Stowarzyszenie Saperów Polskich Koło Nr 19 we Włocławku

Idź do spisu treści

Menu główne

Archiwum 2014 r.

Archiwum

ROK 2014

SPOTKANIE  ŚWIĄTECZNO – NOWOROCZNE  STOWARZYSZENIA  SAPERÓW  POLSKICH  WE  WŁOCŁAWKU .


W  dniu  16  grudnia  odbyło  się ostatnie  w  tym  roku  Walne  Zebranie  członków  SSP  we  Włocławku.  Miało  ono  charakter  specjalny  z  okazji  zbliżających  się  Świąt  Bożego  Narodzenia  i  Nowego  2015  Roku.  Członków  Stowarzyszenia i  zaproszonych  gości  powitał  Prezes  płk  dr  Ryszard  Chodynicki.  Zarząd  Stowarzyszenia  zaprosił  na  spotkanie  świąteczno – noworoczne  osoby,  które  w  mijającym  roku  w  szczególny  sposób  wspierały  naszą  działalność, a  byli   nimi  byli  przedstawiciele  władz  miasta:  Przewodniczący  Rady  Miasta  -  Pan  Stanisław  Wawrzonkoski,  Prezydent  Miasta  Włocławek  -  Pan  Andrzej  Pałucki  wraz  z  Zastępcami  -  Panią  Wandą  Muszalik  i  Panem Jackiem  Wojciechowskim,  Wojskowy  Komendant  Uzupełnień  we  Włocławku –  Pan   ppłk  Radosław  Niecikowski  oraz  Prezes  Stowarzyszenia  Represjonowanych  Politycznie  Żołnierzy  Górników  we  Włocławku  -  Pan  Ryszard  Podgórski.
Kolejnym  punktem  spotkania  było  zatwierdzenie  decyzji  Zarządu  o  przyjęciu  nowych  członków  poprzez  wręczenie  im  legitymacji  członkowskich  i  odznak  Stowarzyszenia.  Nowi  członkowie  to  mjr  Piotr  Rakociński  -  były  żołnierz  3  Wppont,  obecnie  właściciel  firmy,  ppor.  Lech  Niesłuchowski  -  Dyrektor  Wydziału  w  Zarządzie  Lasów  Państwowych  w  Toruniu  oraz  chor.  Stanisław  Adamczyk  -  Wójt  Gminy  Kowal [nieobecny  na  spotkaniu  z  przyczyn  służbowych].  Wręczenia  atrybutów  przynależności  do  Stowarzyszenia  dokonali  Prezes  płk  dr  Ryszard  Chodynicki  oraz  jego  Zastępca  mjr  Zdzisław  Pierzchała.  Te  same  osoby  wręczyły  okolicznościowe  ,,Dyplomy  -  podziękowania”   byłym  samorządowcom i  włodarzom  miasta  Włocławek. Okolicznościowe  życzenia  złożyli  Prezes  SSP  we  Włocławku  płk  dr  Ryszard  Chodynicki,  Pan  Andrzej  Pałucki  oraz  Pan  Stanisław  Wawrzonkoski  po  czym  wszyscy  obecni  przystąpili  do  składania   indywidualnych  życzeń,  łamiąc  się  przy  tym  opłatkiem.  Po  tej  oficjalnej  części  spotkania,  dalsza  jego  część   to  spotkanie  towarzyskie.  Przy  suto  zastawionym  potrawami  wigilijnymi  stole  nie  było  końca  wspomnieniom  z  lat  służby,  przerywanymi  opowiadanymi  dowcipami  czy  występami  artystycznymi  kolegi  płk  Józefa  Biernata.  Spotkanie  zakończone  zostało  życzeniami,  aby  w  takim  samym  spotkaniu  w  2015  roku  wzięli  wszyscy  uczestnicy  dzisiejszego  spotkania  oraz  koledzy  i  przyjaciele  naszego  Stowarzyszenia, którzy  z  różnych  powodów  nie  mogli  w  nim   uczestniczyć.          

OBCHODY  ŚWIĘTA   NIEPODLEGŁOŚCI .


W  dniu  11  listopada  2014  roku  o  godz.  10.00  przy  ,, Pomniku  Żołnierza  Polskiego  ”  na  Placu  Wolności  odbyły  się  uroczystości  związane  z  96 – tą  rocznicą  wywalczenia  przez  Polskę  niepodległości .  Organizatorem  ich  był  Prezydent  Miasta  Włocławek  Andrzej  Pałucki  .  W  uroczystościach  udział  wzięli  członkowie   naszego  Stowarzyszenia  ,  już  kolejny  raz  ze  swoim  sztandarem  którego  poczet  stanowili  :  mjr  Tadeusz  Głowacki  ,  mł.  chor.  Ryszard  Kaczorowski  oraz  por.  Andrzej  Dukat .  Nasza  delegacja  w  składzie  :  płk  Ryszard  Chodynicki  ,  mjr  Zdzisław  Pierzchała  oraz  płk  Józef  Biernat  złożyła  wśród  innych  delegacji  wiązankę  kwiatów  przy  pomniku .  Następnie  uczestnicy  uroczystości  ,  w  tym  nasz  poczet  sztandarowy  ze  sztandarem  i  nasi  członkowie  wzięli  udział  w  Mszy  Świętej  za  Ojczyznę  odprawionej  w  Bazylice  Katedralnej  pod  wezwaniem  Najświętszej  Maryi  Panny  we  Włocławku .
Dla  uczczenia  Święta  Niepodległości  we  wczesnych  godzinach  porannych  na  maszty  przy  ,, Pomniku  Sapera   3  Wppont ”   zostały  wciągnięte  flagi  :  Narodowa  ,  Włocławka  oraz  Saperów .  


SPOTKANIE Z PREZYDENTEM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
BRONISŁAWEM KOMOROWSKIM

Na zaproszenie Sejmiku i Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w dniu 17 października 2014 roku do Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu przyjechał Pan Prezydent RP – Bronisław Komorowski, Z-ca Szefa Kancelarii Prezydenta RP – Minister Sławomir Rybicki oraz Doradca Prezydenta Pan Henryk Wujec.

Grupę oczekującą na przybycie gości tworzyli obecni i byli parlamentarzyści, wojewodowie, samorządowcy, przedstawiciele placówek kultury i oświaty, służb mundurowych, instytucji i organizacji, zakładów pracy, stowarzyszeń, weterani oraz reprezentanci różnych środowisk, które przez okres ostatnich 25 lat tworzyli i budowali wolną Polskę.
W uroczystościach brał także udział Prezes Stowarzyszenia Saperów Polskich we Włocławku płk dr inż. Ryszard Chodynicki.
Po powitaniu przez Marszałka Województwa Pana Piotra Całbeckiego, Prezydent Bronisław Komorowski dokonał odsłonięcia „Ławki Wolności” przed budynkiem Urzędu Marszałkowskiego.
W czasie spotkania z Panem Prezydentem w auli UM został wyświetlony film przedstawiający ludzi z województwa kujawsko-pomorskiego, którzy brali udział w przebudowie systemu społeczno-polityczno-gospodarczego w minionym 25-leciu, po czym wykład na temat „25 lat samorządności” wygłosił prof. dr hab. Roman Backer.
Nastąpił kulminacyjny punkt uroczystości – Marszałek Województwa Piotr Całbecki po przedstawieniu uzasadnienia wręczył Prezydentowi RP ustanowiony w 2009 roku medal „UNITAS DURAT PALATINATUS CUIAVIANO – POMERANIENSIS” („W jedności trwa województwo kujawsko-pomorskie”). Prezydent RP jest 721 osobą, której wręczono powyższy medal.
Zabierając głos, Prezydent Bronisław Komorowski, dziękując za wyróżnienie, - podkreślił szczególnie trudny okres społeczno-gospodarczy kraju, kiedy po uzyskaniu wolności nastąpił regres gospodarczy, było wiele niezadowolenia, pośpiesznie szukano lepszych rozwiązań, okres ten trwał długo w jego ocenie. Przemówienie Prezydenta było wyjątkowe, ponieważ przedstawiało płaszczyzny pojednania polskich środowisk wobec wyzwań przyszłości. Przede wszystkim roli i znaczenia Polski w Unii Europejskiej a także na tym tle zdecydowanego podniesienia poziomu życia Polaków, poprzez szeroki udział w zarządzaniu od lokalnego społeczeństwa poprzez województwa, regiony aż po instytucje i władze centralne.
W czasie tego spotkania, Prezes Stowarzyszenia Saperów Polskich we Włocławku płk Ryszard Chodynicki wręczył Prezydentowi RP medal pamiątkowy przedstawiający „Pomnik Sapera” we Włocławku oraz medal wybity z okazji wręczenia sztandaru dla Stowarzyszenia Saperów Polskich we Włocławku wraz z legitymacjami i datą upamiętniającą to spotkanie.
Prezes SSP przekazał również ministrowi Sławomirowi Rybickiemu, Zastępcy Szefa kancelarii Prezydenta RP list intencyjny informujący o rodowodzie i osiągnięciach SSP we Włocławku.
Kolejnymi uroczystościami z udziałem Prezydenta RP, w których uczestniczył płk Ryszard Chodynicki, było zasadzenie „dębu wolności” przy pomniku ks. Jerzego Popiełuszki z okazji 30-tej rocznicy jego męczeńskiej śmierci, a także przy odsłonięciu tablic w gmachu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej upamiętniających Prezydenta Ignacego Mościckiego (1926-1939), który tutaj nocował podczas wizyt w Toruniu w 1927 r. i 1930 r. oraz Prezydenta na uchodźstwie Władysława Raczkiewicza ( 1939 – 1947 ), który przebywał w Toruniu w czasie sprawowania funkcji Wojewody Pomorskiego w latach 1936 – 1939. Końcowym etapem wizyty Prezydenta RP był pobyt w Górsku gdzie wraz z rodzeństwem ks. Jerzego Popiełuszki – jego siostrą Teresą i braćmi Stanisławem i Józefem otworzył Centrum Edukacji Młodzieży, które stanowi pierwszy przystanek szlaku męczeństwa duchownego. Szlak ten kończył się będzie na tamie we Włocławku gdzie tworzone jest sanktuarium poświęcone błogosławionemu ks. Jerzemu Popiełuszczce.
Wizyta Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego w regionie przekazywana była opinii publicznej przez media lokalne i ogólnopolskie i szeroko komentowana w różnych środowiskach. Mieliśmy okazję przedstawić „cząstkę” znaczenia działalności wojsk inżynieryjnych w tym kultywowania tradycji Wojska Polskiego dla Zwierzchnika Sił Zbrojnych.


71 – SZA  ROCZNICA  BITWY  POD  LENINO


W  dniu  12.10.2014 r.  odbyła  się  uroczystość  związana  z  71 – szą  rocznicą  bitwy  pod  Lenino  stoczonej  przez  1  Dywizję  Piechoty  im.  T.  Kościuszki .  Wartę  honorową  przy  pomniku  wystawiła  Grupa  Rekonstrukcji  Historycznej  14  ppiech.  Po  wprowadzeniu  do  uroczystości  dokonanego  przez  ppłk  Ryszarda  Chornickiego  odegrany  został  Hymn  Państwowy  i  Hejnał  Włocławka  . Uczestników  uroczystości  powitał  Prezes  SSP płk  Ryszard  Chodynicki .
W  pierwszej  kolejności  powitane  zostały  poczty  sztandarowe  ze  sztandarami:  Straży  Miejskiej  we  Włocławku,  Zarządu Okręgowego Polskiego  Związku  Łowieckiego ,  Związku  Żołnierzy  WP,  Związku Represjonowanych  Politycznie Żołnierzy Górników, Gimnazjum  Nr  2  im.  ks.  Jerzego  Popiełuszki ,  Szkoły  Podstawowej  Nr  8  im.   3  Wppont.  oraz  Stowarzyszenia  Saperów  Polskich  we  Włocławku . Szczególnie  serdecznie  powitany  został  95 – letni  płk  dr  Jan  Czyżewicz  uczestnik  bitwy  pod  Lenino .  Wśród  zaproszonych  gości  byli  między innymi  : Radny  Sejmiku  Woj.  Kuj. – Pom.  Pan Stanisław  Pawlak , Prezydent  Włocławka  Pan Andrzej  Pałucki  z  Zastępcą  Panią Wandą  Muszalik ,  Przewodniczący  Rady  Miasta  Włocławek  Pan Stanisław  Wawrzonkoski  z  Wiceprzewodniczącymi  Rady Panem Tadeuszem  Raczyńskim, Panem Władysławem  Skrzypkiem  i  radnymi ,  Przewodniczący  Rady  Miejskiej  SLD  Pan Mieczysław  Waraksa  , Prorektor  WSHE  dr  Władysław  Kubiak ,  członek  ZG  ZŻ WP  -  st. chor.  szt.  Andrzej  Ossowski .  Służby  mundurowe  Włocławka  reprezentowane  były  przez  st.  bryg.  Roberta  Majewskiego  Komendanta  PSPoż.  oraz mjr  Stanisława  Dykowskiego  z-cę Komendanta  WKU  Włocławek.   Słowa  powitania  skierowane  zostały  do  Prezesów  bratnich  Związków  -  ppłk  Bogdana  Mielniczka  -  ZŻ WP ,  Pana Ryszarda  Podgórskiego  -  ZRPŻoł. Gór.  ,  Pana Henryka  Baranowskiego  -  ZK RP  i  BWP   oraz  Pana Teodora  Zyglewskiego  -  ZIW .  Słowa  powitania  skierowane  zostały  także do Dyrektorów  i  uczniów  włocławskich  szkół  ,  reprezentantów  organizacji  pozarządowych  ,  spółek  miejskich  i  prywatnych .  Niezmiernie  serdecznie  powitani  zostali  mieszkańcy  Włocławka  oraz  regionalne  środki  masowego  przekazu .
Głos  zabrał  płk  dr  Jan  Czyżewicz  ,  który  w  krótkich  słowach  zwrócił  uwagę  na  wkład  żołnierzy  1 Dywizji Piechoty im. Tadeusza Kościuszki pod  Lenino  w  odzyskanie  niepodległości  i  ich  poświęcenie  nie  mające  barwy  politycznej .
Okolicznościowe  wystąpienie  wygłosił  por.  Andrzej  Dukat  .  Głównym  motywem  tego  wystąpienia  była  troska  o  zachowanie  pamięci  o  uczestnikach  bitwy  pod  Lenino  i  żołnierzach  I  i  II  Armii  WP.  Przelaną  przez  nich  krew  i  oddanie  życia  nie  należy  nigdy  oceniać  przez  pryzmat  polityczny .
Kolejnym  punktem  uroczystości  było  złożenie  wiązanek  kwiatów  pod  pomnikiem . Dla  uczczenia  pamięci  o  uczestnikach  bitwy  oddano  salut  honorowy  przez  odpalenie  trzech  petard.
Uroczystość  zakończył  ppłk Ryszard  Chornicki  ,  który  złożył  życzenia  Dyrektorom  szkół  , pedagogom  i  pracownikom  oświaty  z  okazji  zbliżającego  się  Dnia  Edukacji  Narodowej – Dnia  Nauczyciela .  Podziękował  też  wszystkim  uczestnikom  za  przybycie  na  uroczystość  i  złożone  pod  pomnikiem  wiązanki  kwiatów .  Zaprosił  też  na  kolejną  uroczystość  przy  pomniku  w  dniu  27  lutego  2015  roku .


Nawiązanie współpracy z Grupą Rekonstrukcji Historycznej
14 Pułku Piechoty "Ziemi Kujawskiej" we Włocławku

W  dniu  08. 10. 2014  roku  doszło  do  spotkania  przedstawicieli  władz  Stowarzyszenia  Saperów  Polskich  we  Włocławku  i  Grupy  Rekonstrukcji  Historycznej  14  pułku  piechoty  Ziemi  Kujawskiej. SSP  reprezentowali płk  Ryszard  Chodynicki  i  ppłk  Ryszard  Chornicki,  zaś  GRH  14  ppiech  Piotr  Okruciński  i  Oliwier  Nowak.  Celem  spotkania  było  nawiązanie  stałej  współpracy  pomiędzy  obydwoma  organizacjami,  z  określeniem  form  i  zasad  jej  funkcjonowania.  Obie  strony  uznały,  że  połączenie  działań  przyniesie  wymierne  korzyści  zarówno  SSP  jak  i  GRH  14  ppiech.  Pierwsze  ustalenia  dotyczą  między  innymi:
-  udziału  GRH  14  ppiech,  we  wszystkich   uroczystościach  organizowanych  przez  SSP  we  Włocławku przy  ,, Pomniku  Sapera  3  Wppont. ” ;
-  wprowadzenie  w  planach  na  2015  rok  organizacji  w  dniu  27. 10.  przy ,,Pomniku  14  ppiech.” uroczystości z  okazji  Święta 14  ppiech . ;
-  pomocy  SSP  we  Włocławku  w  bieżącej  statutowej  działalności  GRH 14  ppiech   oraz  pozyskiwaniu  wyposażenia  dla  członków   grupy  nawiązującego  do  czasu  Kampanii  Wrześniowej  1939  roku .  
Podjęto  też  decyzję  o  wzajemnej prezentacji  stron  internetowych  poprzez  zainstalowanie  na  nich  linków  umożliwiających  bezpośredni dostęp do ich zawartości.
Na  kolejnym  spotkaniu  planuje  się  podpisanie  umowy  normującej  zasady  współpracy  obu  organizacji .


GRUPA  REKONSTRUKCJI  HISTORYCZNEJ  14  PUŁKU  PIECHOTY .


Grupę  tworzą  uczniowie  włocławskich  szkół .  Inicjatorami  jej  powstania  w  2012  roku  byli  Oliwier  Nowak  i  Piotr  Okruciński .  Tworząc  ją,  jako  zasadniczy  kierunek,  przyjęli  kultywowanie  pamięci  o  14  pułku  piechoty,  który  w  latach  1918 – 1938  stacjonował  we  Włocławku .  Wkrótce  w  skład  grupy  weszli  nowi  członkowie  [ Agnieszka  Skowrońska  ,  Andrzej  Ciechański  ,  Bartłomiej  Krzywicki  ,  Szymon  Witka – Jeżew  ] ,  co  pozwoliło  na  rozszerzenie  zakresu  jej  zainteresowań  historycznych .  Obecnie  oprócz  zasadniczego  kierunku  działania  jakim  jest  odtwarzanie  sylwetki  polskiego  żołnierza  z  września  1939  roku  jest  tworzenie  innych  żołnierskich  sylwetek  obejmujących  między  innymi  :  partyzantów  polskich ,  żołnierzy  radzieckich ,  czy  nawet  Polaków  walczących  w  Wojnie  Secesyjnej  Stanów Zjednoczonych Ameryki  i  Wojny  Domowej  w  Hiszpanii ,  także  sekcji  Przysposobienia  Wojskowego  Kobiet .
Pierwszy  raz  członkowie  grupy  zaprezentowali  się  publicznie  w  dniu  11. 11. 2012  roku  pełniąc  wartę  honorową  przy  ,,  Pomniku  Żołnierza  Polskiego ”  z  okazji  Narodowego Święta  Niepodległości .  Kolejnymi  uroczystościami  w  których  brali  członkowie  GRH  były  między :  obchody  rocznicy  wybuchu  Powstania  Styczniowego,  Dzień  Pamięci  Żołnierzy  Wyklętych ,  Dni  Włocławka , obchody  rocznicy  wybuchu  Powstania  Warszawskiego  i  wybuchu  II  wojny  światowej.  W  dniu  12.10.2013  roku  GRH  wystawiła  wartę  honorową  przy  ,, Pomniku  Sapera 3  Wppont ”   podczas  obchodów  70 – tej rocznicy  bitwy  pod  Lenino . Kolejny  swój  chrzest  grupa  przeszła  w  dniach  18 – 20. 07.  2014  rok  biorąc  udział           w  pierwszej  rekonstrukcji  historycznej .  Odbyła  się  ona  w  Kutnie  i  nosiła  nazwę  ,, Odyseja  Historyczna ”.   Kolejne  rekonstrukcje  z  udziałem  członków  grupy  to:  ,, D – Day ”  na  Helu ,  ,,  Skierniewicki  Wrzesień ”  w  Skierniewicach ,  
,,Bitwa  nad  Bzurą”  w  Łomiankach  oraz  ,, Obronić  Miasto ”  w  Skierniewicach .  
ADRES  E – MAIL :  www.facebook.com/GRH14pp
NA  STRONIE  INTERNETOWEJ  SSP  -  zainstalowano  link  umożliwiający  wejście  na  stronę  internetową  GRH  14 ppiech .


OBCHODY  75 – TEJ  ROCZNICY  NAPAŚCI  ZWIĄZKU  RADZIECKIEGO  
NA  POLSKĘ .


W  dniu  17  września  członkowie  naszego  Stowarzyszenia  uczestniczyli  w  obchodach  75 – tej  rocznicy  napaści  Związku  Radzieckiego  na  Polskę .  Uroczystość  której  gospodarzem  był  Prezydent  Miasta  Włocławka  Pan  Andrzej  Pałucki  odbyła  się  przy  Pomniku  Żołnierza  Polskiego  na  Placu  Wolności .  Nasi  członkowie  uczestniczyli  w  uroczystości  pod  sztandarem  ,  którego  poczet  stanowili  :  mjr  Tadeusz  Głowacki  ,  st.  chor.  szt.  Sławomir  Grzonek  oraz  kpt.  Tomasz  Skowroński .  Pod  pomnikiem  kwiaty  złożyła  delegacja  ,  którą  tworzyli :  mjr  Jan  Olszewski  ,  płk  Ryszard  Chodynicki  oraz  mjr  Zdzisław  Pierzchała .    


WALNE  ZEBRANIE  CZŁONKÓW  SSP


W  dniu  16  września  w  sali  konferencyjnej   Włocławskiego  Centrum  Organizacji  Pozarządowych  i  Informacji  Turystycznej  odbyło  się  pierwsze  od  zmiany  siedziby  Walne  Zebranie  członków  SSP  we  Włocławku . Po  powitaniu  uczestników  zebrania  przez  Prezesa  płk  Ryszarda  Chodynickiego  i  przyjęciu  porządku  obrad  przystąpiono  do  jego  realizacji .  Merytoryczna  część  zebrania  rozpoczęta  została  zaakceptowaniem  decyzji   Zarządu  o  przyjęciu  nowych  członków  i  wręczeniu  im  Legitymacji  Członkowskich  oraz  Odznak  Stowarzyszenia .  Otrzymali  je :
-  płk  Heronim  Marzęcki  -    żołnierz  zawodowy  3  ppont  .  a  później  dowódca     9  ppont  z  Chełmna  -  emeryt ;
-  szer.  Andrzej  Dąbrowski  -  syn  byłego  zastępcy  dowódcy  3  ppont .
Z  przyczyn  osobistych  nie  mogli  uczestniczyć  w  zebraniu  nowo  przyjęci  członkowie  :
-  chor.  Stanisław  Adamczyk  -  były  żołnierz  3  ppont ,  obecnie  Wójt  Gminy  Kowal ;
-  ppor.  Lech  Niesłuchowski  -  były   żołnierz  2  pinż.  w  Inowrocławiu  ,  obecnie  Dyrektor  w  Zarządzie  Lasów  Państwowych  w  Toruniu ;
-  mjr  Piotr  Rakociński  -  były  żołnierz  3  ppont  ,  obecnie  właściciel  firmy  stolarsko – meblowej .
Następnie   Prezes płk  Ryszard Chodynicki  i  jego  Zastępca  mjr  Zdzisław  Pierzchała  wyróżnili  pismem  pochwalnym  mł.  chor.  Marka  Kożuchowskiego  i  st.  chor.  szt.  Sławomira  Grzonka  za  osobisty  wkład i zaangażowanie w  organizację  spotkania  integracyjnego  rodzin  członków  SSP  i  PZŁ  w  dniu  29 sierpnia  na  Strzelnicy  Myśliwskiej .
Bardzo  ważną  ,  a  jak  później  się  okazało,  bardzo  ciekawą  była  prelekcja  wygłoszona  przez  mgr  Tomasza  Wąsika  z  Muzeum  Historii  Miasta  Włocławka  p.t.  ,,  Działania  wojenne  wokół  Włocławka  w  okresie  I  wojny  światowej  oraz  wydarzenia  z  listopada  1918  roku ” .  Po  zakończonej  prelekcji  płk  Ryszard  Chodynicki  wręczył  Tomaszowi  Wąsikowi  medal  pamiątkowy  wybity  z  okazji  wręczenia  sztandaru  .
Druga  część  zebrania  poświęcona  sprawom  Stowarzyszenia  poprzedzona  została  wręczeniem  wiązanki  kwiatów  Paniom  Sylwii  Wojciechowskiej  -  Dyrektor  WCOP  i  IT  oraz  Beacie  Nejman  pracownicy  Centrum  na  dobry  początek  współpracy  ze  SSP.
W  tej  części  zebrania  podjęto  uchwały  dotyczące  :
-  wystąpienia  do  Zarządu  Głównego  SSP  z  wnioskiem  o  ustanowienie  medalu    ,, Za  zasługi  dla  SSP  ”    z  okazji  15 – lecia  powstania  Stowarzyszenia ;
-  ufundowania  nowego  sztandaru  dla  Szkoły  Podstawowej  im.  st.  sierż.  Feliksa  Rybickiego  w  Sarnowie ;
-  ponownego  wniosku  do  Rady  Miasta  Włocławek  o  nadanie  rondu  ulic  K.  Wielkiego  ,  Leśnej  i  Zielnej  imienia  Saperów  Polskich .
Ppłk  Ryszard  Chornicki  omówił  główne  zadania  do  zrealizowania  do  końca  br.  w  tym  organizację  obchodów  71 – szej  rocznicy  bitwy  pod  Lenino  w  dniu  12  października  oraz  przedstawił  propozycje  Zarządu  dotyczące  organizacji  Zebrania  Świąteczno – Noworocznego  w  dniu  16  grudnia .     

75 – TA  ROCZNICA  WYBUCHU  II  WOJNY  ŚWIATOWEJ


W  dniu  1  września  na  terenie  Włocławka  odbyły  się  uroczystości  z  okazji 75 – tej  rocznicy  wybuchu  II  wojny  światowej  w  których  uczestniczyli  członkowie  naszego  Stowarzyszenia   wraz  z  pocztem  sztandarowym i  sztandarem .  
Uroczyste obchody rozpoczęte  zostały  przy  ,,  Pomniku  14  pułku  piechoty ” przy ul. Żytniej,  a  ich  organizatorem  był  Zarząd  Rejonowy  Związku  Żołnierzy  Wojska  Polskiego  we  Włocławku . Ppoczet  sztandarowy  SSP wystąpił  w  składzie  :  kpt.  Tomasz  Skowroński  ,  por.  Andrzej  Dukat  i  st.  chor.  szt.  Sławomir  Grzonek  .  Uczestników  uroczystości  powitał Prezes  Zarządu  Rejonowego  ZŻ WP  ppłk   Bogdan  Mielniczek , wśród  których  była  między  innymi  Zastępca Prezydenta  Miasta  Włocławek  Pani Wanda  Muszalik .  Okolicznościowe  wystąpienie  wygłosił  Prezes  Koła  Nr  1  ZŻ WP  st.  chor.  szt.  Andrzej  Ossowski  ,  po  czym    delegacje  reprezentujący  uczestników  uroczystości  złożyły  przy  pomniku  wiązanki  kwiatów .  Delegację SSP tworzyli:  płk  Józef  Biernat   i  ppłk  Ryszard  Chornicki   oraz  mjr  Mieczysław  Paczuski .
Kolejnym  etapem  obchodów  rocznicy  była  uroczystość  przy  ,, Pomniku  Żołnierza  Polskiego ”  na  Placu  Wolności  ,  której  organizatorem  był  Prezydent  Miasta  Włocławek  Pan Andrzej  Pałucki .  Również  i  w  tej  uroczystości  brał  udział  poczet  sztandarowy  ze  sztandarem  w  składzie  jak  wyżej .    Po  odegraniu  hymnu  państwowego   i  hejnału  Włocławka  okolicznościowe  wystąpienie  wygłosił  Prezydent Miasta Włocławek Pan Andrzej  Pałucki .  Następnie  delegacje ,  a  wśród  nich  delegacja  reprezentująca  nasze  Stowarzyszenie
,  w  składzie  płk  Józef  Biernat  ,  ppłk  Ryszard  Chornicki  oraz  mjr  Mieczysław  Paczuski,   złożyły  wieńce i wiązanki  kwiatów przy Pomniku Żołnierza Polskiego.  


ROZPOCZĘCIE  ROKU  SZKOLNEGO


Na  zaproszenie  Dyrektora Pana Jacka  Kazaneckiego   delegacja  naszego  Stowarzyszenia  wzięła  udział  w  rozpoczęciu  roku  szkolnego  2014 / 2015  w  Zespole  Szkół  Nr  8  na  Zawiślu .  Delegację  tworzyli  -  płk  Józef  Biernat  ,  ppłk  Ryszard  Chornicki  i  por.  Andrzej  Dukat .  W  trakcie  uroczystości   został  zaprezentowany, po  odnowieniu, sztandar  Szkoły  Podstawowej  Nr  8  im. 3  Warszawskiego  pułku  pontonowego .  W  imieniu  SSP  głos  zabrał  płk  Józef  Biernat  ,  który  złożyły  okolicznościowe  życzenia  Dyrektorowi  ,  gronu pedagogicznemu  ,  uczniom  i  pracownikom  technicznym  szkoły .  Delegacja  przekazała  do  Izby  Pamięci  szkoły  mundur,  w  którym  polscy  żołnierze  wypełniają  pokojową   misję  w  Afganistanie .   Ofiarodawcą  munduru  był  kpt.  Piotr  Chornicki  ,  oficer  1  Szpitala  Operacji  Pokojowych  w  Bydgoszczy .


SPOTKANIE  INTEGRACYJNE


Wyrazem  rozwijającej  się  współpracy  między  Zarządem  Okręgowym  Polskiego  Związku  Łowieckiego  we  Włocławku  ,  a  Stowarzyszeniem  Saperów  Polskich  we  Włocławku  jest  zorganizowanie  spotkania  integracyjnego  rodzin  członków  obu  organizacji .  Do  udziału  w  spotkaniu  zostały  zaproszone  również  rodziny  członków  Związku  Żołnierzy  Wojska  Polskiego  we  Włocławku .  Spotkanie odbyło  się  na  Strzelnicy  Myśliwskiej [ dawniej  Garnizonowej ] -  Ostrowy  w  godzinach  popołudniowych  w  dniu  29  sierpnia  br. .  Uczestników  uroczystości,  w  tym  zaproszonych  gości,  powitali  Prezes  Okręgowej  Rady  Łowieckiej  Pan Władysław  Dolecki  oraz  Prezes  SSP  we  Włocławku  płk  Ryszard  Chodynicki .  Wśród  zaproszonych  gości  byli  między  innymi  Przewodniczący  Rady  Miasta  Pan Stanisław  Wawrzonkoski  i  jego  zastępca  Pan Tadeusz  Raczyński,  Prezydent  Miasta  Pan Andrzej  Pałucki  oraz  jego  zastępcy  Pani Wanda  Muszalik  i  Pan Jacek  Kuźniewicz  ,  Dyrektor  Centrum  Kultury  ,, Browar  B ” Pani Lidia  Piechocka – Witczak  oraz  Matka  Chrzestna  Sztandaru  SSP  Pani Elżbieta  Iwińska .   W  spotkaniu  uczestniczyła  też  delegacja  Koła Nr  7  SSP  działającego  przy  Wojskowej  Akademii  Technicznej    w  Warszawie  na  czele  z  płk  Adamem  Bartnickim .  Następnie  Prezes  ORŁ  Pan Władysław  Dolecki  wraz  z  Przewodniczącym  Zarządu  Okręgowego  PZŁ  Panem Grzegorzem  Wiśniewskim  wręczyli  ,, Podziękowania  za  pomoc  w  przygotowaniu  i  przeprowadzeniu  XLVII  Krajowych  Mistrzostw  PZŁ  w  strzelaniach  myśliwskich ”  ,  które  odbyły  się  we  Włocławku  w  dniach  12 – 13  lipiec  br.  .    
Wśród  wyróżnionych  byli  między  innymi  płk  Ryszard  Chodynicki  i   ppłk  Ryszard  Chornicki .  Prezes  SSP  we  Włocławku  wręczył Państwu Janinie  i  Edwardowi  Adamskim  miłośnikom  historii  Wojsk  Inżynieryjnych  z  Ciechocinka ,, Pamiątkowy  Medal  Koła  ” .  Po  części  oficjalnej  rozpalono  ognisko i  rozpoczęto  zabawę  przy  muzyce  zespołu  ,, EMIT ”   z   Lubienia  Kujawskiego . O  "ciało"  uczestników  spotkania  zadbała  obsługa  z  restauracji   ,, Ratuszowa ”  przygotowując  liczne  potrawy  ,  wśród  których  atrakcją  był  pieczony  dzik .  Organizatorzy  zadbali  również  o  dodatkowe  atrakcje  ,  tym  razem  dla  "ducha"  .  Ppłk   Ryszard  Chornicki  i  por.  Andrzej  Dukat  przeprowadzili  konkurs  p.t.  ,, Łowiectwo   w  literaturze  i  sztuce  polskiej  ”.  Zwycięzcy  konkursu  od  miejsca  1  do  3  otrzymali  dyplomy oraz ,, rozweselające ”  nagrody  ufundowane  przez  Sekretarza  Stowarzyszenia .  Wiele  wesołości  do wspólnej zabawy wniósł  również płk  Józef  Biernat  wygłaszając  satyryczne  monologi, które spotkały się z entuzjastycznym przyjęciem.  Zabawa  trwała  do  późnych  godzin  nocnych .  Jej  uczestnicy  podkreślali  potrzebę  kontynuowania  tego  typu  imprez .


OBCHODY  94 – TEJ  ROCZNICY  BITWY  WARSZAWSKIEJ


W   dniu  17  sierpnia,  na  zaproszenie  Proboszcza  Parafii  Rzymsko – Katolickiej  pod  wezwaniem  Najświętszej  Maryi  Panny  Królowej  Polski  na Zawiślu Księdza  Józefa  Miłka,  członkowie  naszego  Stowarzyszenia   uczestniczyli  w  uroczystej  Eucharystii , przy Pomniku Obrońców Wisły 1920 roku, której  przewodniczył  Jego  Ekscelencj
a  Ksiądz  Biskup  Wiesław  Alojzy  Mering  -  Ordynariusz  Diecezji  Włocławskiej .  Celem  uroczystości  było  uczczenie  pamięci  i  pomodlenie  się  za  wszystkich,  którzy  zginęli   w  obronie  miasta  Włocławek  przed bolszewicką inwazją w  1920  roku .  W  imieniu  członków  naszego  Stowarzyszenia,  przy   Pomniku  Obrońców  Wisły  1920  roku,  wiązankę  kwiatów  złożyła  delegacja  w  składzie  -  ppłk  Ryszard  Chornicki  i  por.  Andrzej  Dukat .  


OBCHODY  ŚWIĘTA  WOJSKA  POLSKIEGO  WE  WŁOCŁAWKU


Tegoroczne  obchody  Święta  Wojska  Polskiego  dla  członków  naszego  Stowarzyszenia  rozpoczęły  się  w  dniach  13  i  14  sierpnia  kiedy  to  na  terenie  Wojskowej  Komendy  Uzupełnień  miała  miejsce  uroczystość  wręczania  aktów  nominacyjnych  na  wyższe  stopnie  wojskowe  dla  żołnierzy  zawodowych  będących  w    rezerwie  i  w  stanie  spoczynku .   W  uroczystości  na  zaproszenie  Wojskowego  Komendanta  Uzupełnień  ppłk  Radosława  Niecikowskiego  uczestniczył  poczet  sztandarowy  w  składzie  ppłk  Ryszard  Chornicki  ,  kpt.  Stefan  Kaleta  oraz  mjr  Tadeusz  Głowacki  ze  sztandarem  Stowarzyszenia  .  Ranga  uroczystości  została  podniesiona  poprzez  obecność  w  dniu  13  sierpnia  płk  Pawła  Fudały  -  Szefa  Oddziału  Departamentu  Kadr  MON .  W  dniu  14  sierpnia  Wojskowy  Komendant  Uzupełnień  we  Włocławku  ppłk  Radosław  Niecikowski  przekazał  ppłk  Ryszardowi  Chornickiemu  ,,  Cegiełkę ”  jako  wyraz  podziękowania  za  wsparcie  finansowe  przez  SSP  we  Włocławku  na  wykonanie  ,, Odznaki  pamiątkowej  WKU  we  Włocławku ” .  
W   godzinach  porannych na  maszty  przy  ,, Pomniku  Sapera  3  Wppont ”  podniesione  zostały  flagi :  narodowa  ,  m.  Włocławka  oraz  saperska  ,  a  o  godz.  11.00  wiązankę  kwiatów  złożyli  płk  Ryszard  Chodynicki  i  ppłk  Ryszard  Chornicki .     
Zasadnicza  część  obchodów  Święta  Wojska  Polskiego  miała  miejsce  przy  Pomniku  Żołnierza  Polskiego  na  Placu  Wolności  w  dniu  15  sierpnia  . Wśród  sztandarów  był  i nasz , a  poczet  sztandarowy  tworzyli  -  płk  Jan  Pilarski  ,  st
.  chor.  szt.  Sławomir  Grzonek  oraz  por.  Andrzej  Dukat .  Po  wystąpieniu  okolicznościowym  Prezydenta  Miasta  Włocławek  Andrzeja  Pałuckiego ,  miały  miejsce  kolejne  składowe  uroczystości    w  których  istotną  rolę  odegrali  władze    i  członkowie  naszego  włocławskiego  Stowarzyszenia .  Pierwszym  z  nich  było  wręczenie  medali  ,,  Za  zasługi  dla  obronności  Kraju  ”  ,  a  o  które  wnioskował  Zarząd  SSP  we  Włocławku .  Medale  otrzymali  :  złoty -  Andrzej  Pałucki  -  Prezydent  m.  Włocławek  ,  brązowe  - Janusz  Bujak  -  właściciel  -  PP – M  ,, PROMONT ”  z  Bydgoszczy  ,  Marcin  Molewski  -  Prezes  ,, MOLEWSKI ”   Sp.  z  o. o.   ,  Roman  Stanisławski  -  Prezes  ,, BUDIZOL  ”  SA  oraz  Dariusz  Woźniak  -  właściciel  ,, IMPOSTAL ”  z  Bydgoszczy .  Medale  wręczyli  ppłk  Radosław  Niecikowski  i  płk  Ryszard  Chodynicki .  Kolejnym  fragmentem  uroczystości  z  udziałem  naszych  członków  było  wręczenie  aktów  nominacyjnych  na  wyższe  stopnie  wojskowe  .  Awans  na  stopień  st.  chor.  szt.  otrzymali  -     chor.  szt.  Andrzej  Ossowski  i  chor.  szt.  Jan  Wronkowski .  Na  stopień  mł.  chor.  awansowani  zostali - st.  sierż. sztab.  Ryszard  Kaczorowski  oraz  st.  sierż. sztab. Marek  Kożuchowski . Akty  mianowania  wręczali  ppłk  Radosław  Niecikowski  oraz  Prezes  ZR  ZŻ WP  ppłk  Bogdan  Mielniczek .
Uroczystość  została  zakończona  złożeniem  kwiatów  przy  pomniku  Żołnierza Polskiego.  W  imieniu  członków  naszego  Stowarzyszenia   wiązankę kwiatów złożyła  delegacja  w  składzie :  płk  Ryszard  Chodynicki  ,  płk  Józef  Biernat  oraz  ppłk  Ryszard  Chornicki .     OBCHODY  70 – TEJ  ROCZNICY UDZIAŁU  SAPERÓW  1  ARMII  WP W  DZIAŁANIACH  BOJOWYCH  NA  ŚRODKOWEJ  WIŚLE


22  czerwca  1944  roku  na  całej  długości  frontu  wschodniego  ruszyła  ofensywa  wojsk  radzieckich  nazwana  operacją  ,, Bagration ” .  W  kierunku  środkowej  Wisły  nacierał  1  Front  Białoruski  ,  w    składzie którego działała  1  Armia  Wojska  Polskiego .  Próby  sforsowania  przez  nią  Wisły  w rejonie  Dęblina  i  Puław  nie  powiodły  się .  W  tej  sytuacji  jednostki  1  Armii  Wojska  Polskiego  skierowane  zostały  na  przyczółek  Warecko – Magnuszewski  gdzie  brały  udział  w  jego  obronie  i  umacnianiu . W  zabezpieczeniu  wszystkich  tych  działań  ogromny  wysiłek  wniosły  jednostki  inżynieryjne  wchodzące  w  skład  1  Armii  WP.  Jednostki te  od  godz.  14.00   9  sierpnia  rozpoczęły  przeprawianie 1  Brygady  Pancernej  im.  Bohaterów  Westerplatte ,  a  następnie kolejnych  jednostek  wojskowych .  Kulminacyjnym  działaniem  wojsk  inżynieryjnych  było  wybudowanie  przeprawy  mostowej  w  rejonie  miejscowości  Skurcza  i  Wielkolas .
Most  długości  894 m  [  700  m  jako  most  stały  i  194  jako  most  pontonowy  ] ,  szerokości  4,15  m  i  o  nośności  16  ton  wybudowano  w  czasie  od  13  sierpnia  godz.  11.30  do  15  sierpnia  godz.  21.30  [ 58  godz. ].  18  sierpnia  część  mostu pontonowego   zastąpiono  mostem  stałym  ,  trwało  to  10  godz.  30  min.  Most  został  wybudowany  przez  7  jednostek  inżynieryjnych  ,  w  tym  przez  6  Samodzielny  Batalion  Pontonowo – Mostowy  ,  który  po  zakończeniu  szlaku  bojowego   w  Berlinie  w  1945  roku  został  dyslokowany  we  Włocławku .  Do  3  września  1944  roku  przez  most  przejechało  ponad  200  dział  ,  około  2000  samochodów  i  przeszło  10 000  żołnierzy .   

SKURCZA  -  wieś  w  województwie  mazowieckim  ,  powiat  garwoliński  ,  gmina  Wilga .  Wieś  położona  nad  Wisłą  [  dojazd  drogą  nr  801 ]  w  odległości  około  5,5  km  od  Wilgi .

To  tutaj  w  dniu  9  sierpnia  2014  roku  na  terenie  skansenu  bojowego  przy  pomniku  saperów  polskich  i  radzieckich,  budowniczych  i  obrońców  przepraw  na  przyczółku  warecko – magnuszewskim, Zarząd  Inżynierii  Wojskowej  Inspektoratu  Rodzajów  Wojsk  DG RSZ  oraz  Zarząd  Główny  Stowarzyszenia  Saperów  Polskich  we współpracy ze Starostwem Powiatowym w Garwolinie oraz Gminą Wilga przeprowadziły  uroczystość  patriotyczno – wojskową  w  70 – tą  rocznicę  udziału  saperów  1  Armii  WP  w  działaniach  bojowych  na  środkowej  Wiśle . Na  uroczystość  zaproszeni  zostali  członkowie  naszego  Koła .  Delegację  ,  która  wraz  ze  sztandarem  udała  się  do  m  Skurcza  stanowili  :  płk  Ryszard  Chodynicki  ,  por.  Andrzej  Dukat  i  ppłk  Ryszard  Chornicki .
Uroczystość  rozpoczęła  się  Polową  Mszą  Świętą  odprawioną  przez  Honorowego  Kapelana  Wojsk  Inżynieryjnych  ks.  płk  dr  Mariusza  Śliwińskiego  i  proboszcza  Marka  Żaka  w  intencji  poległych  żołnierzy  w  walkach  nad  środkową  Wisłą . Szczególne  wrażenie  wśród  uczestników  ,  wywarł  udział  w  niej  Grupy  Rekonstrukcyjnej  ,,  Żołnierzy  Września  1939 ”  ,  którą tworzyli  uczniowie  szkół  z  Dęblina .  Dalsza  część  uroczystości  odbywała  się  przy  pomniku . Uczestników  powitał  Szef  Zarządu  Inżynierii  Wojskowej  płk  dypl.  Daniel  Król . Informację      o  sytuacji  wojskowo – militarnej  w  sierpniu  1944  roku  oraz  o  udziale  saperów  1  Armii  WP  w  zabezpieczeniu  inżynieryjnym  walk  oraz  urządzania i  utrzymania  przepraw  przedstawił  płk  dr  Wiesław  Ząbek . Okolicznościowe  wystąpienia  wygłosili  Prezes  SSP  płk  Tadeusz  Dzikowski  i  Przewodniczący  Rady  Gminy  Wilga  Zbigniew  Węgrzynek .  Ten  ostatni  zaapelował  ,  aby  ta  uroczystość  stała  się  uroczystością  coroczną .  Kolejny  punkt  uroczystości  to  apel  poległych  zakończony  oddaniem  salwy  honorowej .  Oficjalna  uroczystość  zakończona  została  złożeniem  wieńców i wiązanek  kwiatów  przy  Pomniku  Braterstwa  Broni . W  imieniu  członków  naszego  Koła  kwiaty  złożyli  płk  Ryszard  Chodynicki  i  ppłk  Ryszard  Chornicki .
W  trakcie  saperskiego  spotkania  koncert  pieśni  patriotycznych  i  wojskowych  oraz  pokaz  musztry  paradnej  zaprezentowali  uczniowie  tworzący  już  wcześniej wspomnianą grupę  rekonstrukcyjną z Dęblina.  

XLVII STRZELECKIE MISTRZOSTWA  POLSKI
POLSKIEGO  ZWIĄZKU  ŁOWIECKIEGO .


W  dniach  12 – 13  lipca  2014  roku  na  Strzelnicy  Myśliwskiej [ dawnej  Garnizonowej ]  we  Włocławku  odbyły  się  XLVII  Strzeleckie Mistrzostwa  Polski Polskiego  Związku  Łowieckiego  w  strzelaniach  myśliwskich  w  klasie  powszechnej . Na  zawody,  od  uroczystości  otwarcia   mistrzostw  [  12. 06.  godz. 8.00 ]  po  ogłoszenie  wyników  i  zakończenie  mistrzostw  [  13. 06. godz. 14.00 ], zaproszeni  zostali  członkowie  Stowarzyszenia Saperów Polskich  Koło  Nr  19  we  Włocławku .  W  czasie  ceremonii  otwarcia  zawodów  delegacja  Stowarzyszenia  Saperów Polskich w  składzie  płk  Ryszard  Chodynicki  i  ppłk Ryszard  Chornicki  złożyła  organizatorom  mistrzostw  życzenia  sukcesu  organizacyjnego  ,  a  zawodnikom  samych  celnych  strzałów  i  przekazała  Prezesowi  Okręgowej  Rady  Łowieckiej  PZŁ we  Włocławku  Panu  Władysławowi  Doleckiemu  okolicznościowy  adres .
Podczas  ceremonii  zakończenia  mistrzostw  Prezes  i  Sekretarz  SSP  Koło  Nr  19
, oraz  płk  Józef  Biernat,  członek naszego Stowarzyszenia a  jednocześnie  Przewodniczący  Okręgowego  Sądu  Koleżeńskiego  PZŁ  we  Włocławku,  wręczyli  medal  pamiątkowy  dla  Panów :  dr  Lecha  Blocha  -  Przewodniczącego  Zarządu  Głównego  PZŁ  -  Łowczego  Krajowego  PZŁ  i  prof.  dr  hab.  Zygmunta  Jasińskiego  -  Wiceprzewodniczącego  Zarządu  Głównego   PZŁ  -  Wicełowczego  Krajowego  PZŁ .
Zawody  rozegrano  w  konkurencjach  śrutowych  i  kulowych .  Konkurencje  śrutowe  obejmowały  strzelania :  ,, ZAJĄC  W  PRZEBIEGU ”  ,  ,,  OŚ  MYŚLIWSKĄ ”  ,  ,, KRĄG  MYSLIWSKI ”  oraz  ,, PRZELOTY ” .  Na  konkurencje  kulowe  składały  się  strzelania  :  ,,  DZIK  W  PRZEBIEGU ”  oraz    ,,  ROGACZ  i  LIS ” .  
Zawody  zakończyły  się  wielkim  sukcesem  organizacyjnym  ,  co  podkreślali  uczestnicy  mistrzostw .  Było  to  zasługą  Komitetu  Organizacyjnego  na  czele  którego  stał  Pan  Grzegorz  Wiśniewski  -  Przewodniczący  Zarządu  Okręgowego  PZŁ  we  Włocławku  -  Łowczy  Okręgowy  PZŁ .
Sukces  sportowy  odnieśli  reprezentanci  Okręgu  Toruń  ,  którzy  okazali  się  bezkonkurencyjni  zarówno  drużynowo  ,  jak  i  indywidualnie .  Na  50  zespołów  startujących  w  zawodach  reprezentanci  Okręgu  Włocławek  zajęli  ósme  miejsce ,  a  najlepszy  Włocławianin  Mariusz  Zieliński  uzyskał  trzynasty  wynik .
Współpraca  między  SSP  Koło  Nr  19  a  Zarządem  Okręgowym  PZŁ  ciągle  się  rozwija  ,  i  stwarza  perspektywę  dobrej  zabawy  w  czasie  planowanego  na  dzień  29  sierp
nia  spotkania  rodzinnego  członków  obu  organizacji   na  Strzelnicy  Myśliwskiej  na  Ostrowach .  Do  udziału  w  spotkaniu   Zarządy  zaprosiły   członków  Związku  Żołnierzy  Wojska  Polskiego  we  Włocławku  wraz z  rodzinami .                    


WRĘCZENIE  MEDALI  PAMIĄTKOWYCH :


w UG Kowal


Wracając  z  uroczystości  w  Kaliskach   delegacja  udała  się  do  Urzędu  Gminy  Kowal .  Celem  wizyty  było  wręczenie  pamiątkowego  medalu  wybitego  z  okazji  wręczenia  sztandaru,  a  który  nie  został  wręczony   w  czasie  uroczystości  . Medal  otrzymali  :  Wójt  Gminy  Kowal  -  Pan Stanisław  Adamczyk,  Przewodniczący  Rady  Gminy  Kowal – Pan Edward  Dominikowski oraz  Kapelmistrz  Orkiestry  Ochotniczej  Straży  Pożarnej  w  Grabkowie  -  Pan Marian  Ropejko .       


w siedzibie SLD w Bydgoszczy


Po  dokonaniu  uzgodnień  z  Przewodniczącym  Rady  Wojewódzkiej  Sojuszu  Lewicy  Demokratycznej  Panem  Krystianem  Łuczakiem  na  konwencję  zamykającą  wybory  do  Europarlamentu  została  zaproszona  delegacja  SSP  Koło  Nr  19  we  Włocławku .  Do  Bydgoszczy  udali  się  płk  Ryszard  Chodynicki  i  ppłk  Ryszard  Chornicki,  których  zadaniem  było  wręczenie  medali  pamiątkowych  wybitych  z  okazji  wręczenia  sztandaru  :  Przewodniczącemu  SLD  -  Leszkowi  Millerowi,  Wicemarszałkowi  Sejmu  RP  -  Jerzemu  Wenderlichowi  i  Europosłowi  -  Januszowi  Zemke .  Wymienione  osoby  udzieliły  wsparcia  finansowego  dokonując  wpłat  na  sztandar,  a  Janusz  Zemke  był  również  uczestnikiem  uroczystości  wręczenia  sztandaru .  Z  tej  to  przyczyny  Europoseł  otrzymał  dodatkowo   kasetę  z  płytą  z  nagraniem  wspomnianej  uroczystości .  Przyjmując  medale  wszyscy  nimi  wyróżnieni  życzyli  naszemu  Stowarzyszeniu  dalszych  owocnych  lat  działalności  ,  a  członkom  zdrowia  ,  pomyślności  i  spełnienia  planów  osobistych  i  zawodowych .     

OBCHODY  50 –LECIA  SZKOŁY PODSTAWOWEJ  
im.  st.  sierż.  MIECZYSŁAWA  MAJCHRZAKA  
W  KALISKACH .


W  dniu  13  czerwca  2014  roku  na  terenie  Szkoły  Podstawowej  im.  st.  sierż.  Mieczysława  Majchrzaka  w  Kaliskach  obchodzono  uroczystość  50 – lecia  jej  istnienia .  Na  uroczystość  wraz  ze  sztandarem  przybyli  członkowie  naszego  Stowarzyszenia .  Poczet  sztandarowy  występujący  po  raz  pierwszy  prezentujący  sztandar  na  oficjalnej  uroczystości  po  jego  wręczeniu  stanowili  :  płk  Józef  Biernat  ,  płk  Ryszard  Chodynicki  i  mjr  Jan  Olszewski .  Obchody  jubileuszowe  rozpoczęte   zostały  odprawieniem  Polowej  Mszy  Świętej .  Po  jej  zakończeniu  przybyłych  na  uroczystość  gości  powitała  Dyrektor  szkoły  Pani  mgr  Urszula  Paczkowska .  Sztandar  szkoły  udekorowany  został  złotym  ,, Medalem  za  zasługi  dla  ZŻWP.  Aktu  dekoracji  dokonał  chor.  szt.  Andrzej  Ossowski - członek  Zarządu  Głównego ZŻWP .  Ppłk  Ryszard  Chornicki   odczytał  okolicznościowy  adres  podpisany  przez  Prezesa  SSP  płk  Tadeusza  Dzikowskiego .  Gratulacje  i  życzenia  od  członków  Koła  Nr  19  SSP  we  Włocławku  przekazał  jego  Prezes  płk  Ryszard  Chodynicki   i  wręczył  Dyrektor  szkoły  okolicznościowy  grawerton                           i  okolicznościowy  adres  ,  medal  pamiątkowy  wybity  z  okazji  wręczenia  sztandaru  oraz  kasetę  z  płytą  z  tej  uroczystości .  Po  części  oficjalnej  odbyła  się  część  artystyczna  w  trakcie  której  uczniowie  szkoły  w  sposób  bardzo  ciekawy  przedstawili  historię  szkoły  prezentując  przy  tej  okazji  swoje  uzdolnienia  artystyczne .  Kolejnym  punktem  uroczystości  było  zwiedzanie  szkolnej  Izby  Pamięci,  w  trakcie  której  pokazano  okolicznościowy  film  poświecony  patronowi  szkoły  i  saperom . Nasza  delegacja  wpisała  się  do  ,, Księgi  Pamiątkowej ” .  Uroczystość  zakończona  została  wspólnym  obiadem .

ŚWIĘTO  3  W bdm  w  CHEŁMNIE


Na  zaproszenie  ppłk  Kazimierza  Wołowca,  Dowódcy  3
.  Włocławskiego  batalionu  drogowo – mostowego  im.  gen.  Karola  Sierakowskiego  w  Chełmnie,  delegacja  Koła  Nr  19  SSP  i  ZŻ WP  we  Włocławku  wzięła  w  dniu  06. 06.  udział  w  święcie  Jednostki  Wojskowej .  
Delegację   tworzyli  :  ppłk  Ryszard  Chornicki  ,  mjr  Stanisław  Sierocki  ,  ppłk  Bogdan  Mielniczek  oraz  mjr  Mirosław  Rozbicki .
W  trakcie  uroczystości  ppłk  Bogdan  Mielniczek  w  imieniu  członków  obu  
organizacji  przekazał  Dowódcy  batalionu  okolicznościowy  adres ,  a  ppłk  Ryszard   Chornicki  wręczył  medal  pamiątkowy  wybity  z  okazji  wręczenia  sztandaru  oraz  kasetę  z  filmem  z  uroczystości  wręczenia  sztandaru . Po  zakończeniu  oficjalnej  części  uroczystości   jej  uczestnicy  zostali  zaproszeni  na  spotkanie  saperskie  pod  kryptonimem  ,, Trening  niekoniecznie  sztabowy ”  w  m.  Grubno .  


KONFERENCJA  NAUKOWA


W  dniu  03. 06. 2014  roku  na  terenie  Centralnej  Biblioteki  Wojskowej  im.  Marszałka  Józefa  Piłsudskiego  w  Warszawie  odbyła  się  konferencja  naukowa  nt.  ,,  70  rocznica  udziału  saperów  polskich  w  działaniach  bojowych  na  środkowej  Wiśle  i  froncie  włoskim  w  1944  roku ” .  Organizatorem  konferencji  był  Zarząd  Główny  Stowarzyszenia  Saperów  Polskich  ,  a  honorowy  patronat  sprawował  Rektor – Komendant  Akademii  Obrony  Narodowej  gen.  dyw.  dr  hab.  Bogusław  Pacek .
Uczestnikami  konferencji  była  delegacja  SSP  Koło  Nr  19  we  Włocławku w  składzie :  płk  Ryszard  Chodynicki  ,  mjr  Zdzisław  Pierzchała  i  ppłk  Ryszard  Chornicki .  W  konferencji  uczestniczył  zaproszony  przez  Prezesa  SSP  płk  Tadeusza  Dzikowskiego  Dyrektor  Zespołu  Szkół  Nr  8  we  Włocławku  mgr  Jacek  Kazanecki .
Referaty  wygłosili  między  innymi : płk  dr  hab.  Janusz  Zuziak prof.  Akademii  Obrony  Narodowej  ,  płk  dr  hab.  Wiesław  Ząbek   z  ZG  SSP  ,  dr  hab.  Michał  Polak  prof.  Politechniki  Koszalińskiej  oraz  gen.  bryg.  dr  Bogusław  Bębenek   z  Dowództwa  Generalnego  Rodzajów  Sił  Zbrojnych .
Podczas  dyskusji  głos  zabrał  płk  Ryszard  Chodynicki  ,  który  podkreślił  bardzo  ważną  rolę  w  upowszechnianiu  tradycji  Wojsk  Inżynieryjnych ,  działającej  od  ponad  trzydziestu  lat,  ,,  Rodziny  Szkół  3  Warszawskiego  pułku  pontonowego ” .  Następnie  wspólnie  z  ppłk  Ryszardem  Chornickim  wręczyli  byłym  szefom  Wojsk  Inżynieryjnych  :  gen.  broni  Henrykowi  Tacikowi  i  gen.  bryg.  Ryszardowi  Żuchowskiemu  oraz  Prezesom  Kół  SSP,  którzy  nie  byli  obecni  na  uroczystości  wręczenia sztandaru  w  dniu  17  maja,   Medal  Pamiątkowy  wybity  z  tej  okazji.    

UDZIAŁ  CZŁONKÓW  STOWARZYSZENIA
W  POGRZEBIE  GEN.  WOJCIECHA JARUZELSKIEGO


Uroczystości  pogrzebowe  gen.  Wojciecha  Jaruzelskiego  odbyły  się  w  dniu  30  maja  br.  w  Katedrze  Polowej  Wojska  Polskiego oraz  na  Powązkach .  W  ceremonii  pogrzebowej  na  cmentarzu  Powązkowskim  wzięła  udział  delegacja  reprezentująca  włocławską  Lewicę  w  składzie  której  byli  członkowie  naszego  Stowarzyszenia  -  płk  Ryszard  Chodynicki  ,  mjr  Zdzisław  Pierzchała  oraz  ppłk  Ryszard  Chornicki .  Środowisko  byłych  żołnierzy  zawodowych  reprezentowane  było  także  przez  członka  Związku  Żołnierzy  Wojska  Polskiego  we  Włocławku  mjr  Mieczysław  Paczuskiego .  Pogrzeb  generała  z  wojskową  asystą  honorową  rozpoczął  się  o  godzinie  14.00 .  Urna  z  prochami  gen.  Wojciecha  Jaruzelskiego  spoczęła  w  grobie  w  kwaterze  żołnierzy  1  Armii  Wojska  Polskiego . Mowę  pożegnalną  wygłosił  były Prezydent RP Aleksander  Kwaśniewski .  Delegacja  w  składzie  -  płk  Ryszard  Chodynicki  ,  mjr  Zdzisław  Pierzchała  oraz  mjr  Mieczysław  Paczuski  na  mogile  generała  złożyła  wieniec,  na  którego  szarfach  znajdował  się  napis :  ,, ŻEGNAMY   WIELKIEGO  POLAKA  -  CZŁOWIEKA  HONORU  -  GENERAŁA  WOJCIECHA  JARUZELSKIEGO  -  WŁOCŁAWSKA  LEWICA ” .
Uroczystość  pogrzebową  próbowali  zakłócić  przeciwnicy  generała .  Czas   oczekiwania  na  uroczystość  pogrzebową  był  okazją  do  zetknięcia  się  z  wieloma  ludźmi,  którzy  tworzyli  historię  Polski  oraz odbycia   licznych  spotkań  i  rozmów  .  Członkowie  naszego  Stowarzyszenia  spotkali  się  między  innymi  z  gen.  bryg.  Ryszardem   Żuchowskim  -  byłym  Szefem  Wojsk  Inżynieryjnych,  kmdr  Henrykiem  Kalinowskim  -  żołnierzem  6  bpont.,  czy  synem  byłego  Dowódcy  Pomorskiego  Okręgu  Wojskowego  gen.  dyw.  Wojciecha  Barańskiego .

WALNE  ZEBRANIE  CZŁONKÓW  KOŁA


W  dniu  29  maja  br.  odbyło  się  drugie  w  tym   roku  Walne  Zebranie  Członków  Koła  Nr  19  SSP  we  Włocławku .  Na wstępie, na wniosek Prezesa Stowarzyszenia płk Ryszarda Chodynickiego, zebrani uczcili minutą ciszy pamięć zmarłego Generała Wojciecha Jaruzelskiego. Zasadniczym  tematem  Zebrania  była  ocena  przygotowań  i  przeprowadzenia  uroczystości  wręczenia  sztandaru  SSP  we  Włocławku   w  dniu  17  maja  2014  roku .  Po  otwarciu zebrania  Prezes  płk Ryszard  Chodynicki  wręczył  członkom  Stowarzyszenia  medal  pamiątkowy  wybity z  okazji  tego  doniosłego  wydarzenia  dla  Stowarzyszenia .
Wprowadzenia  do  dyskusji  nad  zasadniczym  tematem  Zebrania  dokonał  płk  Ryszard  Chodynicki .  W  swoim  wystąpieniu  podkreślił  ,  że  zakładany  cel  został  osiągnięty,  bez  większych  niedociągnięć  i  potknięć.  Swoje  wystąpienie  zakończył  podziękowaniem  dla  członków  Stowarzyszenia  za  włożony  wysiłek  zarówno  organizacyjny  jak  i  finansowy .  
Przed  rozpoczęciem  dyskusji  głos  zabrał  por.  Andrzej  Dukat ,  który  przedstawił  sytuację  finansową  Koła  Nr  19  SSP,  w  tym  pokrycie  kosztów  wykonania  sztandaru  i  zorganizowania  uroczystości  jego  wręczenia . Sytuacja  jest  dobra .  Wszystkie  przedsięwzięcia, które  wymagały  nakładów  finansowych  zostały  opłacone  za  wyjątkiem  jednego,  gdzie  zaległość  uregulowano  częściowo.
W  czasie  dyskusji  wyrażono  zadowolenie  z  faktu  doprowadzenia  do  końca  przedsięwzięcia, zwrócono  uwagę  na  pewne  powstałe niedociągnięcia. Podziękowano  Zarządowi  oraz  najbardziej  aktywnym  członkom  za  organizację    i  przeprowadzenie  uroczystości.  Przyjęto  uchwałę  w  sprawie  dodatkowych  dobrowolnych  wpłat  przez  członków  na  rzecz  SSP  Koło  Nr  19   we  Włocławku. Ustalono także skład delegacji biorącej udział w konferencji
naukowej nt. : "70  rocznica  udziału  saperów  polskich  w  działaniach  bojowych  na  środkowej  Wiśle  i  froncie  włoskim  w  1944  roku" w dniu 03. 06. 2014  roku  na  terenie  Centralnej  Biblioteki  Wojskowej  im.  Marszałka  Józefa  Piłsudskiego  w  Warszawie oraz w Święcie 3 Włocławskiego batalionu drogowo-mostowego w Chełmnie w dn. 06.06.2014 r.
Zebranie  zakończyło  obejrzenie  projektu  filmu  z  uroczystości  wręczenia  sztandaru  zrealizowanego  przez  płk  Pawła  Metelskiego  z  zaprzyjaźnionego  Koła  Nr  28  z  Łodzi .

UROCZYSTOŚĆ  WRĘCZENIA  SZTANDARU
STOWARZYSZENIU  SAPERÓW  POLSKICH  WE  WŁOCŁAWKU


W  dniu  17  maja  br.  przy pomniku Żołnierza Polskiego na Placu  Wolności,  odbyła  się  uroczystość  wręczenia  sztandaru  dla  Stowarzyszenia  Saperów  Polskich  Koło  Nr  19  we  Włocławku. Przeprowadzono  ją  zgodnie  z  ceremoniałem  wojskowym,  przy  udziale  kompanii honorowej wystawionej  przez  2  Inowrocławski pułk  inżynieryjny  im.  gen.  Jakuba  Jasińskiego  z  Inowrocławia  oraz  Orkiestry  Wojskowej  z  Torunia. Wystawiono  również sprzęt  militarny  przez  Patrol  Rozminowania  Nr  15  z  Inowrocławia  oraz  przez  Klub  Miłośników  Pojazdów  Militarnych  i  Terenowych  ,,PATROL” z Włocławka. Przybywającym  na  uroczystość gościom wręczano,  przez członków stowarzyszenia, okolicznościowe  plakietki-bottony. Przed  godziną  12.00  na  plac  przy  Pomniku  Żołnierza  Polskiego  wkroczyła  orkiestra  a  za  nią  kompanie  honorowe  ze  sztandarami  2  Ipinż.,  Państwowej  Straży  Pożarnej  oraz  Straży  Miejskiej .  Za  nimi wkroczyły  poczty  sztandarowe  ze  sztandarami  Zarządu Głównego  Stowarzyszenia  Saperów  Polskich,  3 Włocławskiego batalionu  drogowo-mostowego z Chełmna, Komendy  Miejskiej Policji,  Związku  Inwalidów  Wojennych,  Związku  Kombatantów  RP  i  byłych  więźniów  Politycznych,  Związku  Represjonowanych  Politycznie  Żołnierzy  Górników, Zarządu Regionu  Związku  Żołnierzy  WP, SP  im.  st.  sierż.  Mieczysława  Majchrzaka  w  Kaliskach,  SP  im.  st.  sierż.  Feliksa  Rybickiego  w  Sarnowie,  SP  Nr  8  im.  3  Warszawskiego  pułku  pontonowego  i  Gimnazjum  Nr  2  im.  ks.  Jerzego  Popiełuszki. Na  uroczystość  przybyli  zaproszeni  goście  reprezentujący  Parlament  RP,  Parlament  Europejski,  duchownych  Wojsk  Inżynieryjnych  i  Diecezji  Włocławskiej,  Zarząd  Główny  SSP i  Koła  SSP z terenu całego kraju,  władze wojskowe, władze  wojewódzkie,  miejskie  oraz  powiatowe  i gminne, służby  mundurowe  m. Włocławka,  delegacje Stowarzyszeń i  Związków  Kombatanckich  oraz  szkoły  z  Włocławka  i  ,, Rodziny  Szkół  3  Wppont ”.
W   uroczystości  uczestniczyli
także Prezesi  spółek  miejskich,  Dyrektorzy Wydziałów Urzędu Miasta, Prezesi  firm  z  regionu,  Dowódcy  Jednostek  Wojskowych  stacjonujących  na  terenie  naszego  województwa  oraz  byli  Dowódcy  3  pułku  pontonowego  i  3  pułku  drogowo -mostowego,  osoby prywatne,  darczyńcy i sponsorzy.   O  godz.  12.00  dowódca  uroczystości  kpt.  Piotr  Kranz  złożył  meldunek  płk  Markowi  Wawrzyniakowi    D – cy  2  pinż.,  po  czym  dokonali  oni  przeglądu  kompanii  honorowych  i  oddali  honory  sztandarom.  Następnie  poczet  flagowy  w  składzie: ppor.  Łukasz  Kowalik,  st.  sierż.  Eryk  Ignasiak  i  st.  kpr.  Tomasz  Szefler,  podniósł  na  maszt  flagę  RP  przy  dźwiękach  Hymnu  Państwowego  odegranego  przez  orkiestrę wojskową,  którą  dyrygował  chor.  Andrzej  Bogusz.  Trębacz  odegrał  Hejnał  Włocławka.  Przybyłych na uroczystość powitał   Prezes  SSP  we  Włocławku  płk  dr  Ryszard  Chodynicki,  który  przypomniał zadania saperów  nie  tylko  w  czasie  wojny,  ale  również  w  czasie  pokoju.  Przedstawił  też  historię  SSP  we  Włocławku.  ,,Akt ufundowania sztandaru” odczytał  Prezydent  Miasta  Włocławka  p. Andrzej  Pałucki w asyście Przewodniczącego Rady Miasta Włocławka p. Stanisława Wawrzonkoskiego  po  czym  nastąpiła  ceremonia  wbijania  gwoździ  pamiątkowych  poprzedzona  przedstawieniem  Rodziców  Chrzestnych  sztandaru w osobach p. Elżbiety  Marii  Iwińskiej,  byłej wieloletniej Dyrektor  ZS  Nr  8  we  Włocławku  oraz  p. Krzysztofa  Grządziela  Radnego  RM  Włocławek - włocławskiego biznesmena.  
Aktu  
wbicia  pamiątkowych gwoździ  dokonali :
-  jako  pierwsi - Rodzice  Chrzestni  sztandaru ;
-  działający  w  imieniu  mieszkańców
Włocławka i województwa - Przewodniczący  RM  p. Stanisław  Wawrzonkoski  i  Prezydent  Miasta  Włocławek  p. Andrzej  Pałucki ;
-  Prezes  SSP  płk  Tadeusz  Dzikowski   i  Prezes  SSP  Koło  Nr  19  płk  Ryszard  Chodynicki .
-  Europoseł  
p. Janusz  Zemke ;
-  Poseł  na  Sejm  RP  
p. Domicela  Kopaczewska;
-  były  Szef  Inżynierii  Wojskowej  i  były  dowódca
3 ppont - gen.dyw. Janusz Lalka, który dokonał  wbicia gwoździ  w  imieniu  10  żyjących  Dowódców  3  ppont  i  3  pdm  ,  który  stacjonował  we  Włocławku ;
-  ks.  płk  dr  Mariusz  Śliwiński
,  kapelan  Wojsk  Inżynieryjnych,  reprezentujący  Jego Ekscelencję Biskupa  Polowego  WP Józefa Guzdka;
-  ks.  ppłk  Zbigniew  Szygenda
, reprezentujący  Ordynariusza  Diecezji  Włocławskiej  Jego Ekscelencję ks.  bp.  dr Wiesława  A.  Meringa;
-  ks.  prałat  Radosław  Nowacki
,  proboszcz  Bazyliki  Katedralnej  we  Włocławku ;
-  ppłk  Radosław  Niecikowski
,  Wojskowy  Komendant  Uzupełnień  we     Włocławku ;   
-  płk  Marek  Wawrzyniak
,  Dowódca  2  Ipinż.  Z  Inowrocławia ;
-  ppłk  Kazimierz  Wołowiec
,  Dowódca  3  Wbdm  z  Chełmna ;
-  
p. Mirosław  Suski,  reprezentujący  Wojewodę  Kuj. – Pom.   p. Ewę  Mes ;  
-  
pp. Sławomir  Kopyść  i  Stanisław  Pawlak,  reprezentujący  Marszałka  Województwa p. Piotra  Całbeckiego  i  Sejmik  Województwa ;
-  Dyrektor  Centrum  Onkologi
i  w  Bydgoszczy,  dr n. med.  p. Zbigniew  Pawłowicz ;
-  Prezes  Dobrzyńskiego  Towarzystwa  Naukowego
,  p. prof. dr hab. Mirosław  Krajewski ;
-  Wiceprzewodniczący  Rady  Miejskiej  SLD
,  p. Tadeusz  Raczyński ;
-  Prezes  Z
arządu Rejonowego  ZŻ  WP,  ppłk  Bogdan  Mielniczek ;
-  Prezes  R
epresjonowanych Politycznie Żoł.Górników,  p. Ryszard  Podgórski ;
-  Pr
zewodniczący Zarządu Okręgu  PZŁ we Włocławku,  p. Grzegorz  Wiśniewski ;
-  Prezes  Klubu  Żołnierzy  9  Chppont  z  Chełmna
, płk Hieronim Marzęcki;
-  Dyrektorzy  ,, Rodziny  Szkół  3  Wppont ”:  SP  w  Sarnowie  
p. Elżbieta  Jażdżewska,  SP  w  Kaliskach  p. Urszula  Paczkowska  i  ZS  Nr  8  we  Włocławku  p. Jacek  Kazanecki ;
-  
Prezes MPWiK we Włocławku,  p. Bogdan  Laszuk,  który  wbił  gwoździa  w  imieniu   prezesów włocławskich  spółek  miejskich ;
-  p. Joanna  Badura
, reprezentująca  w imieniu ojca  p. Ryszarda  Badury - firmę "OPAKOFARB" ;
-  
p. Jacek  Ananiew,  członek  PZŁ ;
-  
p. Tomasz  Chodynicki  -  pracownik  MPK  we  Włocławku .  
,, Akt  nadania  sztandaru ”  odczytał  Prezes  SSP  płk  Tadeusz  Dzikowski
i od tego momentu rozpoczęła się  ceremonia  wręczenia  sztandaru dla stowarzyszenia.  Rodzice  chrzestni  wręczyli sztandar Prezesowi SSP płk  Tadeuszowi  Dzikowskiemu,  który  z kolei przekazał  sztandar  płk  Ryszardowi  Chodynickiemu.  Prezes  SSP Koło Nr 19 we Włocławku zaprezentował zgromadzonym awers i rewers sztandaru po czym wręczył  sztandar  pierwszemu  pocztowi  sztandarowemu,  który  tworzyli:  mjr  Stanisław  Sierocki,  chor.  Roman  Nowak  i  mjr  Grzegorz  Psykowski.
Kolejnym  punktem  uroczystości  było  wręczenie  odznaczeń  
nadanych  osobom  wspierającym  działalność  Stowarzyszenia  i  jego  członkom.  Za długoletnią, wzorową służbę w wojskach inżynieryjnych - Złotym  medalem ,,Zasłużonemu  Saperowi  Wojska  Polskiego ”  wyróżnieni  zostali :  
-  ppłk  Ryszard  Chornicki ;
-  ppłk  Edmund  Kopaczewski ;
-  mjr  Zdzisław  Pierzchała ;
-  por.  Andrzej  Dukat .
Medale  wręczyli  płk  Artur  Talik  Zastępca  Szefa  Zarządu   Inżynierii  Wojskowej  oraz  płk  Tadeusz  Dzikowski  Prezes  SSP.
Zarząd  
Główny  Związku Kombatantów  RP  i  BWP  wyróżnił  ,,Krzyżem  czynu  frontowego  1  i  2  Armii  WP  1943 – 1945":
-  ppłk  Witolda  Szpaka ;
-  mjr  Stefana  Langowskie
go.
Również  ZK  RP  i  BWP  wyróżnił  odznaką  ,, Za  zasługi  dla  ZK  RP  i  BWP ”  :
-  ks.  bp.
dr Wiesława  A.  Meringa ;
-  płk
dr Ryszarda  Chodynickiego ;
-  ppłk  Ryszarda  Chornickiego .
-  sierż.  szt.  Marka  Kożuchowskiego .
Dekoracji  dokonali  Prezes  Z
wiązku Kombatantów  RP  i  Byłych Więźniów Politycznych  we  Włocławku  Henryk  Baranowski i  Prezes  SSP  płk  Tadeusz  Dzikowski.  W imieniu  ks.  bp.  dr Wiesława  A.  Meringa  odznaczenie  odebrał  ks.  prałat  ppłk  Zbigniew  Szygenda .
Kolejnym  punktem  uroczystości  było  złożenie  u  stóp  Pomnika  Żołnierza  Polskiego  wieńców  i  wiązanek  kwiatów  przez  delegacje  uczestników  uroczystości.
Uroczystość  zakończona  została  odegraniem  ,, Pieśni  Reprezentacyjnej  WP ”.  
Następnie  uczestnicy  uroczystości  przemaszerowali  ulicami  miasta  do  Bazyliki  Katedralnej  pod  wezwaniem  Wniebowzięcia  NMP,  gdzie  odbyła  się  Msza  Święta  za  saperów  poległych  na  frontach  II  wojny  światowej  i  za  saperów  którzy  zginęli  w  czasie  rozminowania  kraju.  Mszę  odprawili  ks.  
ppłk  dr  Mariusz  Śliwiński  -  kapelan  Wojsk  Inżynieryjnych,  ks.  prałat  ppłk Zbigniew  Szygenda  były  kapelan 3  ppont i 3  pdm  oraz  ks.  prałat  Radosław  Nowacki,  proboszcz  Bazyliki  Katedralnej.  W  czasie  Mszy  ks.  ppłk  dr  Mariusz  Śliwiński  poświęcił  sztandar SSP Koło Nr 19 we Włocławku.
Po  Mszy  Świętej  odbyło  się  ,, saperskie  spotkanie ”
, w  trakcie  którego  na  ręce  Prezesa  płk  Ryszarda  Chodynickiego  przekazane  zostały  adresy  okolicznościowe  oraz  pamiątkowe  upominki .  Okolicznościowe listy otrzymaliśmy  od:
Wicemarszałka Sejmu RP
p. posła Eugeniusza Grzeszczaka, Zarządu Głównego SSP, Prezesa płk Tadeusza Dzikowskiego, Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy, Burmistrza Chełmży p. Jerzego Czerwińskiego i Przewodniczącego Rady Miejskiej p. Janusza Kalinowskiego, Prezesa Koła Nr 29 SSP przy Wojskowym Instytucie Techniki Inżynieryjnej we Wrocławiu ppłk Grzegorza Drogowskiego, Prezesa Koła Nr 18 Szczecin-Podjuchy ppłk Rajmunda Giera, Klubu Żołnierzy i Pracowników 9 ppont w Chełmnie Prezesa płk Hieronima Marzęckiego, Rodziny Szkół 3 Wppont w osobach dyrektorów p. Urszuli Paczkowskiej, p. Elżbiety Jażdżewskiej i p. Jacka Kazaneckiego oraz Gimnazjum Nr 2 im. ks. Jerzego Popiełuszki we Włocławku dyr. p. Marka Wódeckiego.
Członkowie  SSP  we  Włocławku  wręczyli  wszystkim  uczestnikom  spotkania  okolicznościowy  medal  wybity z  okazji  wręczenia  sztandaru  oraz  specjalnie  na  tą  okoliczność  wydany  folder  pokazujący
i opisujący działalność  SSP  we  Włocławku.
W czasie spotkania odżyły wspomnienia okresu wspólnej służby, przeprowadzonych ćwiczeń, udziału w akcjach niosących pomoc mieszkańcom róznych rejonów kraju w usuwaniu skutków klęsk żywiołowych, jak również służby w misjach pokojowych oraz wspomnienia dotyczące prywatnych losów każdego z nas, którym nie było końca.


OKOLICZNOŚCIOWE RYNGRAFY, UPOMINKI i LISTY GRATULACYJNE

- Wicemarszałek Sejmu, Zarząd Główny SSP, Kuratorium Oświaty Bydgoszcz, Burmistrz m. Chełmża, WITI Wrocław, SSP Koło Nr 18 Szczecin-Podjuchy, Klub  Żołnierzy  9  Chppont  z  Chełmna,Rodzina Szkół 3 Wppont, Gimnazjum Nr 2 we Włocławku, Pismo Święte - JE Biskup Włocławski, Ryngraf ZG SSP, SSP Koło Nr 28 Łódź, Obraz  Chełmży - władze miasta.

OBCHODY  ,, DNIA  ZWYCIĘSTWA ”


W  dniu  8  maja   2014  roku  u  stóp  Pomnika  Żołnierza  Polskiego  na  Placu  Wolności  mieszkańcy  Włocławka  uczcili  pamięć  poległych  i  pomordowanych       w  czasie  II  wojny  światowej  .  Organizatorem  uroczystości  był  Prezydent  Miasta  Włocławka  Andrzej  Pałucki  z  okazji  69  rocznicy  zakończenia  II  wojny  światowej  -  Dnia  Zwycięstwa .  Wśród  uczestników  uroczystości  byli  również  członkowie  naszego  Stowarzyszenia  ,  a  delegacja  w  składzie  :  płk  Ryszard  Chodynicki  ,  mjr  Jan  Olszewski  i  kpt.  Tomasz  Skowroński  złożyła  przy  Pomniku  Żołnierza  Polskiego  wiązankę  kwiatów .      


SPOTKANIE  Z  JUBILATAMI  ŻYCIA


W  dniu  7  maja  2014  roku  w  Urzędzie  Miasta   Włocławek  z  okazji  ,, Dnia  Zwycięstwa ”  miało  miejsce  tradycyjne  spotkanie  z  Jubilatami  Życia .  Organizatorem  uroczystości  jest  Zarząd  Rejonowy  Związku  Żołnierzy WP  a  patronat  sprawuje  Prezydent  Miasta  Włocławek  Andrzej  Pałucki .  W  uroczystości  oprócz  jubilatów  udział  wzięli  Zastępca  Prezydenta  Miasta  Włocławek  Wanda  Muszalik  ,  Wiceprzewodniczący  Rady  Miasta  Włocławek  Tadeusz  Raczyński  oraz  przedstawiciel  Starosty  Włocławskiego  Dyrektor  Wydziału  Zarządzania  , Administracji i Bezpieczeństwa  -  Piotr  Krygier. Oni  wręczyli  jubilatom  w  imieniu  Prezydenta  i  Starosty  okolicznościowe  pisma .        
W  uroczystości  uczestniczył  zaproszony  na  nią  Prezes  SSP  we  Włocławku  płk  Ryszard  Chodynicki .  Zabierając  głos  podziękował  wszystkim  za  dotychczasową  działalność  zawodową  i  społeczną  oraz  złożył  życzenia  zdrowia, spełnienia  wszystkich  marzeń  oraz  dalszej  aktywności  w  działaniach  społecznych .


223. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

W sobotę, 3 maja Włocławek uczcił 223. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja. Uroczystości odbyły się o godz. 12:00 na placu przed włocławską katedrą.
Po odegraniu hymnu państwowego i hejnału Włocławka, okolicznościowe
przemówienie wygłosił Prezydent Włocławka, Pan Andrzej Pałucki.
W
uroczystości uczestniczyły poczty sztandarowe szkół i organizacji kombatanckich, harcerze, Jednostka Strzelecka 4051, kompanie honorowe służb mundurowych, mieszkańcy Włocławka i zaproszeni goście w tym również delegacja naszego Koła. Muzycznie uroczystość oprawiła orkiestra Zespołu Szkół Samochodowych.

JUBILEUSZ 55 LECIA AEROKLUBU WŁOCŁAWSKIEGO

W dniu 1 maja 2014 roku na lotnisku aeroklubu w Kruszynie odbyły się uroczystości związane z 55 leciem powstania Aeroklubu Włocławskiego im. Stanisława Skarżyńskiego.
Z okazji doniosłego jubileuszu 55 lecia Aeroklubu Włocławskiego Prezes Naszego Koła Stowarzyszenia Saperów Polskich we Włocławku płk Ryszard Chodynicki został
uhonorowany Dyplomem oraz okolicznościowym medalem pamiątkowym wybitym na tę okazję.


WALNE  ZEBRANIE  CZŁONKÓW  KOŁA .


W  dniu  29. 04. 2014  roku  odbyło  się  nieplanowane  wcześniej  Walne  Zebranie  Członków  SSP  we  Włocławku . Zwołanie  Zebrania  wynikło  z  potrzeby  zaprezentowania  sztandaru  odebranego   z  Pracowni  Haftu  Artystycznego  Zgromadzenia  Sióstr   Westiarek   Jezusa   we  Włocławku   oraz  wręczenia  aktów  nominacyjnych  dla  Rodziców  Chrzestnych  sztandaru  oraz  pierwszego  składu  Pocztu  Sztandarowego .
Zasadnicza  część  Zebrania  poprzedzona  została  wręczeniem  medalu  ,, Za  rozminowanie  kraju ”  chor.  Edwardowi  Szudzikowskiemu  ,  który  z  przyczyn  osobistych  nie  mógł  uczestniczyć  w  uroczystości  w  Dniu  Sapera  przy ,, Pomniku   Chwała  Saperom ”  w  Warszawie .  Dekoracji  dokonał  Prezes  płk  dr  Ryszard  Chodynicki .
Po  zaprezentowaniu  sztandaru  obecnym  na  Zebraniu  przedstawiono  decyzje  Zarządu  o  nominowaniu  Rodziców  Chrzestnych  sztandaru  oraz  składu  Pocztu  Sztandarowego .
Na  Rodziców   Chrzestnych  mianowano :
-  Matką  Chrzestną  -  Panią  Marię  Elżbietę  Iwińską  -  byłą  dyrektorkę  Zespołu  Szkół  Nr  8  we  WŁOCŁAWKU ;
-  Ojcem  Chrzestnym  -  Pana  Krzysztofa  Grządziela  - znanego  biznesmena  ,  Radnego  Rady  Miasta  Włocławek .
Do  składu  Pocztu  Sztandarowego  mianowano :
-  Dowódcą  Pocztu  Sztandarowego  -  mjr  Stanisława  Sierockiego ;
-  Sztandarowym  -  chor.  Romana  Nowaka ;
-  Asystującym  -  mjr  Grzegorza  Psykowskiego .

Poczet sztandarowy to byli  żołnierze  zawodowi,  Członkowie  Stowarzyszenia  ,  którzy  większość  swojej  służby  wojskowej  odbyli  w  3  Wppont [  3  Wpdm ] .

Akty  nominacyjne  wręczył  Prezes  SSP  we  Włocławku  płk  Ryszard  Chodynicki .

Zebranie  zostało  zakończone  podziałem  obowiązków  między  członków  w  czasie  uroczystości  wręczenia  sztandaru  w  dniu  17. 05. 2014 r. .                

Z  przyczyn  służbowych  nie  uczestniczył  Pan  Krzysztof  Grządziel  ,  któremu  akt  nominacyjny  został  wręczony  w dniu 12 maja 2014 roku przez Prezesa oraz Sekretarza SSP we Włocławku w obecności Matki Chrzestnej sztandaru Pani Marii Elżbiety Iwińskiej.

UROCZYSTOŚCI DNIA SAPERA W WARSZAWIE


W dniu 16 kwietnia 2014 roku delegacja naszego Koła w osobach: mjr Tadeusz Głowacki i por. Andrzej Dukat (chor. Edward Szudzikowski nie mógł uczestniczyć w wyjeździe) udała się do Warszawy gdzie przy Pomniku Chwała Saperom w Parku im. Marszałka Edwarda Rydza-Śmigłego, uczestniczyli w centralnych obchodach Dnia Sapera - Święta Wojsk Inżynieryjnych.
W uroczystości uczestniczyli m.in. przedstawiciele kierownictwa resortu obrony i sił zbrojnych, jednostek wojskowych Wojsk Inżynieryjnych, Zarządu Głównego Stowarzyszenia Saperów Polskich oraz Kół terenowych Stowarzyszenia Saperów Polskich, młodzież szkolna oraz mieszkańcy Warszawy.
Współcześni żołnierze wojsk inżynieryjnych z dumą kultywują  dziedzictwo oręż
a i są godnymi kontynuatorami saperskich dokonań swoich poprzedników – mówił podczas uroczystości wiceminister ON Maciej Jankowski. – Obchody święta wojsk inżynieryjnych stanowią okazję do przywołania chlubnych tradycji i oddania czci bohaterom poległym w służbie ojczyźnie – dodał.
Wiceminister podkreślił, że rolą wojsk inżynieryjnych jest zapewnienie wsparcia dla pozostałych formacji Sił Zbrojnych RP.

W ostatnich latach szczególnym uznaniem były i są dokonania żołnierzy w misjach zagranicznych, w Iraku i Afganistanie. Właściwe przygotowanie i wyposażenie wojsk inżynieryjnych jest gwarantem bezpieczeństwa realizacji zadań przez cały kontyngent – podkreślił wiceminister Jankowski.
Wojska inżynieryjne są potrzebne nie tylko w warunkach konfliktu zbrojnego, ale wykonują także wiele zadań dla społeczeństwa. Uczestniczą w usuwaniu skutków klęsk żywiołowych, odbudowują drogi i mosty czy niszczą zatory lodowe. Pomnik „Chwała Saperom” to symbol trudu i poświęcenia żołnierzy wojsk inżynieryjnych – dodał wiceminister.
Kwiecień w Wojsku Polskim tradycyjnie jest miesiącem Wojsk Inżynieryjnych, a 16 kwietnia Dniem Sapera, ustanowionym na pamiątkę forsowania Odry i Nysy Łużyckiej oraz w uznaniu zasług w walkach z
hitlerowskim najeźdźcą. Dzień ten upamiętnia trud i poświęcenie wszystkich pokoleń polskich saperów, także tych powojennych, które przystąpiły do rozminowania i odbudowy Polski oraz tych, które służą obecnie.
Po oficjalnych przemówieniach
wręczone zostały  medale „Za rozminowanie kraju”, które min. otrzymali: mjr Tadeusz Głowacki, por. Andrzej Dukat, (dla chor. Edwarda Szudzikowskiego medal odebrał por. Dukat). Medale wręczał wiceminister ON Maciej Jankowski.
Odznaczenia otrzymały również zasłużone dla wojsk inżynieryjnych jednostki wojskowe, wyróżniające się w procesie rozminowywania kraju. Odczytane także zostały decyzje w sprawie mianowania żołnierzy rezerwy na wyższe stopnie wojskowe.
Następnie uczestniczące w uroczystościach delegacje złożyły wieńce i wiązanki kwiatów na płycie Pomnika Chwała Saperom oraz
na plycie upamietniajacej desant zolnierzy 3. Dywizji 1. Armii Wojska Polskiego, spieszących na pomoc walczącym powstańcom warszawskim.
Całość uroczystości fotograficznie udokumentowała towarzysząca delegacji Halinka Bończyk, której plon zdjęciowy znajduje się w zakładce "Fotogaleria".

OBCHODY  ŚWIĘTA  WOJSK  INŻYNIERYJNYCH  WE  WŁOCŁAWKU .


W  dniu  16  kwietnia  br.  o  godz.  12.00  przy  ,, Pomniku  Sapera  3  Warszawskiego  pułku  pontonowego ”  odbyły  się  obchody  Dnia  Sapera  -  Święta  Wojsk  Inżynieryjnych .  Organizatorem  uroczystości było  Stowarzyszenie  Saperów  Polskich  we  Włocławku .  Uroczystość  rozpoczęła się  odegraniem  Hymnu  Państwowego  i  Hejnału   Włocławka  przez  orkiestrę  Ochotniczej  Straży  Pożarnej    z  Grabkowa  pod batutą  kapelmistrza  Mariana  Ropejko .  Poczty  sztandarowe  ze  sztandarami   oraz   uczestników  uroczystości   powitał   Prezes  Stowarzyszenia  płk  Ryszard  Chodynicki .   On  też  wygłosił  okolicznościowe  wystąpienie  ,  którego  głównym  mottem  było  ukazanie  działalności  SSP  we  Włocławku   na   rzecz  upamiętnienia  pamięci  ważnych  wydarzeń  z  historii  Polski  oraz  żołnierzy  II  wojny  światowej . Realizowane  jest  to  poprzez  organizowanie  uroczystości  patriotycznych  przy  ,, Pomniku  Sapera  3  Wppont ”  oraz  udział  członków  w  uroczystościach  organizowanych  przez  władze  samorządowe  oraz  związki  i  stowarzyszenia .  W  dalszej  części  uroczystości  ppłk  Ryszard  Chornicki  odczytał  decyzję  Zarządu  Koła  o  wyróżnieniu  ,, Medalem  Pamiątkowym ”:
-  Jarosława  Hupało  -  Przewodniczącego  Komisji  Oświaty  RM  Włocławek ;
-  Stanisława  Adamczyka  -  Wójta  Gminy  Kowal ;
-  Krzysztofa  Kukuckiego  -  Radnego  RM  Włocławek ;
-  Wiktora  Kalinowskiego -  Sekretarza  Rady  Miejskiej  SLD ;
-  Leszka  Bujaka  -  Właściciela  PP – M  ,, PROMONT ”  w  Bydgoszczy ;
-  mjr  Mieczysława  Paczuskiego  -  członka  Zarządu  Rejonowego  ZŻ  WP ;
-  Mariana  Ropejko  -  kapelmistrza  orkiestry  OSP  w  Grabkowie ;
-  Bogdana  Bock  -  dziennikarza .
Wręczenia  medali  dokonali  Prezes  i  Zastępca  Prezesa  SSP  we  Włocławku  -  płk  Ryszard  Chodynicki  i  mjr  Zdzisław  Pierzchała .
Następnie  delegacje  uczestników  złożyły  przy  pomniku  wiązanki  kwiatów .  Następnie  orkiestra  odegrała  sygnał  ,, Śpij  kolego ” .  W  czasie  jego  trwania  pamięć  poległych  saperów  uczczono  salwą  honorową  przez  odpalenie  trzech  petard .
Ppłk  Ryszard  Chornicki  podziękował  za  udział  w  uroczystości .  Zaprosił  na  uroczystość  wręczenia  sztandaru  w  dniu  17  maja .  W  związku  ze  zbliżającymi  się  Świętami  Wielkanocnymi  przekazał  również  okolicznościowe  życzenia .
Na  zakończenie  uroczystości  orkiestra  odegrała  ,, Pieśń  Reprezentacyjną  Wojska  Polskiego ”   ,  a  następnie  wiązankę  melodii  wojskowych  i  patriotycznych .   


ODSŁONIĘCIE TABLICY PAMIĄTKOWEJ KU CZCI SAPERÓW ZIEMI ŁÓDZKIEJ,
KTÓRZY PONIEŚLI ŚMIERĆ W CZASIE ROZMINOWANIA  KRAJU .

Na  zaproszenie  Prezesa  Koła  Nr  28  SSP  w  Łodzi  płk  Krzysztofa  Bąkowskiego delegacja  naszego  Koła  wzięła  udział  w  uroczystości  odsłonięcia,  w  Kościele  Garnizonowym  pod  wezwaniem  Św.  Jerzego w Łodzi, tablicy  poświęconej  saperom  Ziemi  Łódzkiej  którzy  ponieśli  śmierć  w  czasie  rozminowania  kraju.  Delegację  tworzyli:  Zastępca  Prezydenta  Miasta  Włocławek  Wanda  Muszalik  oraz  płk Ryszard  Chodynicki  i  ppłk  Ryszard  Chornicki.  Uroczystą  Mszę  Świętą  odprawił  Kapelan  Wojsk  Inżynieryjnych  ks.  płk.  Mariusz  Śliwiński.  Odsłonięcia  tablicy  dokonali:  syn  poległego  sapera - mjr  Mariana  Żesławskiego,  gen. bryg.  Bogusław  Bębenek  -  Szef  Zarządu  Inżynierii  Wojskowej,  płk  Tadeusz  Dzikowski  -  Prezes  SSP  oraz  Prezes  Kola  Nr  28 SSP w Łodzi płk  Krzysztof  Bąkowski.  W  czasie  ,,saperskiego”  obiadu  płk  Ryszard  Chodynicki  otrzymał  okolicznościowe  opracowanie  dotyczące  działalności  Koła  Nr  28  SSP  w  Łodzi.  Nasza  delegacja  na  ręce  płk  Krzysztofa  Bąkowskiego  przekazała  okolicznościowe  pismo  i  pamiątkowy  grawerton.

ROBOCZE SPOTKANIE W ZARZĄDZIE GŁÓWNYM SSP W WARSZAWIE

W dniu 31 marca 2014 roku delegacja naszego Koła w składzie: Prezes - płk Ryszard Chodynicki, Sekretarz - Ryszard Chornicki, Skarbnik - por. Andrzej Dukat spotkała się z częścią Zarządu Głównego Stowarzyszenia Saperów Polskich. Zarząd Główny reprezentowali: Wiceprezes - płk Marian Kasperski, Wiceprezes - płk Tomasz Bogucki i Sekretarz - Grzegorz Misiak. Spotkanie odbyło się w siedzibie Zarządu Głównego w Warszawie przy ulicy 11 listopada 17/19. Celem spotkania było zaprezentowanie sztandaru Koła oraz omówienie spraw związanych z uroczystością wręczenia sztandaru w dniu 17 maja 2014 br. we Włocławku. Dokonano szeregu ustaleń, które będą miały istotny wpływ na przebieg uroczystości i jej doniosłość. Prezes płk Ryszard Chodynicki wręczył Prezesowi i Członkom Zarządu Głównego oficjalne zaproszenia na uroczystość. Kolejnym etapem pobytu w Warszawie było wręczenie zaproszenia dla gen. bryg. Bogusława Bębenka - Szefa Zarządu Inżynierii Wojskowej Inspektoratu Rodzaju Wojsk. W siedzbie Zarządu delegacja spotkała się ze Skarbnikiem Zarządu Głównego SSP - płk Tomaszem Germanem. Na zakończenie pobytu w stolicy delegacja udała się do Kancelarii Parafialnej Katedry Polowej WP  gdzie przekazała zaproszenie na majową uroczystość dla Biskupa Polowego Wojska Polskiego Jego Eminencji Józefa Guzdka.

95 letni Jubilat

95 lat ukończył włocławianin płk Jan CZYŻEWICZ, jeden z niwielu już żyjących żołnierzy, którzy w czasie II wojny swiatowej przeszli szlak bojowy od Lenino do Berlina. Z tej okazji serdezcne życzenia i kwiaty przekazali Jubilatowi: ppłk Radosław Niecikowski - Wojskowy Komendant Uzupełnień we Włocławku oraz płk Ryszard Chodynicki - Prezes SSP we Włocławku i ppłk Ryszaed Chornicki - Sekretarz Stowarzyszenia.

OBCHODY 69 ROCZNICY WBICIA SŁUPA GRANICZNEGO W CZELINIE NAD ODRĄ


W dniu 27 lutego br. przy Pomniku Sapera 3 Warszawskiego pułku pontonowego odbyła się uroczystość w 69 rocznicę wbicia słupa granicznego w Czelinie nad Odrą przez saperów 6 samodzielnego zmotoryzowanego batalionu pontonowo - mostowego, który wraz z 31, 33 i 35 batalionem w drugiej połowie 1945 roku został zakwaterowany we Włocławku. Organizatorem uroczystości było Stowarzyszenie Saperów Polskich we Włocławku przy ogromnej pomocy udzielonej przez Urząd Miasta Włocławek. Uroczystość rozpoczęło odtworzenie Hymnu Państwowego oraz odegranie, przez trębaczy z orkiestry ZSSam., Hejnału Włocławka. Podniosłego charakteru uroczystości nadały poczty sztandarowe ze sztandarami: Związku Żołnierzy WP, Związku Represjonowanych Politycznie Żołnierzy Górników, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Miejskiej, SP Nr 8 we Włocławku i Gimnazjum Nr 2 we Włocławku. Szczególnie serdecznie powitany został płk Jan Czyżewicz, który przeszedł szlak bojowy od Lenino do Berlina, a który będzie obchodził za kilka dni 95 rocznicę urodzin. Uroczystość swoją obecnością zaszczycili między innymi:
Prezydent Miasta Włocławka Andrzej Pałucki, Zastępca Prezydenta Wanda Muszalik, Wiceprzewodniczący Rady Miasta Tadeusz Raczyński z radnymi Dariuszem Wesołowskim i Krzysztofem Kukuckim, przedstawiciel Starosty Włocławskiego Naczelnik Wydziału Zarządzania
, Administracji i Bezpieczeństwa Piotr Krygier, Przewodniczący Rady Miejskiej SLD - Mieczysław Waraksa oraz Sekretarz - Wiktor Kalinowski, Prorektor WSHE - Władysław Kubiak. Uczestnikami uroczystości były delegacje służb mundurowych miasta Włocławka oraz przedstawiciele 2 pułku inżynieryjnego z Inowrocławia oraz 3 batalionu drogowo — mostowego z Chełmna. Dużą część uczestników uroczystości stanowili członkowie Związków i Stowarzyszeń kombatanckich z ich Prezesami: ZŻ WP Andrzej Ossowski, ZRPŻ Górn. Ryszard Podgórski, ZK RP i BWP - Henryk Baranowski, ZIW — Teodor Zyglewski oraz ZE i RPo1. — Józef Piasecki.
Szczególnie cieszymy się z udziału w uroczystości młodzieży szkolnej wraz z Dyrektorami szkół, a mianowicie: ZSSamoch - Ryszard Suwała oraz Dyrygent szkolnej orkiestry Jerzy Augustynowicz, Gimnazjum Nr 2 - Marek Wódecki, SP Nr 2 - Janusz Ziółkowski oraz ZS Nr 8 - Jacek Kazanecki. Jako potwierdzenie uznania dla naszej działalności traktujemy udział w naszej uroczystości Prezesów włocławskich firm, Dyrektorów wydziałów UM Włocławek i Prezesów spółek miejskich. Ogromnie cieszy nas zainteresowanie naszą uroczystością środków masowego przekazu.
Okolicznościowe wystąpienie wygłosił mjr Jan Olszewski. Wystąpienie oprócz części historycznej zawierało odniesienie do aktualnej działalności Stowarzyszenia. Stowarzyszenie oprócz działań na rzecz patriotycznego wychowania młodzieży poprzez propagowanie dziejów oręża polskiego w tym Wojsk Inżynieryjnych w coraz szerszym zakresie włącza się w akcje społeczne organizowane na terenie Włocławka np. XXII Finał WOŚP czy pomoc dla Kacpra Piekarskiego. Ważnym wydarzeniem dla SSP we Włocławku będzie wręczenie sztandaru, co będzie miało miejsce 17 maja br. na Placu Wolności. Przemawiający zaprosił wszystkich na tą uroczystość zwracając się z apelem o wsparcie finansowe.
Kolejnym punktem uroczystości było wyróżnienie osób wspierających statutową działalność Stowarzyszenia Medalem Pamiątkowym. Medal otrzymali: Lidia Piechocka - Witczak - Dyrektor Centrum Kultury Browar B, Sylwia Wojciechowska - Dyrektor Włocławskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Informacji Turystycznej oraz Jarosław Hupało - Przewodniczący Komisji Edukacji RM Włocławek. Uczestnicy uroczystości oddali cześć saperom poległym na frontach II wojny światowej oraz tym, którzy ponieśli śmierć w czasie rozminowania kraju składając przy pomniku wiązanki kwiatów.
Trębacze odegrali sygnał „Śpij kolego”. Ppłk Ryszard Chornicki kończąc uroczystość podziękował za udział w niej i złożone wiązanki kwiatów, jednocześnie zapraszając na ko1ejną przy Pomniku Sapera 3 Wppont., która odbędzie się 16 kwietnia z okazji Święta Wojsk Inżynieryjnych - Dnia Sapera.

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA


W dniu 25 lutego odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Saperów Polskich we Włocławku. Jego głównymi celami było podsumowanie działalności w 2013 roku oraz określenie zadań na rok 2014. Efektem pozytywnej oceny realizacji „Planu Działania Koła Nr 19 Stowarzyszenia Saperów Polskich we Włocławku w 2013 roku” oraz „Preliminarza dochodów i wydatków Koła Nr 19 SSP we Włocławku na 2013 rok” był wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Zarządowi za rok 2013. Uczestnicy zebrania jednomyślnie zagłosowali za przyjęciem wniosku. W dalszej części zebrania jego uczestnicy przyjęli do realizacji przedstawiony przez Sekretarza Koła ppłk Ryszarda Chornickiego „Plan działania Koła Nr 19 SSP we Włocławku na 2014 rok” oraz „Preliminarz dochodów i wydatków Koła Nr 19 SSP we Włocławku na rok 2014” zaprezentowany przez Skarbnika koła por. Andrzeja Dukata. W punkcie dotyczącym bieżących spraw Koła szczególne miejsce zajęła problematyka dotycząca uroczystości wręczenia sztandaru. Prezes płk Ryszard Chodynicki przedstawił aktualny stan przygotowań do zrealizowania tego najważniejszego wydarzenia w działalności Koła w 2014 roku. Zgromadzenie Sióstr Westiarek Jezusa kończą wykonywanie sztandaru, a pozostałe przedsięwzięcia przygotowawcze realizowane są planowo. Nadal niezbędne są działania na rzecz gromadzenia środków finansowych na organizację i przeprowadzenie uroczystości. Swoje wystąpienie zakończył apelem o większą aktywność wszystkich członków w tej sprawie oraz o wspomożenie przez potencjalnych sponsorów. Po omówieniu innych spraw dotyczących bieżącej działalności Koła zebranie zakończono.

69 ROCZNICA WYZWOLENIA WŁOCŁAWKA SPOD OKUPACJI HITLEROWSKIEJ


W dniu 20 stycznia 2014 roku delegacja naszego Stowarzyszenia w osobach Prezesa płk Ryszarda Chodynickiego, Rzecznika Dyscypliny mjr Jana Olszewskiego oraz członka Stowarzyszenia ppłk Bogdana Mielniczka wzięła udział w obchodach 69 Rocznicy Wyzwolenia Włocławka spod okupacji hitlerowskiej. Po odegraniu hymnu państwowego i hejnału Włocławka okolicznościowe przemówienie wygłosił Prezydent Miasta Andrzej Pałucki. Następnie przedstawiciele władz, organizacji kombatanckich, młodzieży złożyli wieńce i wiązanki kwiatów u stóp Pomnika Żołnierza Polskiego na Placu Wolności oddając hołd wyzwolicielom a także czczcąc pamięć mieszkańców miasta, którzy zginęli nie doczekawszy tego radosnego dnia.

Podsumowanie tegorocznego Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

30 stycznia 2014 roku w Urzędzie Miasta Włocławek odbyło się podsumowanie tegorocznego Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Podczas spotkania wręczono podziękowania osobom oraz instytucjom, które włączyły się w organizację wydarzenia. W tym roku podobnie jak w latach ubiegłych do zbiórki pieniędzy włączył się także portal internetowy q4, na łamach którego internauci mogli wziąć udział w aukcji internetowej. Dzięki szczodrości internautów za pośrednictwem portalu udało się zebrać 7473 zł, które trafiły na konto włocławskiego sztabu WOŚP. Podziękowania, w tym i dla naszego Stowarzyszenia, wręczał osobiście Prezydent Miasta Włocławek Pan Andrzej Pałucki oraz Szefowa Włocławskiego Sztabu WOŚP Pani Beata Krajewska. Cytując za portalem q4 "22. Finał za nami, na kolejny musimy czekać do przyszłego roku". Liczymy, że 23. Finał będzie jeszcze lepszy niż tegoroczny.

22 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

Stowarzyszenie Saperów Polskich we Włocławku pragnąc wesprzeć wspaniałą sprawę jaką jest WOŚP przekazało na aukcję Medal Pamiątkowy wybity specjalnie z okazji odsłonięcia nowych tablic pamiątkowych przy Pomniku Sapera 3 Warszawskiego pułku pontonowego w dniu 18 sierpnia 2012 r. wraz z pamiątkowym certyfikatem. Ten wspaniały Medal wraz z dołączonym "certyfikatem" znalazł uznanie wsród licytujących uczestników aukcji internetowej, którą prowadził włocławski portal internetowy www.q4.pl pod linkiem www.q4.pl/aukcja, i w jakimś stopniu wzbogacił fundusze zbierane w tym Finale WOŚP na zakup specjalistycznego sprzętu dla dziecięcej medycyny ratunkowej i godnej opieki medycznej seniorów. Gwoli formalności należy powiedzieć, że nasz medal od kwoty 50,00 zł za kwotę 150 zł wylicytowała osoba o nicku Jantar. Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w licytacji.


Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego