SSP WŁOCŁAWEK NOWA STRONA

Idź do spisu treści

Menu główne

Wydarzenia

Aktualności

R O K   2 0 1 9


76   ROCZNICA  BITWY  POD  LENINO

W  dniu 11 października  o  godz.  12.00  przy  Pomniku  Sapera 3 Warszawskiego pułku pontonowego ppłk Ryszard Chornicki rozpoczął uroczystość  z  okazji 76  rocznicy  bitwy  pod  Lenino  stoczonej przez  żołnierzy   1  Dywizji  Piechoty  im.  Tadeusza  Kościuszki  dowodzonej  przez  płk   Zygmunta  Berlinga  .  Po  odtworzeniu i odśpiewaniu  Hymnu  Państwowego  trębacz  Orkiestry  Dętej  Zespołu  Szkół  Samochodowych  im.  Tadeusza  Kościuszki  we  Włocławku  wykonał   Hejnał  Miasta  Włocławek.
W  dalszej  części  uroczystości  minutą  ciszy  uczczono   zmarłego   27  lipca  br.  Pana  Władysława  Skrzypka   -  Prezydenta  Włocławka  w  latach  2002 - 2006  oraz  Posła  na  Sejm  RP  III  Kadencji  w  latach  1997 - 2001 .  Przyjaciela  naszego   Stowarzyszenia  .  
Przybyłych  na  uroczystość   powitał  Prezes  Zarządu  Koła  Nr  19  Stowarzyszenia  Saperów  Polskich    we  Włocławku   płk  dr  Ryszard  Chodynicki  .  Jako  pierwsze  powitane  zostały  poczty  sztandarowe  ze  sztandarami  :
-  Komendy  Miejskiej  Policji  we  Włocławku  ,
-  Straży  Miejskiej  we  Włocławku  ,
-  Zarządu  Rejonowego  Związku  Żołnierzy  WP  we  Włocławku  ,
-  Szkoły  Podstawowej  Nr  8  im.  3  Warszawskiego  pułku  pontonowego  we  Włocławku  
-   Zespołu  Szkół  Akademickich  im.  Obrońców  Wisły  1920  roku  we  Włocławku  ,
-  Koła  Nr  19  Stowarzyszenia  Saperów  Polskich  we  Włocławku  (  w  składzie  mjr  
  Tadeusz   Głowacki  ,  st.  chor.  szt.  Sławomir  Grzonek  oraz  mł.  chor.  Ryszard  Kaczorowski   )  .
Wśród  przybyłych  na  uroczystość  byli   między  innymi  :
-  uczestnik   bitwy  pod  Lenino   płk  dr  Jan  Czyżewicz  ,
-  reprezentująca  Prezydenta  Włocławka  Pana  dr  Marka  Wojtkowskiego  
  Zastępczyni  Prezydenta  Pani  Domicela  Kopaczewska  .
-  Poseł  Paweł  Szramka ,
-  kandydatka  do  Sejmu  RP  Pani  Czesława  Augustynowicz ,
-  kandydat  do  Sejmu  RP  ,  Radny  Rady  Miasta  Włocławek  Pan  Piotr  Kowal  .
-  Kandydat  do  Senatu  RP  Pan  Henryk  Kierzkowski  ,
-  Kandydat  do  Senatu  RP  Pan  Jerzy  Wenderlich  ,
-  Reprezentująca  Członka  Zarządu  Województwa  Kujawsko - Pomorskiego  Pana  Sławomira  Kopyścia Pani   Katarzyna  Zarębska  ,
-   Radny  Sejmiku  Województwa  Kujawsko  -  Pomorskiego  Pan  Stanisław  Pawlak ,
-  reprezentujący  Starostę  Powiatu  Włocławskiego  Pana  Romana   Gołębiowskiego  
  Członkowie  Zarządu  Powiatu  Włocławek -  Pani  Agata  Wojtkowska  i  Pan  Jacek  
 Jabłoński ,
-  reprezentujący  Starostę  Powiatu  Lipno  Pana  Krzysztofa   Baranowskiego  -  Pan  Ireneusz  Poturalski  ,
-  Wójt  Gminy  Fabianki  Pan  Zbigniew  Słomski ,
-  byli  Prezydenci  Włocławka  -  Pan  Władysław  Dolecki  i  Pan  Andrzej  Pałucki  .
Słowa  powitania  skierowane  zostały  do  członków  służb  mundurowych  Włocławka  -  Wojskowej  Komendy  Uzupełnień  , Policji  ,  Straży  Pożarnej , Straży Miejskiej, Nadleśnictwa  i  Zakładu  Karnego ,  a  także  do  członków  :
-  Zarządu  Rejonowego  Związku  Żołnierzy  WP  we  Włocławku  z  Wiceprezesem   mjr   Jerzym  Chełminiakiem  ,
-  Związku  Kombatantów  RP  i  Byłych  Więźniów  Politycznych  we  Włocławku z  Wiceprezesem  Zarządu  Wojewódzkiego   w  Bydgoszczy  por.  Henrykiem  Baranowskim  ,
-  Związku  Inwalidów  Wojennych  RP  we  Włocławku   z  Prezesem  por  Krystyną  Majczyńską ,
-  Stowarzyszenia  Emerytów  i  Rencistów  Policyjnych  we  Włocławku z  Wiceprezesem   podinsp.  Kazimierzem  Taraskiem  .
Powitani  zostali  przedsiębiorcy  ,   prezesi  spółek  ,  studenci  i  uczniowie  oraz  wszyscy  przybyli  na  uroczystość  mieszkańcy  Włocławka  .  
Wystąpienie  okolicznościowe  wygłosił  Kolega   płk  dr  Jan  Pilarski  .   Po  krótkim  przedstawieniu  przebiegu  bitwy  dalszą  część  swego  wystąpienia  rozpoczął  zacytowaniem   powiedzenia  „  Uczono  nas   za  młodu  -  wolność   przyszła  ze  Wschodu    ” .  Podkreślił  ,  że  dzisiejsza  uroczystość  to  jeden  ze  sposobów  przeciwstawiania  się  próbom  fałszowania  historii   .  Dzisiejsza  uroczystość  to  wyraz  pamięci  i  oddanie  czci   żołnierzom  którzy  oddali  życie  i  przelali  krew         w  czasie  bitwy  pod  Lenino.   Uroczystość  przy  Pomniku  Sapera  3  Wppont    to  także  oddanie  honoru  dla  żołnierzy  polskich  walczących  na  wszystkich  frontach  II  wojny  światowej  .  Pora  zaprzestać  podziału  polskiej  żołnierskiej  krwi  na  lepszą ze  względu  na  czas  i  miejsce  jej  przelania.
Głos  zabrali  również  zaproszeni  goście :
-  Pan  Jerzy  Wenderlich  ,
-  Pani  Czesława  Augustynowicz  ,
-  Pan  Henryk  Kierzkowski  .
Wszyscy  Oni   oddali  cześć  żołnierzom  I  Dywizji  Piechoty  i  podkreślali  potrzebę  kultywowania   tradycji  Oręża  Polskiego   bez  zakłamywania   jego  historii  ze  względów politycznych .  Podziękowali   Stowarzyszeniu  za  zdecydowane  działania      w  sprawie  .  Złożyli  też  gratulacje  i  życzenia  dla  płk dr Jana  Czyżewicza  .  Pan  Henryk  Kierzkowski  poruszył  też  wątek  osobisty  wspominając  swoją  służbę wojskową  w  3  Warszawskim  pułku  pontonowym.
Ppłk  Ryszard  Chornicki  odczytał  pismo  od  Prezesa  ZK  RP  i  BWP kmdr .  Henryka  Leopolda  Kalinowskiego,  w  którym  przepraszał  za  nieobecność  na  uroczystości  ze  względów  zdrowotnych.  Prowadzący  uroczystość     poinformował  zebranych  ,  że  komandor  był  jednym  z  saperów  6  batalionu  pontonowo - mostowego    którzy  27  lutego  l945  roku  wkopali  słup  graniczny  w  Czelinie  nad  Odrą  .
Ceremonia  składania  kwiatów  zapoczątkowana  została  informacją  ,  że  wartę  honorową  przy  pomniku  wystawili  uczniowie  klas  mundurowych  Zespołu Szkół  Akademickich  im  Obrońców  Wisły  1920  roku  we  Włocławku   ,  a  „ Tremolo”  wykona  werblista  Orkiestry  Dętej  Zespołu  Szkół  Samochodowych  im. Tadeusza   Kościuszki  we  Włocławku  .  Jako  pierwsza  złożyła  wiązankę  kwiatów  Pani  Domicela  Kopaczewska  Zastępca  Prezydenta  Włocławka  ,  a  następnie  czyniły  to  kolejno  pozostałe  osoby  i     delegacje  .  Ceremonię  składania  kwiatów   zakończyła   delegacja   Kola Nr  19  SSP   w  składzie  płk  Józef  Biernat  oraz  płk  Ryszard  Chodynicki  .   Towarzyszyli  im  płk dr Jan  Czyżewicz  oraz  Pan  Jerzy  Wenderlich  .  Na  zakończenie  tej    części  uroczystości  trębacz  wykonał  Sygnał  „ Śpij  Kolego ” ,
Uroczystość  zakończył  ppłk  Ryszard  Chornicki  dziękując  za  uczestnictwo  w  uroczystości  i  złożone  kwiaty.  Ponieważ  ta  uroczystość  jest  ostatnią  w  tym  roku  przy  Pomniku  Sapera  3  Wppont   złożył  też  życzenia  świąteczne i  noworoczne  oraz  zaprosił   na  pierwszą  uroczystość  w  2020  roku  przy  Pomniku  w  dniu   27  lutego  z  okazji  75  rocznicy  wkopania  słupa  granicznego  przez  saperów    6  batalionu  pontonowo -  mostowego  w  Czelinie  nad  Odrą  .WALNE  ZEBRANIE  CZŁONKÓW   KOŁA .

W  dniu  17  września  w  Włocławskim  Centrum  Organizacji  Pozarządowych i  Wolontariatu   obyło  się  trzecie  w  tym  roku  Walne  Zebranie  Członków  Koła  Nr  19  Stowarzyszenia  Saperów  Polskich  we  Włocławku .
Zebranie   otworzył  Prezes  Zarządu  Koła  płk  dr  Ryszard  Chodynicki, który  powitał  przybyłych  członków   oraz   wygłosił  słowa  wprowadzające.  Dalsze  prowadzenie  Zebrania  przekazał  Sekretarzowi  Zarządu  Koła  ppłk  Ryszardowi  Chornickiemu.  Po  zatwierdzeniu   proponowanego  przez  Zarząd  Koła   porządku  obrad  przystąpiono  do  jego   realizacji.
Głównymi  tematami  obrad  Zebrania  było  :
-  przedstawienie  przez  Zarząd  Koła  informacji  dotyczącej   realizacji  zadań  między  Zebraniami  (16.06. - 17.  09.)  oraz    informacji  o  przedsięwzięciach  zaplanowanych  do  końca  bieżącego  roku.  Najważniejszym  z  nich  są  obchody  przy  Pomniku  Sapera  3  Wppont  76  rocznicy  bitwy  pod  Lenino,
-  stan  przygotowań  do  obchodów  10  rocznicy  powstania  Koła  Nr  19  SSP  we  Włocławku  (planowana  uroczystość  w  dniu  27  luty  2021  roku) ,
-  ocena  bieżącej  sytuacji  finansowej  Koła  oraz  stanu  zbiórki  środków  pieniężnych  na  przygotowanie  i  przeprowadzenie  uroczystości  10 - lecia  Koła.
Dyskusja   objęła    sprawy  zgłaszane  przez  Zarząd  Kola ,  a  także  zgłaszane  przez  uczestników  Zebrania  .  Szczególne  miejsce  w  czasie  jej  trwania  zajęło  omówienie  aktualnych   stosunków  pomiędzy  Kołem  Nr  19 SSP  a  Zarządem  Rejonowym  ZŻ  WP  we  Włocławku.  Efektem  dyskusji  było  podjęcie  uchwały  zobowiązującej  Zarząd  Kola  do  podjęcia  natychmiastowych  działań  na  rzecz  normalizacji  stosunków  między  Stowarzyszeniem  i  Związkiem.  
Zebranie  zakończył  płk  Ryszard  Chodynicki  dziękując  za  przybycie  i  aktywność  w  czasie  obrad .
80  ROCZNICA  NAPAŚCI  ZWIĄZKU  RADZIECKIEGO  NA  POLSKĘ


W  dniu 17  września  2019  roku  o godz. 12:00  przy  Pomniku Żołnierzy Armii Krajowej w parku im.  Władysława  Łokietka odbyła się  uroczystość z  okazji  80  rocznicy   napaści  Związku  Radzieckiego  na  Polskę  .
Przybyły  na  nią  delegacje  władz  samorządowych,  organizacji  społecznych  i  politycznych,  kombatanckich,  służb  mundurowych  oraz  włocławskich  uczelni  i  szkół .
Uroczystość  oddania  hołdu  ofiarom   agresji   rozpoczęła  się    odtworzeniem  Hymnu  Państwowego  oraz  Hejnału  Miasta  Włocławek  .  Następnie  okolicznościowe  wystąpienie  wygłosił  Prezydent  Włocławka  Pan  dr  Marek  Wojtkowski  .  
Uroczystość   zakończona  została  złożeniem  wieńców  i  wiązanek  kwiatów  pod  Pomnikiem  Żołnierzy  Armii  Krajowej  .
Wśród  uczestników  uroczystości  byli  członkowie  naszego  Stowarzyszenia  ze sztandarem  ,  którego  poczet  tworzyli  :  mjr  Tadeusz  Głowacki  ,  st.  chor.  szt.   Sławomir  Grzonek   oraz  kpt.  Stefan  Kaleta  .  Nasza  delegacja  w  składzie  płk  Ryszard  Chodynicki  oraz  mjr  Zdzisław  Pierzchała   złożyła  wiązankę  kwiatów  pod  pomnikiem  .  Delegacji  towarzyszył   kandydat  na  Senatora  RP  Pan  Jerzy  Wenderlich  .

80  ROCZNICA  WYBUCHU  II  WOJNY  ŚWIATOWEJ  


Jak w całym kraju również we Włocławku 1 września odbyły się obchody 80 rocznicy  wybuchu II wojny światowej.
Zapoczątkowane one zostały uroczystością przy obelisku poświęconemu żołnierzom 14  pułku piechoty. Organizatorem uroczystości był Zarząd Rejonowy Związku Żołnierzy WP  we Włocławku. Myślą przewodnią uroczystości był obchodzony w dniu 1 września Dzień  Weterana Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej. Przybyłych na uroczystość  powitał mjr Marian Daniewski. Wśród uczestników uroczystości byli między innymi:  Prezydent Włocławka Pan dr Marek Wojtkowski  i Zastępca Prezydenta Pani Domicela  Kopaczewska. Okolicznościowe wystąpienie wygłosił ppłk Dionizy Budziszewski.  Uroczystość  zakończyła ceremonia złożenia wiązanek kwiatów pod obeliskiem 14  ppiech  .
Dalsza część obchodów rocznicowych odbyła się na Placu Wolności przy Pomniku  Żołnierza Polskiego. Rozpoczęło ją okolicznościowe nagranie nawiązujące do pierwszego  dnia wybuchu wojny. Po czym Orkiestra Zespołu Szkół Samochodowych im. Tadeusza  Kościuszki zagrała Hymn Państwowy oraz Hejnał Włocławka. Okolicznościowe   wystąpienie wygłosił Prezydent Miasta Włocławek Pan dr Marek Wojtkowski. Następnie  delegacje uczestników uroczystości złożyły wieńce i wiązanki kwiatów pod pomnikiem.
W obu uroczystościach udział wzięli członkowie Stowarzyszenia Saperów Polskich we  Włocławku. Towarzyszył im sztandar, którego poczet stanowili: kpt. Stefan Kaleta, chor.  Marek Kożuchowski oraz mjr Jan Olszewski. Wiązanki kwiatów przy pomnikach składali  płk dr Ryszard Chodynicki oraz płk Piotr Sołomonow.
Na terenie miasta odbyły się również z okazji rocznicy imprezy  towarzyszące.
Były to:
-  Pokaz historyczny pt. „Włocławek 1939. Śladami 14 ppiech” w Centrum Kultury  „Browar B”,
-  Koncert Patriotyczny w wykonaniu  włocławskiej „Kapeli  z  Szaconkiem” i włocławskiej  
 młodzieży w CK „Browar B”,
-  Kino Historyczne  - pokaz  filmu „Pianista” w CK „Browar B”.ŚWIĘTO  WOJSKA  POLSKIEGO

W  dniu  15  sierpnia  na  Placu  Wolności  przy  Pomniku  Żołnierza  Polskiego  odbyły  się  włocławskie  obchody  Święta  Wojska  Polskiego.  O  godz.  11.00  Hymn  Państwowy  oraz  Hejnał  Miasta  Włocławek  rozpoczął  uroczystość  .  Przemówienie  okolicznościowe   wygłosił   Prezydent  Miasta  Włocławek  Pan  dr  Marek  Wojtkowski .
Następnie  odbyła  się  ceremonia  dekoracji  medalami  przyznanymi  przez  Zarząd  Główny  Związku  Żołnierzy  WP   włocławskim   członkom   Związku.  Aktu  dekoracji  dokonał  Prezes  Zarządu  Rejonowego  ZŻ  WP  we  Włocławku  st.  chor.  szt.   Andrzej  Ossowski.  
Ta  część  obchodów  Święta  WP  zakończona  została  złożeniem  wieńców  i  wiązanek  kwiatów  przez  delegacje  uczestników  uroczystości  .
Z  Placu  Wolności  delegacje  udały  się  pod  Pomnik  Obrońców  Wisły  1920  roku  na  Zawiślu  aby  złożyć  wieńce  i  wiązanki  kwiatów  .  
O  godz.  12.00  w  Bazylice  Katedralnej  odprawiona  została  Msza  Święta  z  okazji  Uroczystości  Wniebowzięcia  Najświętszej  Marii  Panny .  
W  obchodach  Święta  Wojska  Polskiego  aktywny  udział  wzięli  członkowie  Kola  Nr  19  SSP  pod  swoim  sztandarem .  Jego  poczet  stanowili  :  mjr  Tadeusz  Głowacki  ,  st.  chor.  szt.  Sławomir  Grzonek  oraz  mł.  chor.  Sławomir  Baranowski .
Wiązankę  kwiatów  złożyli:  płk  dr  Ryszard  Chodynicki  ,  płk  Piotr  Sołomonow  oraz  płk  Bolesław  Walendzik  .
Spod  Pomnika   Żołnierza   Polskiego  członkowie  Kola  Nr  19  SSP  udali  się  pod  Pomnik  Sapera  3  Warszawskiego  pułku  pontonowego  ,  gdzie  złożono  wiązankę  kwiatów  i  zapalono  znicze  .
Obchody  Święta  we  Włocławku    zakończone  Festynem  Wojskowym  pod  nazwą  „Wierni  Polsce”,  który  odbył  się  na  parkingu  przed  Halą  Mistrzów.  Jego  głównym  organizatorem  był  Inspektorat  Wsparcia  Sił  Zbrojnych  z  Bydgoszczy.
Udział  w  nim  wzięły:  jednostki  lotnicze  z  Poznania  i  Inowrocławia  ,  jednostki  wojsk  lądowych  z  Bydgoszczy , Torunia  i  Inowrocławia  w  tym  Patrol  Saperski  z  2  pinż.
Oprawę  artystyczną  zapewniły  :  Orkiestra  Wojskowa  Garnizonu  Toruń  ,  Kwintet  Wokalny  „ Niebieskie  Berety ”  oraz  piosenkarka z  Inowrocławia .
Z  obchodzonym  Świętem  związana  jest  Msza  Święta  w  dniu  25  sierpnia o  godz.  17.00  w  kościele  parafialnym  pw.  Św.  Jana  Chrzciciela  we  Włocławku  .  

75  ROCZNICA  UDZIAŁU  SAPERÓW  WOJSKA  POLSKIEGO
W  ZABEZPIECZENIU  INŻYNIERYJYM  WALK  NAD  ŚRODKOWĄ  WISŁĄ


Szef  Zarządu  Inżynierii  Wojskowej  Inspektoratu  Rodzajów  Wojsk  Dowództwa  Generalnego  Rodzajów  Sił  Zbrojnych  płk  Marek  Wawrzyniak  ,   Prezes  Stowarzyszenia  Saperów  Polskich  płk  Tadeusz  Dzikowski  oraz  Wójt  Gminy  Wilga  Pani  Bogumiła  Głaszczka  przygotowali  i  przeprowadzili  w  dniu  10  sierpnia  2019  roku  w  miejscowości  Skurcza   uroczystość  patriotyczno -  wojskową  z  okazji  75  rocznicy  udziału  saperów  Wojska  Polskiego  w  zabezpieczeniu  inżynieryjnym  walk  nad  środkową  Wisłą  .  To  tutaj  w  dniach  12 - 15  sierpnia  1944  roku  saperzy 1  Armii   Wojska  Polskiego  w  ciągu  48  godzin  zbudowali  most  drewniany  długości  894  metrów  ,  szerokości  4,5   metra  oraz  nośności  16  ton  .
Most  zbudowali  saperzy  :
-  11  batalionu  saperów  ,
-  10  batalionu  saperów  ,
-  9  batalionu  saperów  ,
-  8  batalionu  saperów  ,
-  3  samodzielnego  batalionu  mostowego  ,
-  2  samodzielnego  batalionu  drogowego  ,
-  7  samodzielnego  zmotoryzowanego  batalionu  saperów  .
-  6  samodzielnego  batalionu  pontonowo - mostowego  ,
-  2  batalionu  saperów  2  Dywizji  Piechoty  im.  gen.  Henryka  Dąbrowskiego    .
-  1   batalionu  saperów  l  Dywizji  Piechoty  im.  gen.  Tadeusza  Kościuszki  .
Po  moście  przeprawiła  się  2  Dywizja  Piechoty  im.  gen,  Henryka  Dąbrowskiego  oraz  inne  Jednostki  Wojska  Polskiego  i  Armii  Radzieckiej  walczące  później  na  Przyczółku  Warecko - Magnuszewskim  .
Osłonę  przeciwlotniczą   przeprawy  realizował   15  pułk  artylerii  przeciwlotniczej       1  Dywizji  Artylerii  Przeciwlotniczej  oraz  artyleria  Armii  Radzieckiej  .
Przybyłych  na  uroczystość  powitał  Prezes  Stowarzyszenia  Saperów  Polskich  płk  Tadeusz  Dzikowski.  Po  czym  uroczystość  w  rejonie  przeprawy w  miejscowości  Skurcza  o  godz.  10.00  rozpoczęta  została  Mszą  Świętą  Polową  w  intencji  poległych  żołnierzy  1  Armii  Wojska  Polskiego  w walkach  nad  Środkową  Wisłą  . Mszę  Świętą  celebrowali  ksiądz  kapelan  mjr  Mariusz  Leonik     z  parafii  wojskowej  pw.  Matki  Boskiej  Loretańskiej   w  Dęblinie  i  ksiądz  Marek  Żak  -  proboszcz  parafii  pw.  Wniebowzięcia  Najświętszej  Maryi  Panny  w  Wildze  .
Po  zakończeniu  mszy  wiązankę  pieśni  patriotycznych  oraz  pokaz  musztry  paradnej zaprezentował  Chór  Dziecięcy  Grupy  Rekonstrukcji  Historycznej  „Żołnierze  Września  1939  Garnizonu  Dęblin” .  Po  pokazie  płk  Tadeusz  Dzikowski  uhonorował  Chór  okolicznościowym  grawertonem  ,  a  Redaktor  Naczelnik  kwartalnika  „ Saper ”  wręczył  twórcy  i  Kierownikowi  Chóru  Panu  Tadeuszowi  Kucharskiemu  „ Śpiewnik  pieśni  i  piosenek  legionowych ” .
Następnie  uczestnicy  uroczystości  przeszli  w  rejon  drogi  prowadzącej  do  miejsca  przeprawy  ,  gdzie  umieszczone  są  kamienie  upamiętniające  Jednostki  Wojsk  Inżynieryjnych  budujące  przeprawę  przez  Wisłę   oraz  jednostki  artyleryjskie   realizujące  osłonę  przeciwlotniczą  przeprawy  .
Uroczystość  przy  drodze  do  przeprawy  rozpoczęta  została  złożeniem  meldunku  przez  Dowódcę  Kompanii  Honorowej  z  1 bdm  2 pinż  w  Dęblinie  Szefowi  Zarządu  Inżynierii  Wojskowej  w z.  płk Adamowi  Przygodzie,  który  dokonał  przeglądu  pododdziału   i  oddał  honory  sztandarom  .  Po  odegraniu  i  odśpiewaniu  Hymnu  Państwowego  Rzeczypospolitej  Polskiej  przemówienia  okolicznościowe  wygłosili  :
Wójt  Gminy  Wilga  Pani  Bogumiła  Głaszczka  ,  reprezentujący  Szefa  Zarządu  Inżynierii  Wojskowej  IRW  DGRSZ  płk  Adam  Przygoda  oraz  Wicestarosta  Powiatu  Garwolin  Pani  Iwona  Kurowska  .
Następnie  płk  Adam  Przygoda  i  płk  Tadeusz  Dzikowski  wręczyli  okolicznościowe  wyróżnienia   dla  osób  szczególnie  zaangażowanych  w  kultywowaniu  czynu  saperskiego  z  nad  Wisły  w  
1944  roku  .
Kolejnym  elementem  uroczystości  był  „ Apel  Poległych  ”  po  którego  zakończeniu  kompania  honorowa  oddała  salwę  honorową  ,  a  sygnalista  odegrał  „ Hasło  Wojska  Polskiego ” .
Następnie  przy  dźwiękach  wybijanego  przez  werblistę  „ Tremola ”  delegacje  uczestników  uroczystości  zapaliły  znicze  i  złożyły  wiązanki  kwiatów   przy  kamieniach  upamiętniających  Jednostki  Wojsk  Inżynieryjnych  budujących  przeprawę  przez  Wisłę    oraz  Jednostki  Artylerii  Przeciwlotniczej  realizujących  osłonę  przeciwlotniczą  przeprawy  . Po  złożeniu  ostatniej  wiązanki  kwiatów  sygnalista  odegrał  sygnał  „  Śpij  Kolego ” .
Po  wysłuchaniu  „ Pieśni  Reprezentacyjnej  Wojska  Polskiego ”    nastąpiło  odprowadzenie  kompanii  honorowej  oraz  pocztów  sztandarowych  ze
sztandarami .  Oficjalną  część  uroczystości  zakończył  płk  Adam  Przygoda  ,  który  podziękował  za  udział  w  uroczystości  oraz  zaprosił  do  zwiedzania  miejsca  budowy  przeprawy  przez  Wisłę ,  wystawy  sprzętu  wojskowego  oraz  wystawy  materiałów  promujących  Siły  Zbrojne.  W  imieniu  władz  Gminy  zaprosił  też  na  piknik  na  którym  między  innymi  podana  zostanie  cywilno - wojskowa  grochówka  .

W  uroczystości  udział  wzięła  delegacja  Koła  Nr  19  SSP  w  składzie  :  Koleżanki  -  Wanda  Muszalik  i  Wanda  Pilarska  oraz  płk  dr  Ryszard  Chodynicki  ,  por. Andrzej  Dukat  ,  mł.  chor.  Marek  Kożuchowski  i  płk  dr  Jan  Pilarski.  Delegacji  towarzyszył  sztandar  Koła,  którego  poczet  tworzyli  :  płk  dr  Ryszard  Chodynicki  ,  por.  Andrzej  Dukat  oraz  płk  dr  Jan  Pilarski  .  Wiązankę  kwiatów  przy   kamieniu  upamiętniającym  udział  w  budowie  mostu  saperów  6  samodzielnego  batalionu  pontonowo - mostowego  złożyli  :  Koleżanki  Wanda  Muszalik  i  Wanda  Pilarska  oraz  mł.  chor.  Marek  Kożuchowski  .   
Po  zakończonej  uroczystości  członkowie  delegacji  zwiedzili   miejsce  budowy  przeprawy  przez  Wisłę  ,  wystawę  sprzętu  oraz  ekspozycje  fotografii  i  plakatów  promujących  Siły  Zbrojne  .
Następnie  uczestniczyli  w  pikniku  zorganizowanym  przez  Starostę  Powiatu  Garwolin  i  Wójta   Gminy  Wilga  ,  gdzie  doszło  do  wielu  spotkań  koleżeńskich  .

OBCHODY 75 ROCZNICY WYBUCHU POWSTANIA WARSZAWSKIEGO

Nie  tylko  w  Warszawie  ,  ale  w  wielu  miejscach  w  Polsce, w  tym  we  Włocławku,  upamiętniono  rocznicę  wybuchu  Powstania  Warszawskiego .  W  dniu  1 sierpnia  przy  Pomniku  Żołnierzy  Armii  Krajowej  w  Parku im.  Władysława  Łokietka  odbyła  się  uroczystość  z  okazji  75 - tej  rocznicy  wybuchu  Powstania  Warszawskiego.  Uroczystości   patronował  Prezydent  Włocławka  dr  Marek  Wojtkowski.
Uroczystość  rozpoczęła  się  o  godz. 17.00 oddaniem  symbolicznego  hołdu  poległym  w  Powstaniu  Warszawskim  poprzez  włączenie  syren  alarmowych  na  terenie  miasta.  Po  odegraniu  Hymnu  Państwowego
i Hejnału Włocławka okolicznościowe  wystąpienie  wygłosił  Prezydent  Włocławka  dr  Marek  Wojtkowski.  Następnie  modlitwę  w  intencji  poległych  Powstańców  Warszawskich  poprowadził  ksiądz  prałat  Zbigniew  Szygenda.   Kolejnym  etapem  uroczystości było  złożenie  kwiatów  pod  Pomnikiem  Żołnierzy  Armii  Krajowej.
W  uroczystości  udział  wzięli  członkowie  Stowarzyszenia  Saperów  Polskich  we  Włocławku.  Towarzyszył   nam  sztandar  którego  poczet  sztandarowy  tworzyli :  
mjr  Tadeusz Głowacki,  st.  chor.  szt.  Sławomir  Grzonek  oraz  chor.  Roman  Nowak.  Wiązankę  kwiatów  pod  pomnikiem  złożyła  delegacja  SSP  we  Włocławku  w  składzie:  płk dr Ryszard  Chodynicki  w asyście mjr Henryka Mielczarczyka.
Przebieg  uroczystości  oraz  udział  w  niej   członków  SSP  we  Włocławku   utrwalił  p
or. Andrzej Dukat.              

CENTRALNE   OBCHODY   ŚWIĘTA STOWARZYSZENIA   SAPERÓW  POLSKICH  


W  dniu  25  czerwca  br.  na  terenie  Klubu  2  Mazowieckiego  pułku  saperów  w  Kazuniu  Nowym  odbyły  się  obchody  Święta  Stowarzyszenia  Saperów  Polskich  .
Organizatorem  był  Zarząd  Główny  SSP  -  Prezes  płk  Tadeusz  Dzikowski    oraz   2  Mazowiecki  pułk  saperów  -  Dowódca  płk  Robert  Kamiński  .
Uroczystość  rozpoczęła  się  wprowadzeniem  sztandaru  SSP  oraz  odtworzeniem  Hymnu  Stowarzyszenia  .  Powitania  uczestników  uroczystości  dokonał  Prezes  SSP  płk  Tadeusz  Dzikowski  . Minutą  ciszy  uczczono  pamięć  tragicznie  zmarłego   gen.  bryg.  Ryszarda  Żuchowskiego  -  byłego  Szefa  Wojsk  Inżynieryjnych  MON  oraz  pierwszego  Prezesa  SSP  .  Płk  Tadeusz  Dzikowski  wygłosił  przedmowę  wprowadzającą  do  uroczystości  .
Ze  względów  organizacyjnych  wcześniej  niż  wynikało  to  z  planu  przebiegu  uroczystości    głos  zabrali  i  złożyli  okolicznościowe  życzenia -  Dowódca  2  Mpsap  płk  Robert  Kamiński  oraz  reprezentujący  Szefa  Zarządu   Inżynierii  Wojskowej  DG  RSZ  płk  Marka   Wawrzyniaka  jego  zastępca  płk  Adam  Przygoda  .
Życzenia  okolicznościowe  złożył  również  Prezes  Federacji  Stowarzyszeń  Rezerwistów  i  Weteranów  Sił  Zbrojnych  RP  płk  Zdzisław  Przesławski  .
Pierwszą  część  uroczystości  stanowiła  Konferencja   nt.  „ Inżynieria  Wojskowa        w  wojnie  obronnej  II  Rzeczypospolitej   we  wrześniu  l939  roku  ” .  Prelegentami  byli  :
-  płk  Tadeusz  Dzikowski  -  „  Sytuacja  polityczno - militarna  Polski  po  Konferencji  Monachijskiej  ”  ,
-  płk  dr  Bogusław  Saganowski  -  „  Inżynieryjna  rozbudowa  rubieży  obronnej    na  obszarze  Polski  do  wybuchu  wojny  ”  ,
-  płk  dr  hab.  Waldemar  Kawka  -  „  Wykorzystanie  wojsk  inżynieryjno - saperskich  w  wojnie  Obronnej  II   Rzeczypospolitej  
1939   roku  ” .
-  płk  dr  Wiesław  Ząbek  -  „ Błędy  i  chwała  września  .  Wrzesień  
1939  roku w  świadomości  społecznej  ” .
Podsumowania  Konferencji  dokonał  płk  Tadeusz  Dzikowski  .
Po  zakończeniu  Konferencji  zarządzono   półgodzinną  przerwę  kawową  .
Po  przerwie  odbyła  się  druga  część  obchodów  Święta  Stowarzyszenia  Saperów  Polskich  .  Okolicznościowe  wystąpienie  wygłosił  prezes  SSP  płk  Tadeusz  Dzikowski  ,  który  między  innymi    podkreślił  aktywność  działania  SSP  we  Włocławku  ,  akcentując  fakt  ,  że  działa  ono   w  byłym   garnizonie  saperskim.  Następnie  wręczone  zostały   wyróżnienia   dla  zasłużonych  członków      i  Kół   SSP.  Głos  zabrali  niektórzy  z  zaproszonych   gości  składając  z  okazji  Święta  okolicznościowe  życzenia  .
Po  wystąpieniach    uczestnicy  uroczystości  udali  się  pod  Pomnik  „  Poległych  Saperów  ”  gdzie   delegacje  złożyły  wiązanki  kwiatów  .  Po  wykonaniu  wspólnych  zdjęć  uczestnicy  przewiezieni  zostali    na  uroczysty  obiad  .  Uroczystość  zakończona  została  pokazem  sprzętu  inżynieryjnego  przygotowanego  przez 2  Mazowiecki  pułk  saperów  .
W  uroczystości  wzięła  udział  delegacja  Stowarzyszenia  Saperów  Polskich  we  Włocławku
w składzie:  płk  dr  Ryszard  Chodynicki  ,  mł.  chor.  Marek  Kożuchowski  oraz  ppłk  Ryszard  Chornicki  .  Dwaj  pierwsi  tworzyli  delegację,  która  złożyła  wiązankę  kwiatów  pod  Pomnikiem  „ Poległym  Saperom  ” .
ŚWIĘTO  STOWARZYSZENIA  SAPERÓW  POLSKICH


III  Kongres  Stowarzyszenia  Saperów  Polskich    ustanowił  dzień 23  czerwca  swoim  świętem  .  Uroczystości  z  okazji  po  raz  trzeci    obchodzonego  Święta  Stowarzyszenie  Saperów  Polskich  we  Włocławku    - przeprowadziło  w  dniu  19   czerwca  .  Zaczęły  się  one  o  godz.  16.00  zbiórką  członkiń   i    członków  przy  Pomniku  Sapera   3  Warszawskiego  pułku  pontonowego  .  Przybyłych   powitał  Prezes  SSP  we  Włocławku  płk  dr  Ryszard  Chodynicki  .  W  dalszej  części  swego  wystąpienia  przypomniał  historię  ustanowienia  Święta  oraz  najważniejsze  wydarzenia  z  8 - letniej  działalności  SSP  we  Włocławku  .  Następnie  płk  Ryszard  Chodynicki  oraz  Członek  Zarządu  płk  Edmund  Kopaczewski   wręczyli  nowo  przyjętemu  członkowi  st.  chor.  Tadeuszowi   Koperskiemu  Odznakę  Stowarzyszenia  z  Legitymacją  oraz  Medal  Pamiątkowy  SSP  we  Włocławku    z  Legitymacją  .   Otrzymał   też  „  Vademecum  członka  SSP  we  Włocławku  na  rok  2019  ”  oraz  najnowszy  numer  kwartalnika  „ Saper ”  .  Spotkanie  przy  Pomniku  Sapera  3  Wppont  zakończone  zostało  złożeniem  wiązanki  kwiatów  oraz  zapaleniem  zniczy .  Dokonała  tego  delegacja  w  składzie  :  Koleżanki    Wanda  Pilarska  i  Anna  Kopaczewska    oraz  płk  Józef  Biernat  .  
Spod  pomnika  członkowie  Stowarzyszenia  udali  się  do  Restauracji  „ Ratuszowa  ”  gdzie    odbyła  się  dalsza  część  uroczystości  -  spotkanie  koleżeńskie.  Stawili  się  na  nie  zaproszeni  goście  w  osobach  :
-  Wojskowy  Komendant  Uzupełnień  we  Włocławku  ppłk  Grzegorz  Tucholski  ,
-  Wykładowca  Kujawskiej  Szkoły  Wyższej  dr  Władysław  Kubiak  ,
-  Prezes  Związku  Inwalidów  Wojennych  RP  por.  Krystyna  Majczyńska  ,   
-  Wiceprezes  Zarządu   Wojewódzkiego  Związku  Kombatantów  RP  i  Byłych  Więźniów  Politycznych  w  Bydgoszczy    por.  Henryk  Baranowski  ,
-  Prezes  Stowarzyszenia  Emerytów  i  Rencistów  Policyjnych  we  Włocławku kom.  Józef  Piasecki  .
-  Starszy  Brat  Włocławskiego  Kurkowego  Bractwa  Strzeleckiego  Ireneusz  Szafrański  ,
-  Pisarz  Włocławskiego   Kurkowego  Bractwa  Strzeleckiego  Aleksander
Zbonikowski .  
Zaproszonych  gości  i  członków  Stowarzyszenia  powitał  płk  dr  Ryszard  Chodynicki  .  Następnie  por.  Henryk  Baranowski  ,  któremu  towarzyszył  płk  dr  Ryszard  Chodynicki  udekorował  por. dr   Władysława  Kubiaka  „  Kołobrzeskim  Krzyżem  Kombatanckim  ”  .  Odznaczenie  przyznane   zostało  przez  Zarząd Główny  ZK  RP  i  BWP  na  wniosek  SSP  we  Włocławku  .  W  dalszej  części  spotkania  członkowie  Zarządu  SSP  we  Włocławku  uhonorowali  wszystkie  obecne    Panie   pięknymi różami .  Po  tej  części  oficjalnej  nastał  czas  wzmocnienia  ciała
i  czas   rozmów  i  wspomnień  .  Spotkanie  trwało  ku  ogólnemu  zadowoleniu  jego  uczestników  do  późnych  godzin  wieczornych  .

NARODOWY DZIEŃ ZWYCIĘSTWA
74  ROCZNICA   ZAKOŃCZENIA   II   WOJNY   ŚWIATOWEJ  .

W  dniu  8  maja  2019   roku  przy  Pomniku  Żołnierza  Polskiego  na  Placu  Wolności  odbyły  się  uroczystości  z  okazji  Narodowego  Dnia   Zwycięstwa. Na  uroczystość   przybyły   poczty sztandarowe służb mundurowych, organizacji kombatanckich, społecznych oraz uczelni i szkół. W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele władz państwowych  i  samorządowych  województwa  ,  powiatu  i  miasta  Włocławek członkowie  partii  politycznych  i  organizacji  pozarządowych  oraz  mieszkańcy  Włocławka.
Uroczystość  rozpoczęła  się  wykonaniem  Hymnu  Państwowego  oraz  Hejnału  Miasta  Włocławek    przez  Orkiestrę  Zespołu  Szkół  Samochodowych  im.  Tadeusza  Kościuszki  we  Włocławku  pod  batutą  Jerzego  Augustynowicza  .  Następnie  głos  zabrał  Prezydent  Włocławka  dr  Marek  Wojtkowski  -  przypominając  tragiczny  okres  w  dziejach    Włocławka  jakim  była    okupacja  hitlerowska  .  W  dalszej  części  uroczystości  płk  dr  Jan  Pilarski  odczytał  decyzje  Zarządu  Głównego  Związku  Kombatantów  RP  i  Byłych  Więźniów  Politycznych   o  odznaczeniu  za  upowszechnianie  wiedzy  o  czynach  Wojska  Polskiego  i  walkach  o  wyzwolenie       w  marcu  l945  roku   słowiańskiego  grodu  Kołobrzeg  związkowym  „  Kołobrzeskim  Krzyżem  Kombatanckim  ”  :
- Stowarzyszenie  Saperów  Polskich    we  Włocławku
- oraz  płk  dr  Jana  Czyżewicza  ,  płk  dr  Ryszarda  Chodynickiego, ppłk Ryszarda  Chornickiego  i  por.  dr  Władysława  Kubiaka  .                      
Decyzje   podpisane  były  przez  Prezesa  Zarządu  Głównego  ZK  RP  i  BWP  kmdr.  dypl.  Henryka  Leopolda  Kalinowskiego  byłego  żołnierza  6  Samodzielnego  Zmotoryzowanego  Batalionu  Pontonowo - Mostowego  ,  który  27  lutego  1945  roku   uczestniczył  we  wkopaniu  słupa  granicznego  w  Czelinie  nad  Odrą  .
Aktu  dekoracji  sztandaru  SSP  we  Włocławku  oraz  wyróżnionych  osób  dokonali   Wiceprezes  Zarządu  Wojewódzkiego  ZK  RP  i  BWP  w  Bydgoszczy  por.  Henryk  Baranowski  oraz  Prezydent  Włocławka  dr  Marek  Wojtkowski  .  Poczet  sztandarowy  SSP  we  Włocławku  tworzyli  -  mjr  Jan  Olszewski ,  st.  chor.  szt.  Sławomir  Grzonek  oraz  mł.  chor.  Ryszard  Kaczorowski  .  Uroczystość  zakończona  została  złożeniem  wiązanek  kwiatów  przez  delegacje  uczestników  uroczystości  pod  Pomnikiem  Żołnierza  Polskiego  .  W  imieniu  SSP  we  Włocławku  kwiaty  złożyli  płk  dr  Ryszard  Chodynicki  ,  płk  dr  Jan  Czyżewicz  oraz  ppłk  Ryszard    Chornicki  .  W  składzie  delegacji  była  niosąca  wiązankę  kwiatów  Natasza  Chornicka   wnuczka     ppłk  Ryszarda  Chornickiego .POGRZEB GENERAŁA BRYGADY RYSZARDA ŻUCHOWSKIEGO

W dniu 07 maja 2019 roku odbyły się uroczystości pogrzebowe gen. bryg. Ryszarda Żuchowskiego, byłego Szefa Wojsk Inżynieryjnych WP. Udział w pogrzebie, w Katedrze Polowej Wojska Polskiego w Warszawie a następnie na Cmentarzu Północnym w Kwaterze Saperów Wojska Polskiego, wzięła delegacja Stowarzyszenia Saperów Polskich we Włocławku wraz ze sztandarem i pocztem sztandarowym. Poczet sztandarowy tworzyli: plk dr Ryszard Chodynicki, mjr Jan Olszewski i chor. Ryszard Kaczorowski. Pozostali członkowie delegacji to: płk Bolesław Walendzik, chor. Marek Kożuchowski i por. Andrzej Dukat, którzy na grobie Generała złożyli kwiaty w imieniu SSP we Włocławku.

TRIADA  ŚWIĄT  MAJOWYCH


Na  długi  majowy  weekend  złożyła  się  triada  świąt  państwowych  w  których  aktywnie  uczestniczyli  członkowie  Stowarzyszenia  Saperów  Polskich  we  Włocławku  .  

W  dniu  1  maja  uczestniczyliśmy  w  obchodach  Święta   Pracy  i   15  rocznicy  przyjęcia  do  Unii  Europejskiej  .  Rozpoczęły  się  one  wiecem   przy  pomniku  „ Ludziom  Pracy  ”  na  Bulwarach  im.  Marszałka  Józefa  Piłsudskiego . Organizatorem  była  Rada  Miejska  Sojuszu  Lewicy  Demokratycznej  we  Włocławku. Po  przemówieniach  i  złożeniu  wiązanek  kwiatów  pod  pomnikiem  uczestnicy  przemaszerowali  na  Plac  Wolności  pod  Pomnik  Żołnierza  Polskiego ,  gdzie  głos  zabrał  Poseł  do  Parlamentu  Europejskiego  Janusz  Zemke  .  Następnie  delegacje  uczestników  uroczystości  złożyły  pod  pomnikiem  wiązanki  kwiatów  .  Janusz  Zemke  ponownie  zabierając  głos  stwierdził,  że  złożone  kwiaty  są  wyrazem  oddania   honorów  dla  Żołnierza  Polskiego  ,  szczególnie  dla  saperów  z  których  słynie  Włocławek  .

Dzień  2  maja  to  Dzień  Flagi  Rzeczypospolitej  Polskiej.  Organizatorem  uroczystości  obchodzonej  po   raz  15    był  Prezydent  Włocławka  dr  Marek  Wojtkowski  .  Mieszkańcy Włocławka  zebrali  się   na  Placu  Wolności  przy  Pomniku  Żołnierza  Polskiego .   Następnie  po  rozwinięciu  100  -  metrowej  Flagi  RP   przemaszerowali  ulicą  3  Maja  na  Stary  Rynek  przy  taktach  marszów  wykonywanych  przez  Orkiestrę  Zespołu  Szkół  Samochodowych  im.  Tadeusza  Kościuszki  we  Włocławku  . Tam  też  obecni  byli  częstowani  tortem  wykonanym    w  biało -  czerwonych  barwach  .

Dzień  3 Maja  to  Święto  Konstytucji  uchwalonej  w  1791   roku  .  Organizatorem   obchodów  228  rocznicy  uchwalenia   Konstytucji  3  Maja   był  Prezydent  Włocławka  dr  Marek  Wojtkowski  .  Uczestnicy  uroczystości  zebrali  się na Placu  Mikołaja  Kopernika  przed  Bazyliką   Katedralną .  Po  odegraniu  Hymnu  Państwowego  oraz  Hejnału  Włocławka  okolicznościowe  wystąpienie   wygłosił  Prezydent  Włocławka   dr  Marek  Wojtkowski  .  O  godz.  l2.00  w  Bazylice  Katedralnej   pod  wezwaniem  Wniebowzięcia  Najświętszej  Maryi  Panny  została odprawiona Msza  Święta  za  Ojczyznę .
W  uroczystości  członkowie  Stowarzyszenia  Saperów  Polskich  we  Włocławku  wystąpili  ze  swoim  sztandarem  ,  którego  poczet  stanowili  :  mjr  Jan  Olszewski  ,  por.  Andrzej  Dukat  oraz  kpt.  Stefan  Kaleta  .

Członkowie  SSP  we  Włocławku   wraz  z  rodzinami   uczestniczyli  w  licznych  imprezach  kulturalnych  i  sportowych,  które  odbywały  się  w  czasie  weekendu  na  terenie  Włocławka  i  jego  okolicach  .74  ROCZNICA  FORSOWANIA  ODRY


W  dniach  26 - 27  kwiecień  2019  roku  na  terenie  Gminy  Mieszkowice   odbyły  się uroczystości  z  okazji  74  rocznicy  forsowania  Odry  przez  żołnierzy  l  Armii  Wojska  Polskiego   w  tym  saperów .  
Obchody zapoczątkowała VII Polsko- Niemiecka Konferencja Naukowa  „ Nadodrzańskie  spotkanie  z  historią  2019”.  Odbyła  się  ona  26  kwietnia w  Miejsko  -  Gminnym  Ośrodku  kultury  w  Mieszkowicach  . Ze  strony  polskiej  wykłady  wygłosili:  dr  Bartłomiej  Rogalski  (Muzeum  Narodowe  Szczecin),  dr  Andrzej  Chludziński, „Instytut  Kaszubski  w  Gdańsku”  prof.  Andrzej  Lam  ( Uniwersytet  Warszawski ), mgr  Kazimiera  Kalita  -  Skwirzyńska   (Szczecin),  Tadeusz  Kołucki  (Gryfino)  oraz  dr  Piotr  Maliński  (Uniwersytet  Szczeciński).  Stronę  niemiecką  reprezentowali: dr Reinhard Schmook (Muzeum  we    Freienwaldzie)  oraz   mgr  Edda  Gutsche  (Muzeum  w  Berlinie).
Główne  uroczystości  odbyły  się  w  dniu  27  kwietnia.   Zapoczątkowane  one  zostały  o  godz.  11.00  w  Gozdowicach  przy  Pomniku  Sapera.  Pomnik  odsłonięto  16.  04.  l952  roku.  Obecny  wygląd  uzyskał  po  przebudowie  w  1972  roku. Na  uroczystość  przybyło  wielu  honorowych  gości,  a  wśród  nich:  Minister  Obrony  Narodowej  Mariusz  Błaszczak,  Minister  Spraw  Wewnętrznych  i  Administracji Joachim  Brudziński  oraz  Sekretarz  Stanu  Zastępca  Szefa  Kancelarii  RP  Paweł  Mucha.  Po  odegraniu  Hymnu  Państwowego  uczestników uroczystości  powitał Burmistrz  Mieszkowic  Andrzej  Salwa . Następnie  obaj  Ministrowie  wygłosili  okolicznościowe  wystąpienia,  po  czym   delegacje  złożyły  pod  Pomnikiem  Sapera  wieńce  i  wiązanki  kwiatów.  W  uroczystości  uczestniczyła  delegacja  Stowarzyszenia  Saperów  Polskich  we  Włocławku,  która   przybyła  ze  swoim  sztandarem.  W   jej  skład  wchodzili:  tworzący  poczet  sztandarowy  -  płk  dr  Ryszard  Chodynicki,  mł.  chor.  Marek  Kożuchowski  i  mjr  Jan  Olszewski   oraz  ppłk  Ryszard  Chornicki  i  por.  Andrzej  Dukat . Ppłk  Ryszard  Chornicki  złożył  pod  Pomnikiem  Sapera   w  imieniu  SSP  we  Włocławku  wiązankę  kwiatów.  Przebieg  uroczystości  fotograficznie  utrwalał  por.  Andrzej  Dukat.  Uroczystość  pod  względem  ceremoniału  wojskowego  zabezpieczał  5  pułk  inżynieryjny  im.  gen. Ignacego  Prądzyńskiego  w  Szczecinie  oraz    Orkiestra  Wojskowa  Garnizonu  Szczecin.
Następnie  uczestnicy  uroczystości   przemieścili  się  do  Siekierkowskiego  Cmentarza  Żołnierzy  l   Armii  Wojska  Polskiego  w  Starych  Łysogórkach.  Spoczywa  na  nim prawie  dwa  tysiące  żołnierzy,  z  których  znaczna  część   poległa  podczas  przeprawy  przez  Odrę .  Na  cmentarzu  stoi  Pomnik  Wdzięczności  l  Armii  Wojska  Polskiego dłuta  Sławomira  Lewińskiego  -  odsłonięty  w  1961  roku. Uroczystość  rozpoczęła  Polowa   Msza  Święta   za  poległych  żołnierzy.  Po  jej  zakończeniu  rozpoczęła  się  wojskowo - patriotyczna  część  uroczystości.  Po  odegraniu  Hymnu  Państwowego głos zabrał Burmistrz Mieszkowic Andrzej Salwa a następnie wystąpienia okolicznościowe wygłosili  między  innymi  obaj  Ministrowie  oraz  przedstawiciel  Prezydenta  RP.  W  dalszej  części   uroczystości  odbył  się  apel  poległych.  Dla  nas  członków  SSP  we  Włocławku  uczestniczących  w  uroczystości  szczególnie  wzruszającym  momentem  było    oddanie  honorów  dla    żołnierzy  6 Samodzielnego Zmotoryzowanego  Batalionu  Pontonowo - Mostowego .  Uroczystość  na  Cmentarzu  Wojennym   zakończona  została  złożeniem  wieńców i  wiązanek  kwiatów  pod  Pomnikiem  Wdzięczności.
Uroczystościom  towarzyszyły  imprezy  okolicznościowe:  
-  pokaz  sprzętu  wojskowego,
-  bieg  na  
10  km  pod  nazwą  ,,XVII  Mieszkowicka  Nadodrzańska  Dziesiątka”,
-  ,,Festyn  nad  Odrą”, w  trakcie  którego  miał  miejsce  poczęstunek  żołnierski.
W  trakcie  pobytu  na  Ziemi  Mieszkowickiej w  dniu  27.04. delegacja  SSP  we  Włocławku  zwiedziła:      

  • Muzeum Pamiątek l  Armii  Wojska  Polskiego  oraz  Dziejów  Ziemi  Mieszkowickiej  - Oddział  w  Gozdowicach.  W  budynku  obecnego muzeum  w  dniach  14 – 16.04.1945 roku  znajdował  się  punkt  dowodzenia  Szefa  Wojsk  Inżynieryjnych  gen.  Jerzego  Bordziłowskiego  oraz  Dowódcy  6  SZBPont.-Most.  mjr Aleksego  Kofanowa  .  Muzeum  funkcjonuje  od  1965  roku. W  placówce  zgromadzono  pamiątki  po  żołnierzach  uczestniczących  w  operacji  forsowania  Odry  oraz  sprzęt  wojskowy,  w  tym  Wojsk  Inżynieryjnych  również  na  wystawie  plenerowej.

  • Muzeum Pamiątek  l  Armii  Wojska  Polskiego  oraz  Dziejów  Ziemi  Mieszkowickiej - Oddział  Stare  Łysogórki.  Muzeum  otworzono  w  1961  roku. Znaczną  część  eksponatów  stanowią  rzeczy osobiste  żołnierzy znalezione podczas ekshumacji. Przed  budynkiem  stoi   samobieżne  działo  IS - 2  które  przebyło  1300  kilometrowy  szlak  bojowy  od  Żytomierza  do  Łaby,

  • rekonstrukcję  Punktu  Dowodzenia  l  Armii  WP  -  położony  przy  wyjeździe z  Gozdowic.  Elementem  tego  punktu  jest  betonowa  ściana  z  mapą  Polski i   napisem  CHWAŁA  BOHATEROM  l  ARMII  WP -  Warszawa  -  Kołobrzeg  - Siekierki  -  Gozdowice ,

  • Lapidarium  w  Starych  Łysogórkach .  Upamiętnia  ono  wszystkie  ofiary II  wojny  światowej  .  Utworzono  je  w  2016  roku.  Składa  się  ono  z  mapy  Europy,  na  której  w  biało  -  czerwonych  kolorach  zaznaczono  Polskę.  Na  mapie  ustawiono  krzyże  z  tabliczkami  miejscowości  gdzie  śmierć  ponieśli  polscy  żołnierze .  Drugim  elementem  lapidarium  jest  duży  krzyż  łaciński    utworzony z  pierwotnych  krzyży  usuniętych  podczas  remontu  cmentarza  w  latach  1983  -  1985 .

W dniu 28. 04.  delegacja  udała  się  pod  Cedynię   gdzie  stoi  pomnik  upamiętniający  stoczoną w  dniu  24  czerwca  972  roku  zwycięską  bitwę  wojsk  Mieszka  I  z  oddziałami  margrabiego  Hodona.  Pomnik  odsłonięty  w  1972  roku  stoi  na  Górze  Czcibora.  Nazwa góry pochodzi  od  faktycznego  dowódcy  wojsk  polskich -  księcia  Czcibora – brata Mieszka I.
W  czasie   pobytu  na  uroczystościach  doszło  do  licznych  spotkań  koleżeńskich ,  między  innymi  z :

  • Prezesem  SSP  płk  Tadeuszem  Dzikowskim  oraz  członkami  Zarządu  Głównego ,

  • byłymi  Dowódcami  3  Wppont  -  gen.  dyw.  Januszem  Lalką  i  płk  Stanisławem  Żuchowskim,  

  • członkami  delegacji  Gminy  Mieszkowice  która  w  2017  roku  przybyła  do  Włocławka  na  uroczystość  72  rocznicy  wkopania  słupa  granicznego  w  Czelinie  nad  Odrą.

W  trakcie  prowadzonych  rozmów  jednym  z  tematów  był  sposób  uczczenia  w  2020  roku  75  rocznicy  forsowania  Odry.
Na  szczególne  podkreślenie  zasługuje serdeczność i życzliwość  jaką  naszą  delegację  obdarzył  Burmistrz  Mieszkowic  Andrzej  Salwa.  Na  zakończenie  naszego  pobytu  na Ziemi  Mieszkowickiej  wszyscy  członkowie  delegacji  otrzymali  od Burmistrza album  „Prezydent  RP  Andrzej  Duda  -  Wizyta  w  Gminie  Nieszkowice”  z  podpisem  Burmistrza.  Za  to  wszystko  jeszcze  raz  bardzo  serdecznie  dziękujemy  Panu  Burmistrzowi.

 

Święto  2  Inowrocławskiego  pułku  inżynieryjnego  


Dzień  19  kwietnia  to  Dzień  Święta  2  Inowrocławskiego  pułku  inżynieryjnego  im.  gen.  Jakuba  Jasińskiego  w  Inowrocławiu.  Ze  względów  służbowych  uroczystość  z  tej  okazji  odbyła  się    26  kwietnia br. Krótko przed  godz.  11.00  na  plac  apelowy  wkroczyła  kompania  honorowa,  poczet  sztandarowy  ze  sztandarem  pułku  oraz  pododdziały  pułku.   O  godz.  11.00  Szef  Sztabu  pułku ppłk  dypl.  inż.  Tomasz Baranowski  złożył  meldunek  Dowódcy  pułku  płk  mgr  inż.  Bogdanowi  Prokopowi.  Po  przeglądzie  pododdziałów  Dowódca   zaprosił   przybyłych  gości  na  trybunę. Przy  dźwiękach  Hymnu  Państwowego  na  maszt  wciągnięta  została  Flaga  Państwowa. Dowódca pułku powitał  uczestników  uroczystości.  Następnie  odczytane  zostały rozkazy o wyróżnieniu żołnierzy i pracowników resortu  obrony  pułku  medalami,  odznakami  pamiątkowymi,  dyplomami  oraz  nagrodami  rzeczowymi.  Szczególnie  uroczysty  charakter  miało  wyróżnienie  drużyny  dowodzonej  przez  kpr.  Damiana  Bąka,  która  zdobyła  I  miejsce  w  zawodach  użyteczno - bojowych  pododdziałów  Wojsk  Inżynieryjnych  RSZ.  W  zawodach  tych  brały  też   udział  drużyny  z  USA  i  Republiki  Czeskiej.  Dowódca  drużyny  przekazał  Dowódcy  pułku  puchar  Szefa   Wydziału  Wojsk  Inżynieryjnych  DG  RSZ. Wyróżnienia  wręczał  płk  Artur  Talik  reprezentujący  Szefa  Zarządu    Inżynierii  Wojskowej DG  RSZ  płk  Marka  Wawrzyniaka  w  asyście  Dowódcy  pułku.  Następnie  płk  Bogdan  Prokop  wygłosił  okolicznościowe  przemówienie. Okolicznościowe  wystąpienie  wygłosił  również  Prezydent  Inowrocławia Pan Ryszard  Brejza.  Uczestnicy  uroczystości  złożyli  Dowódcy  pułku  życzenia  wręczając  okolicznościowe  pisma,  pamiątki  i  wiązanki  kwiatów.  Uroczystość  zakończyła defilada  pododdziałów  pułku.  Dowódca  pułku  zaprosił  uczestników  na  pokaz  sprzętu  Wojsk  Inżynieryjnych   oraz  żołnierski  poczęstunek.
W uroczystości  uczestniczyła  delegacja  SSP  we  Włocławku  w  składzie: płk  dr  Ryszard  Chodynicki,  ppłk  Ryszard  Chornicki,  por.  Andrzej  Dukat,  mjr  Jan  Olszewski  oraz  mł.  chor.  Marek  Kożuchowski.  Płk  Ryszard  Chodynicki  i  ppłk  Ryszard  Chornicki  wręczyli  Dowódcy  pułku   Medal  Pamiątkowy  SSP  we  Włocławku.  Po  pokazie  sprzętu  i  spożyciu   saperskiego  posiłku  na  kawę  i  ciasto  Delegację   zaprosił  st.  chor.  szt.  Radosław  Balmowski, Dowódca  Patrolu  Saperskiego  Nr  14, który pełni jednocześnie funkcję Wiceprezesa  SSP  w  Inowrocławiu   -  Koło  Nr  11.  Po  spotkaniu  delegacja  udała  się  do  Starych Łysogórek i Gozdowic  na  uroczystości  z  okazji  74  rocznicy  forsowania  Odry  przez żołnierzy 1 Armii Wojska Polskiego.

ŚWIĘTO  WOJSK  INŻYNIERYJNYCH  -  DZIEÑ  SAPERA

16  kwietnia  1945  roku  żołnierze  1  i  2  Armii  Wojska  Polskiego  forsowaniem  Odry  i  Nysy  Łużyckiej  rozpoczęli  swój  udział  w  ostatniej  wielkiej  batalii   II  wojny  światowej   na  terenie  Europy  ,  która  przeszła  do  historii  jako  Operacja  Berlińska  .  Znaczący  udział  w  tym  wydarzeniu  mieli  saperzy  obu  Armii  urządzając  i  utrzymując  przeprawy  mostowe  i  promowe  na  obu  rzekach  .  Rok  później  Naczelny  Dowódca  Wojska  Polskiego  rozkazem  z  10  kwietnia   ustanowił  dzień  16  kwietnia  Świętem  Wojsk  Inżynieryjnych  -  Dniem  Sapera  .
Rcznicę tych  wydarzeń  członkowie  Koła  Nr  19  SSP  we  Włocławku  uczcili przy  Pomniku  Sapera  3  Warszawskiego  pułku  pontonowego .  O  godz.  12.00 16 kwietnia  2019  roku  ppłk  Ryszard  Chornicki  krótkim  wprowadzeniem rozpoczął uroczystość  .  Następnie  po  odtworzeniu  i  odśpiewaniu  Hymnu Państwowego  oraz odegraniu  Hejnału  Miasta  Włocławek  głos  zabrał  Prezes Zarządu  Koła  płk  dr Ryszard  Chodynicki  .  Przywitał  on  uczestników uroczystości, z  których  część przybyła  ze  swoimi  sztandarami organizacyjnymi.
Poczty  sztandarowe  ze  sztandarami  reprezentowały  :
-  Komedę  Miejską  Policji  we  Włocławku  ,
-  Straż  Miejską  we  Włocławku  ,     
-  Zarząd  Rejonowy  Związku  Żołnierzy  WP  we  Włocławku  ,
-  Związek  Inwalidów  Wojennych  RP  we  Włocławku  ,
-  Zespół  Szkół  Akademickich  im.  Obrońców  Wisły  z  1920  roku  z  Włocławka ,  
-  Koło  Nr  19  SSP  we  Włocławku  .
Ze względu  na  strajk  w  szkołach na  uroczystości  zabrakło  pocztów  ze  sztandarami  oraz  uczniów   szkół.
Wśród  przybyłych  na  uroczystość   byli  między  innymi  :
-  Poseł  na  Sejm  RP  Pan  Paweł  Szramka  ,
-  Asystentka  Posła  na  Sejm  RP  Łukasza  Zbonikowskiego   Pani  Maria  Bujalska  ,  
-  Asystent  Posła do Parlamentu Eurpejskiego Janusza  Zemke  Pan  Piotr  Kowal  ,
-  Członkini  Zarządu  Województwa  Kujawsko  -  Pomorskiego  Pani  Aneta  Jędrzejewska  oraz  Radny  Sejmiku  Pan  Stanisław  Pawlak  ,
-  Reprezentująca  Członka  Zarządu  Województwa  Kujawsko - Pomorskiego  Pana  Sławomira  Kopyścia   -  Radna  RM  Włocławek  Pani  Katarzyna  Zarębska  ,
-  Prezydent  Miasta  Włocławek   Pan  dr  Marek  Wojtkowski  oraz  Wiceprezydenci  Pani  Domicela  Kopaczewska  i  Pan  Krzysztof  Kukucki,
-  Wiceprzewodniczący  Rady  Miasta  Włocławek :  Pani  Joanna  Hofman  - Kupisz       oraz   Pan  Jarosław  Hupało  ,
-  Członkini  Zarządu  Powiatu  Włocławskiego  Pani  Agata  Wojtkowska  ,
-  Burmistrz  Miasta  Lubraniec  Pan  Stanisław  Budzyński  oraz  Przewodniczący  RM  Lubraniec  Pan  Piotr  Słowinowski  ,
-  Reprezentujący  Wójta  Gminy  Fabianki  Zbigniewa  Słomskiego  Pan  Waldemar  Marciniak   ,
-  Wiceprzewodnicząca  Rady  Miejskiej  SLD  we  Włocławku  Pani  Katarzyna    Balcer ,
-  Przewodnicząca  Struktur  ,,  Nowoczesnej  "  we  Włocławku   Pani  Agnieszka  Walczak  oraz  członek  Waldemar  Sucharski  ,
-  Przedstawiciele  służb  mundurowych  Włocławka  w  osobach  :  Zastępca  Wojskowego  Komendanta  Uzupełnień  we  Włocławku  Pan  ppłk  Stanisław  Dykowski  ,    reprezentujący  Komendanta   Miejskiego  Policji  Pan  podinsp.  Marcin  Walaszczyk  ,  Dowódca  Jednostki  Ratowniczo - Gaśniczej  Pan  bryg.  Dariusz  Krysiński  ,  Zastępca  Komendanta  Straży  Miejskiej  Pan  Henryk  Witczak  oraz  Nadleśniczy  Nadleśnictwa  Włocławek  Pan  Przemysław    Jagiełło .
-  Delegacja  Związku  Weteranów  i  Rezerwistów  WP  im.  gen.  Franciszka  Gągora  Zarząd  Wojewódzki  im.  Wojsk  Ochrony  Pogranicza  w  Szczecinie   w  składzie  :  Pan  kpt.  Jan  Jankowski  ,  Pan  mjr  Adam  Cybort  ,  Pan  kpt.  Żeglugi  Wielkiej  Jarosław  Hładki   oraz  st.  chor.  szt.  Krzysztof  Skowroński  ,
-  Delegacja  Koła  Nr  28  SSP  z  Łodzi   w  składzie   Pan  ppłk  Paweł  Metelski  i  Pan  ppłk  Andrzej  Tomecki  ,
-  Honorowy  Prezes  Zarządu  Rejonowego  Związku  Żołnierzy  WP  we  Włocławku  Pan  płk  Bolesław  Walendzik  ,
-  Wiceprezes  Zarządu  Wojewódzkiego  ZK  RP  i  BWP  w  Bydgoszczy  Pan  por.  Henryk  Baranowski  oraz  Członek  Zarządu  Pan  chor.  Sławomir  Baranowski  ,
-  Reprezentująca  Prezesa   ZIW  RP  we  Włocławku  por.  Krystynę  Majczyńską  Pani  Anna  Jędrusiak  ,
-  Prezes  Stowarzyszenia  Emerytów  i  Rencistów  Policyjnych   Pan  insp.  Józef  Piasecki  ,
-  Rektor  Kujawskiej  Szkoły  Wyższej  Pan  prof.  Stanisław  Kunikowski ,
-  Autor  książki   „  Spod  Lenino  do  Włocławka  "  Pan  dr  Władysław  Kubiak  ,
-  Prezydent  Miasta  Włocławek   w  latach  1982 - 1984  Pan  Władysław  Dolecki  ,
-  Senator  RP  w  latach  1981 - 2001  Pan  Jerzy  Kopaczewski  .
Słowa  powitania  skierowane  zostały  do  pozostałych  uczestników  uroczystości  reprezentujących  wszystkie  grupy  społeczne  i  zawodowe  miasta  Włocławek  oraz  Ziemi  Kujawskiej  .  Szczególne  słowa  powitania  skierowane  zostały  do  szerokiej  reprezentacji  środków  masowego  przekazu  .   
Okolicznościowe  wystąpienie  wygłosił  płk  Józef  Biernat  -  Dowódca  3  Wppont       w  latach  1976 -  l981 .  Prezentując  niektóre  działania  saperów  polskich  w  czasie     II  wojny  światowej  oraz  dokonania  czasu  pokoju  podkreślił  ,  że  historia  saperów  ściśle  związana  jest  z  ponad  tysiącletnią  historią  Oręża  Polskiego  .  Przypomniał   w  tym  fragmencie  swego  wystąpienia  mostowców  mistrza  Jarosława  którzy 30  czerwca  1410  roku  wybudowali  most  dla   Wojsk  Koronnych    króla  Władysława Jagiełły  maszerujących  na  Krzyżaków  oraz  saperów  gen.  Henryka   Dąbrowskiego , którzy  z  saperami  francuskimi  28  listopada  1812 r. wybudowali  mosty  w  miejscowości  Studzianki  na  Berezynie  ratując  w  ten  sposób  przed  pogromem  Wielką  Armię  Napoleona  .  Swoje   wystąpienie  zakończył  apelem   o  jednakowy  szacunek  dla   krwi  saperskiej  bez  względu  na  to  w  jakim  czasie  została  ona  przelana  ,  na  jakim  froncie  miało  to  miejsce   i  w  czasie  jakiej      bitwy  .
W  kolejnej  części  uroczystości  dokonano  wręczenia  odznaczeń  i  wyróżnień .     
Ppłk  Ryszard  Chornicki  odczytał  Uchwałę  Nr  4/2019  Związku  Weteranów i  Rezerwistów Wojska  Polskiego  im.  gen.  Franciszka  Gągora  Zarząd  Wojewódzki  im.  Wojsk  Ochrony   Pogranicza  w  Szczecinie  o  nadaniu  Kołu  nr  l9  SSP  we Włocławku Medalu   „  Pamięci  tym  co  forsowali  Odrę  i  Nysę  Łużycką  16 - 20.  04.  1945 r.”.  Aktu  dekoracji   sztandaru dokonał   Kwatermistrz  Zarządu  Wojewódzkiego ZW  i  R  WP  im.  Wojsk  Ochrony  Pogranicza  w  Szczecinie  kpt.  Jan  Jankowski     w towarzystwie  pozostałych  członków  delegacji  .  
Prowadzący  uroczystość  odczytał  decyzję  Zarządu  Koła   o  przyznaniu  Panu  Wojciechowi  Babisowi  Medalu  Pamiątkowego  Koła.  Medal  przyznany  został  za  wieloletnią  pomoc  przy  organizacji  uroczystości  przy  Pomniku  Sapera  3  Wppont.  Wyróżniony  nie  mógł  przybyć  na  uroczystość  ze  względów  służbowych  .  Medal  zostanie  wręczony  na  następnej  uroczystości  .  
Wzorem  lat  ubiegłych   w  Dniu   Sapera   wyróżniono  członków  Koła -   Jubilatów  Życia.  W  tym  roku  są  nimi  :  Koleżanka  Wanda  Muszalik ,  Koledzy  chor.  Stanisław  Adamczyk  oraz    st.  chor.  szt .  Marek  Gościniak  .  Okolicznościowe  dyplomy  oraz  kwiaty  wręczyli  Jubilatom  Prezydent  Miasta  Włocławek  Pan  dr  Marek  Wojtkowski  oraz  Członkini  Zarządu  Powiatu  Włocławskiego  Pani  Agata  Wojtkowska .
Końcowym  aktem  uroczystości  była  ceremonia  składania  pod  pomnikiem    wiązanek   kwiatów .  Przy  dźwiękach  tremolo  dokonały  tego    delegacje  uczestników  uroczystości  .  Ceremonia  zakończona  została  odegraniem  sygnału        „  Śpij  Kolego”,  
Uroczystość  zakończył  ppłk  Ryszard  Chornicki  dziękując  za  udział  w  niej oraz  złożone  pod  pomnikiem  wiązanki  kwiatów .  Podziękował  też  osobom  które  pomogły  w  przygotowaniu  i  przeprowadzeniu  uroczystości  .  Są  nimi  Prezydent  Włocławka   Pan  dr  Marek  Wojtkowski  .  Prezes  „Guala  Closures  DGS  Poland”   Pan  Krzysztof   Grządziel  oraz  Dyrektor  Zespołu  Szkół  Akademickich  Pan  Zbigniew  Suszyński  i  Dyrektor  Zespołu  Szkół  Samochodowych  Pan   Ryszard    Suwała  .  Złożył  także   okolicznościowe  życzenia  z  okazji  zbliżających  się  Świąt  Wielkanocnych  .  Zaprosił  wszystkich  na  kolejną  planową  uroczystość  przy  Pomniku  Sapera  3  Wppont  która  odbędzie  się  11  października  z  okazji 76  rocznicy  bitwy  pod  Lenino  .
Obchody  Dnia    Sapera  zakończono  wspólnym  obiadem  członków  Koła  oraz  zaproszony  gości   w  Restauracji  „ Ratuszowa  ”  .  W  miłej  atmosferze  prowadzono  rozmowy  koleżeńskie  których  głównym  tematem  były  wspomnienia z  lat  służby  wojskowej  .


DZIEŃ  PAMIĘCI  OFIAR  ZBRODNI  KATYŃKIEJ  

W  dniu  13  kwietnia  2019  roku  o  godz.  11.00  przy  Pomniku  Żołnierzy  Armii  Krajowej  odbyła  się  uroczystość  z  okazji  Dnia  Pamięci  Ofiar  Zbrodni  Katyńskiej .  Uroczystość  pod  patronatem  Prezydenta  Miasta  Włocławek  dr  Marka  Wojtkowskiego  zorganizował  i  przeprowadził  Zarząd  Rejonowy  Związku  Żołnierzy  Wojska  Polskiego  we  Włocławku  . Uroczystość  rozpoczęta  została  wykonaniem  Hymnu  Państwowego  i  Hejnału  Włocławka  przez  młodych  muzyków  Orkiestry  Dętej  z  Lipna.   Uczestników   uroczystości  powitał  Prezes  Zarządu  Rejonowego  st.  chor.  szt.  Andrzej  Ossowski, który  też  wygłosił  przemówienie  okolicznościowe  ,  po  czym   mjr  Stanisław  Sierocki  odczytał  „  Katyński  Apel  Pamięci  ” .   Następnie   uczestnicy  uroczystości  złożyli  pod  pomnikiem  wiązanki  kwiatów  .  Po  zakończeniu  uroczystości  Młodzieżowa  Orkiestra  Dęta  z  Lipna  wykonała  wiązankę  melodii  patriotycznych  i  wojskowych  .
W  uroczystości  udział  wzięli  członkowie  Stowarzyszenia  Saperów  Polskich  we  Włocławku  .  Towarzyszył  im  sztandar  ,  poczet  tworzyli  mjr  Tadeusz  Głowacki  ,  st.  chor.  szt.  Sławomir  Grzonek  oraz  kpt.  Stefan  Kaleta  .  Wiązankę  kwiatów  pod  pomnikiem  złożyli  mjr  Zdzisław Pierzchała  oraz  ppłk  Ryszard  Chornicki  .  Uroczystość  i  udział  w  niej  członków  SSP  fotograficznie  utrwalił  mjr  Jan  Olszewski  .

WALNE  ZEBRANIE  CZŁONKÓW  SSP  WE  WŁOCŁAWKU  


W  dniu  19.  03.  w  Sali  Konferencyjnej  Włocławskiego  Centrum  Organizacji  Pozarządowych  i  Wolontariatu  odbyło  się   pierwsze  w  tym  roku  Walne  Zebranie  Członków  Stowarzyszenia  Saperów  Polskich  we  Włocławku  .  Otwarcia  Zebrania  dokonał  Prezes   płk  dr  inż.  Ryszard  Chodynicki  .  Po  przyjęciu  porządku  obrad  przebiegiem  Zebrania  kierował  Sekretarz  ppłk  Ryszard  Chornicki  .  W  pierwszym  punkcie  obrad  na  członka  Stowarzyszenia  przyjęty  został  st.  chor.  Tadeusz  Koperski  .  W  kolejnym  punkcie  obrad  dokonano  podsumowania  roku  2018  oraz  przedstawiono  zamierzenia  na  rok  2019  ujęte  w  dokumentach  planistycznych  .  Dokonali  tego  :  Sekretarz  -  ppłk  Ryszard  Chornicki  ,  Prezes  -  płk  dr  inż. Ryszard  Chodynicki  oraz  Skarbnik  -  por.  Andrzej  Dukat.  Rok  2018  to  rok   kolejnych  ważnych  osiągnięć  Stowarzyszenia  .  Rok  2019  zapowiada  się  jako  jeden  ze  spokojniejszych  w  działalności   Stowarzyszenia  .  Szczególnym  elementem  zamknięcia  roku  2018  było  przedstawienie  przez  Przewodniczącego  Komisji  rewizyjnej  mjr  Tadeusza  Głowackiego  wyników  rocznej  kontroli  przeprowadzonej  przez  Komisję  .  O  pozytywnej  ocenie  pracy  Zarządu  świadczy  końcowy  wniosek  o  udzielenie  wszystkim  członkom  Zarządu  absolutorium  za  rok  2018.   W  tajnym   glosowaniu  uczestnicy  zebrania  udzielili  absolutorium  wszystkim  członkom  Zarządu  .  Ostatnim  punktem  Zebrania  było  omówienie  bieżących  spraw  SSP  we  Włocławku  .  Zasadnicze  sprawy  przedyskutowane  w  tym  punkcie  dotyczyły  między  innymi    :     
-  organizacji  uroczystości  związanych  z  50  rocznicą  nadania  SP  nr  8  we  Włocławku  imienia  3  Wppont  ( 08.  05.  2020  r.)  oraz  10  rocznicy  utworzenia  SSP  we  Włocławku  (  27.  01.  2021 r. )   ,
-  przygotowań  do  zaproponowanej  przez  Marszałka  Województwa  Kujawsko - Pomorskiego  wycieczki   pod    Lenino   z  udziałem  :  Urzędu  Marszałkowskiego ,  Rodziny  Szkół  3  Wppont  oraz  SSP  we  Włocławku .   Wycieczka  planowana  jest  na  miesiąc   wrzesień  br.  
Podziękowaniem  za  aktywny  udział  w  Zebraniu ,  zaproszeniem  na  uroczystość  16.  04.  płk  dr  inż.  Ryszard  Chodynicki  dokonał  jego  zamknięcia .            

100  ROCZNICA  URODZIN  PŁK  DR  JANA  CZYŻEWICZA                                           


Płk  dr  Jan  Czyżewicz  ,  artylerzysta  l  Dywizji   Piechoty  im.  Tadeusza  Kościuszki .
Uczestnik  bitwy  pod  Lenino  .  W  szeregach   l  Armii  Wojska  Polskiego    brał  udział  w  walkach  ;  nad  środkową  Wisłą  ( ranny )  ,  wyzwalał  Warszawę  , uczestniczył  w  walkach  o   przełamanie  Wału   Pomorskiego  ( kontuzjowany ) ,  forsował  Odrę  , zdobywał  Berlin  kończąc  swój  szlak  bojowy  nad  Łabą  .  Po  wojnie  jako  żołnierz  zawodowy  pełni  służbę  na  różnych  stanowiskach  służbowych  kończąc  ją  w  
1975  roku   jako  Szef  Powiatowego  Sztabu  Wojskowego  we  Włocławku  .   Pełniąc  służbę  wojskową  uzyskuje  tytuł  doktora  historii  na  Uniwersytecie  Mikołaja  Kopernika  w  Toruniu  .  Po  odejściu  do  rezerwy  działa  społecznie  pełniąc  wiele  ważnych  funkcji  między  innymi  Radnego  Rady  Miasta  Włocławek  .  Mimo  podeszłego  wieku  aktywnie  uczestniczy  w  uroczystościach   patriotycznych  i  wojskowych  .
W  dniu  
19  marca  br.  na  terenie  Urzędu  Miasta  Włocławek  odbyła   się    doniosła  uroczystość  z  okazji  przypadającej  na  ten  dzień  100.  rocznicy  urodzin  płk  dr  Jana  Czyżewicza,  najstarszego  żołnierza  Garnizonu  Włocławek  .  Organizatorem  uroczystości  było Stowarzyszenie  Saperów  Polskich  we  Włocławku   ,  któremu  pomocy  udzielił  Prezydent  Miasta  Włocławek   dr  Marek  Wojtkowski  .  O  godz.  8.50  pod  budynek  UM  Włocławek  podjechał  Jubilat  któremu  towarzyszy  syn  Tadeusz  Czyżewicz  .  Obaj  Panowie,  w  szpalerze  utworzonym  przez  uczniów  klas  mundurowych  Zespołu  Szkół  Akademickich  im  Obrońców  Wisły  1920  roku  we   Włocławku,   wkraczają  na  Salę  Obrad  Rady  Miasta  we  Włocławku  ,  gdzie  powitani  są  gorącymi  oklaskami przez uczestników   uroczystości  .  Słowem  wstępnym  uroczystość  rozpoczął  ppłk  Ryszard  Chornicki  .  Następnie  podał  komendy  do  wprowadzenia  sztandarów  Zarządu  Rejonowego  Związku  Żołnierzy  WP   we  Włocławku   oraz     SSP  we  Włocławku   .  Po  odegraniu  Hymnu  Państwowego i  Hejnału  Miasta  Włocławek  głos  zabiera  Prezes  SSP  we  Włocławku   płk  dr  inż.  Ryszard  Chodynicki .  Pierwszy  powitany  to    Jubilat  który  zaproszony  został   do  zajęcia  miejsca  na  honorowym  fotelu  .  Następnie  Prezes   powitał  wszystkich  przybyłych  na  uroczystość  .  Szczególnie  serdecznie  powitana  została  Rodzina  Jubilata  oraz  Jego  Przyjaciele  .
Następnie  okolicznościową  laudację  wygłosił doktor  historii ,  wykładowca  akademicki  Kujawskiej  Szkoły  Wyższej  we  Włocławku,  Władysław  Kubiak  .  Doktor  Władysław  Kubiak  jest  autorem  wielu  książek  ,  w  tym  książki  pt.   „  Spod  Lenino  do  Włocławka ”  gdzie  jednym  z  trzech  bohaterów  jest  płk  dr  Jan  Czyżewicz  .
Następnym  aktem  uroczystości  była    ceremonia  okolicznościowych  przemówień  i  składania  życzeń  oraz   wręczania   wiązanek  kwiatów  .  Równocześnie  Jubilat  uhonorowany  zostaje  medalami  ,  okolicznościowymi  adresami  oraz  upominkami  .
Jako  pierwszy  zabrał  głos  Prezydent  Miasta  Włocławek  dr  Marek  Wojtkowski  ,  a  następnie  Przewodniczący  Rady  Miasta  Włocławek  Stanisław  Wawrzonkoski  .  Obaj  Panowie  do  wiązanek  kwiatów  dołączyli   okolicznościowe  adresy  .                

Na  uroczystości  Marszałka  Województwa  Kujawsko -  Pomorskiego  Piotra  Całbeckiego  reprezentowali  Członkowie  Zarządu  Województwa  - Aneta  Jędrzejewska  i  Sławomir  Kopyść  oraz  Radny  Sejmiku  Województwa   Stanisław  Pawlak .  Wręczyli  oni  Jubilatowi  Medal  Marszałka  Województwa  Kujawsko - Pomorskiego  „  Unitas  Duras  Palatinatus  Cuiaviano - Pomeraniensis  ”  .
Kolejnymi  osobami  składającymi  życzenia  byli  :
-  Wojskowy  Komendant  Uzupełnień  we  Włocławku  ppłk  Grzegorz  Tucholski  ,  który  wręczył  Medal  Pamiątkowy  „  l00  lat  Terenowych  Organów  Administracji  Wojskowej  ”  ,
-  Przewodniczący    Klubu   Radnych   Sojuszu    Lewicy    Demokratycznej    w   RM  Włocławek  Piotr  Kowal  z  Radnymi  ,   
-  Przewodniczący   Rady   Miejskiej   Sojuszu   Lewicy   Demokratycznej  -  Zastępc
a Prezydenta  Miasta  Włocławek   Krzysztof  Kukucki   z  delegacją  ,
-  Wiceprezes   i   członek    Zarządu    Wojewódzkiego   Związku   Kombatantów  RP i  Byłych  Więźniów  Politycznych  w  Bydgoszczy  por.  Henryk  Baranowski  oraz chor.  Sławomir  Baranowski  ,
-  Prezes  Zarządu  Wojewódzkiego  Związku  Inwalidów  Wojennych  RP  Eugeniusz Andrzejewski    wraz   z   por.   Krystyną   Majczyńską   Prezesem   ZIW   RP   we  Włocławku  ,  
-  reprezentująca  Stowarzyszenie  Emerytów  i  Rencistów  Policyjnych  we Włocławku  aspirant  Barbara  Biernacka  ,
-  Dyrektor   Zespołu   Szkół   Akademickich   im.   Obrońców  Wisły  
1920  roku   we   Włocławku  mgr  Zbigniew  Suszyński  ,
-  Prezydent  Miasta  Włocławek  w  latach  
1981 - 1984  Władysław  Dolecki  ,
-  reprezentujący  Spółdzielnię  Mieszkaniową  „  Południe  ”  Józef  Krawczyk  ,
-  Prezes  Zarządu  Rejonowego  Związku  Żołnierzy  WP  we  Włocławku  st.  chor.  szt  Andrzej Ossowski  z delegacją. Prezes  wręczył Jubilatowi „Krzyż Komandorski ZŻ  WP ”
-  Rodzina  i  Przyjaciele  Jubilata  .
Ceremonię  składania  życzeń  i  uhonorowania  Jubilata  zakończyła  delegacja  SSP  we  Włocławku  .  Prezes    płk  dr  inż.  Ryszard  Chodynicki  wręczył  płk  dr  Janowi  Czyżewiczowi  grawerton - certyfikat  potwierdzający  przyznanie  Jubilatowi  tytułu  Honorowego  Członka  Koła   SSP  we  Włocławku  .
Głos  zabrał  płk  dr  Jan  Czyżewicz  .  W  swoim  wystąpieniu   przypomniał  niektóre  fragmenty  swego  życiorysu  .  Z  wielkim  wzruszeniem  podziękował  za  uroczystość  jej  uczestnikom  i  organizatorom .  Szczególne  słowa  podziękowania  skierował  do  Stowarzyszenia  Saperów  Polskich  .
O  głos  poprosił  syn  Jubilata  Tadeusz  Czyżewicz  .  W  swoim  imieniu  oraz  Rodziny  podziękował  obecnym  na  uroczystości .  Za  zorganizowanie  i  przeprowadzenie   uroczystości   słowa  podziękowania  skierował  do  płk  dr  inż.  Ryszarda  Chodynickiego  .  Kończąc  swoje  wystąpienie  zaprosił
wszystkich na  urodzinowy  toast  i  towarzyskie  spotkanie  .
Ppłk  Ryszard  Chornicki  wydał  komendy  do  wyprowadzenia  sztandarów .
Dalsza  część  uroczystości  odbyła  się  w  Sali  Konsumpcyjnej  .  Po  wzniesieniu  szampanem  toastu  odśpiewano  Jubilatowi    „Dwieście  lat” .  Na   salę  
wjechał okazały  jubileuszowy  tort .  
Dalsza  część  spotkania  to  towarzyskie  rozmowy  z  Jubilatem  ,  ale  również  rozmowy    między  uczestnikami  uroczystości.
                 

NARODOWY  DZIEŃ   PAMIĘCI ŻOŁNIERZY  WYKLĘTYCH


W dniu 1 marca 2019 roku o godz. 12:00 przy Pomniku Żołnierzy Armii Krajowej odbyły  się miejskie obchody Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”.
Organizatorem uroczystości był Prezydent Miasta Włocławek dr Marek Wojtkowski.
Uroczystość rozpoczęta została odegraniem Hymnu Państwowego oraz Hejnału Miasta  Włocławek. Następnie Zastępca Prezydenta Miasta Włocławek dr Barbara Moraczewska    odczytała pismo Prezydenta dr Marka Wojtkowskiego skierowane do uczestników  uroczystości.
Wystąpienie okolicznościowe wygłosił proboszcz Parafii pw. Najświętszego Zbawiciela  Ksiądz prałat Zbigniew Szygenda. On też poprowadził modlitwę za Żołnierzy Wyklętych  którą zakończył odśpiewaniem pieśni „Boże Coś Polskę”.
Uroczystość zakończona została złożeniem wieńców i wiązanek kwiatów przed pomnikiem.
W uroczystości wzięli udział członkowie Koła Nr 19 SSP we Włocławku. Towarzyszył im  sztandar Koła, którego poczet stanowili: mł. chor. Ryszard Kaczorowski, st. chor. szt.  Sławomir Grzonek oraz kpt. Stefan Kaleta. Wiązankę kwiatów pod pomnikiem złożył  Prezes Zarządu Koła płk dr inż. Ryszard Chodynicki w towarzystwie Dyrektora Zespołu  Szkół Akademickich Zbigniewa Suszyńskiego. Przebieg uroczystości udokumentował ppłk  Ryszard Chornicki.      

74  ROCZNICA  WKOPANIA  SŁUPA  GRANICZNEGO  W  CZELINIE  NAD  ODRĄ  
PRZEZ  SAPEROW  6  SZ  Batalionu  Pontonowo - Mostowego

W dniu 27 lutego 2019 roku o godz. 12:00 przy Pomniku Sapera 3 Warszawskiego pułku pontonowego  ppłk Ryszard Chornicki rozpoczął uroczystość z okazji 74-tej rocznicy  wkopania słupa granicznego w Czelinie nad  Odrą przez saperów 6 Samodzielnego   Zmotoryzowanego Batalionu Pontonowo - Mostowego. Po odtworzeniu i odśpiewaniu  Hymnu Państwowego trębacz Orkiestry Zespołu Szkół Samochodowych im. Tadeusza  Kościuszki we Włocławku wykonał Hejnał Miasta Włocławek. Następnie płk dr inż.  Ryszard Chodynicki powitał przybyłych na uroczystość.
W pierwszej kolejności powitane zostały poczty sztandarowe ze sztandarami:
- Komendy Miejskiej Policji we Włocławku,
- Straży Miejskiej we Włocławku,
- Zarządu Rejonowego Związku Żołnierzy WP we Włocławku,
- Związku Inwalidów Wojennych RP we Włocławku,
- Zespołu Szkół Akademickich im. Obrońców Wisły 1920 roku,
- Szkoły Podstawowej nr 8 im. 3 Warszawskiego pułku pontonowego we  Włocławku,
- Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Polskich Olimpijczyków we Włocławku,  
- Koła Nr 19 Stowarzyszenia Saperów Polskich we Włocławku.
Szczególnie serdeczne słowa powitania skierowane zostały do uczestnika bitwy pod Lenino  płk dr Jana Czyżewicza, który 19.03. br. obchodził będzie 100 rocznicę urodzin.
Kolejni powitani to między innymi:
- członkowie delegacji reprezentujący Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego  Piotra Całbeckiego w składzie: Członkowie Zarządu Województwa – Pani Aneta  Jędrzejewska i Pan Sławomir Kopyść oraz Radny Sejmiku Województwa Pan Stanisław  Pawlak,
- Zastępca Prezydenta Miasta Włocławka Pani Domicela Kopaczewska,
- Przewodniczący Rady Miasta Włocławek Pan Stanisław Wawrzonkoski,
- Asystent Europosła Janusza Zemke, Sekretarz Rady Miejskiej SLD Pan Piotr Kowal,
- gen. dyw. Andrzej Lelewski, były Szef Zarządu Planowania Operacyjnego,
- Wójt Gminy Fabianki Pan Zbigniew Słomski,  
- delegacja reprezentująca Starostę Powiatu Lipno Pana Krzysztofa Baranowskiego,
- Przewodnicząca struktur „ Nowoczesnej” we Włocławku Pani Agnieszka Walczak,
- Zastępca Prezesa ZNP we Włocławku Pan Stanisław Śliwiński,
- Dyrektor SP Nr 8 im. 3 Wppont we Włocławku Pan Jacek Kazanecki,
- Członek Koła nr 11 SSP w Inowrocławiu por. Grzegorz Przybylski.                                                                 
Dalsze słowa powitania skierowane zostały do:
- członków Związków i Stowarzyszeń kombatanckich oraz służb mundurowych,
- funkcjonariuszy służb mundurowych Miasta Włocławek,  
- ludzi kultury i nauki,
- Dyrektorów i uczniów szkół w tym tworzących Rodzinę Szkół im. 3 Wppont,
- Prezesów Spółek Miejskich oraz właścicieli przedsiębiorstw wspierających działania Kola.
- osoby w przeszłości zasłużone dla Włocławka,
- mieszkańców Włocławka,
- licznie przybyłe środki masowego przekazu.
Płk Ryszard Chodynicki zakończył swoje wystąpienie powitaniem organizatorów  uroczystości czyli członków Koła Nr 19 SSP we Włocławku.
Następnie okolicznościowe wystąpienie wygłosił płk dr Jan Pilarski. Przedstawił w nim  historyczny opis wydarzenia z dnia 27 lutego 1945 roku. Szczególnym oddźwiękiem odbiły  się wśród uczestników uroczystości słowa, w których nawiązał do bieżącej sytuacji w kraju.  Cytuję „A dziś, bez zaszczytu i z pełną determinacją wbito słupy graniczne i podzielono  nasz Kraj, budując mury między nami i zakłócając naszą wolność. Dokąd zmierzasz  kochana Ojczyzno, kto Cię skierował na tą niebezpieczną ścieżkę, kto śmiał Cię podzielić  -  jako żołnierz mam prawo zapytać dlaczego i w jakim celu. Bo przecież wolność jest tylko  wówczas gdy naród tworzy jedność. A tej jedności nie widać”.
W dalszej części uroczystości przed pomnik wystąpiła delegacja Sejmiku Województwa  Kujawsko - Pomorskiego. Członkini Zarządu Województwa Pani Aneta Jędrzejewska  odczytała Zarządzenie Marszałka Województwa Piotra Całbeckiego o przyznaniu dla SSP we Włocławku Medalu Marszałka Województwa Kujawsko -  Pomorskiego „Unitas Durat  Palatinatus Cuiaviano – Pomeraniensis” w uznaniu zasług na rzecz Województwa  Kujawsko - Pomorskiego i jego mieszkańców. Następnie wręczyła medal Prezesowi Zarządu Kola Nr  19 SSP. Towarzyszyli jej: Członek Zarządu Województwa Pan Sławomir Kopyść i Radny  Sejmiku Pan Stanisław Pawlak.
Kolejnym punktem uroczystości było złożenie wiązanek kwiatów przy pomniku.  Dokonały  tego delegacje uczestników uroczystości przy dźwiękach tremolo wykonywanego przez  werblistę Orkiestry ZSSamoch. we Włocławku. Kwiaty odbierali municypalni Straży  Miejskiej we Włocławku. Podczas całej uroczystości Wartę Honorową przy pomniku pełnili  uczniowie klas mundurowych Zespołu Szkół Akademickim im. Obrońców Wisły 1920 roku. Ceremonia składania kwiatów zakończona została wykonaniem sygnału „Śpij Kolego”,  przez trębacza. Kończąc uroczystość ppłk Ryszard Chornicki podziękował za uczestnictwo  w uroczystości i złożone wiązanki kwiatów. Zaprosił też na kolejną uroczystość przy  Pomniku Sapera 3 Wppont w dniu 16 kwietnia br. kiedy to będzie świętowana 74. rocznica  forsowania Odry i Nysy Łużyckiej przez żołnierzy l i 2 Armii WP oraz obchodzone Święto  Wojsk Inżynieryjnych - Dzień Sapera.
Spod Pomnika członkowie Koła ze swoim sztandarem udali się przed Tablicę Pamiątkową  odsłoniętą 15 czerwca 2018 roku gdzie zapalili znicze.
Obchody rocznicowe zakończone zostały koleżeńskim spotkaniem przy kawie i herbacie, w  restauracji „Ratuszowa”, w którym udział wzięła część członków Koła.    


WIZYTA  W  URZĘDZIE  MARSZAŁKOWSKIM WOJEWÓDZTWA  
KUJAWSKO - POMORSKIEGO


Dzień  18  lutego  2019  roku  przejdzie  do  historii  Koła  Nr  19  SSP  oraz  Rodziny  Szkół  3  Wppont.  W  dniu  tym  na  zaproszenie   Marszałka  Województwa  Kujawsko - Pomorskiego   Pana  Piotra  Całbeckiego,   do  Urzędu  Marszałkowskiego        w  Toruniu  przybyli  członkowie  Koła  nr  19  SSP  w  osobach  :  Prezes -  płk  dr  inż.  Ryszard  Chodynicki,  Sekretarz - ppłk  Ryszard  Chornicki,  Skarbnik - por.  Andrzej  Dukat,  Członek  Zarządu - płk Edmund Kopaczewski ,  Rzecznik  Dyscyplinarny  Koła  -  mjr  Jan  Olszewski, członek  Koła  -  mł. chor. Marek  Kożuchowski oraz  Dyrektorzy  Rodziny Szkół im. 3 Wppont:  SP im. st. sierż.  Mieczysława  Majchrzaka  w Kaliskach - Pani mgr Urszula Paczkowska,  SP im st. sierż. Feliksa Rybickiego w  Sarnowie - Pani  mgr Elżbieta  Jażdżewska  i  SP Nr  8  im.  3  Wppont  we  Włocławku - Pan mgr Jacek Kazanecki. Każdemu Dyrektorowi towarzyszyła 25 osobowa  delegacja, którą  tworzyli  nauczyciele i uczniowie z poszczególnych szkół.  Delegacje  szkół do Torunia przyjechały autokarami przydzielonymi przez Urząd  Marszałkowski. W czasie trwającej Sesji Sejmiku Wojewódzkiego zaproszeni zostali  powitani  przez  prowadzącego  obrady  Przewodniczącego Sejmiku Województwa Kujawsko- Pomorskiego Pana Ryszarda Bobera, a następnie po poczęstunku herbatą i słodyczami   zajęli miejsca w Sali Konferencyjnej gdzie wyświetlone  zostały  filmy  promocyjne o  Województwie  Kujawsko - Pomorskim i Toruniu. W czasie przerwy  w  obradach  sejmiku do  Sali  Konferencyjnej przybyli: Przewodniczący i Marszałek Sejmiku.  Wicemarszałkowie, Członkowie Zarządu ,  część Radnych oraz Dyrektorzy Biur i  Pełnomocnicy Zarządów Województwa Kujawsko-Pomorskiego.  Spotkanie  rozpoczął  Pełnomocnik Zarządu  Województwa Kujawsko - Pomorskiego ds.  Kombatantów  i  Osób Represjonowanych Pan Marcin Swaczyna. Następnie głos zabrał płk dr Ryszard  Chodynicki, który  podziękował za zaproszenie i  omawiając dokonania Szkół i Koła  przedstawił Dyrektorów oraz skład delegacji  Koła. W dalszej części spotkania ppłk  Ryszard Chornicki odczytywał kolejne decyzje Zarządu Koła o przyznaniu wyróżnień   a członkowie Koła wręczali je wyróżnionym osobom.
,,Medalem Pamiątkowym” wybitym z okazji wręczenia sztandaru zostali wyróżnieni:
-  Marszałek Województwa  Kujawsko -  Pomorskiego  -  Pan  Piotr  Całbecki.   
-  Członek Zarządu Województwa Kujawsko - Pomorskiego - Pan Sławomir Kopyść.
„Medalem Pamiątkowym Koła” wyróżnieni zostali:
- Przewodniczący Sejmiku Województwa Kujawsko - Pomorskiego -  Pan Ryszard  Bober,
- Wicemarszałek Województwa Kujawsko - Pomorskiego  -  Pan Dariusz Kurzawa,
- Wicemarszałek Województwa Kujawsko - Pomorskiego  -  Pan Zbigniew Ostrowski,   
- Członkini Zarządu Województwa Kujawsko - Pomorskiego  -  Pani Aneta Jędrzejewska,
- Sekretarz Województwa Kujawsko - Pomorskiego  -  Pan Marek Smoczyk,  
- Pełnomocnik Zarządu Województwa Kujawsko - Pomorskiego ds. Międzynarodowych,  Społecznych i Organizacyjnych  -   Pan Grzegorz Borek,                
- Pełnomocnik Zarządu Województwa Kujawsko - Pomorskiego ds. Kombatantów i Osób  represjonowanych  - Pan Marcin Swaczyna,     
- Kierownik Biura Obronności i Bezpieczeństwa Publicznego Urzędu Marszałkowskiego   Województwa  Kujawsko  -  Pomorskiego  -  Pan płk Eugeniusz Lala.
Wszystkim wyróżnionym osobo wręczono również książkę pt. „Spod Lenino do     Włocławka” której autorem jest dr Władysław Kubiak.   
Wyróżnieni książką zostali Radni Sejmiku Województwa Kujawsko – Pomorskiego: Pan  Wojciech Jaranowski, Pan Stanisław Pawlak oraz Pan Rafał Sobolewski.
Następnie głos zabrał Marszałek Województwa Pan Piotr Całbecki, który podziękował za  wyróżnienia, gratulował Szkołom i Kołu sukcesów odnoszonych na polu patriotycznego  wychowania poprzez kultywowanie tradycji Oręża Polskiego w tym Wojsk  Inżynieryjnych.  Jednoznacznie przeciwstawił się obecnym tendencjom dzielenia żołnierskiej krwi na lepszą  i gorszą w zależności od miejsca jej przelania. Ku naszemu zaskoczeniu złożył propozycję  wspólnego wyjazdu - przedstawicieli UM, Koła i Szkół w miesiącu wrześniu do miasta Mohylewa na Białorusi, w  pobliżu którego znajduje się Lenino, miejscowość gdzie 12- 13  października  1943 roku 1 Dywizja Piechoty im. Tadeusza Kościuszki stoczyła historyczną bitwę stanowiącą swoisty chrzest bojowy. Burzliwe oklaski były wyrazem aprobaty i  podziękowania. Spotkanie  zakończył płk Ryszard Chodynicki dziękując jeszcze raz za  zaproszenie oraz słowa uznania jakie skierowane zostały do Koła i Szkół. Zaprosił samorządowe władze województwa do Włocławka na uroczystość 74 rocznicy wkopania  słupa granicznego w Czelinie nad Odrą, która odbędzie się 27 lutego przy Pomniku  Sapera    3 Wppont. Przybyli przewodnicy zabrali uczniów na wycieczkę po Toruniu w tym do  Muzeum Piernika Toruńskiego.   

74.  ROCZNICA  WYZWOLENIA  WŁOCŁAWKA


W  dniu  20  stycznia  2019  roku  o  godz.  12.00   na  Placu  Wolności  przy  Pomniku    Żołnierza  Polskiego  rozpoczęły  się społeczne obchody  uroczystości  z  okazji  74.  rocznicy  wyzwolenia  Włocławka, spod okupacji hitlerowskiej, przez  żołnierzy  Armii  Czerwonej.  Organizatorem  uroczystości  była  Rada  Miejska   Sojuszu  Lewicy  Demokratycznej  we  Włocławku.  Po  odśpiewaniu  Hymnu  Państwowego  głos  zabrał   Przewodniczący  Rady  Miejskiej  SLD  -  Zastępca  Prezydenta  Miasta  Włocławek  -  Krzysztof  Kukucki. Następnie  członkowie delegacji uczestniczących w  uroczystości  złożyli  pod  pomnikiem  wiązanki  kwiatów.
W  uroczystości  uczestniczyli  członkowie  naszego  Koła na czele z  Prezesem  Zarządu  Koła płk dr Ryszardem  CHODYNICKIM. Delegacja przybyła ze  sztandarem  Koła wraz  z pocztem sztandarowym w składzie: mjr Tadeusz GŁOWACKI, st. chor. szt. Sławomir  GRZONEK oraz  kpt. Stefan KALETA.  
Na  zakończenie  uroczystości  członkowie  Koła  wykonali  pod  pomnikiem  wspólną   fotografię  z  Zastępcą   Prezydenta  Miasta   Włocławka  -  Krzysztofem  Kukuckim.

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego