SSP WŁOCŁAWEK NOWA STRONA

Idź do spisu treści

Menu główne

Deklaracja członkowska

O nas

Artykuł mgr Stanisława Kunikowskiego zamieszczony w wydawnictwie z cyklu "Zarys historii wojennej pułków polskich w kampanii wrzesniowej"
3 Włocławski Pułk Pontonowy im. generała Karola Sierakowskiego
(Oficyna Wydawnicza "Ajax", Pruszków 1994.

WŁOCŁAWEK - ZARYS DZIEJÓW MIASTA I JEGO ZWIĄZKI Z WOJSKIEM POLSKIM
Najwcześniejsze osadnictwo, związane z najstarszą, udokumentowaną źródłami pianymi częścią Włocławka, pochodzi z tzw. okresu lateńskiego (IV w. p.n.e.). W tym czasie na prawym brzegu rzeki Zgłowiączki, przy jej ujściu do Wisły, założyła osadę ludność kultury pomorskiej. Począwszy od IX w. n.e. na miejscu osady kultury pomorskiej funkcjonowała druga osada, której mieszkańcy trudnili się głównie hodowlą bydła, rybołóstwem i rolnictwem.
Włocławek jest jednym z najstarszych miast w Polsce. Nazwa miasta pojawia się  na widowni dziejów na przełomie X i XI w. Niemiecki kronikarz Thietmar, opisując wspłoczesny mu zjazd gnieźnieński w 1000 r., wśród jego uczestników wyminił min. biskupAa włocławskiego. Kronika Galla Anonima z początku XII w. wspomina o W
Włocławku jako grodzie książęcym, odgrywajacym znaczną rolę w dziejach obrony Polski. Z Włocławka i okolic Bolesław Chobry poprowadził na wojnę z Niemcami 800 rycerzy pancernych oraz 2000 trczowników.
Wiek XI i XII przynósł terytorialny rozrost biskupstwa włocławskiego, co w niemałym stopniu przyczyniło się do rozwoju samego grodu, zwanego wówczas Włodzisławiem, a następnie Włocławkiem. W 1261 r. książę Kazimierz udzielił biskupowi włocławskiemu prawa do lokacji na prawie niemieckim. Wówczas to napłynęła fala osadników niemieckich, przeważnie kupców i rzemieślników.
W wyniku osadzenia przez Konrada Mazowickiego na ziemi chełmińskiej Krzyżaków, a następnie zaboru przerz nich ziemi dobrzyńskiej, przeciwległy brzeg Wisły opanowany został przez zakon. W tym nowym układzie politycznym Włocławek stał się bastoinem obronnym polskości na tych ziemiach. Najazdy krzyżackie w latach 1329 i 1332 spowodowały ogromne spustoszenia. Wyzwoleniu miasta w 1339 r. towarzyszyła druga lokacja - tym razem na prawie chełmińskim.
W 1397 r. Włocławek był miejscem układów prowadzonych przez królową Jadwigę z mistrzem krzyżackim. Zwycięstwo pod Grunwaldem w 1410 r. przypieczętowało uwolnienie się Włocławka spod jarzma krzyżackiego. Miasto gościło przed i po bitwie pod Grunwaldem króla Władysława Jagiełłę. W czasie drugiego pobytu we Włocławku prowadził on układy polityczne z wielkim księciem litewskim Witoldem.
Po II pokoju toruńskim z krzyżakami w 1466 r. Włocławek przeżywał swój "złoty wiek" - dzięki znacznemu ożywieniu szlaku Wisły jako drogi handlowej. w tym czasie miasto stało się siedzibą królewskiej komory celnej, otwartej w 1520 r. Wraz z rozwojem miasta wzrastało jego polityczna znaczenie. W 1576 r., w obecności króla Stefana Batorego, odbył się we Włocławku zjazd senatorów, a w 1593 r. przebywał tu Zygmunt III Waza.
W 1620 r. wielki pożar strawił znaczną część miasta. W 1652 r. komorę celną przeniesiono do Nieszawy. W drugiej połowie XVII w. i w początkach XVIII w. w rezultacie wielokrotnych najazdów szwedzkich miasto uległo niemal doszczętnemu zniszczeniu.
Z głębokiego upadku Włocławek zaczął się dźwigać dopiero w końcu XVIII w. dzięki działalności Komisji Dobrego Porządku, powołanej w 1787 r. przez biskupa włocławskiego. Pierwsza połowa XIX w. przyniosła znaczne ożywienie szlaku handlowego Wisły, głównie dzięki olbrzymieniu eksportowi zboża na zachód Europy.
Wiek XIX zapisał się w dziejach miasta i okolic jako okres zrywu narodowego przeciwko zaborcom . Szczególnie głośnym echem odbiło się Powstanie Styczniowe. To właśnie we Włocławku zbiegały się nici organizacyjne ruchu powstańczego całych Kujaw. Tu także znajdował się sztab sił rosyjskich, walczących z powstańcami na przestrzeni od Wisły aż po Kalisz. We Włocławku odbyło się wiele krwawych egzekucji na uczestnikach powstania - min. rozstrzelano płk Stanisława Bechiego, garibaldczyka przybyłego z Włoch.
Rozwój Włocławka w XIX w. warnkowany był przede wszystkim eozwojem przemysłu fabrycznego. Powstały wówczas min. fabryki papieru, celulozy, fajansu, maszyn rolniczych, wyrobów drucianych, farb i lakierów.
Wraz z wybuchem I wojny światowej i opuszczeniem miasta przez oddziały carskie, bezzwłocznie ujawnił swoją działalność zakonspirowany od 1913 r. Związek Strzelecki. Już 1 sierpnia 1914 r. Związek wydał odezwę wzywającą rezerwistów, aby nie zgłaszali się do armii rosyjskiej. Niszczono połączenia telefoniczne z Płockiem, gdzie ulokowało się dowództwo wojsk rosyjskich, ewakuowane z Włocławka. W slad za przybyciem do Włocławka legionistów Piłsudskiego zaczęto werbować ochotników do Legionów. Ogółem z Włocławka i okolicy wyruszyło około 120 osób.
Po zajęciu Włocławka przez Niemców w 1914 r. zaczęto organizować masowy opór. W 1916 r. mocno zakorzeniła sie we Włocławku Polska Organizacja Wojskowa (POW). 11 listopada 1918 r. POW rozbrajała na ulicach miasta Niemców. Werbowano ochotników do armii polskiej.
Wkrótce po odzyskaniu niepodległości Polska znalazła się w stanie wojny z potężną armią radziecką. W lipcu 1920 r. we Włocławku, Lipnie i Rypinie powstały Obywatelskie Komitety Obrony Państwa. We Włocławku sformowano batalion zapasowy 14 pułku piechoty. Liczył on 17 oficerów i 944 żołnierzy. większość stanowili ochotnicy i swieżo wcieleni rekruci, którym broń wydano dopiero 12 sierpnia. W nocy z 14 na 15 sierpnia oddziały radzieckie zaatakowały pozycje polskie w okolicach miasta. Od 15 sierpnia trwały ciężkie i krwawe walk obronne przyczółka w Szpetalu Górnym oraz mostu na Wiśle. Zorganizowano - przy czynnym udziale społeczeństwa Włocławka - obronę na lewym brzegu Wisły, wzmocnioną dodatkowo nowym oddziałem batalionu zapasowego 14 pp w sile 110 żołnierzy.
Polska ofensywa rozpoczęta 15 sierpnia  1920 r. doprowadziła do całkowitej zmiany sytuacji na froncie. W obronie Włocławka poległo 40 żołnierzy. Komitet Grzebania Poległych pochował ich na wzgórzu szpetalskim.
1 maja 1921 r. przybył do Włocławka 14 pp witany przez delegację władz i społeczeństwa. Jako kwaterę pułk otrzymał stare porosyjskie koszary przy ulicy Żytniej 83, których stan przedstawiał wiele do życzenia. W krótkim czasie uporządkowano teren jednostki. Przeprowadzono bite drogi i chodniki. Jednostka w okresie międzywojennym okazywała pomoc mieszkańcom miasta w trudnych chwilach - ofiarowała węgiel i żywność bezrobotnym, organizowała opiekę nad najmłodszymi, wydająv w latach 1930 - 1932 po sto porcji żołnierskich dziennie. Żołnierze 14 pp pomagali bezrobotnym mieszkańcom Włocławka, opodatkowując się w wysokości 1% własnego wynagrodzenia, a w okresie nasilającej sie w mieście fali strajków organizowali doraźną zbiórkę pieniędzy dla najgorzej sytuowanych uczestników strajku. Żołnierze 14 pp współpracowali z d
ziałającym na terenie miasta klubami sportowymi - "Makabi" i "Cuiavią".
We wrześniu 1939 r. żołnierze 14 pp stanęli do walki z najeźdźcą hitlerowskim. Uczestniczyli w "bitwie granicznej", a następnie toczyli boje nad Bzurą, sławiąc imię żołnierza polskiego broniącego swej Ojczyzny.
W 1945 r., po zakończeniu działań wojennych, do naszego miasta skierowana została sławna bojowa jednostka inżynieryjna - 3 Brygada Pontonowo-Mostowa, która po przeformowaniu w pułk zajęła miejsce 14 pp - tak w koszarach przy ul. Żytniej, jak i w dziejach miasta i jego mieszkańców.

Rozdział   III CZŁONKOWIE,  ICH  PRAWA  I  OBOWIĄZKI

§ 11.
1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.
2. Osoba prawna może być jedynie wspierającym członkiem Stowarzyszenia.
 § 12. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na :
1. członków zwyczajnych ;
2. członków wspierających ;
3. członków honorowych.
§ 13.
1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych, cudzoziemiec mający stałe zameldowanie na terytorium Rzeczpospolitej oraz cudzoziemiec służący w polskich Siłach Zbrojnych identyfikujący się ze statutowymi celami Stowarzyszenia.
2. O przyjęciu danej osoby w poczet członków zwyczajnych decyduje Zarząd Koła w formie uchwały, na podstawie pisemnej deklaracji kandydata.
3. Od odmowy przyjęcia w poczet członków zwyczajnych Stowarzyszenia zainteresowanemu przysługuje prawo zaskarżenia tej uchwały do Walnego Zebrania Członków, w terminie 14 dni od jej doręczenia.
4. Żołnierze zawodowi pełniący czynną służbę wojskową mogą brać udział w działalności Stowarzyszenia na zasadach określonych w Ustawie o służbie wojskowej zawodowej żołnierzy zawodowych ( jednolity tekst – Dz. U. 97.10.55)
 § 14.
1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych, lub osoba prawna zainteresowana statutową działalnością Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jej rzecz pomoc finansową lub rzeczową. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.
2. Członek wspierający obowiązany jest do opłacenia składek członkowskich.
3. O przyjęciu członka wspierającego decyduje Zarząd na wniosek ubiegającej się o to osoby określonej w ust. 1.
§ 15.
1. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w rozwój idei Stowarzyszenia lub w inny szczególny sposób zasłużyła się dla Stowarzyszenia. Nadanie godności członka honorowego Stowarzyszenia następuje na podstawie uchwały Kongresu, na wniosek Zarządu Głównego.
2. Członkowie honorowi korzystają z uprawnień:
3. uczestniczą w obradach Kongresu Stowarzyszenia z głosem stanowiącym;
4. mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu Głównego Stowarzyszenia.
§ 16.
1. Członkowie zwyczajni, honorowi i wspierający należą organizacyjnie do właściwego terenowego Koła.
2. Za szczególne zasługi członkowie mogą być wyróżniani :
3. listem pochwalnym;
4. dyplomem;
5. ryngrafem Stowarzyszenia;
6. odznaką pamiątkową Stowarzyszenia;
7. wpisem do Księgi Honorowej Stowarzyszenia;
8. wystąpieniem z wnioskiem o nadanie odznaczenia lub orderu.
§ 17. Członek zwyczajny ma prawo :
1. wybierać i być wybranym do władz Stowarzyszenia ( czynne i bierne prawo wyborcze);
2. wypowiadania się we wszystkich sprawach omawianych na zebraniach i Kongresach Stowarzyszenia, dokonywania oceny działalności Stowarzyszenia, jego władz i członków;
3. zgłaszania opinii i wniosków organom Stowarzyszenia;
4. korzystania z urządzeń, świadczeń i pomocy Stowarzyszenia;
5. noszenia odznaki Stowarzyszenia;
6. zaskarżania uchwał lub orzeczeń władz Stowarzyszenia w sprawach członkowskich (właściwą władzą do rozpatrzenia odwołania jest władza nadrzędna);
7. współdecydowania o programie działania Stowarzyszenia, poprzez uczestniczenie w podejmowaniu stosownych uchwał i występowania z inicjatywą uchwałodawczą.
§ 18. Członek zwyczajny obowiązany jest do :
1. aktywnego uczestniczenia w pracach Stowarzyszenia oraz propagowania jego celów i programu,
2. przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
3. regularnego opłacania składek i innych świadczeń obowiązujących w Stowarzyszeniu,
4. dbania o prestiż Stowarzyszenia oraz honor i godność jego członka.
§ 19.
1. Członek wspierający, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego, posiada prawo określone w § 17.
2. Członek wspierający jest obowiązany do regularnego wywiązywania się z deklarowanych świadczeń oraz przestrzegania uchwał i regulaminów Stowarzyszenia.
§ 20.
1. Członkostwo ustaje na skutek :
2. dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie Zarządowi Koła;
3. śmierci członka
4. utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego, będącego osobą prawną;
5. na wniosek Zarządu w razie nie wywiązywania się z obowiązków członka Stowarzyszenia;
6. wykluczenia ze Stowarzyszenia na skutek prawomocnego orzeczenia Sądu Koleżeńskiego, w wypadku naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania uchwał i regulaminów, działania na szkodę Stowarzyszenia lub na skutek pozbawienia członka praw publicznych prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego;
7. pozbawienia godności członka honorowego, w wyniku uchwały władzy, która tę godność nadała.
8. W przypadku określonym w ust.1 pkt 3 Zarząd, a w przypadkach określonych w
ust. pkt 4 i 5, Sąd Koleżeński zobowiązany jest zawiadomić członka o skreśleniu lub wykluczeniu, wskazując jednocześni władzę uprawnioną do rozpatrzenia odwołania oraz termin złożenia odwołania.
Uchwały oraz orzeczenia w wyżej określonych sprawach mogą być zaskarżone w terminie trzydziestu dni, od daty ich doręczenia.
1. Ponowne przyjęcie do Stowarzyszenia osób, które utraciły członkostwo zwyczajne lub wspierające na podstawie ust. 1 pkt 3 następuje na podstawie uchwały Zarządu.

Druk delkaracji członkowskiej - pobierz

 

Deklaracja członkowska - wspierającego - pobierz

Piosenka - "Saperski zwiad"

Patron
3. Włocławskiego Pułku Pontonowego
gen. Karol Sierakowski

Budowa przeprawy pontonowej PP-64 na rzece Wiśle

Stawianie słupa granicznego na Odrze 27.02.1945 r.

Pontonierzy w akcji - blok brzegowy na wodzie

W akcji kompania mostowa - budowa drewnianego mostu niskowodnego na rz. Wiśle

Ewakuacja powodzian transporterem PTS - powódź w rejonie Płocka

 
 

Umacnianie wałów przeciwpowodziowych na Wiśle

NOWE KOŁO STOWARZYSZENIA SAPERÓW POLSKICH

Kiedy w 2002 roku 3 pułk dorgowo-mostowy przedyslokowany został z Włocławka do Chełmna wraz z nim Garnizon zmieniło funkcjonujące przy jednostce Koło Stowarzyszenia Saperów Polskich. Pod koniec 2010 roku wśród części członków Koła Nr 1 Związku Żołnierzy Wojska Polskiego zrodziła się myśl o odtworzeniu na terenie Włocławka struktur terenowych Stowarzyszenia Saperów Polskich. W miesiącu grudniu 2010 roku ppłk rez. Ryszard Chornicki po zebraniu niezbędnej ilości chętnych, którzy podpisali "Deklaracje członkowskie", zwrócił sie do Zarządu Głównego Stowarzyszenia Saperów Polskich w Warszawie o zezwolenie na powołanie Koła Stowarzyszenia. W styczniu 2011 roku Zarząd Główny Stowarzyszenia Saperów Polskich pozytywnie ustosunkował się do otrzymanego wniosku. W dniu 27 stycznia 2011 roku odbyło się zebranie powołujące Koło Stowarzyszenia Saperów Polskich we Włocławku. W zebraniu inaugurującym działalność udział wzięli:
płk rez. Ryszard Chodynicki
płk rez. Jan Pilarski
płk rez. Bolesław Walendzik
ppłk rez. Ryszard Chornicki
mjr rez. Tadeusz Głowacki
mjr rez. Jerzy Komorowski
mjr rez. Jan Olszewski
mjr rez. Stanisław Sierocki
chor.szt. rez. Andrzej Ossowski
chor. szt. Roman Nowak
st.sierż.szt. rez. Ryszard Kaczorowski
st.sierż.szt. rez. Czesław Kamiński
Nieobecny na zebraniu z przyczyn osobistych był st.chor.szt. rez. Sławomir Grzonek, który również wcześniej podpisał "Deklarację członkowską". Obecni na zebraniu jednogłośnie przyjęli uchwałę o utworzeniu we Włocławku Koła Stowarzyszenia Saperów Polskich. Kolejne zebranie członków Koła związane było z powołaniem Zarządu Koła oraz Komisji Rewizyjnej Koła. W wynkiu przeprowadzonych wyborów utworzono:
1. Zarząd Koła w składzie:
- Prezes - płk rez. Ryszard Chodynicki
- Sekretarz - ppłk rez. Ryszard Chornicki
- Skarbnik - mjr rez. Stanisław Sierocki
2. Komisję Rewizyjną Koła w składzie:
- Przewodniczący - mjr rez. Tadeusz Głowacki
- Sekretarz - płk rez. Jan Pilarski
Natychmiast sporządzono niezbędne dokumenty, które przesłane do Zarządu Głównego SSP stanowią podstawę do włączenia powstałego Koła we Włocławku w struktury organizacyjne Stowarzyszenia.
W lutym 2011 roku na adres Koła wpłynęła pozytywna decyzja Zarządu Głównego SSP zatwierdzająca powstanie kolejnej struktury terenowej Stowarzyszenia. Koło Nr 19, bo taki numer nadał Zarząd Główny SSP przystąpiło do działań określonych w Statucie Stowarzyszenia.

Pismo Stowarzyszenia Saperów Polskich SAPER Nr 1(37) 2011

POSIEDZENIE ZARZĄDU GŁÓWNEGO SSP

Zgodnie z przyjętym Programem Działania, w dniu 19.02.2011r. odbyło się w Brzegu wyjazdowe posiedzenie Zarządu Głównego SSP. Otwarcia posiedzenia dokonał prezes Stowarzyszenia płk Bogusław Bębenek, witając przybyłych członków zarządu i zaproszonych gości: prezesa Stowarzyszenia Saperów Cywilnych p. Lesława Majewskiego
z małżonką, dowódcę 1. BBSap. płk. Daniela Króla, prezesa
koła SSP ppłk. Eugeniusza Tomczaka Następnie sekretarz Zarządu Głównego, płk Ryszard Pindur, omówił „Programu działania ZG SSP na 2011 rok”. Następnie I Wiceprezes ZG SSP płk Tomasz Bogucki przedstawił zebranym „Raport o stanie Stowarzyszenia Saperów Polskich” oraz odczytał „Sprawozdanie z działalności ZG SSP w okresie 16.10.2008 – 31.12.2010 r”. Informację na temat stanu fi nansów Stowarzyszenia oraz propozycję budżetu ZG SSP na 2011 rok przedstawił skarbnik ZG mjr Leszek Sadura. Z satysfakcją stwierdził, iż wzrosła dyscyplina uiszczania składek członkowskich. Dokonał także szczegółowego wyliczenia przychodów i wydatków Zarządu Głównego. Po przerwie, analizę realizacji propozycji ustanowionej w 2008 roku, dotyczącej odpowiedzialności członków ZG SSP za pracę i funkcjonowanie kól SSP w poszczególnych regionach Polski przedstawił sekretarz ZG SSP. Natomiast redaktor naczelny kwartalnika SAPER, płk Wiesław L. Ząbek, poinformował uczestników obrad o możliwościach pozyskiwania środków fi nansowych przeznaczonych na wydawanie Kwartalnika SAPER. Przedstawił również propozycję powołania przez Zarząd Główny nowego składu „Zespołu Programowo-Wydawniczego Kwartalnika SAPER.

Podjęto następujące uchwały:


- uchwała nr 31 o przyjęciu do realizacji Planu działania ZG
w 2011 r.;


- uchwała nr 32 o zatwierdzeniu wydatków w 2010 r. i przyjęciu
preliminarza fi nansowego na 2011 r. Jednocześnie Zarząd Główny
w tej uchwale wyraził uznanie dla Skarbnika Stowarzyszenia;


- uchwała nr 33 w sprawie pracy Biura Zarządu Głównego;


- uchwała nr 34 w sprawie opłacania składek członkowskich;


- uchwała nr 35 w sprawie przyjęcia Koła nr 19 we WŁOCŁAWKU;

- uchwała nr 36 w sprawie przyjęcia Koła nr 17 w BIAŁYMSTOKU
;

- uchwała nr 37 w sprawie zmian w Zespole Programowo-Wydawniczym.


Owocne obrady podsumował prezes SSP płk Bogusław Bębenek,
podziękował uczestnikom za przybycie i aktywny udział w posiedzeniu.

Red.


 DOWÓDCY PUŁKU


W  okresie  stacjonowania  3  Włocławskiego  ( Warszawskiego )  pułku  pontonowego ( drogowo – mostowego ) we Włocławku,  czyli  w  latach  1945  -  2002  jego  dowódcami  byli :

1.  płk  Włodzimierz  PILIŃSKI  -  (  27. 09. 1945  -  20.  11.  1947 ) .
    Oficer  radziecki  pochodzenia  polskiego  .  Do  Wojska  Polskiego  skierowany w  1944  roku .  Dowódca  3  Zmotoryzowanej  Brygady  Pontonowo – Mostowej  .  Po  jej  przeformowaniu  w  3  pułk  pontonowo  -  mostowy  został  jego  pierwszym  dowódcą .  Później  Szef  Wojsk  Inżynieryjnych  Pomorskiego  Okręgu  Wojskowego  (  1947 – 1950 ) ,  a  następnie  Szef  Wojsk  Inżynieryjnych  Ministerstwa  Obrony  Narodowej ( 1954 – 1956 )  . W  1954  roku  mianowany  generałem  brygady .  Odznaczony  między  innymi  :  Krzyżem  Srebrnym  Orderu  Wojennego  Virtuti  Militari   w  1945  roku  ,  a  w  roku  1968  Krzyżem  Kawalerskim  Orderu  Wojennego  Virtuti  Militari .   W  1956  roku  powrócił  do  Związku  Radzieckiego . W  1984  roku  gościł  we  Włocławku  ,  jako  gość  honorowy  obchodów   40 – tej  rocznicy utworzenia  pułku .  Zmarł  09.  1991  roku  w  Kijowie .

2.  ppłk  Walentin  LIPIECKI  -  (  20.  11  1947  -  04.  1952  ) .      
    Oficer  radziecki  pochodzenia  polskiego . Do  Wojska  Polskiego  skierowan
y w  1944  roku .  Dowódca  35  Samodzielnego  Zmotoryzowanego  Batalionu  Pontonowo – Mostowego  ,  a  następnie  Zastępca  Dowódcy  3  Zmotoryzowanej  Brygady  Pontonowo – Mostowej  do  spraw  liniowych .  W  1947  roku  obejmuje  obowiązki  Dowódcy  pułku .  Po  przekazaniu  obowiązków  Dowódcy  pułku  skierowany  do  Akademii  Sztabu  Generalnego  WP .  W  1953  roku  powrócił  do  Związku  Radzieckiego .

3.  ppłk  Jerzy  NAUMCZUK  -  (  04.  1952  -  26.  10.  1953 ) .      
    Absolwent  z  1946  roku  szkoły  oficerskiej  w  Przemyślu.  Do  1952  roku  pełnił  kolejne  stanowiska  służbowe  w  Oficerskiej  Szkole  Wojsk  Inżynieryjnych . W  tym  roku  będąc  Dowódcą  batalionu  podchorążych  został  wyznaczony  na  stanowisko  Dowódcy  pułku .  W  czasie  jego  dowodzenia  Minister  Obrony  Narodowej  w  1952  i  1953  przyznał  pułkowi  tytuł  ,, Najlepszego  pułku  pontonowego  w  WP ” .  Po  przekazaniu  obowiązków  Dowódcy  pułku  odkomenderowany  do  Armii  Radzieckiej .  W  1977  roku  był  gościem  pułku .

4.  płk  Romuald  PIETKIEWICZ  -  (  26.  10.  1953  -  18.  03.  1961  ) .
    Ukończył  Oficerską  Szkołę  Saperów  WP  w  Przemyślu .  Mianowany  na  stopień  podporucznika  w  czasie  promocji  w  dniu  29.  04.  1945  roku .  Do  pułku  skierowany  został  w  1949  roku  na  stanowisko  Zastępcy  Dowódcy  pułku  do  spraw  liniowych .  W  latach  1951 –1953  zajmuje  stanowisko  Szefa  Sztabu  pułku. W  1956  roku  po  kontroli  przeprowadzonej  przez  Inspekcję  Ministerstwa  Obrony  Narodowej  pułk  zdobywa  na  stałe  (  po  raz  trzeci  )  ,,  Puchar  Ministra  Obrony  Narodowej ” .  Po  zakończeniu  służby    w  pułku  dalszą  służbę  wojskową  pełnił  w  instytucjach  centralnych  Ministerstwa  Obrony  Narodowej .

5.  ppłk  Stefan  DYKIERT   -  (  18.  03.  1961  -  16.  08.  1962  ) .   
    Absolwent  Oficerskiej  Szkoły  Saperów  WP  w  Przemyślu  z  promocji  z  dnia  29.  04.  1945  roku .  Po  przekazaniu  obowiązków  Dowódcy  Szkoły  Podoficerskiej  w  Szczecinie  - Podjuchy  objął  stanowisko  dowódcy  pułku .  Z  pułku  skierowany  został  do  Akademii  Sztabu  Generalnego  WP  ,  po  skończeniu  której  skierowany  został  do  Oficerskiej  Szkoły  Inżynieryjnej  we  Wrocławiu .  Pełni  tu  służbę  wojskową  na  różnych  stanowiskach  do  1979  roku  ,  odchodząc  do  rezerwy  ze  względów  zdrowotnych .

6.  płk  Tadeusz  BEŁZA  -  (  16.  08.  1962  -  30.  09.  1965  ) .
    Ukończył  Oficerską  Szkołę  Piechoty  Nr  1  WP  (  Szkolną  Kompanię  Podchorążych  Saperów  ) .  Promowany  na  podporucznika  saperów  w  dniu 15.  03.  1945 roku  .  Uczestnik  akcji  rozminowania  kraju .  W  pułku  pełnił  stanowiska :  Dowódcy  Szkoły  Podoficerskiej  w  latach  1950 – 1951  ,  Dowódcy 1  batalionu  pontonowego  w  latach  1951 – 1953.  W  1953  roku  wyznaczony  na  stanowisko  Zastępcy  Dowódcy  pułku  do  spraw  liniowych .  W  1956  roku  przeniesiony  do  Szefostwa  Wojsk  Inżynieryjnych  Pomorskiego  Okręgu  Wojskowego .  Od  roku  1962  pełni  obowiązki  Dowódcy  pułku .  W  1965  roku  objął  stanowisko  Dowódcy  4  Łużyckiej  Brygady  Saperów  w  Gorzowie  Wielkopolskim  ,  które  pełnił  do  1980  roku  kiedy  to  przeszedł  w  stan  spoczynku .  Zmarł  w  2007  roku  w  Augustowie .  

W  okresie  30.  09.  1965  -  16.  04.  1966  do  czasu  wyznaczenia  etatowego  dowódcy  pełniącym  obowiązki  Dowódcy  pułku  byli  kolejno  ppłk  Jan  HARASIMIUK  ,  a  następnie  ppłk  Tadeusz  NAJDEK .    

7.  płk  dypl.  Piotr  ŁOZICKI  -  (  16. 04.  1966  -  13.  04.  1967  )  .   
    Promowany  w  dniu  15.  03.  1945  roku  na stopień podporucznika  saperów  po  ukończeniu  Oficerskiej  Szkoły  Piechoty  Nr  1  w  Krakowie  (  Szkolnej  Kompanii  Podchorążych  Saperów  ) .  Frontowy  żołnierz  4  Brygady  Saperów . Szczególnym  wydarzeniem  w  czasie  jego  dowodzenia  był  udział  pułku  w  wielkich  manewrach  pod  kryptonimem  ,,  JESIEŃ  -  1966  ”  ,  w  czasie  których  pułk  odniósł  ogromny  sukces  szkoleniowy .  W  1967  roku  objął  obowiązki  Dowódcy
9  pułku  pontonowego  w  Chełmnie .  Zwolniony  do  rezerwy  w  1969  roku  ze  względu  na  stan  zdrowia .     

8.  płk  inż.  Jan  KUŻMICZ  -  (  13.  04.  1967  -  17.  07.  1974  ) .
    W  1949  roku  po  ukończeniu  liceum  powołany  do  Wojska  Polskiego i  przydzielony  do  Szkolnej  Kompanii  Oficerów  Rezerwy   przy  4  Łużyckiej  Brygadzie  Saperów  w  Gorzowie  Wielkopolskim .  Awansowany  w  1951  roku  podporucznikiem  służbę  wojskową  kontynuował  w  19  batalionie  Saperów w  Unieściu .  Bierze  udział  w  akcji  rozminowania  Pomorza .  W  1960  roku  kończy  Wojskową  Akademię  Techniczną  i  obejmuje  obowiązki  Pomocnika  Dowódcy  93  batalionu  saperów  do  spraw  technicznych  w  Złocieńcu .  W  latach  1963  -  1967  dowodzi  19  batalionem  saperów  w  Unieściu .  W  okresie  dowodzenia  pułkiem  jednostka  bierze  udział  w  doświadczalnych  ćwiczeniach  na  Bałtyku  wspólnie  z  Marynarką  Wojenną .  W  roku  1972  żołnierze  pułku biorą  udział  w  Warszawie   w operacji  ,,  MOSTY  72 ”   polegającej  na  budowie  zastępczych  mostów  składanych  na  Trasie  Łazienkowskiej .  W  roku  1974  obejmuje  obowiązki  Dowódcy  5  Mazurskiej  Brygady  Saperów  w  Szczecinie  które  pełni  do  1976  roku .   W  latach  1976 – 1981  pełni  obowiązki  Szefa  Wojewódzkiego  Sztabu  Wojskowego  w  Koszalinie  .  Zmarł  20.  02.  1981  roku .

9.  płk  inż.  Zdzisław  JANISZEWSKI  -  (  15.  07.  1974  -  29.  09.  1976  ) .
    Ukończył  Oficerską  Szkołę  Wojsk  Inżynieryjnych  im  gen.   Jakuba  Jasińskiego  we  Wrocławiu  w  1955  roku .  Ukończył  Wojskową  Akademię  Techniczną .  Przed  objęciem  stanowiska  Dowódcy  pułku  pełnił  między  innymi  obowiązki   Dowódcy  19  batalionu  saperów  w  Unieściu  i  Starszego  Oficera  Szefostwa  Wojsk  Inżynieryjnych  Pomorskiego  Okręgu  Wojskowego w  Bydgoszczy .   W  okresie  jego  dowodzenia  pułk  uczestniczył  między  innymi w  ćwiczeniach  doświadczalnych  pod  kryptonimem  ,,  SAMOPRZEPRAWA  -  1974 ”  oraz  ćwiczeniach  wojskowych  pod  kryptonimem  ,,  RYBITWA  -  1975 ”  .  Po  zdaniu  obowiązków  Dowódcy  pułku  został   Szefem  Oddziału  Szkolenia  Szefostwa  Wojsk  Inżynieryjnych  Ministerstwa  Obrony  Narodowej . W  latach  1981  -  1989  był  Szefem  Wojewódzkiego  Inspektoratu  Obrony  Cywilnej  we  Włocławku .  W  1989  roku  zwolniony  z  zawodowej  służby  wojskowej .      

10.  płk  mgr  inż.  Józef  BIERNAT  -  (  29.  09.  1976  -  04.  06.  1981  ) .  
      Mianowany  na  stopień  podporucznika  w  korpusie  osobowym  saperów  podczas  VII  promocji  w  Oficerskiej  Szkole  Wojsk  Inżynieryjnych  im  gen,  Jakuba  Jasińskiego  we  Wrocławiu  w  dniu  03.  09.  1961  roku . Zawodową  służbę  wojskową  rozpoczął  w  2  pułku  kolejowym  w  Inowrocławiu  na  stanowisku  Dowódcy  plutonu  drogowego .  Absolwent  Wojskowej  Akademii  Technicznej w  Warszawie  z  1968  roku .  W  latach  1968  -  1972  zajmuje  stanowisko  Starszego  Pomocnika  Szefa  Sztabu  do  spraw  operacyjnych  w  9  pułku  pontonowym  w  Chełmnie . W  1972  roku  obejmuje  stanowisko  Szefa  Sztabu 47  batalionu  saperów  16  Dywizji  Pancernej  w  Tczewie .  Funkcję  tę  pełni  do  1973  roku  ,  kiedy  to  wyznaczony  zostaje  Dowódcą  58  batalionu  saperów 7  Dywizji  Desantowej  w  Lęborku .  W  1976  obejmuje  obowiązki  Dowódcy 3  Warszawskiego  pułku  pontonowego . W  okresie  gdy  dowodził  pułkiem  jednostka  wyróżniona  była  przez  Dowódcę  Pomorskiego  Okręgu  Wojskowego  oraz  dwukrotnie  przez  Ministra  Obrony  Narodowej  za  wysokie  wyniki  szkoleniowe .  Pułk  bierze  aktywny  udział  w  działalności  na  rzecz  społeczeństwa  oraz  w  zwalczaniu  klęsk  żywiołowych ,  np.:  w  1977  roku  budowa   i  utrzymanie  mostu  pontonowego  w  Płocku  ,   a  w  1979  roku  udział    w  zwalczaniu  skutków  zimy  w  rejonie  Koła  i  Konina .   Był  inicjatorem  budowy  ,,  Pomnika  Sapera  3  Warszawskiego  pułku  pontonowego ”  ,  którego  uroczyste  odsłonięcie  odbyło  się  05.  05.  1978  roku .  W  latach  1981  -  1990  pełni  obowiązki  Zastępcy  Dyrektora  Biura  Zarządu  Wojewódzkiego Ligi  Obrony  Kraju  ,  aby  w  1990  objąć  stanowisko  Dyrektora  .  Przeniesiony  do  rezerwy  w  1993  roku.
   
11.  płk  dypl.  Jerzy  BANATOWICZ  -  (   04.  06.  1981  -  15.  02.  1985  ) .  
      Ukończył  Wyższą  Szkołę  Oficerską   Wojsk  Inżynieryjnych  im  gen.  Jakuba  Jasińskiego  we  Wrocławiu  w  1969  roku  .  W  latach  1969 – 1975  roku  odbywał  służbę  wojskową  na  różnych  stanowiskach  służbowych  w  5  Mazurskiej  Brygadzie  Saperów  im  gen.  Ignacego  Prądzyńskiego  w  Szczecinie .  W  1978  roku  kończy  Akademię  Sztabu  Generalnego  .  Skierowany  do  12  pułku  pontonowego  Wojsk  Obrony  Wewnętrznej  w  Szczecinie  gdzie  pełnił  obowiązki  Starszego  Pomocnika  ,  a  następnie  Szefa  Sztabu  pułku .  W  1981  roku  obejmuje  stanowisko  Dowódcy  pułku .  W  czasie   dowodzenia  pułkiem    kierował  ćwiczeniami  doświadczalnymi  związanymi  z  budową  i  utrzymaniem  przepraw    w  tym  związanymi  z  przeprawą  artylerii  przy  wykorzystaniu  pływających  transporterów  z  przyczepami .  Do  historii  pułku   weszła  akcja  pod  kryptonimem  ,,  PŁOCK  1982 ”  w czasie  której  żołnierze  jednostki  urządzili i  utrzymywali  przeprawę  pontonową  długości  ponad  500  metrów  przez  Wisłę     w  czasie  remontu  stałego  mostu  drogowo -  kolejowego . W  latach  1985 – 1986  Zastępca  Szefa  Wojsk  Inżynieryjnych  Pomorskiego  Okręgu  Wojskowego  , a  następnie   w  latach  1986 – 1988   Dowódca  5  Mazurskiej  Brygady  Saperów  im.  gen  Ignacego  Prądzyńskiego  w  Szczecinie  .  W  1990  roku  kończy  Akademię  Sztabu  Generalnego  Sił  Zbrojnych  Związku  Radzieckiego .  Mianowany  Szefem  Wojsk  Inżynieryjnych  Śląskiego  Okręgu  Wojskowego  pełni  obowiązki  do 2001  roku  ,  kiedy  to   przeniesiony  zostaje  do  rezerwy .

12.  płk  dypl.  Stanisław  ŻUCHOWSKI  -  (  15.  02.  1985  -  18.  11.  1988 ) .
      Mianowany  podporucznikiem  w 1969  roku  po  ukończeniu  Wyższej  Szkoły  Oficerskiej  Wojsk  Inżynieryjnej  im  gen.  Jakuba  Jasińskiego  we  Wrocławiu .    Po   ukończeniu  Szkoły  Oficerskiej  zajmował  różne  stanowiska  w  jednostkach  Pomorskiego  Okręgu  Wojskowego .  W  1982  roku  kończy  Akademię  Sztabu  Generalnego  i  obejmuje  stanowisko  Dowódcy  47  batalionu  saperów  15  Dywizji  Pancernej  w  Tczewie   które  zajmuje  do  1985  roku .  W  tym  roku  obejmuje  stanowisko  Dowódcy  3  Warszawskiego  pułku  pontonowego .  Z  okazji  40 – tej  rocznicy  forsowania  Odry  i  Nysy  Łużyckiej  w  dniu  15.  04.  1985  roku  w  m.  Gozdowice  żołnierze  pułku  budują  most  pontonowy  długości  256  m. z  parku  pontonowego  PP – 64 .  W  1988  roku  obejmuje  stanowisko  Dowódcy 4  Łużyckiej  Brygady  Saperów  w  Gorzowie  Wielkopolskim  ,  które  pełni  do  1989  roku.   W  czerwcu  1989  roku  zostaje  Szefem  Wojsk  Inżynieryjnych  Pomorskiego  Okręgu  Wojskowego  w  Bydgoszczy .  Przeniesiony  do  rezer
y w  2002  roku .

13.  gen.  dyw.   Janusz  LALKA  -  (  18.  11.  1988  -  07.  08.  1992  ) .
      Ukończył  Wyższą  Szkołę  Oficerską  Wojsk  Inżynieryjnych  im  gen.  Jakuba  Jasińskiego  we  Wrocławiu  w  1976  roku .  Skierowany  do  5  Mazurskiej  Brygady  Saperów  pełni  kolejno  obowiązki  Dowódcy  plutonu  inżynieryjno – drogowego ,  Dowódcy  kompanii  saperów  oraz  Szefa  Sztabu  batalionu  saperów.  W  latach  1982  -  1985  jest  słuchaczem  Akademii  Sztabu  Generalnego   im.  Karola  Świerczewskiego  w  Rembertowie . Po  jej  ukończeniu  wraca  do  5  Mazurskiej  Brygady  Saperów  gdzie  obejmuje  stanowisko  Dowódcy  batalionu  inżynieryjno -  drogowego .  W 1986   roku  wyznaczony  na  stanowisko  Szefa  Sztabu  9  pułku  pontonowego  w  Chełmnie  ,  które  pełni  do  1988  roku .  W  czasie  gdy  dowodził  3  Warszawskim  pułkiem  pontonowym  jednostka  uczestniczyła  w  budowie i  utrzymaniu  przeprawy  pontonowej  w  Fordonie  w  1991  roku  przy  remontowanym  moście  drogowo – kolejowym ,  odbudowie  i  przekazaniu  w  1992  roku  społeczeństwu  Włocławka  ,,  Pomnika  Obrońców  Wisły  1920  roku ” , a  także  w  1991  roku   w  przygotowaniu  miejsca  Mszy  Świętej  odprawionej  przez  Jana  Pawła  II  na  lotnisku  w  Kruszynie  w  czasie  IV  Pielgrzymki  do  Polski .  W  okresie  dowodzenia  pułkiem  przez  ppłk  Janusza  Lalkę  był  on  wyróżniony  dwukrotnie  przez  Dowódcę  Pomorskiego  Okręgu  Wojskowego  i  raz  przez  Ministra  Obrony  Narodowej .   W  1992  roku  obejmuje  stanowisko Dowódcy  2  Mazowieckiej  Brygady  Saperów  w  Kazuniu  ,  które  pełni  do  1996  roku .  W  tym  czasie  kończy  Podyplomowe  Studia  Operacyjno  -  Strategiczne w  Rembertowie  .  W  latach  1996 -  2000  zajmuje  stanowisko  Szefa  Wojsk  Inżynieryjnych  Warszawskiego  Okręgu  Wojskowego  w  Warszawie .
W  2000  roku  wyznaczony  na  stanowisko  Zastępcy  Szefa  Wojsk  Inżynieryjnych  Wojsk  Lądowych .  W  2002  roku  zostaje  Szefem  Inżynierii  Wojskowej  w  Generalnym  Zarządzie  Wsparcia  P – 7  Sztabu  Generalnego  WP .  Generałem  brygady  mianowany  w  dniu  15.  08.  2003  roku  ,  a  generałem  dywizji  w  dniu  15.  08.  2010  roku .  Do  rezerwy  przeniesiony  w  2011  roku .     

14.  płk  dypl.  inż.  Stanisław  BIAŁEK  -  (  07.  08.  1992   -  14.  09  1995 ) .
      Wyższą  Szkołę  Oficerską Wojsk  Inżynieryjnych  we  Wrocławiu  jako  absolwent  IX  promocji  szkoły  o  statusie  wyższej  i  XXXIII  w  historii  promocji  kadr  oficerskich  Wojsk  Inżynieryjnych .   Skierowany  do  32  pułku  zmechanizowanego  8  Dywizji  Zmechanizowanej  w  Kołobrzegu  pełnił  służbę  na  stanowisku  Dowódcy  plutonu  saperów  ,  a  od  1979  roku  Dowódcy  kompanii  saperów.  W  latach  1982  -  1985  Szef  Saperów  32  pułku  zmechanizowanego .     W  latach  1985  -  1988   słuchacz   Wojskowej  Akademii  Inżynieryjnej  Związku  Radzieckiego .  Po  jej  skończeniu  wyznaczony  na  Dowódcę  7  batalionu  saperów  20  Dywizji  Pancernej  w  Stargardzie   Szczecińskim . W  1989  roku  7  batalion  saperów  zmienia  nazwę  na  2  batalion  saperów  i  wchodzi  w  podporządkowanie  12  Dywizji  Zmechanizowanej .  Dowodzi  nim  do  1992  roku  kiedy  to  skierowany  zostaje  do  Włocławka ,  gdzie  dowodzi  pułkiem  do  1995  roku  .  W  tym  okresie  powołane  zostaje  Duszpasterstwo  Wojskowe  -  15  grudnia  1992    roku  , a  Kościołem  Garnizonowym  zostaje  kościół   pod  wezwaniem  Najświętszego  Zbawiciela .  W  1994  roku  w  rocznicę  50 – lecia  pułku  nadana  mu  nazwę 3  Włocławskiego  pułku  pontonowego  oraz  patrona  gen,  Karola  Sierakowskiego .
16.  04.  1994  roku  pułk  otrzymał  nowy  sztandar .  W  latach  1995  -  1996  uczestniczy  w   Podyplomowych  Studiach  Operacyjno  -  Strategicznych w  Rembertowie  ,  po  skończeniu  których  obejmuje  stanowisko  Dowódcy 5  Mazurskiej  Brygady  Saperów  w  Szczecinie  -  Podjuchy .  W  2000  roku  Brygada  zostaje  przeformowana  w  5  pułk  saperów  ,  którym  dowodzi  do  2002  roku .  Po  przekazaniu  obowiązków  Dowódcy  pułku  w  latach  2002 – 2003  dowodzi  polskim  kontyngentem  w  ramach  INFOR  w  Bośni .  W  2003  roku  przeniesiony  do  rezerwy ,        

15.  płk  dypl.  inż.  Jacek  WITEK  -  (  14.  09.  1995  -  10. 03.  2002 ) .     
      Absolwent  Wyższej   Szkoły  Oficerskiej  Wojsk  Inżynieryjnych  we  Wrocławiu  w  1980  roku .  Przez  okres  7  lat  pełnił  kolejne  wyższe  stanowiska  służbowe        w   47  batalionie  saperów  16  Dywizji  Pancernej  w  Tczewie .  W  latach  1987  -  1990  słuchacz  Akademii  Sztabu    Generalnego  WP .  Po  jej  skończeniu  obejmuje  stanowisko  Dowódcy  17  batalionu  saperów  12  Dywizji  Zmechanizowanej  w  Szczecinie . Obowiązki  te  pełni  do  1995  roku  ,  kiedy  to  zostaje  Dowódcą 3  Włocławskiego  pułku  pontonowego  im  gen.  Karola  Sierakowskiego . Ważnymi  wydarzeniami  z  okresu  dowodzenia  pułkiem  przez  ppłk  Jacka  Witka  było  jego  przeformowanie  z  dniem  01.  03.  1996  roku  na  3  Włocławski  pułk  drogowo  -  mostowy im  gen.  Karola  Sierakowskiego .  We  wrześniu  1996  roku  pułk  jako  pierwsza  jednostka  Wojsk  Inżynieryjnych  na  dwa  i  pół  roku  przed  przystąpieniem  Polski  do  NATO  bierze  udział  w  dwutygodniowych  ćwiczeniach  pod  kryptonimem  ,,  UŁAŃSKI  ORZEŁ  96 ”  na  Poligonie  Drawskim  wspólnych  z  7  Brygadą  Pancerną  ,,  Szczury  Pustyni ”  z   Wielkiej  Brytanii  .  Jej  Dowódcą  był  David  Wyndham  Montgomery  wnuk  słynnego  feldmarszałka  brytyjskiego  Bernarda  Law  Montgomerego .  Jeszcze   w  trakcie  dowodzenia  pułkiem  wyznaczony  na  stanowisko  Dowódcy  Polskiego  Kontyngentu  Wojskowego  UNIFIL  w  Libanie  .  Obowiązki  te  pełni  w  czasie  XVI  Zmiany  (  2001  rok )  oraz  XVII  Zmiany  (  2002  rok ) .

16.  płk  dypl.  inż.  Andrzej  KASTELIK  -  (  10.  03.  2002  -  01.  09.  2002 ) .
      Ukończył  Wyższą  Oficerską  Szkołę  Wojsk  Inżynieryjnych  we  Wrocławiu w  1981  roku .   Zawodową  służbę  wojskową  rozpoczął  w  5  Mazurskiej  Brygadzie  Saperów  w  Szczecinie  Podjuchy  na  stanowisku  Dowódcy  plutonu  ,     a  następnie  kompanii  saperów .   Przeniesiony  do  8  Dywizji  Zmechanizowanej  odbywa  służbę  w  19  batalionie  saperów  w  Unieściu .  W  1992  roku  kończy  Akademię  Obrony  Narodowej  i  obejmuje  stanowisko  Dowódcy  2  batalionu  saperów   2  Dywizji  Zmechanizowanej  ,  a  następnie  12  Dywizji  Zmechanizowanej  w  Stargardzie  Szczecińskim . W  latach  1999  -  2002  Dowódca  9  pułku  pontonowego  w  Chełmnie  .  W  okresie  od  czerwca  do  września         2002  roku  realizuje  zadania  związane  z  przedyslokowaniem   pułku  do  Chełmna  do  obiektów  koszarowych  po  8  Ośrodku  Szkolenia  Specjalistów  Czołgowych .
Ważnym  wydarzeniem  z  tego  okresu  było  otwarcie  Sali  Tradycji  w  dniu 16.  04.  2003  roku . Dowodzi  3  Włocławskim  pułkiem  drogowo – mostowym  do  01.  10.  2006 roku . Przeniesiony  do  rezerwy  z  dniem  31.  02.  2007  roku .

NASI  DOWÓDCY .

W  okresie  stacjonowania  3  Włocławskiego  pułku  drogowo  -  mostowego  im  gen,  Karola  Sierakowskiego  ,  a  następnie  3  Włocławskiego  batalionu  drogowo -  mostowego  im  gen.  Karola  Sierakowskiego  w  Chełmnie   Dowódcami  w  latach  2002  -  …..  byli :

16.  płk  dypl.  inż.  Andrzej  KASTELIK  -  (  01.  09.  2002  -  01.  10.  2006 ) .

17.  płk dypl. mgr inż.  Władysław  ZDANOWSKI - (  01.  10.  2006  - 31.  01.  2011 ) .
     Absolwent  Wyższej  Szkoły  Oficerskiej  Wojsk  Inżynieryjnych  we  Wrocławiu  w  1980  roku .  Służbę  żołnierza  zawodowego  rozpoczyna  w  9  pułku  pontonowym  w  Chełmnie  na  stanowisku  Dowódcy  plutonu  ,   a  następnie  Dowódcy  kompanii  pontonowej .    W  1998  roku  kończy  Wyższy  Kurs  Doskonalenia  Dowódców  ,  w  1999  roku  Studia  Podyplomowe  w  Wojskowej  Akademii  Technicznej  w  Warszawie . Przeniesiony  do  Włocławka  pełni  kolejno  obowiązki  Szefa  Sztabu  ,  a  następnie  Dowódcy  batalionu  pontonowego . W  1997  roku  obejmuje  stanowisko  Szefa  Sztabu  pułku .  W  2000  roku  kończy
Kurs  Taktyczno  -  Operacyjny  w  Akademii  Obrony  Narodowej .  Kolejnym  pełnionym  stanowiskiem  służbowym  było  stanowisko  Zastępcy  Dowódcy  pułku  na  które  został  wyznaczony  w  2002  roku .  W  2006  roku  wyznaczony  do  czasowego  pełnienia  obowiązków  Dowódcy  pułku  ,  na  które  to  wyznaczony  został  w  2007  roku  .  Obowiązki  pełni  do  2011  roku  ,  kiedy  przeniesiony  zostaje  do  rezerwy .

W  okresie  od  31.  01.  2011  -  01.  07.  2011  czasowo  pełnił    obowiązki   dowódcy  pułku ,  a  następnie   po  przeformowaniu  batalionu,  ppłk  Bogdan  MIELNICZEK .    

18.  płk  mgr  inż.  Marek  WAWRZYNIAK  -  (  01.  07.  2011  -  19.  03.  2013 ) .   
      Wyższą  Szkołę  Oficerską  Wojsk  Inżynieryjnych  we  Wrocławiu  ukończył  w  1994  roku .  Pierwsze  stanowisko  to  Dowódca  plutonu  saperów  w  2  batalionie  saperów  12  Dywizji  Zmechanizowanej  w  Stargardzie  Szczecińskim .  W  latach  1995  - 2011  skierowany  do  3  Włocławskiego  pułku  pontonowego (  3  Włocławskiego  pułku  drogowo  -  mostowego )  we  Włocławku  ,  a  następnie  w  Chełmnie  ,  gdzie  kolejno  pełni  obowiązki  Dowódcy  plutonu  drogowego  ,  Dowódcy  kompanii  drogowej  ,  Szefa  Sztabu  batalionu  drogowo  -  mostowego  ,  Szefa  Sekcji  Operacyjnej  pułku  oraz  Dowódcy  batalionu  pontonowego .  Jednocześnie   podnosi  swoje  wykształcenie  kończąc  w  :  1997  roku  Wyższy  Kurs  Specjalistyczny  Dowódców  (  Szefów  Sztabów  )  Batalionów  ,  w  latach  1977  -  1999  Akademię  Techniczno  -  Rolniczą  w  Bydgoszczy  ,  w  2005  roku  Studia  Podyplomowe   w  Akademii  Obrony  Narodowej  na  kierunku  Integracja  Europejska  ,  a  w  2007  roku  na  Akademii  Obrony  Narodowej  Kurs  Specjalistyczny  Dowódców  Pułku  .  Uczestniczy  w Polskich  Kontyngentach  Wojskowych  :  lipiec  2005  -  styczeń  2006  roku  w  Iraku  na  stanowisku  starszego  oficera  w  sztabie  MND CE  oraz  od  kwietnia  do  grudnia  2009 roku      w  XXXI   Zmianie  UNFIL  w  Libanie   na  stanowisku  Zastępcy  Dowódcy  Kontyngentu .  W  2011  roku  mianowany  Dowódcą  3  Warszawskiego  batalionu  drogowo  -  mostowego  i  Dowódcę   Garnizonu  Chełmno . W  2013  roku  obejmuje  stanowisko  Zastępcy  Dowódcy  2  Inowrocławskiego   pułku  inżynieryjnego   im  gen.  Jakuba  Jasińskiego   ,  a  od  08.  04.  2013  roku  zostaje  wyznaczony  Dowódcą  pułku  ,  które  to  stanowisko  pełni  do  chwili  obecnej .

19.  ppłk  Kazimierz  WOŁOWIEC  -  (  19.  03.  2013  -                      ) .
      Absolwent  Wyższej  Szkoły  Oficerskiej  Wojsk  Inżynieryjnych  we  Wrocławiu  w  1986  roku .  Pełnił  kolejno  służbę  wojskową  w  9  pułku  pontonowo  -  technicznym  ,  9  Ośrodku    Przechowywania  Sprzętu  ,  9  pułku  pontonowym  ,     3  pułku  drogowo  -  mostowym  i  5  pułku  inżynieryjnym  w  Szczecinie  Podjuchy  kolejno  na  stanowiskach  :  Dowódcy  plutonu  i  kompanii ,  Kierownika  Obiektu  .  Starszego  Oficera   ,  Szefa  Sekcji  oraz  Dowódcy  batalionu .  W  2001  roku  kończy  Akademie  Techniczno  -  Rolniczą  w  Bydgoszczy  na  kierunku  Ochrona  Ludności  i  Zarządzenie  Kryzysowe .  Bierze  udział  w  Polskich  Kontyngentach  Wojskowych  :  od  maja  do  października  2005  roku  w  Afganistanie  na  stanowisku  Zastępcy  Dowódcy  Kontyngentu  ,  a  od  stycznia  do  lipca  2007  roku  w  Dowództwie  NATO  w  Kabulu  na  stanowisku  Szefa  Sekcji  Infrastruktury .    W   2013  roku  wyznaczony  na  stanowisko  Dowódcy  3  Włocławskiego  batalionu  drogowo  -  mostowego  im  gen.  Karola  Sierakowskiego  w  Chełmnie  i  stanowisko  to  pełni  do  chwili  obecnej .        

  

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego