE  


Starosta  Powiatu  Lipnowskiego  
Pan Krzysztof  Baranowski  oraz  Burmistrz  Lipna  Pan Paweł  Banasik  zaprosili  na  uroczystość    odsłonięcia  ,,  Pomnika  Obywateli  Ziemi  Dobrzyńskiej  ,  pomordowanych  w  Katyniu  ,  Charkowie  ,  Miednoje i  innych  miejscach  każni  przez  NKWD  w  1940  roku  ”  członków   Stowarzyszenia  Saperów  Polskich  we  Włocławku  .  
W  uroczystości  w  dniu  13  kwietnia  2015  roku  wziął  udział  poczet  sztandarowy ze  sztandarem  w  składzie  -  mjr  Tadeusz  Głowacki  ,  płk  Ryszard  Chodynicki  oraz  kpt.  Tomasz  Skowroński  .  
W  trakcie  uroczystości  delegacja  ,  którą  tworzyli   płk  Ryszard  Chodynicki i  kpt.  Tomasz  Skowroński  złożyła  wiązankę  kwiatów  pod  odsł
oniętym  pomnikiem  ,  stanowiącym  fragment  memoriału  poświęconego  pomordowanym  mieszkańcom  Powiatu  ,  Gminy  i  Miasta  Lipno  w  czasie  II  wojny  światowej .
Przebieg  uroczystości  oraz  udział  w  niej  naszej  delegacji  dokumentował   fotograficznie  ppłk  Ryszard  Chornicki .   

WALNE  ZEBRANIE  CZŁONKÓW  SSP  WE  WŁOCŁAWKU

W  dniu  27  marca  br.  w   sali restauracji  ,, Złota  Podkowa ”  odbyło  się  Walne  Zebranie  Członków  Stowarzyszenia  Saperów  Polskich  we  Włocławku .  Głównymi  celami  Zebrania  było :
-  podsumowanie   działalności  statutowej  w  2014  roku  oraz  omówienie  sytuacji  finansowej  SSP  we  Włocławku   za  ten  rok ;
-  zatwierdzenie  dokumentów  planistycznych  na  2015  rok  ;
-  głosowania  w  sprawie  udzielenia  absolutorium  dla  członków  Zarządu .
Uczestników  zebrania  powitał  Prezes  płk  Ryszard  Chodynicki .  Po  przyjęciu  porządku  obrad  ,  prowadzenie  Zebrania  przejął  ppłk  Ryszard  Chornicki .  Sekretarz  Zarządu   omówił  realizację ,, Planu  działania  w  2014  roku  ”.  Według  oceny  Zarządu  rok  ten  należy  zaliczyć  do  bardzo  udanych  .  Nie  tylko  zrealizowano  zaplanowane  zamierzenia  ,  ale  Zarząd  i  członkowie  wzięli  udział  w  wielu  nieplanowanych  ,  ale  ważnych  wydarzeniach .  Następnie  przedstawił      ,,  Plan  działania  w  2015  roku ” .  Wszyscy  członkowie  otrzymali  go  w  skróconej  formie  jako  ,, Vademecum  członka  SSP  Koło  Nr  19  na  rok  2015 ” .  
Następnie  Skarbnik  Zarządu   por.  Andrzej  Dukat  omówił  sytuację  finansową  za  rok  2014  .  Ocena  jest  pozytywna  ,  czego  wyrazem  jest  dodatnie  saldo  na  koniec  roku  . Zaprezentował  też  ,,  Preliminarz  dochodów  i  wydatków  w  2015  roku ” . Swoje  wystąpienie  zakończył  apelem  do  członków  o  nie  mniejszą  aktywność  finansową   niż  to  miało  miejsce  w  minionym  roku .
Kolejnym  referującym  był  Przewodniczący  Komisji  Rewizyjnej  mjr  Tadeusz  Głowacki  ,  który  przedstawił  ,,  Protokół  z  kontroli  rocznej  przeprowadzonej  przez  Komisję  Rewizyjną ” .  Kontrola  wypadła  pozytywnie  czego  wyrazem  było  postawienie  wniosku  o  udzielenie  absolutorium  dla  członków  zarządu .   
Kolejnym  punktem  Zebrania  była  dyskusja  nad  przedstawionymi  przez  osoby  funkcyjne  dokumentami  .  Po  jej  zakończeniu  przystąpiono  do  głosowań .  Efektem  głosowania  było  :
-  przyjęcie  ,,  Planu  działania  w  2015  roku  ” ;
-  zatwierdzenie  ,, Sprawozdania  finansowego  za  rok  2014 ” ;
-  przyjęcie  ,,  Preliminarza  dochodów  i  wydatków  w  2015  roku ” ;
-  zatwierdzenie  ,,  Protokółu   z  kontroli  rocznej  przeprowadzonej  przez  Komisję  
   Rewizyjną ” .

Po wysłuchaniu przez zebranych wystąpień funkcyjnych Zarządu płk Józef Biernat postawił wniosek o udzielenie absolutorium całemu Zarządowi za 2014 rok.
W  jawnym  głosowaniu  zostało ono  jednomyślnie  udzielone  całemu  Zarządowi  SSP  we  Włocławku .
Zebranie  zamknął  Prezes  Zarządu  płk  Ryszard  Chodynicki  ,  który  podziękował  za  aktywność  w  2014  roku  ,  oraz   wyraził  nadzieję  ,  że  w  2015  roku  będzie  ona  nie  mniejsza . Następnie  zaprosił  wszystkich  uczestników  Zebrania  do  spotkania  koleżeńskiego  z  okazji  zbliżających  się  Świąt  Wielkanocnych  oraz  Święta  Wojsk  Inżynieryjnych  -  Dnia  Sapera  .  
W  spotkaniu  uczestniczyli  zaproszeni  goście  reprezentujący  służby  mundurowe  Włocławka  oraz  Związki  i  Stowarzyszenia   kombatanckie  i organizacje pozarządowe  ,  a  byli  nimi  :
-  Wojskowy  Komendant  Uzupełnień  we  Włocławku  -  ppłk  Radosław  Niecikowski ;
-  Komendant  Miejskiej  Policji  we  Włocławku  -  st.  insp.  Piotr  Stachowiak  ;
-  Dyrektor  Zakładu  Karnego  -  Mielęcin  -  por.  Grzegorz  Kobielski ;
-  Starszy  Włocławskiego  Kurkowego  Bractwa  Strzeleckiego  -  Krzysztof  Wietrzy
cki  ;
-  Prezes  Zarządu  Rejonowego  Związku  Żołnierzy  WP  -  ppłk  Bogdan  Mielniczek ;
-  Prezes  Związku  Kombatantów  RP  i  byłych  Więźniów  Politycznych  we  Włocławku  -  Henryk  Baranowski .
Część  zaproszonych  gości  z  przyczyn  służbowych  i  osobistych  nie  mogła  wziąć  udziału  w  spotkaniu  ,  za  co  serdecznie  przeprosili .
W  trakcie  spotkania  koleżeńskie  rozmowy  i  wspomnienia  przerywane  były  wygłaszanymi  życzeniami  świątecznymi  i  podziękowaniami  za  zaproszenie  na  saperskie  spotkanie .  Prezes  Zarządu  Rejonowego  ZŻ  WP  ppłk  Bogdan  Mielniczek  przekazał  Prezesowi  Zarządu  SSP  we  Włocławku  okolicznościowe  pismo  z  okazji  zbliżającego  się  Dnia  Sapera .  Szczególne  urozmaicenie w  przebieg  spotkania  wnosił  płk  Jozef  Biernat  ,  którego  humorystyczne  wiersze i monologi wnosiły  wiele  dobrego  w  nastrój  spotkania .  Wszyscy  uczestnicy spotkania wyrażali  nadzieje  ,  że  tego rodzaju spotkania będą  kontynuowane  w  kolejnych  latach .             


OBCHODY  70 – TEJ  ROCZNICY USTAWIENIA  SŁUPA  GRANICZNRGO  NA  ODRZE  KOŁO  CZELINA
PRZEZ  SAPERÓW
6  BATALIONU  PONTONOWO – MOSTOWEGO


W  dniu  27  lutego  2015  roku  przy  "Pomniku  Sapera  3  Warszawskiego  pułku  pontonowego"  odbyła  się  uroczystość  z  okazji  70 – tej  rocznicy  ustawienia  słupa  granicznego  na  Odrze  koło  Czelina  przez  saperów  6  batalionu  pontonowo – mostowego  ,  batalionu  który  po  zakończeniu  swojego  szlaku  bojowego  walkami  w  Berlinie  ,  skierowany  w  sierpniu  1945  roku  do  Włocławka  ,  zakwaterowany  został  w  koszarach  po  14  pułku  piechoty .
Słowa  wstępu  ,  otwierające  uroczystość  wygłosił  ppłk  Ryszard  Chornicki .
Następnie  Orkiestra  Reprezentacyjna  Powiatu  Lipnowskiego  pod  batutą  st.  chor.  szt.  marynarki  -  Mirosława  Bytnera  wykonała  ,, Hymn  Państwowy ”   oraz  ,,  Hejnał  Miasta  Włocławek ” .
Uczestników  uroczystości  powitał  Wiceprezes  SSP  we  Włocławku  mjr  Zdzisław  Pierzchała .
Jako  pierwsze  powitane  zostały  poczty  sztandarowe  ze  sztandarami .
Uczestnikami  uroczystości  byli :
-  Wicemarszałek  Sejmu  RP  -  Pan  Jerzy  Wenderlich ;
-  Posłowie  na  Sejm  RP  -  Pani  Domicela  Kopaczewska  i  Pan  Łukasz  Zbonikowski  ;
-  Dyrektor  Biura  Poselskiego  Europosła  Janusza  Zemke  -  Pani  Magda  Chwiałkowska.
-  członek  Zarządu  Województwa  Pan  Sławomir  Kopyść  wraz  z  delegacją  reprezentujący  Sejmik  Województwa  Kujawsko – Pomorskiego  oraz  władze  Wojewódzkie    ;
-  Radni  Rady  Miasta  Włocławek .
Prezydenta  Miasta  Włocławek  reprezentowała  Pani  Aleksandra  Kulińska  -  Dyrektor  Wydziału  Kultury  UM  Włocławek  której  towarzyszyli  pracownicy Urzędu  Miasta  i  przedstawiciele  spółek  miejskich .
Szczególnym  uczestnikiem  uroczystości  był  płk  dr  Jan  Czyżewicz  ,  żołnierz 1  Armii  WP  ,  a  po  wojnie  między  innymi  Szef  Powiatowego  Sztabu  Wojskowego  we  Włocławku  ,  instytucji  która  była  poprzedniczką  Wojskowej  Komendy  Uzupełnień .  WKU  we  Włocławku  w  tym  roku  obchodzi  70 – tą  rocznicę  powołania  administracji  wojskowej  na  terenie  Włocławka  po  II  wojnie  światowej .
W  uroczystości  brały  również  udział  delegacje :
-  Starostw  Powiatowych  we  Włocławku  i  Lipnie ;
-  Wojewódzkiej  ,  Miejskiej  i  Powiatowej  Rady  Sojuszu  Lewicy  Demokratycznej;
-  2  Inowrocławskiego  pułku  inżynieryjnego  im.  gen.  Jakuba  Jasińskiego  z  Inowrocławia ;     
-  służb  mundurowych  [  wojska  ,  policji  ,  straży  pożarnej  i  straży  miejskiej ] z  Włocławka ;
-  Związków  i  Stowarzyszeń  kombatanckich  oraz  organizacji  pozarządowych ;
-  uczelni  i  szkół  włocławskich  oraz  szkół  podstawowych  tworzących  ,, Rodzinę  Szkół  3  Wppont ”  z  Kalisk  ,  Sarnowa  i  Włocławka  -  SP  Nr  8.
-  Zarządu  Okręgowego  Polskiego  Związku  Łowieckiego  we  Włocławku
i  Włocławskiego  Kurkowego  Bractwa  Strzeleckiego .
Licznie  przybyli  na  uroczystość  mieszkańcy  Włocławka .
Miejsce  uroczystości  wzbogacone  zostało  sprzętem  wojskowym  wystawionym  przez  ,, Klub  Miłośników  Pojazdów  Militarnych  i  Terenowych  ,, PATROL ” .
Okolicznościowe  wystąpienie  wygłosił  Prezes  SSP  we  Włocławku  płk  dr  Ryszard  Chodynicki . Przypominając  historię  tego  doniosłego  wydarzenia  ,  podkreślił  potrzebę  dalszych  działań  na   rzecz  utrwalania  pamięci  o  saperach  ,  a  szczególnie  o  saperach  włocławskich  .  SSP  we  Włocławku  przy  współdziałaniu  z  wieloma  instytucjami  i  organizacjami  pozarządowymi  kontynuuje  saperskie  tradycje  oraz  inspiruje  różne  środowiska  do  upowszechniania  dokonań  polskich  saperów .  Szczególną  rolę  w  tym  zakresie  odgrywa  ,, Rodzina  Szkół  3  Wppont „ .  Swoje  wystąpienie  Prezes  SSP  we  Włocławku  zakończył  apelem  ,  aby   efektem  wspólnych  działań  było   stworzenie  sytuacji  ,  że  saperska  legenda  stanie  się  jedną  z  wizytówek  naszego  miasta ,
Kolejnym  mówcą  -  był  Wicemarszałek  Sejmu  RP  ,  Pan  Jerzy  Wenderlich  ,  który  w  swoim  wystąpieniu  podziękował  SSP  we  Włocławku  za  dotychczasową  działalność  Stowarzyszenia .  Mówiąc  o  wydarzeniu  historycznym  ,  którego  70 – ta  rocznica  jest  obchodzona  w  dniu  27  lutego  ,  nawiązał  do  sytuacji  
na Ukrainie .  Podkreślił  ważność  integracji  społeczeństwa  wokół  symboli ,  dokonań  całego  polskiego  Narodu  w  przeszłości  ,  a  także  znaczenia  tamtych  zwycięstw  dla  dzisiejszej  pozycji  naszego  kraju  w  Europie  i  świecie .
Kolejnym  punktem  uroczystości  były  wyróżnienia . Po  odczytaniu  dokumentów  nadających  przyznane  medale  i  listy  gratulacyjne  nastąpiły  akty  dekoracji  ,        i  tak   :
-  sztandar  SSP  we  Włocławku  udekorowany  został  ,, Krzyżem  Związku  Represjonowanych  Politycznie   Żołnierzy  Górników  ”.  Aktu  dekoracji  dokonał  członek  Zarządu  ZRPŻoł.Gór.  sierż.  Zygmunt  Polewski  ,  zastępujący  chorego  Prezesa  -  chor.  Ryszarda  Podgórskiego ;
-  Pan  Krzysztof  Baranowski  -  Starosta  Powiatu  Lipnowskiego  ,  za  wspieranie  działań  SSP  we  Włocławku  wyróżniony  został  ,, Medalem  Pamiątkowym  SSP  we  Włocławku  ” ;  
-  ppłk  Radosław  Niecikowski  -  Wojskowy  Komendant  Uzupełnień  we  Włocławku  ,  z  okazji  70 – lecia powstania  WKU  i  bardzo  dobrej  współpracy  ze  Stowarzyszeniem  wyróżniony  został  grawertonem  i  adresem  okolicznościowym ;
-  płk  dr  Jan  Czyżewicz  z  okazji  70 – lecia  funkcjonowania  administracji  wojskowej  we  Włocławku  ,  jako  były  Szef  Powiatowego  Sztabu  Wojskowego  ,  oraz  za  kultywowanie  tradycji  Wojska  Polskiego  ,  a  szczególnie  Wojsk  Inżynieryjnych – wyróżniony  został  adresem  okolicznościowym .  Wręczenia  wyróżnień  dokonali  płk  Ryszard  Chodynicki  i  mjr  Zdzisław  Pierzchała .
W  imieniu  nieobecnego  Wojskowego  Komendanta  Uzupełnień  we  Włocławku  wyróżnienie  odebrał  jego  Zastępca  mjr  Stanisław  Dykowski .
Kolejnym  punktem -  było  złożenie  pod  pomnikiem  wieńców  i  wiązanek  kwiatów  przez  delegacje  uczestniczące  w  uroczystości .
Następnie  orkiestra  odegrała  melodię  
"Śpij  kolego"  ,  a  członkowie  Włocławskiego  Kurkowego  Bractwa  Strzeleckiego  oddali  salut  z  działa .
Na  zakończenie  -  prowadzący  uroczystość  
ppłk  Ryszard  Chornicki ,  dziękując  za  uczestnictwo  ,  złożone  wieńce  i  kwiaty  ,  zaprosił  wszystkich  obecnych  na  kolejne  spotkanie  przy  pomniku  16  kwietnia  2015  roku .
Orkiestra  wykonała  wiązankę  pieśni  patriotycznych  i  wojskowych  ,  a  następnie  udała  się  na  miejskie  lodowisko  ,  aby  pojeździć  na  łyżwach  ,  za  zafundowane  bilety  przez  SSP  we  Włocławku  w  ramach  rewanżu  za  występ  orkiestry  w  czasie  uroczystości  przy  pomniku .  
Stowarzyszenie  Saperów  Polskich  we  Włocławku  składa  serdeczne  podziękowania  za  pomoc  w  organizacji  i  przeprowadzeniu  uroczystości :
-  Prezydentowi  Miasta  Włocławek  Panu  dr  Markowi  Wojtkowskiemu ;
-  Staroście  Powiatu  Lipnowskiego  Panu  Krzysztofowi  Baranowskiemu
-  Włocławskiemu  Kurkowemu  Bractwu  Strzeleckiemu ;
-  Klubowi  Miłośników  Pojazdów  Militarnych  i  Terenowych  ,, PATROL ” .  
Zarząd  SSP  we  Włocławku  dziękuje  regionalnym  i  miejskim  środkom  masowego  przekazu  za  relacje  
z uroczystości  w  swoich  programach  ,  na  falach  eteru  oraz  na  stronach  internetowych  i  łamach  prasy .  

70 ROCZNICA WYZWOLENIA WŁOCŁAWKA SPOD OKUPACJI HITLEROWSKIEJ

W dniu 20 stycznia 2015 roku w 70. Rocznicę Wyzwolenia Włocławka spod okupacji hitlerowskiej o godzinie 12:00 przy Pomniku Żołnierza Polskiego na Placu Wolności odbyły się uroczystości upamiętniające tamto wydarzenie. W obchodach tej doniosłej Rocznicy wśród wielu uczestników udział wzięła delegacja naszego Stowarzyszenia w osobach Prezesa płk Ryszarda Chodynickiego, ppłk Ryszarda Chornickiego i mjr Jana Olszewskiego, która złożyła symboliczną wiązankę kwiatów przy Pomniku, a także poczet sztandarowy w składzie kpt. Tomasz Skowroński i chor. Sławomir Grzonek.

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego